[zaloguj się]

NOWOARYJANIN (1) sb m

nowoaryjanin a. nowoaryjan.

Fleksja

N pl nowoaryjani.

stp, Cn, Linde brak.

Nazwa nadawana członkom sekty religijnej braci polskich (wyodrębnionej w latach 60–ych XVI w. z polskich kalwinów) zwanych arianami z racji odrzucenia dogmatu o Trójcy Św. (jak u Ariusza): Nowoáryáni Pogáńſtwo z krześćiáńſtwá czynią. PowodPr 34 marg.

Synonim: nowokrzczeniec.

AK