[zaloguj się]

NOWOKRZCZEŃSKI (20) ai

nowokrzczeński (18), nowochrzczeński (2); nowokrzczeński SarnUzn, BielKron, SkarJedn (2), CzechEp (3), WujNT (6), PowodPr (5); nowochrzczeński BiałKat, SkarKazSej.

Oba o oraz e jasne.

Fleksja
sg
mNnowokrzczeński fNnowokrzczeńskå
Gnowokrzczeński(e)go Gnowochrzczeńskiéj
D Dnowokrzcżeński(e)j
Anowokrzczeński(e)go Anowokrzczeńską
pl
N m pers nowokrzczeńscy
subst nowokrzczeński(e)
G nowokrzczeńskich
A m pers nowokrzczeński(e)

sg m N nowokrzczeński (3).G nowokrzczeński(e)go (1).A nowokrzczeński(e)go (1).f N nowokrzczeńskå(3).G nowochrzczeńskiéj (1).D nowokrzcżeński(e)j (2).A nowokrzczeńską (1).pl N m pers nowokrzczeńscy (4). subst nowokrzczeński(e) (2).G nowokrzczeńskich (1).A m pers nowokrzczeński(e) (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Przymiotnik odnowokrzczeniec” ‘zwolennik odłamu reformacji nie uznający chrztu dzieci’; właściwy nowokrzczeńcom, uczyniony, głoszony przez nowokrzczeńcow, do nich należący (20): SarnUzn H6v; Ták Syniſtrowie Awenyeliey Nowochrzczeńſkiéy vczą BiałKat 251; przecż mnie Miniſtrá/ raz Arryáńſkiego/ drugi raz Nowokrzcżeńſkiego iáko I.M. zowie/ y z vcżniámi moimi/ Antychriſtem też po beſtyey názwał. CzechEp 324; Przetoż ſię tu iáwnemi fałſzerzmi piſmá świętego pokazáli Czechowic y Budny/ tłumácze Nowego Teſtámentu Nowokrzczeńſcy WujNT 67, przedm 7, s. 445, 828 marg; Podziwuy ſie Szátáńſkiey dumie Nowokrzcżeńſkiey. PowodPr 34 marg.

W połączeniach szeregowych (3): A inny Sáſki/ ktory nie to. Inny Nowokrzcżeńſki/ ktory mowi ták/ inny Aryáńſki ktory mowi nie ták. SkarJedn 20; y wiele ſobie kośćiołow roznych/ iż inny ieſt/ iáko tu w Wilnie ná to pátrzem/ Zwingliáńſki/ inny Luterſki/ inny Nowokrzczeńſki/ inny Ruſki ábo Grecki/ inny Rzymſki álbo Láćinſki SkarJedn 39; WujNT 509.

Wyrażenia: »nauka nowokrzczeńska« (1): Lecz prawdziwie náuká Luterſka/ Kálwińſka y Nowokrzczeńſka/ tymiż dowodámi pokázuie ſię być haeretycką WujNT 509.

»wiara nowokrzczeńska« (1): [Jan z Leydanu] iął tedy kázáć á náucżáć ná wiárę Nowokrzcżeńſką potháiemnie BielKron 214.

»sekta nowokrzczeńska« (4): CzechEp 326; WujNT 493; Sekty Nowokrzcżeńſkie iáko chude krowj wjiádły tłuſtſze/ to ieſt ſekty Luterſkie PowodPr 34 marg; SkarKazSej 703a.

»sektarz nowokrzczeński« (1): A ći ſektarze Nowokrzeżeńſcy ták to lepak opákuią. CzechEp 346.

Zestawienie: »nowokrzczeńscy aryjani« (2): Gdy nákoniec przeklęta ſektá Nowokrzcżeńſkich Aryanow/ ná ſamego ſyná Bożego dźiedźictwo y Máieſtat ſie tárgnęłá PowodPr 30, 38.
Szeregi: »aryjański abo nowokrzczeński« (1): áby Aryáńſcy ábo Nowokrzcżeńcy [!] Miniſtrowie mieyſcá tu w Koronie nie mieli. PowodPr 36.

»nowochrzczeński abo raczej pogański« (1): Sektá Nowochrzczeńſka/ ábo ráczey pogáńſka/ wſzędźie ſię rozśiewa. SkarKazSej 703a.

Synonimy: aryjański.

Cf NOWOCHRZCZONY

AKtt