[zaloguj się]

NIEZWYCZAJNIE (7) av

W pisowni łącznej (5), w rozłącznej (2).

Oba e prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz zwykle w -e); a jasne.

stp, Cn notuje, Linde brak.

Nie tak jak zwykle, inaczej niż zazwyczaj; insolite, inusitate Calep, Cn; insolenter, novo exemplo a. modo a. more, nullo exemplo a. more, praeter morem a. solitum Cn (7): yze czaſſv niegdi Stephana woyewodi nyedawno vmarlego. mytho nyezwiczaynye, od krola yegomyloſczy poddanich bilo wybyerano, y rzecżi abo cupye ich wiſchi byli schaczowany nyzli mogli bicz przedany MetrKor 40/825; przypuſzcżáli ku ſzturmowi ále niezwycżáynie/ to ieſt/ dzyury w nim pierwey nie vcżyniwſzy BielKron 417; GórnDworz Dd4; Antiquarius – Starich słow a niezwyczianie [!], poziwaiąci. Calep 77a, 544a, 561a.
Zwrot: »mordować niezwyczajnie« = mordować w szczególnie okrutny sposób (1): iż Kátowie/ Opráwcy/ Ceklarze [...] iże ſye z złoczyńcámi nieináczey iedno iáko z innymi beſtyámi obchodzą: bijąc/ poſzyykuiąc/ tárgáiąc nielutoſćiwie/ morduiąc niezwyczáynie GroicPorz hv.

Cf NIEZWYCZAJNO, NIEZWYKLE, ZWYCZAJNIE

JB