[zaloguj się]

NOWINA (467) sb f

o oraz a jasne.

Fleksja
sg pl
N nowina nowiny
G nowiny nowin
D nowinie nowinåm, nowin(o)m
A nowinę nowiny
I nowiną nowinami
L nowinie nowinach

sg N nowina (155).G nowiny (35).D nowinie (10).A nowinę (75) [w tym: -ą (2), -e (1)].I nowiną (46) [w tym: -u (1)].L nowinie (6).pl N nowiny (29).G nowin (25).D nowinåm (2) GlabGad, RejPos, nowin(o)m (1) StryjWjaz; ~ -åm (1), -(a)m (1).A nowiny (55).I nowinami (12).L nowinach (16); -ach (9), -åch (6), -(a)ch (1); -ach BierEz, KromRozm I, OrzList. ModrzBaz (2), SkarŻyw, KlonŻal, BielRozm; -åch OpecŻyw, Leop, RejPos, RejZwierc; -ach : åch SarnStat (1:2).

stp, Cn notuje, Linde XVIXIX w.

1. Wiadomość, wieść niespodziewana; mało ważna wiadomość często o charakterze plotki; nuntius a. nuntium PolAnt, Vulg, Cn; rumor BartBydg, Mącz (325): BierEz O; tam tę nowinę z wielkim weſelim ij z wielką radoſcią anielſkim korom obiawil OpecŻyw 9, 29; PatKaz II 62v; BartBydg 134; GlabGad N7; LibLeg 7/41, 9/52v, 11/181, 184; RejJóz G2v, P5v; Atych plotek wieczey niepliecz. Mamić mowić ſyla godzin Nietrzeba nam takych nowin. RejKup c7v; MurzNT Luc 1/19; LubPs cc6v; RejFig Ddv; BielKron 140v, 330, 399v, 440v; Comminisci aliquem rumorem. Wymyślić yáką nowinę. Mącz 127c, 118b, 127e, 313b, 510c; RejAp 93v; HistRzym 8 [2 r.], 14v; Słuchayże co thu hiſtoria powieda/ iż ſie s they nowiny bárzo záfráſował krol/ y záburzyło ſie wſzytko miáſto ono. RejPos [36]; O wdzięcżneſz tho nowiny nędznemu á vpádłemu cżłowiekowi/ o wdzyęcżneſz to Pan poſelſtwo wſkázuie do niego RejPos 246; O by to dziś ták powiedzyano iákiey pániey/ iż pewnie to co vrodziſz iż będzye z niego krol ábo iáki mocarz wielki ſwiátá tego/ iákaby tám była myſl á iákie dziwne nowiny s tego. RejPos 306v, 20v, 25v, 168 [2 r.], 271, 274v (14); RejZwierc 153v [2 r.], 235v, 244v, Bbbv; BudBib Ier 3/23; Vſłyſzawſzy Iezabel/ co zá ſławá ſłynye/ Nie bárzo wdzięcżna byłá/ oney to nowinie. HistHel C2v; rzecż ktorąś tu przypominał ieſt v mnie iedną nowiną: bobym ſie tego nieſpodźiewał CzechRozm 267; z wielką mu rádośćią powiedział: oznáymuięć/ práwi/ nowinę: ktorey oycowie náſzy cżekáli y świat wſzyſtek potrzebował SkarŻyw 383, 25, 224, 292 marg, 293; Coż to wżdy ſą zá nowiny? Ktore ſię dźiśiá ziáwiły. W tym mieśćie Ierozolimſkim Coś o zmartwychwſtániu páńſkim. Powiádáią że zmartwychwſtał Y niewiáſtom ſię vkazał. MWilkHist I3v, [F4]v [2 r.], G; ReszList 188; WisznTr 13; ſkoro to vſłyſzą/ Wnet ieden do drugiego nowiny roſpiſzą BielSjem 9; KochPieś 19; KmitaPsal A2; Ale baczę że poſeł od woyſká ſye śpieſzy/ Aza nas iáką wdźięczną nowiną poćieſzy. ZawJeft 11; Parę ſłów nam powiedźiał: lecz wdźięczné nowiny: Ale widźiałżeś to ſam/ czyć piſał kto iny? ZawJeft 12, 9; Xerxes [...] ciągnął do miáſtá Athenieńſkiego/ Artemizymu y obywátelom tey kráiny niebeſpiecżność ſwoię opowiedzieć kazał. Athenieńcżykowie táką nowiną będąc wzruſzeni/ Agezylauſá ſyná Themiſtokleſowego poſłáli dla ſzpiegierſtwá. Phil O4; W onéy potym poćieſze/ gdyś ćiotkę wſpomniáłá/ Ze y oná w ſwych lećiéch ſyná począć miáłá: Wnetże nic nie mieſzkáiąc/ pobieżáłáś do niéy/ Cieſząc ſie z téy nowiny/ którąś miáłá o niéy. SiebRozmyśl F3v; Trwogá prziydzie ná trwogę/ y nowiná ná nowinę [auditus super auditum Vulg Ez 7/26; ſłuch ná ſłuch Wuj Bib], PowodPr 86; GosłCast 15; SapEpit A3v; KlonFlis H4v; KlonWor 38.

nowina czego [= o czym] (7): raduiątz ſie wielmi s tey nowiny zbawieniá ludſkiégo/ z wielkim weſelijm (wziąwſſy perſonę mlodzieńtza pięknego) w ocemgnieniu przed panną w iey celli ſtanąl OpecŻyw 8; MurzNT 3v; potym z onemi wdzyęcżnemi nowinámi onych ſpraw ſwoich ſwiętych ſzedł do niebá ſwego/ á do Bogá oycá ſwego RejPos 107v; StryjWjaz A3; WyprPl C4; gdzie napożytecżnieyſza świátu/ wćielenia Syná Bożego nowiná/ cżęſto ſię ná pámięć przywodzi LatHar 512; CiekPotr 58.

nowina od kogo (5): A czo ſzye dotycze o nowini od Czeſarza Tureczkyego. on nyema nygdzye poyachacz LibLeg 11/184; RejPos [249], 297v; SkarŻyw 572; Acz nowin zadnych od wm niemasz ActReg 154.

nowina o kim, o czym (33): proſſę wás pożaluycie mie/ przylącżcie ſie kumnie/ a ſemną zles vrońcie/ bociem trudné nowiny ſłyſſala o mym miłym ſynie. OpecŻyw 110v; LibLeg 11/49; LibMal 1543/69; RejJóz K5v; RejKup ee5v; RejWiz 47v, 81; RejFig Bbv; RejZwierz 34v; BielKron 421v; HistRzym 32v; RejPos 112, 167v, 174v, 275, 276 (8); RejZwierc 29v, 116, 180, 235; A gdy ſpyta ktorego/ żeby cye powiedzyał/ Káżdy mu ták odpowie/ iże cye nie widzyał. Przetoż to przyſięgáli/ ſnadź wſzytki kráiny/ Ze o tobie nie może/ mieć pewney nowiny. HistHel B4v; Lecż ſkoro by namnieyſza o woynie nowiná [belli fama] pocżnie powſtáwáć/ Boże moy/ iáko wielka roſpuſtność w ludźioch ślácheckiego ſtanu rázem powſtáie. ModrzBaz 102; SkarŻyw 179; ActReg 90; PowodPr 8; SkarKaz 519a; CiekPotr 89 [2 r.]; Ten mowię od kogo ſię wſzcżęły te nowiny O mnie cżłeku pocżćiwym da Bog bez mey winy. CzahTr K; SkorWinsz A3v.

Ze zdaniem przydawkowym referującym treść nowiny [w tym: ze spójnikami wprowadzającymi: (e) (45), że(by) (12), aby (1), by (1), jakoby (1), kiedy (1)] (61): BierEz Nv; KlerWes Av, LibLeg 9/50v; RejJóz L6, N3; RejKup e6v; Leop 2.Reg 4/10; Doczekam ia/ choć pod ziemią/ da Bog tey nowiny/ Kiedy rzeką/ żem ſtráconá/ krom wſzelákiey winy. KochZuz a3v; RejFig Ddv; RejZwierz 3, 4v; BielKron 10v, 107, 123v, 124, 210v (20); GórnDworz R7; RejPos 17v, 111v, 168, 248v, [254] (11); Szłá tedy tám [...] Nie z miłośći lecż będąc tkniona tą nowiną. Iż ociec ma wielki ſkarb y pieniędzy doſyć. HistLan Dv; RejZwierc 13, 153v; KochOdpr A3v; O kto mi tę nowinę zwiáſtuie/ iżeś zmartwychwſtał? SkarŻyw 599, 113, 245; Ale nam kazał prętko iść Wam tę nowinę obwieśćić. Byśćie ſzli do Gálilei A tám go ſpołem cżekáli. MWilkHist I2v; StryjKron 687; Nie długo docżekamy da Bog tey nowiny/ Ze ſie rozlecą iáko lekkie perzyny. KmitaPsal A4v; ActReg 8, 61, 90, 100, 171; SiebRozmyśl Gv; CiekPotr 1, 12.

W porównaniu (1): Zła nowiná iáko wąż/ iéy ſerce záiádłá. GórnTroas 62.

W charakterystycznych połączeniach: nowina dziwna, fortunna, miłościwa, nadobna (2), niecudna (2), nieomylna, nieszczęsna (2), nietrefna, niewdzięczna (3), pocieszliwa (5), pocieszna, smętna, smutna, straszna, szczęsna (2), szkodliwa, szpetna (3), śliczna, święta (2), trudna, wdzięczna (a. wdzięczniejsza) (32), wesoła (a. weselsza) (6), żałosna (3), żałościwa (2); nowinę obwieścić, oznajmować (2), prawić, przeczyść, (roz)pisać (3); nowiną być tkniony, pocieszyć, wzruszony; z nowiną zjawić się; o nowinie pisać.

Przysłowia: Bellum omnium pater, Proverbium, W mor á w woynę naywięcey nowin. Mącz 24b.

Boć iuż nie dziś tá nowiná ſłynie/ Iż złego złe nigdy nie ominie. RejAp 200v.

Frazy: »nowina(-y) doszła (a. dochodzą)« [w tym: kogo (3), do czego (1)] [szyk zmienny] (4): Tedy takowa nowina doſzła poſpolſtwa. BielŻyw 1; WDzięcżneſz to á pocieſzliwe nowiny dochodzą do vſzy náſzych o tym Pánu náſzym RejPos 324v; Teyże Ieſieni doſzłá nowiná Krolá Alexandrá/ iż Tátarowie przeſzedſzy rzekę Przypiecz puſtoſzą wołośći Litewſkie StryjKron 687; ActReg 166.

»to niedobra nowina« (1): Wnet ſie muśiſz ſzácowáć kędyś thego doſtał/ A boday więc y gárdłem oſtátkowi ſproſtał. Lęknie ſie wnet młodzyeniec y rzecże/ moy pánie/ Toć nie dobra nowiná/ á ſzpetne tho známię. RejWiz 127.

»to nowiny nienowe« (1): IEdná páni nowiny co z Węgier ſłucháłá/ Iż tám Smocy latáli/ drugim powiedáłá. Co mieli Kotcże głowy/ ſzyie Gąſiorowe/ Drugi rzekł/ toć goſpodze nowiny nie nowe. RejFig Bbv.

»[kogo] nowina potkała« (1): Iednák nas tá nowiná/ przed tym niepotkáłá Aby krolewná polſka/ krolewą zoſtáłá KlerWes Av.

»przybiegają nowiny« (1): Ná káżdy dzyeń y káżdey godziny/ Przybiegáią żáłoſne nowiny BielKom G.

»nowina(-y) przyszła(-y) (a. przy(j)dzie)« [w tym: komu (8), ku komu (1), do kogo (1)] [szyk zmienny] (27): gdy ta nowina przyſſla ku iego ſwięté miloſci/ plakál rzewno ſwégo rycerza OpecŻyw 48v; RejJóz N3; W ten cżás też przyſzłá Luterianom druga nowiná/ iż Papież y Ceſarz z bieráią ſie nánię [!] mocą potáiemnie BielKron 224, 10v, 107, 123v, 124, 254v (17); Mącz 68b; Wtym przyſzłá Romuáldowi nowiná od mnichow z Ráwenny SkarŻyw 572; ArtKanc P19; ActReg 8, 61, 171; CiekPotr 1, 12.

»to stara nowina« (4); RejRozm 402; RejWiz 180v; Nie dziwuy ſie brácie miły/ Iużci to ſtáre nowiny/ Iż ia tu leżę w tym grobie/ Pewnieć tákież będzie tobie. RejZwierc [238], 236.

»nowina zabrzmi na wsze strony« (1): O dniu ſzcżeśliwy y błogoſłáwiony/ Gdy tá nowiná zábrzmi ná wſze ſtrony GrochKal 28.

»zła to nowina była« (1): Złaby to nowiná byłá Ieſliby ſie ták ziśćiłá. Ieſlićby Kryſtus zmartwychwſtał/ Dopieroćby ſwoy błąd rozśiał. MWilkHist D2.

Zwroty: »bywać z nowinami« (1): co godziná to inny poſeł bywał z nowinámi BielKron 210v.

»iść (a. pość a. przyć) z nowiną« [szyk zmienny] (16): A czoż rzecż, poydę kniemu wſzak z wdzięczną nouiną. RejJóz K5, K6v, L6, N7v; [Skanderbeg] záſadził ná drogach [swoich ludzi] wſzędzie/ áby żadny [Turek] niemogł przydź znowiną thą do Adrynopolá. BielKron 243v, 72v; RejPos 107v, 111v, 112, 297v; Y ták z błogoſłáwieńſtwem tego/ ktorego vchowáł ná odpocżynienie y znowiną do oycow ś. weſoło poſzedł. SkarŻyw 245, 535; SiebRozmyśl, Gv; SkarKaz 550a; CiekPotr 40; GosłCast 60.

»nowin nasiać« (1): Dissipare vanos rumores, Nie pewnych nowin naśiać. Mącz 396a.

»z nowinami odprawować [kogo]« (1): A s tymże to poſelſtwem/ á s tymiſz to wdzięcżnymi nowinámi/ tu odpráwuie ten ſwięty Pan do nas zwolenniki ſwoie RejPos 118v.

»(o)powiedzieć, (o)powiadać (a. powiedać) nowinę; o nowinie powiadać; nowina powiedziana« [w tym: komu (27)] [szyk zmienny] (16:13;1;1): BierEz E; Thedi tam teſch do Conyna Nyewyerſki mlody przyachal i przinioſl thą nowyną o pobranyu Gdanſczanow A gdi wgoſpodzie v kurowſky o thy nowynye powiadał LibMal 1543/69; RejJóz A7, D3, K5v; RejKup c4, 15; RejZwierz 3, 4v; BielKron 330v; HistRzym 14v [2 r.], 21v, 32v; pewnie á nieomylnie táć nieomylna nowiná też tobie będzye powiedzyaná RejPos 246, 167v, [249], [254], 276 [2 r.], 288v (10); oto vmárł Saul/ á zdáło mu ſię iákoby dobrą nowinę powiedział [adnuntiaverat]. BudBib 2.Reg 4/10; Bog ći niecháy odpuśći/ y iam wſtytko [!] dawno odpuśćił: áleć nowinę powiem: idz ſię prętko ſpowiáday: bo nic niemieſzkáiąc vmrzesz. SkarŻyw 311, 113, 179, 245, 595; Niechay idę do mátki twey Tę nowinę powiádáć iey. MWilkHist [F4].

»nowinami pętać się« (1): Rumigerus, Wieſzczarz/ ktory ſie nowinámi pęta. Mącz 360c.

»(po-, przy)bieżyć z nowiną« [szyk zmienny] (5): cie ſpytam málucżko/ co to zá hetmáni/ Co to tám do nich bieżyſz s tymi nowinámi. RejWiz 165; wnet przybieżawſzy z onymi rádoſciámi á z onemi wdzięcżnemi nowinámi do Symoná brátá ſwoiego/ iż go przywiodł do Páná RejPos 276, 275v; Ziaką wielką rádośćią pobieżał do towárzyſzow z oną nowiną SkarŻyw 599; KochJez Bv.

»posłać (a. przysłać) z nowiną« [w tym: kogo (2), do kogo (2), ku komu (1)] [szyk zmienny] (6): pothym sasye sprawywſzy posſelſthwo przysłały do mnye Snowynv LibLeg 9/50v; Gdy mu Pan z łáſki ſyná Sámſoná obiecał/ Tedy k niemu Anyołá s tą nowiną poſłał RejWiz 155; RejFig Ddv; Sebáliás ſtroił tryumff z onego zwyćięſtwá/ poſławſzy z nowiną do Máchometá BielKron 252; RejPos 305v; Gdy go wiedli do Antoniuſzá z wielką rádoſcią/ mnimáiącz że Brutuſá poimáli/ y poſłáli naprzod z dobrą nowiną. RejZwierc 93.

»przychodzić z nowinami« (1): á iáki to krolewic przychodzi do ciebie s tymi nowinámi wdzyęcżnymi RejPos 168.

»(przy)jechać z nowiną« (3): Iakos każał cżekamy ſzczęſliwey odprawy Bychmy z dobrą nowiną do ſwych przyechali RejJóz M8; BielKron 223v; Pátrzćieſz ieśli ſie tu wyſpimy/ áno iádą od gránic ieden zá drugim z nowinámi rzadko z dobremi. BielSpr 75v.

»(przy)nieść nowinę, (przy-, z) nosić nowiny; noszący nowiny« = adnuntiare Vulg; famigerare, perferre nuntium Mącz [w tym: komu (11), do kogo (1)] [szyk zmienny] (20:9;1): Thedi tam teſch do Conyna Nyewyerſki mlody przyachal i przinioſł thą nowynę o pobranyu Gdanſczanow LibMal 1543/69; RejJóz K6v, P3; RejKup p7v; Leop 2.Reg 4/10; BielKron 418v; Nugigerulus, Klekot/ nowiny vſtáwicznie noſzący. Mącz 252d, 117c [2 r.], 123d, 254c, 313b; GórnDworz R7; HistRzym 32; RejPos 111v; RejZwierc 13, 153v, 236v; KochOdpr B3; SkarŻyw 245 marg, 349, 546 marg; ReszList 187; WerKaz 290; ActReg 100, 166; Calep 716a; WyprPl C4; Gdy świętemu iednemu zazdrośćiwy nieprzyiaćiel zboże wſzytko popalił/ ieden mu tę nowinę nioſąc/ rzekł SkarKaz 314a, 519a.

»nowiny puszczać« (1): thych ludzi ieſt obycżay/ yż ku ſwey chwale rádzi niepewne nowiny puſzcżáią BielKron 225.

»pytać się o nowiny, o (a. po) nowinach« [szyk zmienny] (l:4): Bandaly poſzla pythacz o nowyny nyema nycz powyedacz, yedno czo by bylo nyeſkodno LibLeg 7/10; RejPos [310]; A ći ktorymby to należáło z murow wyglądáią/ ieden od drugiego w mili ſie o nowinach pytáią. RejZwierc 185v; Vſzu teſz y ięzyká bárzo ſtrzegł: obmowek żadnych áni cżyniąc áni przyimuiąc. [..,] o nowinách ſię teſz nierad pytał/ y niełácno ich powiádáł. SkarŻyw 292; Bo ſie tylko ſtroimy/ wcżáſow vżywamy/ A nieprzyiaćielowi bráć przed ſobą damy. Tylko ſie po nowinách poſtronnych pýtáiąc/ A o ſwe właſne ſzkody máło práwie dbáiąc. BielRozm 7.

»(u)słyszeć, (po)słuchać, słychać, zasłychnąć nowinę; przysłuchawać się nowinam« = audire auditum PolAnt [szyk zmienny] (26:6:1:1; 1): BierEz Nv; OpecŻyw 110v; PatKaz II 75v; Szpetne to nowiny v nas iuż po ſtronach ſlychać Poczęli ſnadz z wielkich głodow wiele ludzy zdychać RejJóz L8; RejKup ee5v; Nád tymi co powſtáyą ná mye bez przycżyny/ Vſłyſſy vcho moye nye trefne nowiny. LubPs V2; RejWiz 81; RejFig Bbv; O nieſzcżęſliwy poſle/ rádſzeybych widziáłá/ Bych tę byłá nowinę/ ſkąd inąd ſłyſzáłá. RejZwierz 46v, 34v; BielKron 356, 421 v; HistRzym 22; a iżby ſie też przyſłuchawáły onym ſwiętym á zbáwiennym náukam iego/ á onym wdzięcżnym nowinam/ ktore ſwiátu nędznemu á vpádłemu miłośćiwie przynieść racżył RejPos 183, 17v, 34v, 112, 167v, 198v (8); HistLan D4v; RejZwierc 116, 180; RejPosWstaw [418]v; BudBib ler 49/23; StryjWjaz A3v; KochOdpr A3v; SkarŻyw 336; Zá ſłużbę pieniądze dayćie A nowiny poſłuchayćie. MWilkHist Dv; Ile ſie ludzkiey krwie po mieyſcách linęło? Cżęſto mordy wielkie/ krew z zábitych bucha/ Aż lękliwe vcho z ſtráchem nowin ſłucha. WisznTr 33; GrochKal 7; KołakCath C2v; PowodPr 8; Ktory ieżdząc po mieyſcách rozlicżnych/ Nie záſłychnął tákich nowin ſlicżnych. PaxLiz E4v.

»wyprawić, wyprawion z nowiną« (1:1): Potym oni ſześć Ellektorow wypráwili do Ceſárzá z dobrą nowiną BielKron 330v; Ian Zborowſki wypráwion z nowiną do Polſki StryjWjaz A4v.

Wyrażenia: »chciwy ku nowinam« (1): taki cżłowiek bywa pyſznyi, nſze [!] wzgardzaiąci/ nie miłoſierny oſkarżaiąci y chciwy ku nowinam. GlabGad O3.

»dobra (a. lepsza) nowina« = bonum nuntium Vulg, Cn [szyk 20:3] (23): BierEz E; RejJóz K5v, K6v, M8; RejKup p7v; Y rzekli ieden do drugiego: Nie dobrze czynimy/ ábowiem ten dzień ieſt dobrey nowiny. Leop 4.Reg 7/9; Arcybiſkup będąc w ten cżás w Rzymie/ ſkoro ſie dowiedzyał tey nowiny dobrey/ obiáwił ią długą rzecżą przed Senatem Rzymſkim BielKron 412v, 330v [2 r.]; HistRzym 21v, 22; RejZwierc 93; BielSpr 75v; wywyſz w śile głos twoy/ opowiedácżu dobrey nowiny Ieruſzalimie [in fortitudine vocem tuam evangelizatrix Ierusalaim]. BudBib Is 40/9, 2.Reg 4/10, Is 40/9; KochOdpr B3; Toć ieſt twoiá Ewángelia y dobra nowiná/ Kolędá/ y Nowe láto twoie/ Narodzie nieſzcżeſnego Iádámá SkarŻyw 1, 1 marg, 245 marg; SWIETA EWANGELIA IESVSA CHRISTVSA, WEDLVG MATTHEVSZA. (marg) To iest Kſięgi máiące w ſobie dobrą nowinę, ábo weſołe poſelſtwo o przyśćiu obiecánego Meſziaſzá: nápiſáne od Máttheuſzá S. (–) WujNT 1; Euángelion po Grecku, ieſt dobra nowiná, ábo weſołe poſelstwo. WujNT 15 marg; vſtáwicznie wzdycha/ oknem wygląda/ co wrot ruſzą iego ſie ſpodźiewa/ o nim namilſza iey rozmowá/ y lepſzey nowiny nie ma/ iedno gdy powiedzą: przyiachał. SkarKaz 8b.

»nowiny niebieskie« = ewangelia (1): co widzicie á co ſłyſzycie iż ſlepi widzą chromi chodzą/ głuſzy ſłyſzą/ vmárli wſtawáią/ vbodzy á proſtacżkowie ty nowiny niebieſkie wdzięcżnie przijmuią. RejPos 10.

»niedobra nowina« (1): Y poſłáłá do niego z niedobrą nowiną/ Ze z ogoná wylezieſz/ z oprzáłá [!] łysiną. RejFig Ddv.

»niepewne nowiny« (2): BielKron 225; Mącz 396a cf »nowin nasiać«, »nowiny puszczać«.

»niesłychana nowiną« [szyk 1:1] (2): Nieſłychána nowiná vſzy áż przenika. GosłCast 50, 21.

»pewna nowina« [szyk 9:1] (10): Gdy záydą iákie popłochy Nieczekam pewney nowiny Wylecę by bąk ze trzćiny RejRozpr F4; RejKup e6v; Constans rumor, Pewna wieść/ pewna nowiná. Mącz 360b; RejPos 111v, 174v, 275, 288v; RejZwierc 29v; HistHel B4v; Nowinę tę wiedzćie pewną Pan zmartwychwſtał mocą właſną. MWilkHist Dv.

»[jakiej] nowiny poseł« (1): O Krolowa/ Wdzięcżney nowiny poſłá maſz przed ſobą. KochOdpr B3.

»nowin przynosiciel« (1): Gestores linguis, Nowin przinośiciele. Mącz 145a.

»słuchanie nowin« (1): [Ateniczanie] żadną ſię inſzą rzeczą nie báwili / iedno powiedánim ábo ſłuchánim nowin [aut dicere aut audire aliquid novi] WujNT Act 17/21.

»wesoła nowina« (1): każąc im wſzytkim Ewánielią/ świętą, y też weſołą nowinę ArtKanc G16v.

»zła nowina« = malus auditus PolAnt (13): Pan żałoſciw ze żłey nowiny Ochtocies mi nowinkę piękną powiedziała [...] Bo wſzytki ine ſzkody by nawiętſze były Mogą być naprawione gdy ćczi nieruſzyły (marg) Cżeſcż naruſzoną trudno łathać (‒) RejJóz G8; RejKup c4, G, ee5v; RejZwierz 4v, 61 v; BielKron 421 v; Mącz 254c; RejZwierc 235, 236v; BudBib Ier 49/23; Calep 715a; GórnTroas 62.

Szeregi: »nowiny i obietnice« (1): A iákoż tu nie iść zá thym Pánem? á iákoż ſie nie ćiſnąć do ſwiętego ſłvwá [!] iego/ á do tych miłośćiwych nowin y obietnic od niego? RejPos 168.

»nowiny a pociecha« [szyk 1:1] (2): A ktoraż thedy pociechá á ktore wdzyęcżnieyſze nowiny mogły być miedzy nimi, RejPos 111v; á powieday komu możeſz ty nieomylne á wdzięcżne nowiny á pociechy ſwoie: Iż iuż moy miły brácie cżásby ſie nam vznáć RejPos 276.

»poselstwo albo nowina« [szyk 4:2] (6): MurzNT 3v; Mącz 123d; á iáko tho ieſt wielka nowiná á wdzyęcżne poſelſtwo w kroleſtwie niebieſkim. RejPos 165v, 118v, 275v, 297v.

»nowiny a tajemnice« (1): y posiałem bil doniego z lyſti poſla swego yz wſzitky nowini a thayemnycze ktorebich ſlischal o nieprzyaczielyv chczialem do niego dawacz znacz krolowy iego M LibLeg 10/152v.

»wieści, (a) nowiny« (2): Mącz 360b; Nie ma też być świegotliwa/ nie ma ſię po goſpodách tułáć/ wieśći á nowin nośić WerKaz 290.

a. List z wiadomościami, prototyp późniejszych gazet (5): Nowiny z dupnych gor. RejFig Cc8 nagł, Cc8; Newe zeitung. Nowiná. Nouitas. Calag 365a.
Szeregi: »nowiny i listy« (1): Quemadmodum milites hybernent quotidie sermones ac litterae perferuntur, Yáko ſie żołnierſtwo tey to źimy ſpráwuyą ná kożdy dzień przichodzą nowiny y lifty. Mącz 123d.

»poszty i nowiny« (1): Co w Kálekucie, co ſię w Ameryce dzieie: Co poſzty, y nowiny ze wſzych źieḿ miewáią CiekPotr 15.

2. Nowa rzecz, nowe zjawisko, to, o czym można powiedzieć, że tego jeszcze nie było; novitas Mącz, Calag; uova res, novum Modrz (116): MetrKor 57/120, 129v, 59/282 [2 r.]; KromRozm I N; podatek nie jest w Polscze nowiną, bo i często dawano za krola starego, ojca KJM dzisiejszego. Diar 27, 20 [2 r.]; RejZwierz 140; OrzRozm A3; Mącz 251d, 350c; Dziwuią ſie kowánym botom y cżuprynom/ Száblom/ Sáydakom/ Kucżmom/ rzędom/ iák nowinom StryjWjaz A4; KochDryas A2v; Namileyſzy/ nie dźiwuyćie ſię iáko nowinie [quasi novi]/ temu vpaleniu ktore was potyka ku wáſzemu doświádczeniu/ iákoby co nowego ná was przychodźiło WujNT Petr 4/12.

W charakterystycznych połączeniach: nowina dziwna, wielka (3); (jak(o)) nowinie się dziwować (3).

Frazy: »(a)za(ż) (co za) (to) nowina (była)« [w tym: komu (1), ze zdaniem podmiotowym: (1), jako (1), cum inf (1)] [szyk zmienny] (7): Zaż to nowiná na ſwiećie Iż kto kogo może gniećie RejRozpr Ev; RejWiz 157v; RejZwierc 64; Zaſz nowiná byłá [...] Tátárom [...] po wſzyſtkiey polſzcże woiowáć y ſkodźić? BiałKaz H3v; LatHar 250; KołakCath C3v; Nowinaſz to? Miłuieſz? zali to dźiw iáki? GosłCast 34.

»(jest) (to a. co) nowina (a. nowiną)« [w tym: komu (2), u kogo (2), ze zdaniem podmiotowym: aby (1), cum inf (2)] (8): áby ſie im podziwował/ y porádował/ iż ku temu przyſzli/ co im ieſt wielką nowiną. GórnDworz K8, K8v; RejZwierc [282]; Bo ſie tám v tych prawdzye nowiná kołyſáć. PaprPan Ee4; KochSz B4; ZawJeft 3; Zwiedź z brzydkiey drogi/ gdźie nowiną cnotá GrabowSet M4; Nowiná to v Kátholikow y wſzytkiego Chrześćijáńſtwá/ áby Bog nie był w Troycy iedyny/ áby Chryſtus nie miał być Bogiem práwym/ áby kośćioł iego od tyśiącá lat vſtał y vpadł/ áby w nim ofiáry nie było SkarKaz 417b.

»to czysta nowina« (1): Ze ten Bog twoy ma w ſobie y Oycá y Syná Y też Duchá ſwiętego? To cżyſta nowiná. GrzegRóżn N.

»(to) nie (jest a. by(wa)ła) nowina« [w tym: komu (31), u kogo (5), ze zdaniem podmiotowym: że (2), czym (1), dla czego (1), (1), cum inf (28)] = coś nie jest dla kogoś czymś nowym, nieznanym, niezwykłym; coś komuś nie pierwszyzna [szyk zmienny] (61): Aczći to dźiś iuż ná Swiećie niebárzo nowiná/ Ze máły dym wylátuie z wielkiego kominá. GroicPorzRej C4; RejWiz 188v; Nie nowináć to Polakom miłowáć pány ſwe. LeszczRzecz A6; RejZwierz 136; O nie nowináć wam o złych rzeczách myślić. Ták iáko y wam złe rzeczy czynic nowiná nie ieſt OrzRozm B, P; BielKron 192; V Wſzytkich nas iuż tho nie nowiná/ dla cżego Pan náſz Pan Iezus Kriſtus/ thu ná ſwiáth przyść á okázáć ſie racżył RejPos 291; RejZwierc 183, 236; Aleć to v was nie nowiná/ nietylko inſzym/ ále y ſámym ſobie ſie ſprzećiwiáć WujJud 45v; BiałKaz Cv; To nie nowiná iż niewierni ná iáſnych powieśćiách ſłowá bożego nie rádzi przeſtáwáią CzechRozm 114v, 253; PaprPan E [2 r.], F2v, F3v, I3v, L3v (16); Lecż to w onych Rzecżáchpoſpolitych nie nowina [minime novum]/ ktore nietylko ſię ludźiom ze ſzkoł rządźić dawáły: ále też y tych/ ktorzi w ſzkołách vcżyli/ á żadney ſię ſpráwy w Rzecżypoſpolitey nietykáli/ do ſpraw vżywáli. ModrzBaz 130; NiemObr 92, 145; KochFr 116, 122; PaprUp K4v, L2; conie nowina wsprawach taiemnych wswiecie ActReg 160, 149; OrzJan 21, 78; LatHar +5, 284 marg, 302, 323, 511 (7); Bo to nie nowiná w káżdym ięzyku/ iednym ſłowem názywáć kilká rzeczy/ iáko piłá/ kłodá/ broná/ nie iednę rzecz znáczy. WujNT przedm 22, s. 476 marg; KmitaSpit A3v; Nie nowiná to bywáłá Bogu podawáć żydowſki lud ſwoy w niewolą zá inſze grzechy ich PowodPr 30, 30; KlonFlis B4, C2, D2v, Ev, G, G4; KlonWor 41.

»[komu] nie w nowinie« (1): Właśnie iáko wrotośierć/ ten choć ſię nie ſroży/ Lecż ſię opácżną śierćią z przyrodzenia ſtroży. Iákoby miał chłopa zieść: temu nie w nowinie Zubry bić/ łośie ſtrzeláć/ y też łowić świnie. KmitaSpit B3v.

Zwrot: »w nowinach się kochać« (4): BierEz O4v; KromRozm I E2v; Ponieważ my nic dla popiſánia/ áni dla tego żebychmy ſię w nowinách kocháli niecżynimy/ ále wſzytko dla miłośći Rzecżypoſpolitey y mowiemy y piſzemy. ModrzBaz 1v, 133.
Szereg: »rozruchy i nowiny« (1): á gdźie mogą/ bunty y zmowy czyniąrna [!] vrząd Boży ſzemrząc y potwarzy zmyśláiąc/ y do rozruchow y nowin námawiáiąc nieſpokoyni/ łákomi/ nieſpráwiedliwi/ śieią wſzędźie niezgody. SkarKazSej 659a.
a. Nowe, interesujące, niezwykłe wydarzenie (11): ſenátom piſali [...] o nowinach ktoré ſie nagádzaly po cżęſciách ſwiata. OpecŻyw C, 9v, 17v; LibLeg 10/153v; To nowina twe przyſzcie panie moy Podcżaſzy [...] Kiedy was tu poſlano od pana moiego Iuż to yſcie muſi być iednak czos nowego RejJóz K5v, P6v; BielKron 299v; A ták s tego przeſtrzeżenia Páńſkiego nic ſie nie rozmyſlay ná żadne nowiny/ áni ná żadne znáki niebieſkie RejPos 164, 305 [2 r.].

W połączeniu szeregowym (1): nie cżekay żadnych nowin / áni żadnych nowych wymyſłow/ ábo nowego zyáwienia RejPos 165.

b. Nowa nauka wiary, nowa religia, herezja [w tym: pl (4)] (6): OrzList d4v, e4; Náſtawáią Heretyctwá ále prętko giną/ á co Miniſter y Heretyk/ to nowiná. SkarJedn 23, 373.

W przeciwstawieniu: »nauka apostolska ... nowiny« (2): Iż od yednoſci przodkow ſwych á náuki ápoſtolſkyey odſtęmpowáli/ nowin ſye imuyąc. KromRozm III L7; WujNT 288.

Wyrażenie: »heretyckie nowiny« (1): ktory [Kościół] od ſznuru náuki Apoſtolſkiey nigdy nie vſtąpił/ áni haeretyckimi nowinámi nigdy ſię nie vwiodł. WujNT 288.
c. Nowalijka, przysmak (2): Azaſz ptaſzek / záiącżek / y źwirzątká ine/ Nie wielkieſz to ná ſwiecie bywáią nowiny. Nuż rybki rozmáite/ zyołek obfitośći/ Co może ſnádnie przypáść bez wielkiey trudnośći. RejWiz 14v; Iedno kobyle mleko to v nich nowiná. RejZwierc 242v.
3. Rola uprawiana po raz pierwszy lub od niedawna np. po wykarczowaniu; argula BartBydg; novalis BartBydg, Mącz, Calep, JanStat, Cn (25): Novale, novyna, campus silva, ager de novo seminatus, de quo non extat memoria, quod aliquando fuisset cultus BartBydg 98b, 13b; Leop Prov 13/23; Ná polách Demogorgonowych/ Y ná nowinách Herebowych/ Przędźiecie len śiany KlonŻal C4v; Ale gdźie częſté grády przechodzą/ rdzá gęſta pádnie/ zwłaſczá ná nowinie/ kto tám nie ſzwánkuie? JanNKar A3v; ná przerzeczonych Nowinach nam dźieśięćiná ſnopowa była płáconá SarnStat 188, 112, 185, 187 [3 r.], 189, 212; [NOwe role/ ſtarzy ludźie dwoiáko ie zwáli: Iedne ktore pierwſzy raz ná cáłym polu bywaią oráne álbo też kopáne/ á te właſnie zowią nowinámi. A drugie ktore przez kilko lat po orániu álbo zebrániu zboża w pokoiu leżą: tákowe też iż zá onym odleżenim ku odnowieniu przychodzą/ á przeto też iákoby z nowu rodzay cżynią. Dla tego iedni zowią ie nowinámi/ drudzy odłogámi. Cresc 1571 101 (Linde)].
Zwroty: »nowiny drzeć, wdzierać« [szyk zmienny] (1:1): Novello, Drę/ Drzę nowiny Rolą odłogiem leżącą wzoriwam/ álbo z láſu rolą czinię. Mącz 251d, 251d.

»nowiny porać (a. zaorać); nowiny wzorywane« [szyk zmienny] (3;1): yakom ya nyeszaoral nyovyny nyagymyenyą [!] lypynyach robothy szlachathnyey katharzyny ZapWar 1512 nr 2131, 1512 nr 2131; More novalium proscindatur terra, Tym obyczáycm niechay będzie zdárta yáko nowiny bywáyą wzoriwáne Mącz 233c; Káżdy rok ſzláchćić ácż nowiny porze/ Y nágnoiwſzy ſtáre polá orze KlonFlis C4.

»nowiny sadzić« (1): Renovello, Rursus novellum facio ‒ Nowinni ſadzę. Calep 911b.

Wyrażenie: »nowina wykopana« [szyk 1:1] (2): SkarŻyw 136; Novalis ‒ Nowinna wikopana, odłog. Calep [704]b.
W przen (3):
Zwroty, »odnowić sobie nowinę« (2): Bo tho mowi Pan mężowi Iudſkiemu y Ierozolimſkiemu/ odnowćie ſobie nowinę [Novate vobis novale]/ á nieſieyćie ná ćierniu Leop Ier 4/3, Os 10/12.

»siać na nowinie« (1): Ciernie precż wykop/ y oſet kolący/ Siey ná nowinie/ y roli rodzący GrabowSet Q4.

4. n-pr Nazwa herbu (1): ktorego potym hoynie wielkimi dáry/ y máiętnośćiámi y przełożeńſtwem Senatorſkim opátrzył y vpriuileiował/ y Herb Nowinę kotłowe vcho z krzyżem ná Sláchectwo nádał/ y potomkom potwierdził. StryjKron 220, 220 marg; SarnStat 990; Wſzákże drugie potrzeby torował ſzcżęśliwie. Co nowiná Miecż nioſząc obiaśnia właśćiwie. PaxLiz ktv.

Synonimy: 1. słych, wiadomość, wieść.

Cf [NOWOĆ], NOWOŚĆ

TZ