[zaloguj się]

OBACZYĆ SIĘ (531) vb pf

sie (437), się (94).

o jasne. ◊ W inf -å- (100), -a- (41); -å- RejRozpr, GrzegRóżn, RejAp (7), GórnDworz, RejPosWiecz3, RejZwierc (6), NiemObr (2), GórnRozm, GostGosp, WujNT, JanNKar, CzahTr, PaxLiz, też RejKup; -a- GliczKsiąż (4), LubPs, GroicPorz, KrowObr, BielKron (5), KuczbKat (7), BielSpr (2), MycPrz, ModrzBaz, LatHar (2), też RejPs; -å- : -a- RejWiz (3:3), RejPos (59:7), CzechRozm (2:3), CzechEp (8:1), SarnStat (2:1). ◊ W imp -a- (66), -å- (9); -å- MurzNT, BielSat (2), BielSen, PowodPr, GosłCast; -a- : -å- RejPos (34:3). ◊ W pozostałych formach -å- (260), -a- (2); -å- : -a- KrowObr (6:1), BielKron (16:1).

Fleksja
inf obaczyć się
praet
sg pl
1 m -m się obåczył, -ch się obåczył m pers -smy się obåczyli
2 m -ś się obåczył m pers -ście się obåczeli
3 m obåczył się, obåczeł się m pers obåczyli się
f obåczyła się m an
n subst obåczyły się
plusq
sg
3 n było się obåczyło
imperativus
sg pl
1 obaczmy się
2 obacz się obaczcie się
3 niechåj się obåczy niech się obåczą
conditionalis
sg pl
1 m bym się obåczył m pers bychmy się obåczyli, byśmy się obåczyli
2 m byś się obåczył m pers byście się obåczyli
f byś się obåczyła, by się obåczyła m an
3 m by się obåczył m pers by się obåczyli
f by się obåczyła m an
n by się obåczyło subst
con praet
sg
3 m by się był obåczył

inf obaczyć się (152) [w tym: w znacz. 5. GrzegRóżn M3, KuczbKat 85, 120, 155, 175 [2 r.], 195, RejPos 2, RejZwierc 6v, CzechRozm 96v, LatHar 123, 252, WujNT 298, JanNKar H3v, SarnStat 517, 1305 może OBACZYĆ przy impersmoże (mogło) się”].fut 1 sg obåczę się (2).2 sg obåczysz się (41).3 sg obåczy się (63) [w tym: w znacz. 5. ActReg 125 może impers praes od OBACZYĆ].1 pl obåczymy się (5), obåczym się (1) BielSen.2 pl obåczycie się (8).3 pl obåczą się (15).praet 1 sg m -m się obåczył (5), -ch się obåczył (1) RejPos 110.2 sg m -ś się obåczył (2).3 sg m obåczył się (28), obåczeł się PaprUp (2). f obåczyła się (2).1 pl m pers -smy się obåczyli (1).2 pl m pers -ście się obåczeli (1) PaprUp K2v.3 pl m pers obåczyli się (16). subst obåczyły się (1).plusq 3 sg n było się obåczyło (1).imp 2 sg obacz się (59) [w tym: obacz się każdy (2) może 3 sg RejPos, SkarJedn]; -a- (54), -å- (4), -(a)- (1); -å- MurzNT, BielSat, GosłCast; -a- : -å- RejPos (32:1).3 sg niechåj się obåczy (1).1 pl obaczmy się (9); -a- (7), -å- (1); PowodPr, -(a)- (1).2 pl obaczcie się (9); -a- (5), -å- (4); -a- LubPs, KrowObr, BielKron, ArtKanc; -å- BielSat, BielSen; -a- : -å- RejPos (1:2).3 pl niech się obåczą (1).con 1 sg m bym się obåczył (1).2 sg m byś się obåczył (11). f byś się obåczyła (3) RejJóz (2), RejAp, by się obåczyła (1) RejŁas.3 sg m by się obåczył (16). f by się obåczyła (1). n by się obåczyło (3) [w tym: w znacz. 5. CzechEp 204, GostGosp 52 może impers con od OBACZYĆ].1 pl m pers bychmy się obåczyli (6), byśmy się obåczyli (1) VotSzl.2 pl m pers byście się obåczyli (3).3 pl m pers by się obåczyli (25).con praet 3 sg m by się był obåczył (1).part praet act obaczywszy się (33).

stp brak, Cn s.v. upamiętywam się, nigdy się nie obaczysz, Linde XVIXVIII w. s.v. obaczyć.

1. Opamiętać się, wrócić do trzeźwego myślenia; colligere se, redire ad se, resipiscere Cn (349):
a. Z błędu: przestać błądzić, grzeszyć (282): Samiecz [konia] z mathką ſwą nie przebywa/ á gdyby mu ſie tho przydało z zapamiętania/ tedy obacżywſzy ſie vcieka FalZioł IV 10a; FalZiołUng V 119; gdy ſie obaczy człowiek przez vznánie ſwoie/ y przydzie ná drogę ſktorey ſie był obłądził bywa poćieſſon RejPs 185v, 49, 78v, 116v, 156v, 185, 202, 209; RejJóz B7v, E3v; SeklKat R4; RejKup Dv, d3v, m3v, n6, q4 (8); KromRozm I B2, K2v, K3; obáczśię dla boga co to wſercu twoięm zamyśl MurzNT 126; Diar 65; BielKom E3; GliczKsiąż L8; LubPs B3v, V3v [3 r.]; GroicPorz aa4v; O zápámiętáli ludzie duſz wáſzych/ obátzćie ſię/ á pokutuićie KrowObr 54v, 3v, 14v, 59, 77v, 80, 207v; RejWiz 44 [2 r.], 59, 78, 132v [3 r.], 175v; OrzList h4v, i; s they przycżyny wpadł był w pychę/ wſzákże ſie potym obacżył. BielKron 125, 26, 51, 66, 69, 208v, 359, 462v; GrzegRóżn N3; w Kiwierzéch Tátárſkich rychło nam z wámi chodźić poſpołu/ ieſliże ſye nie obaczyćie. OrzQuin Kv, Aa2; RejAp AA6v, BB6v [2 r.], [15]v, 26, 27v (9); GórnDworz Z3; pomni ná to iáko Máttheuſz/ ábo Mária Mágdálená/ ábo on łotr ná krzyżu/ nie rychło ſie obacżyli RejPos 61, 9v marg, 10, 12, 27, 29v (61); ſnadź y ſzalony s klozy wyrwawſzy ſie/ gdyby mu to rozważnie rozwiodł/ podobno ſie obacżył/ á ſnadźby wyrozumiał co ieſt lepſzego RejZwierc 131, 29v, 46v, 78v, 88v, 145 (12); BielSpr b2, 75v; WujJud 10; BudBib b2, c2; PaprPan Eev, Ee4v; KochPs 32; SkarŻyw 166, 454, 598; StryjKron 46; CzechEp 73, 122, 183; chwałá pánu Bogu/ iż ſię wiele Krolow y Xiążąt obacżyli/ ktorzy iuż z obedyencyą do Rzymu nie poſyłáią. NiemObr 42, 55, 80, 129, 164 [2 r.]; przedſię przydźie ktemu/ Ze ſię człowiek obaczy: á co mu dźiś miło/ To mu będźie zá czáſem wſtyd w oczu mnożiło. KochFr 32, 75; WerGośc 224: BielSen 9; ArtKanc K18v, P3v, Q5v; PaprUp F2, Kv; GostGosp 154 LatHar 566; WujNT 546; O nędzny vporze Heretycki kiedy ſię wzdy obacżyſz. WysKaz 36; PowodPr 39; VotSzl B2v, B3, D3; CiekPotr 9, 64, 89; CzahTr E3v [2 r.]; GosłCast 58.

obaczyć się od czego (1): niemogli ſie obaczyć od błędu ſwego/ ácz ie záwżdy łáſkáwie vpominał ſtego RejPs 141.

obaczyć się z czego [= przestać coś czynić] (2): RejZwierc Aaa; iákoby [...] proſtacżkowie ſię ztego błędu obacżyli. BudNT przedm a6.

obaczyć się z kogo, z czego [= pod wpływem czegoś, czyichś losów] (9): RejWiz 188; áby tym każdy oſtrożnieyſzy był/ karząc ſie ludzką przygodą/ ábowiem ſnádniey ſie káżdemu obácżyć z kogo innego niżli ſam z ſiebie. BielKron 333v, 160v; RejPos 201v, [236], 245v; A iákoż ſie thu nie ma obacżyć poććiwy cżłowiek s ták ſproſnych przypadków/ ſłyſząc o nich/ cżłowieká takiego plugáwego RejZwierc 63, Aaav; CzechEp 290.

obaczyć się ku czemu (1): Aby wybawieni będąc z śidła cżártowſkiego/ [...] obacżyli ſię ku cżyniemu woley iego. BibRadz 2.Tim 2/26.

obaczyć się czym (2): obaczą ſie złoczyńcę przykłádem moiem RejPs 77; RejZwierc Aaa.

obaczyć się w czym (45): KromRozm III P8v; LubPs A5, V4 [2 r.], aa5v; iż to trudno było przyſzło onym/ Aby ſie w ſwych omyłkach co obacżyć mieli RejWiz 132v, 50v, 188; ſzaleni ludzye byli co ſie nie mogli w tym obácżyć/ poſługi Boſkie zbytnim ludzyom cżyniąc. BielKron 24, 208v, 260v; będą bluźnić Páná ſwego/ á przedſię ſie nie obacżą w złoſciach ſwoich. RejAp 136, 88; GórnDworz N; áni ſie mogę obacżyć w ſproſnośći grzechow ſwoich/ bez ſwiętego miłoſierdzia twego. RejPos 177, 4v, 8v, 15, 43v, 64v (17); BielSat B4; RejZwierc 5v, 10v, 46, 62v, 70; CzechRozm 118v; SkarŻyw 261; CzechEp 92, 290 [2 r.]; BielRozm 13; LatHar 621; PowodPr 17.

Ze zdaniem dopełnieniowym [] (5): RejWiz 59v; obácż ſie iż ludzi poniżaſz á ſiebie podwyzſzaſz BielKron 124, 298; Czo cżynić gdy ſie cżłowiek obacży iż ieſt zły. RejPos 325 marg; SkarJedn 220.

W połączeniach szeregowych (3): ktorych nie inſzego nietzeka/ iedno wietzny płomień/ [...] ieſli ſie nieobatzyćie/ nienáwroćićie/ y pokuthowáć niebędziećie? KrowObr 240v; RejPos 173; CzechEp 128.

W powtórzeniach intensyfikujących (5): obácż ſie á obácż nędzny á mizerny bogacżu/ á vpadń przed nogi Páná twoiego RejPos 164v, 27, 169, 262, 298v.

W charakterystycznych połączeniach: obaczyć się w błędzie swym (od błędu, z błędu) (4), w ciemnościach swoich, w grzechu swoim (sprosności grzechow swoich) (4), w krnąbrności swojej, w twardej myśli swojej, w omylnych nadziejach swoich, z nałogow, w niewierze, w obłądzeniu swoim, w omyłkach (omylnościach) swoich (3), w szkodliwym przypadku swoim, w trzech głównych skazach, w smrodzie, w (plugawej) sprawie swojej (2), w marnym szafarstwie swoim, w szyderstwie (2), w upadku swoim (3), w mizernym włodarstwie swoim, w złościach swoich (sprosności złościwych spraw swoich) (4).

Parafraza przysłowia (1): Tak to poſpolicie mawiaia poſzkodzie Polak madr tego ia w was niebace/ boſcie ſie poſzkodzie nieobatzeli PaprUp K2v.
Zwrot: »w prawdzie się obaczyć« (1): wiele ludzi ſie było tą poſtillą w prawdzie obacżyło z onych dawnych [...] nałogow ſtárych. RejZwierc Aaa.
Szeregi: »(na)karać się a obaczyć (się)« [szyk 2:1] (3): RejJóz H8; A tu ſie więcey nákaráć á obacżyć możeſz. RejPos 29, 27.

»obaczyć się, (a, i) (na)wrocić (się)« =reverti et deprecari PolAnt [szyk 6:1] (7): BibRadz 3.Reg 8/47; RejAp 2; iż ieſt wielkie weſele wſzytkiemu zebrániu niebieſkemv [!] nád iednym vpádłym cżłowiekiem/ gdy ſie obacży á náwroći ſie ku Pánu ſwemu. RejPos 144, 29v, 115v, [236]; OrzJan 53. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»obudzić się a obaczyć« (1): vpomináć tu Pan racży [...] przełożone koſciołá tego/ áby ſie obudzili á obacżyli RejAp 35v.

»obaczyć się i ocucić« (1): Cżemu ſie wżdy kiedy nieobátzyćie/ y nieocućićie? KrowObr 159v.

»obaczyć się a otworzyć oczy« (1): ábowiem Pan nie kuſi nas iedno dla nas ſámych/ [...] ábychmy ſie ták obacżyli/ á otworzyli oczy ſwe BibRadz I 136b marg.

»poczuć się i obaczyć« (1): Nie wcżáż [lege: wczas żeś] ſie pocżuł y obacżył. Phil R4.

»obaczyć się a pohamować« (1): A tu by ſię niech X. K. w błędźie ſwym naprzód obacżył/ y pohámował CzechEp 290.

»obaczyć się a żywota poprawić« (1): áby [...] powieſćiámi ſwemi złemi á fáłecznemi ſam ſobie rádził niechcąć ſie obacyć [!] á żywotá ſwego popráwić. RejPs 53.

»obaczyć się a przestać« [szyk 1:1] (2): A ták przeſtań á obácż ſie. RejAp 44; RejPos 198.

»obaczyć się a ku sobie przyść« (1): Ale yáko w inſſych rzecżách cżłowyek głupoſcyą á z nyeobacżenyá podknął ſie/ ták theż y wtym ſzwánkuyąc obácżyć ſie/ á ku ſobye przysć nyechce. GliczKsiąż F.

»obaczyć się i upamiętać« (2): áby ſię ći [...] ktorzy z niewiádomośći błądzą obácżyć y vpámiętáć mogli. CzechEp 27, 35. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»uznać się, (a, ani) obaczyć (się)« [szyk 10:1] (11): RejAp 12, 88; byś potym rad ſie vznał á obacżył/ ále prożno RejPos 262v, 53, 54v, 67, 177, 198v, 212v, 239; RejZwierc 62v.

»obaczyć się a wyniść z ciemności« (1): Wierż mi iżby ſię wam obaczyć trżebá/ á wyniść z tey ćiemnośći/ w ktorąśćie niewiem iako weśli. GórnRozm 14.

»obaczyć się i zawstydać« (1): Azaby ſię kiedykolwiek ći nowi X.K. theologowie [...] obacżyć y záwſtydáć mogli CzechEp 111.

b. Z silnej emocji: opanować się, otrząsnąć się, oprzytomnieć (10): powiedáią o Rycerſkich ludzioch/ iż kiedy ku bithwie że ieden zblednie/ drugiemu ſie nogá w ſtrzemieniu trzęſie/ [...] ále ſkoro ſie obacży á vciecże ſie do rozumu/ [...] wnet go ono wſzythko ſnádnie ominie. RejZwierc 73v, 73v, 75v, 77v, 83v; gdy był ſrogo od oycá bity/ vmyſłu niemienił/ ták długo aſz oćiec ſię obacżył SkarŻyw 298; WujNT 546.

obaczyć się z czego [= pod wpływem czego] (1): iż przez te troſki nic ſmácnego nie znam/ Ktorych mocą zmorzoná/ iuż y o ſię niedbam. Przecż ſie iuż obacżywſzy z twey zdrowey powieśći [...] PaxLiz B3v.

obaczyć się w czym (1): Tu prorok nárzeka ná niełáſkę páńſką [...]/ á proſi áby ſie raczył wtem obaczywſſy ſmiłowác. RejPs 123v.

Szereg: »obaczyć się i do siebie przyść« (1): Lecz iż drugdy gniew vprzedza rozum/ nim ſię człowiek obaczy y do śiebie przyidźie SkarKaz 314a.
c. W niespodziewanej sytuacji, zwłaszcza w niebezpieczeństwie: spostrzec się [w tym: z przeczeniem (38) – za pomocą partykuły ”(a)ni” (21)] (57): FalZiołUng V 119; RejPs 78v; kubek zginął anim ſie obacżył RejJóz Ov; RejKup e3; Ale błąd y nyeprawdá [...]/ niż ſye obaczyſz/ w ſerce ſye wkráda. KromRozm I N2v; GliczKsiąż H7v; RejWiz 124v; RejFig Aa4v, Cc3; GórnDworz Hh3v; Bo kto wżdy iuż nieobácżnie vpádnie/ á potym ſie obacżywſzy iuż tego drugi raz przeſtrzega/ iuż tákiemu to wżdy bywa [...] odpuſzcżono. RejZwierc 37v, 56v, 73v; kiedy ſye ſługá w Páná wkrádnie/ śiłá będźie przewodził/ niż ſye Pan obaczy Strum R2v. F3v, P2v; SkarŻyw 102, 487; CzechEp 108; KochSz B4v; PaprUp C3; GostGosp 154; ſtárguię go [konia] pręcéy/ By ſie chłop obaczywſzy/ niechćiał wnet zań więcéy. WyprPl B4v; KlonWor 21.

obaczyć się w czym (3): ták tám lud był pierwey proſty/ iż gdy miod iedli álbo wárzyli/ [...] woſk precż wymiátáli: Potym gdy gi v nich kupowano obacżyli ſie w tym. BielKron 437; RejZwierc [782]; KochSz B2v.

Ze zdaniem dopełnieniowym [zaimek pytajny (11), gdy (10), (by), że (5)] (27): Bo zwielką prętkoſćią náſtroyone ſą/ ku zginieniu czáſy iego bo ſnadz ni ſie obaczy gdzie ſie podziáły ſpráwy iego RejPs 134v; RejJóz F4; RejRozm 398; RejWiz 28v, 31v, 41v, 48v, 71, 112v; Buiać też ſobie w leſie/ Ielonek vbogi/ Ale ni ſie obacży/ gdy mu ſtrącą rogi. RejZwierz 105v, 3, 116, 143; BielKron 123v; RejAp 36, 148v; RejPos 190v, 316; ſie długo nie obacżyſz czo ſie s tobą dzieie. RejZwierc 25, 72v, 83v, 159v, 207v; CzechEp 109; GórnRozm Nv; Biſkup obaczył ſie/ że z tym źle zártowáć KochAp 5; Ni ſię obacżyſz kiedy domá będźieſz KlonFlis H4.

Ze zdaniem luźno nawiązanym pełniącym funkcję dopełnieniowego [ali(ć)] (2): niżli on pies czo ſie idąc do ciebie łaśi á marda ogonem/ á gdy ſie nie obacżyſz álić on zá nogę cáp. RejZwierc 83; CzahTr Cv.

Zwrot: »(a)ni się sam obaczyć« (6): A kto nabeſpiecżnieyſzy vłowi ſie ſnádnie/ Bo ni ſie ſam obacży kiedy w tę ſieć wpádnie. RejWiz 28v, 31v, 41v, 71; RejPos 316v; RejZwierc 72v.
Szereg: »nie przestrzec się ani obaczyć« (1): chcąc te kły/ tych wilkow iádowitych Kátholikow ſwych/ [...] owcżynką iáką pokryć/ áby ſię proſtacżkowie omamieni nie przeſtrzegli/ áni obacżyli CzechEp 122.
2. Zastanowić się, przemyśleć, wziąć pod uwagę; respicere HistAl considerare Vulg (86): Sama byś zeznała, by się obaczyła: Rozważywszy czasy snać by się żaliła. Żeś zacną osobę tak marnie straciła RejŁas w. 9; RejJóz D5, F4v: RejWiz 44v, 53, 56; Leop Act 12/12; Thákżeć y thu gdy ſie obacżyſz á vźrzyſz iż ſie iuż wiele wypełniło/ iáwnie ſie potym tego dopátrzyſz/ iż [...] RejAp 3v, 197; BiałKat 318v; Ale kto ſie chce obacżyć/ ſnádnie to zrozumie/ iż theż iuż máło nie v wrot náſzych ſtoi ſwięty gniew iego. RejZwierc 188v, 122, 154v; WujNT Act 12/12; PaxLiz B4.

obaczyć się na co (1): A iż tho wzaczęćiu wſzyſtkich lékarſtw bywa/ ábyſmy doźrzeli/ iefli chory wytrwa/ á śily y chęći ile trzebá ma: w Cieplicách thych niemniéy/ ná to ſye obáczmy/ iż więc drudzy ná powieść/ áby ſkoſztowáli idą Oczko 13.

obaczyć się w czym [w tym: „w tym” (9), „w czym” (3)] (13): RejPs 188; RejRozm 401; HistAl C3v; GliczKsiąż C4, H3; A ſnadź káżdy gdyby ſie w tym obacżył práwie/ Máłoby ſie roſkochał w tey obłudney ſpráwie RejWiz 87v, 96; BielKron 60; RejPosWiecz3 98; Obacżćieſz ſie w tym dobrze/ ſynacżkowie mili. Byśćie márnie wolnośći ſwey nie vtráćili. BielSat Hv; RejZwierc 236v; SkarJedn 275; BielSen 19.

Ze zdaniem dopełnieniowym [zaimek pytajny (32), jesli(że), liczy’ (10), (4)] (46): RejRozm 401; ocyec ktory ſyná ma/ nyechay ſie obacży yeſli go w kápłáńſtwye poſtánowić ma. GliczKsiąż O5v; GroicPorz f2; BielKron 67, 246; RejAp 35v, 37, 186v; Obácżże ſie komuś więcey powinien/ á wſpomni ſobie od kogoś więtſze dobrodzyeyſtwá wziął RejPos 39, 7v, 20, 27, 29, 40 (25); BielSat D4; A thám ſie iuż cżego pewnego nádziewa/ á thu do domu przyiechawſzy nie máſz ſie iuż cżego nádziewáć. Ale by ſie obacżył iż thu nie rowno pewnieyſze. Bo iuż pewna ſławá/ [...] pewna miłość á wdzięcżność v ludzi RejZwierc 37, 99v, 132, 144v, 189v, 257; BielSpr 59v; SkarJedn 275; Oczko 13; BielRozm 7, 31; PowodPr 51.

W powtórzeniach intensyfikujących (3): A thák obácż ſie obácż nędzny cżłowiecże coś ieſth/ á rozżáłuy ſie ſam ſiebie RejPos 7v, 27, 237.

Fraza: »byś się obacżył (a. obaczyć się chciał); kto się obaczy (a. kto by się obaczyć chciał)« [jako zdanie wtrącone] (8;4): ſtára ſie áby był przywiedzion ná drogę ſpráwiedliwą ábowiem kto ſie w tem obaczy/ ſnadz mu to więcey pochodzi z łaſki páńſkiey niſſli z iego ſtáránia. RejPs 188; RejRozpr D2; RejJóz E6; A ſnadźby iey [prawdzie] iuż/ bychmy ſie obacżyli/ nalepiey dáć pokoy RejAp 147v, 44v, 189; á iuż nie inácżey ieſt/ byś ſie práwie w tym obacżyć chciał/ iáko ogniem piekielnym mogłbyś rozumieć być zápalone ſumnienie ſwoie. RejPos 309, 134, 209; RejZwierc 37v, 133, 170.
Zwrot: »obaczyć się dobrze« [szyk zmienny] (5): GroicPorz f2; BielKron 60; ku temuć y v nas ſye ma/ obáczmy ſye iedno dobrze. OrzQuin K4v; BielSat Hv; BielSen 19.
Szeregi: »obaczyć się abo doświadczyć« (1): Druga tedy rzecż w ktorey ſie obacżyć ábo doſwiádcżyć mamy/ ieſt Miłoſierdzye Páńſkie. RejPosWiecz3 98.

»obaczyć się a radzić o sobie« (1): A thu ſie iuż obacżyć á ſnádnie rádzić o ſobie możeſz/ co ieſt tobie lepiey vcżynić RejPos 277.

»rozmyślić się, (a) obaczyć (się)« (2): A iákoż fie tu nie rozmyſlić/ á iákoż ſie tu nie obacżyć/ co ieſt lepſzego RejPos 61, 105.

»obaczyć się a rozważyć« (1): Wcżym rodzicy myeliby ſie obácżyć/ á to ſobye rozwáżyć/ iże potrzebá/ áby y ſyny fwe ku temu y tákyemu rzemyęſlu wyedli. GliczKsiąż H3.

3. Przekonać się, zrozumieć, zorientować się (62): GliczKsiąż H5v; RejPos 116 marg [2 r.]; A iżbyś ſie łácniey obácżyć mogł/ zoſobná o káżdym z nich [imion bożych] mowić będziemy. CzechRozm 50v, 233v.

obaczyć się z czego [= pod wpływem czego] (4): RejWiz 89v; RejPos 300v; ModrzBaz 115v; Z tákich ſcriptur może ſie obaczyć w wielu rzeczach nouitius. SarnStat 1267.

obaczyć się na czym (1): możeſz ſie obácżyć ná tym bárzo ſnádnie RejWiz 95v.

obaczyć się w czym [w tym: „w tym” (11)] (18): Bo wiele ludzi ſobie głowy pokáźili/ A máło ſie w tych dziwiech przedſię obacżyli. RejWiz 143v; BielKron 227; RejPos 116, 288v, 300v; RejZwierc 16v, 19v, 89, 249; TRudno ſie w tym obácżyć bes dáru Bożego MycPrz I A2; CzechRozm 97; ModrzBaz 115v; CzechEp 66, 127, 424; Pan ma co tydźień wiedźieć o Száfárſkich wydatkách: bo ſie ták łácwiey w vtrátách obacży GostGosp 154; SarnStat 1267; SkarKaz 455b.

Ze zdaniem dopełnieniowym [, że (22), zaimek pytajny (15), jesli(że) ‘czy’ (2)] (39): A kto kolwiek to vzrzy tedy ſie obaczy iż wielki pożytek cżyni káżdemu żywot ſpráwiedliwy RejPs 85v, 69v, 90, 116v; RejKup r5; KrowObr 160; przecżći/ ſnádnie ſie obacżyſz/ Iáką roſkoſz prze ten ſwiát ſproſny tráćić racżyſz. RejWiz 194, 19, 184, Cc3; BielKron 73v, 140, 154v, 405; RejAp 45v, 72v, 186v; iákie ieſt nędzne pielgrzymowánie moie/ tuch ſie obacżył RejPos 110; A tu ſie dopirko cżáſu ſwego obacżyſz/ ieſliże cie będzye vmiáło wymowić poſłuſzeńſtwo dekretałow thwoich RejPos 347, 37v, 85v, 88v, 114v, 232 (13); RejZwierc 16v, 19v, 83, 100v, 249; CzechEp 127, 250, 424; ReszPrz 42.

Zwroty: »dostatecznie, prawie, słusznie się obaczyć« (1:1:1): RejWiz 89v; ſie dopiro práwie obacżyli y w onych piſmiech Prorockich y w onym [...] obiáwieniu iego. RejPos 116; A ieſt tych kilko roznośći w tych przypádłych á nowo nábytych przyiáźniach. A trzebá oculate ſtępáć niżli ſie kto w tym doſtátecżnie obacży. RejZwierc 89.

»obaczyć się w rozumie« (1): vczyń miły pánie/ áby ſie ich wiele obaczyło wrozumiech ſwoich á zrozumieli dziwnem ſpráwam wielmożnoſći twoiey. RejPs 161.

Szeregi: »obaczyć się abo ostrzec« (1): cżęſtokroć przypadáią takie cżáſy/ że zpodobieńſtwá rzecży od kogo inſzego ſpráwionych/ w wielu potrzebách y my ſię obácżyć ábo oſtrzec możemy [possumus admoneri]. ModrzBaz 115v.

»poczuć się i obaczyć« (1): że mu ſię zdáło/ iż wſzędy około niego beſtye ſtoią: á iż do nich ſámych to piſmo przyść miáło: á iż ſię w tym żaden z nich pocżuć y obacżyć nie miał. CzechEp 127.

»obaczyć się i (ani) sprawić (a. wyprawić)« [szyk 2:2] (4): RejWiz 89v; Gdyż czo ieſt cżlowiek/ [...] bychmy też namniey o tym piſmá nie mieli/ iuż ſie ſnádnie w tym wſzyſcy ſpráwić y obacżyć możemy. RejPos 300v, 126, 300v.

4. W funkcji zwrotnej (8):
a. Zobaczyć swój obraz, swoje odbicie; przen (2):
Zwroty: »jako z rejestru się obaczyć« (1): A gdy ſie tu [= w tej książce] iáko z reyeſtru obacżyſz w ſpráwach ſwoich/ ſnádnie potym znaydzieſz miedzy mędrſzemi/ cżego dáley w ſobie popráwowáć RejZwierc 179v.

»obaczyć się w sprawach swoich« (1): RejZwierc 179v cf »jako z rejestru się obaczyć«.

»obaczyć się jako we źwierciedle [ze zdaniem przydawkowym orzekającym]« (1): weźrzawſzy w Moiżeſzá á w vſtáwy iego/ tám ſie záwżdy obacżyſz iáko we źwierciedle/ iżeś záwżdy godzyen pomſty RejPos 75v.

b. Zastanowić się nad sobą (1): Introspice in mentem tuam ipse, Obácz ſie ſam/ weyźrzy ſam w ſię. Mącz 407a.
c. Stwierdzić, że ktoś jest kimś, jakimś, gdzieś (5):

obaczyć się gdzie (1): Nie gań co nie k myſli bacżyſz/ Aż ſie też ná twym obacżyſz. RejZwierc 236.

obaczyć się jakiego (1): ktory [...] prośił Páná Bogá áby zámknął niebo áby deſzcż nie był [...]. A gdy ſie wyſłuchánego obacżył od Páná/ [...] BielKron 84.

cum infbyć” [w tym: kim (2), gdzie (1)] (3): GliczKsiąż F5; obacżyli ſie być Syryani w pośrzodku Sámáryey miedzy ſwemi nieprzyiacielmi. BielKron [852]v; Obaczywſzy ſię ludźmi być żyli iák ludzie StryjKron 250.

5. W funkcji biernej (26):
a. Zostać obejrzanym [ze zdaniem dopełnieniowym] (1): około świętego Marćiná/ Dworki wſzyſtki álbo Vrzędnicy/ máią zwieść do Pániey [...] przędźiwá/ poważywſzy oddáć. Aby ſie to wſzyſtko obacżyło/ ieſli ſie zgadza z verificácyą. GostGosp 52.
b. Zostać stwierdzonym, zrozumianym, poznanym (23): RejPs 151v; Aleċ bych wiernie zyczyla By ſię twa myſl obaczyla. RejKup g4; aby tym snadniej na sejmie mogła się obaczyć sprawiedliwość w onej rzeczy Diar 94; tedym tu conſignował té Státuty, áby w kupie wſzyſtko ſnádniéy obácżyć ſie to goſpodárztwo Koronné mogło. SarnStat 517.

obaczyć się z kogo, z czego [= na podstawie czegoś, z czyichś tekstów, też od kogoś] (9): GrzegRóżn M3; To też ieſzcże y z Ewángeliſtow łátwie śie obácżyc może. KuczbKat 175, 120, 175, 195; y s przypadkow y z młodych ieſzcże obycżáiow dziecinnych ſnádnie ſie obacżyć może ku cżemu ſie ktorego przyrodzenie ſciąga. RejZwierc 6v; CzechRozm 96v; Iesli się cobędzie miało miec dopokoiu znich [posłów] się obaczy prętko ActReg 125; A z tego rozdziału obaczyć ſię może/ iż tego Ewángeliſty [...] przedśięwzięćie było/ opuścić ſpráwy one P. Chriſtuſowe w Gálileiey WujNT 298.

obaczyć się w czym [= w tekście a. na podstawie czegoś] (3): w cżym ſie iuż błąd ich gruby á wywody ſproſne obacżyły CzechRozm 164v; Cżynili też święći Doktorowie Kośćielni kazánia w wigilie/ [...] co ſię w ich kśięgách obácżyć może. LatHar 123, 252.

obaczyć się skąd [„stąd”] (2): Z tąd tedy obácżyć śie mogą ony rzecży/ ktore ku ſkruſze prawdźiwey bárzo ſą potrzebne KuczbKat 205, 155.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (1); (4), zaimek pytajny (2), jakoże’ (1),jesliżczy’ (1)] (8): RejPos 2; ieſli ná ſlugi tey władzey pátrzác będźiemy/ tedy może śie obácżyć/ iż śie nie thák ſzeroko śćiąga KuczbKat 85, 120, 155; RejZwierc 6v; áby ſię y to obacżyło/ ieſliż tám może być prawdá zbáwienna/ gdźie ſię tákie [...] bayki báią? CzechEp 204; WujNT 298; zdáło ſie nie od rzeczy położyć kilká deriwáciy, áby ſie tym łácniéy obaczyć mogło, iáko ktore ſlowo piſáć JanNKar H3v.

Ze zdaniem przydawkowym orzekającym (1): áby ſię fundáment ten [...] tym lepiey obacżyć mogł/ iż ieſt nie iednoſtáyny y nie pewny. CzechEp 228.

Zwrot: »prawie się obaczyć« (1): toć ſie iuż tu práwie obacżyć mogło/ iż ſie ten Krol nie miał okázáć/ áni w ladrzech/ áni w pozłociſtey zbroi/ iedno ná oſlęciu RejPos 2.
c. Zostać zauważonym, zwrócić na siebie uwagę (2): Ale ieſt drugi Práktykarz/ ktory mogąc mieć ſprzężay/ á nie ma go/ áby rowno z drugiemi nierobił: táki/ kiedy dźieśięćinę wytykáią/ obacżyć ſie łátwie może/ nie máiąc ſprzężáiu że ták wiele náżnie/ iáko o w co bydło y ſprzężay ma GostGosp 42; Których [omyłek] niepodobna áby ſie człowiek vſtrzédz mógł [...]. Gdźiéż ſie bowiém zrázu wſzyſtko obaczyć może? SarnStat 1305.

Synonimy: 1. upamiętać się, uznać się.

Formacje współrdzenne cf BACZYĆ SIĘ.

Cf OBACZENIE

KW