[zaloguj się]

OBACZYĆ (2760) vb pf

o jasne (w tym 1 r. błędne znakowanie); w inf -å- (258), -a- (239); -å- Leszcz Rzecz, RejFig, Goski, SarnUzn (3), RejAp (4), GórnDworz (7), RejZwierc (14), RejPosRozpr (6), RejPosWstaw (14), BiałKaz (2), BudNT (2), SkarŻyw (2), StryjKron (2), ReszList, KochWr, Phil, OrzJan, WysKaz (2), JanNKar, CiekPotr, CzahTr, też RejKup; -a- MurzHist, MurzOrt, KromRozm II (5), KromRozm III (2), MrowPieś (2), GroicPorz (3), Leop (2), OrzList (2), UstPraw (2), Prot, SienLek (2), GrzepGeom (4), BiałKat (9), KuczbKat (6), BielSpr (4), WujJud (10), WujJudConf (2), Strum (2), Oczko (3), Calag (2), KochPhaen (2), WerGośc, WisznTr, ArtKanc (2), też RejPs; -å- : -a- MurzNT (4:2), GliczKsiąż (1:12), LubPs (10:5), KrowObr (11:66), RejWiz (2:4), BibRadz (4:5), BielKron (1:12), GrzegRóżn (2:4), Mącz (5:3), RejPos (53:9), RejPosWiecz2 (2:1), RejPosWiecz3 (1:2), CzechRozm (22:9), ModrzBaz (1:8), SkarJedn (2:1), CzechEp (40:4), NiemObr (10:8), WerKaz (1:2), GórnRozm (5:1), LatHar (1:2), WujNT (5:1), SarnStat (5:3), PowodPr (1:2). ◊ W imp -a- (484), -å- (89); -å- MurzNT (3), BielKom, CzechEp (2), KmitaSpit, CzahTr (2), SzarzRyt (2); -a- : -å- GliczKsiąż (1:1), KrowObr (11:2), Leop (10:1), BibRadz (24:1), Mącz (6:3), RejPos (144:13), RejPosWiecz2 (1:1), RejPosWstaw (1:1), BudBib (1:15), BudNT (1:3), CzechRozm (6:1), SkarJedn (14:7), Oczko (3:1), SkarŻyw (8:16), ReszPrz (1:2), GórnRozm (1:2), GrabowSet (3:1), WysKaz (1:1), WujNT (74:1), PowodPr (29:4), SkarKaz (8:1). ◊ W pozostałych formach -å- (1389), -a- (40); -å- : -a- MurzHist (3:4), MurzNT (5:3), GliczKsiąż (28:1), LubPs (31:1), KrowObr (24:1), Leop (30:2), BielKron (261:4), RejPos (177:1), BiałKat (4:1), GrzegŚm (5:1), BielSpr (45:2), BudBib (20:1), BudNT (6:1), CzechRozm (25:1), SkarŻyw (48:6), StryjKron (40:1), BielSjem (2:1), ZawJeft (5:1), LatHar (16:1), też RejPs -a- (6).

Fleksja
inf obåczyć
praet
sg pl du
1 m obåczyłem, -m, -em obåczył m pers obåczylismy, -smy obåczyli, obåczylichmy, -chmy obåczyli m pers -chwa obåczyła
f obåczyłam, -m obåczyła m an m an
2 m obåczyłeś, -ś, -eś obåczył m pers -ście obåczyli, -ście obåczeli m pers
f -ś, -eś obåczyła m an m an
3 m obåczył, obåczeł m pers obåczyli m pers
f obåczyła m an obåczyły m an
n obáczyło subst obåczyły subst
plusq
sg pl
2 m -ś był obåczył m pers
3 m był obåczył, obåczył był m pers byli óbåċzyli
imperativus
sg pl
1 obaczmy
2 obacz obaczcie
3 niech, niechåj, niechåć obåczy niech, niechåj obåczą
conditionalis
sg pl
1 m bych obåczył, bym obåczył m pers obåczylibychmy, bychmy obåczyli, bysmy obåczyli
f bym obåczyła m an
2 m byś obåczył m pers byście obåczyli
f byś obåczeła m an
3 m obåczyłby, by obåczył m pers obåczyliby, by obåczyli
f by obåczyła m an
con praet
sg pl
1 m bych był obåczył m pers
3 m by był obåczył m pers by byli obåczyli
f by była obåczyła m an
impersonalis
praet obåcz(o)no
con by obåcz(o)no
participia
part praet act obåczywszy
inne formy
con sg 2 a. 3 m - by obåczył

inf obåczyć (544) [cf też OBACZYĆ SIĘ inf].fut 1 sg obåczę (21) [w tym: -e (2)].2 sg obåczysz (201).3 sg obåczy (192).1 pl obåczymy (51), obåczémy (15), obåczym (9), obåcz(e)m (3); -émy RejKup, MurzHist, RejPosWiecz2 (2), RejPosWiecz3; -ym SeklKat, WujJud (2), PaprPan, SkarJedn, ZawJeft, SkarKaz; -(e)m GliczKsiąż (2); -ymy : -émy : -ym : -(e)m LubPs (11:4:1), KrowObr (1:1), Leop (1:1), RejPos (6:2), Oczko (-:1:-:1), CzechEp (5:-:1), ReszPrz (1:1); ~ -émy (1) Oczko, -emy (1) MurzHist, -(e)my (13).2 pl obåczycie (20).3 pl obåczą (67).praet 1 sg m obåczyłem, -m, -em obåczył (62). f obåczyłam, -m obåczyła (7).2 sg m obåczyłeś, -ś, -eś obåczył (19). f -ś, -eś obåczyła (2).3 sg m obåczył (269), obåczeł (1); -ył : -eł ActReg (2:1). f obåczyła (21). n obáczyło (3).1 pl m pers obåczylismy, -smy obåczyli (10), obåczylichmy, -chmy obåczyli (3) RejZwierc, WujJud, WujJudConf; -smy (9), -śmy (1) CzahTr.2 pl m pers -ście obåczyli (2) RejPs, RejJóz, -ście obåczeli (1) PaprUp.3 pl m pers obåczyli (93). m an (cum N pl: wróble) obåczyły (1). subst obåczyły (7).1 du m pers -chwa obåczyła (1) RejKup q2.plusq 2 sg m -ś był obåczył (1).3 sg m był obåczył (8), obåczył był (4); był obåczył RejJóz, RejKup, OrzQuin, RejZwierc; obåczył był BielKron; był obåczył : obåczył był RejPos (4:3).3 pl m pers byli óbåċzyli (4).imp 2 sg obacz (510) [w tym: obacz każdy (25), może 3 sg]; -a- (407), -å- (61), -(a)- (42); -å- BudNT (2), CzechEp, CzahTr, SzarzRyt (2); -a- : -å- KrowObr (10:1), Leop (6:1), RejPos (144:13), BudBib (1:11), CzechRozm (6:1), SkarJedn (14:7), SkarŻyw (7:14), GórnRozm (1:2), GrabowSet (3:1), WysKaz (1:1), PowodPr (29:2), SkarKaz (2:1).3 sg niech, niechåj, niechåć obåczy (17).1 pl obaczmy (38); -a- (23), -å- (11), -(a)- (4); -a- BibRadz, RejPosWiecz3, RejZwierc, WujJud BudNT, ModrzBaz, WysKaz, WujNT, SkarKaz (5), SkarKazSej (2); -å- MurzNT (2), Mącz, RejPosWstaw, PowodPr (2); -a- : -å- GliczKsiąż (1:1), KrowObr (2:1), RejPosWiecz2 (1:1), Oczko (3:1), SkarŻyw (1:1).2 pl obaczcie (59); -a- (38), -å- (17), -(a)- (4); -a- LubPs (3), KrowObr, Leop (4), BielKron (2), GrzegRóżn, GórnDworz (2), BiałKat, BielSat, WujJud (2), ModrzBaz (2), BielSjem, SkarKaz; -å- MurzNT, BielKom, BudBib (4), BudNT, SkarŻyw, ReszPrz (2), CzechEp, KmitaSpit, CzahTr; -a- : -å- BibRadz (12:1), Mącz (2:2), WujNT (3:1).3 pl niech, niechåj obåczą (6).con 1 sg m bych obåczył (8), bym obåczył (5); bych RejPs, KrowObr, RejZwierz, BibRadz, MWilkHist, PudłFr; bym GroicPorz, CzechEp, LatHar, WujNT; bych : bym BielKron (2:1). f bym obåczyła (1).2 sg m byś obåczył (16) [w tym: byś obåczyłeś (1)], by obåczył (4) FalZioł, RejPs, MWilkHist, StryjKron. f byś obåczeła (1) PaprUp.3 sg m obåczyłby, by obåczył (70). f by obåczyła (2).2 a. 3 sg m by obåczył (1).1 pl m pers obåczylibychmy, bychmy obåczyli (5) BibRadz, SienLek, RejPos, RejZwierc, WerGośc, bysmy obåczyli (3) RejPosWiecz3, CzechEp, JanNKarKoch.2 pl m pers byście obåczyli (6).3 pl m pers obåczyliby, by obåczyli (43).con praet 1 sg m bych był obåczył (1).3 sg m by był obåczył (1). f by była obåczyła (1).3 pl m pers by byli obåczyli (1).impers [praes obåczy się cf OBACZYĆ SIĘ fut 3 sg]. ◊ praet obåcz(o)no (18).con by obåcz(o)no (3), [by się obåczyło cf OBACZYĆ SIĘ con 3 sg n].part praet act obåczywszy (298).

stp notuje, Cn s. v. obaczam; jako obaczę, Linde XVIXVIII w.

1. Stwierdzić za pomocą zmysłów; videre HistAl, Vulg, PolAnt, Mącz, Modrzy cognoscere Vulg, PolAnt, Modrz (464): dothknićie ſię mnie á obácżćie/ boć duch niema ćiáłá áni kośći/ iáko widźićie że ia mam BibRadz Luc 24/39; GrzegŚm 54.

obaczyć co (9): BierEz Sv; Poznałachwa yſz choroba Thá iemu prawie wadziła Skorochwa puls obacziła RejKup q2, L; SienLek 10, 80v; Ieſli mieyſcá nie cżuieſz/ gdzie oni kopáią/ Stawiáy ná mur miednicę/ pátrzyż gdzie brząkáią. [...] Gdy iuż mieyſce obacżyſz/ cżyń táką obronę. BielSat N3v; Abowiem wrzodu y káżdey niemoczy nikt lepiey nie obacży/ iedno ten kogo gdzie co boli. RejZwierc 133; Zá ſwe łotroſtwo Parys ſkaránie obacżył. PaprPan Ff4; BielSjem 40.

obaczyć według czego (1): położy ieden vcho ná bębnie/ tám on bęben poda znák/ gdy ſie źiemiá trzęſie/ obacży według podánia głoſu z bębná onego/ [...] iáko dáleko nieprzyiaćiel ieſt BielSpr 68v.

Ze zdaniem dopełnieniowym [zaimek pytajny (3), jesliczy’ (1)] (4): ieſli racżycie/ Skoſztowáć/ á co zá ſmák/ ſnádnie obacżycie. RejFig Aa5; GrzepGeom I2; ktorey [saletry] łácno ſprobuie ogniem/ y obacży ieſli w niey ſoli wiele BielSpr 72v, 68v.

Przen [co] (1): Bowiem ná niey [cnocie] káżdy ſmrod/ obacżą naprędzey. RejZwierz 141.
a. Za pomocą wzroku; ujrzeć, obejrzeć, przyjrzeć się, spojrzeć; considerare Vulg, PolAnt; animadvertere Vulg, Mącz; aspicere, cernere Mącz, Cn; respicere PolAnt; noscere Modrz (448): BierEz R4; Iſch kyedi vyrzal kogo ydącz, thedi hneth on zlothi na zyąmyą porzuczill zathem thak yakoby on na kogo ſzyą vſſadzili obaczil z zyemye podnyoſl LibMal 1545/94, 1547/126; RejKup bb7; GliczKsiąż H8v; LubPs M3; Zdać ſie tobie w iey ſpráwach by byłá bogini/ Lecż gdy lepiey obacżyſz podobnieyſzać k świni. RejWiz 27v; RejFig Aa2, Bb6, Bb6v, Dd7v; RejZwierz 119; BibRadz Ps 58/5; gdy Taborſcy ku Prádze milcżkiem wnocy przydybáli. Práżánie obácżywſzy odbili ie. BielKron 327, 17v, 20v, 25v, 28, 59 (12); SienLek 119v, 125, 179; rzekł rycerz ſwey żenie: nie płácżmy áby krolewna nie obacżýłá. HistRzym 32v; RejPos 170; ktoby chćiał ćicho thy rzeczy ſpráwowáć pokiby nieprzyiaćiel nie obacżył BielSpr 58v, 7, 27, 37, 42, 63, 67v; KochMon 32; BudBib Ps 58/4[6], Ier 2/10, Am 6/2; Strum M, Ov, O2; SkarŻyw 185; Imę ſye przypátrowáć/ bych rychléy obaczył PudłFr 66; LatHar 151; KołakCath Cv; Obáczćie wzgárdźićiele/ y dźiwuyćie ſię WujNT Act 13/41 Luc 2/43; SarnStat 1130.

obaczyć kogo, co (252): BierEz Iv; gdy takie baba obacży rodzenie/ ma z nienagła rękami dziecię ono nawraczać FalZioł V 22d, III 33a, IV 12a [2 r.], 42c, V 5v, 44v, 82; KłosAlg D; RejPs 52; RejKup c6v, Qv, V v, v2; poſláłá niektorego málárzá ſwego dobrze vmieiętnego/ ktoryby pilnie obacżył ſpoſob y kſtałt Alexandrow HistAl L4v, K8v; kthore [chłopię] ſzmyercz panſka obaczywſchi barzo plakalo LibMal 1551/166v, 1552/170; GliczKsiąż B8v, H7v, Iv; LubPs Nv, R4v; ZapWar 1558 nr 2686; RejWiz 40v, 176; GroicPorz 112; Leop Act 27/39; RejFig Dd5v; BibRadz *5v, Gen 12/12, Iob 6/19, Ps 24/19; kto może Iakobá pocżtem przeſiądz á obácżyć narod Izráelſki BielKron 42v; Turcy gdy obacżyli náſzych vieżdżánie/ wyſypali ſie z Miáſtá ná koniech BielKron 315, 6, 15v, 19, 31v, 50v (56); Obcaecare fossas in agro, Nákrić rowy ná roli áby ych nikt nie obacził. Mącz 29c, 405b [2 r.]; tháki ieść niemoże/ ćięſzko ſpi/ częſto rzyga/ opuſzyſty ieſt/ bárwę ma śiną/ nád łonem má ćięſzkość. Ty znaki gdy obaczyſz/ możeſz ſye tey choroby domyſlić SienLek 104v, 35, 125, 170, 178v, 181v, Xxx; iż y ſtrzáłá lecąca kthorą gdy kto wcżás obacży tedy nie ták bárzo obrázić może. RejAp AA7v; ocući ſie Pukárzewſki/ obacży łeb záwithy/ y rzecże pułgębkiem/ ki diabeł/ coż mi ſie sſtáło. GórnDworz S8v, Q6v, R8, S8, Bb2, Dd4; RejPos 35v, 60v, [105], 166v, 231; HistLan B4v; RejZwierc [782]v, 171 [2 r.]; poſłał wodze wyborne/ y Chorąże vbráne w proſte odzienie/ [...] áby obacżyli moc y ſpráwę y położenie woyſká Krolewſkiego. BielSpr 37, 15v, 19v, 20, 21v, 42v (9); ktorego ſłowá [bożego] ſkutku bárzo rzadko/ álbo nigdy práwie obacżyć nie mogą. RejPosRozpr b3; BudBib Iudic 16/9, 1.Reg 26/5, Iob 6/19; HistHel C2v, C4; KIedy iuż obaczyſz do ónego ſtáwu dobré wźięćié wodi/ [...] tedi Staw możeſz zácząć. Strum D2v, E4v, Ov, O2; PaprPan A3v, E2v, Lv, Q3v, Bb4v; Z ſtrony myńce/ trzebá ná bacżeniu mieć/ y cáyg/ y wagę/ y kſtałt poſpolity. Pirwſzych dwu rzecży nieledá iáko poznáć [...]: tę trzećią łácno obácżyć. ModrzBaz 34v, 20v; SkarJedn 16; Kto rzékam początki/ á mieyſcá ſkąd idą/ dotąd obaczył [...]? Oczko 9v; wſzedł ná ono mieyſce drugi wſzetecżnik niewſtydliwy: y obacżywſzy żołnierzá/ przelękł ſię y záwołał: co ſię dzieie? z pánny ſię ſtał mąſz? SkarŻyw 341; Obacżywſzy wielkie ich vboſtwo/ [...] żywił ie hoynymi iáłmużnámi SkarŻyw 413, 29, 99, 133, 202, 496; MWilkHist L2; Witołd tym ſmieley z Litwą nącieráiąc [!] pomieſzánych rozerwał/ y rozgromił/ co obaczywſzy Koribut dodał koniowi oſtrog StryjKron 497, 6, 134, 135, 255, 305 (12); KochPhaen 6, 20; WerGośc 217, 250, 251; WisznTr 22; ArtKanc B3, E4v, D10; PaprUp E4; POydę/ áżabym Oycá mégo obaczyłá Twarz weſołą ZawJeft 20, 31; KochAp 9; OrzJan 33; WyprPl B4; radbym obacżył poſtáwę y vrodę iego [...] radbym oglądał ſzáty ſáme y boty iego LatHar 192, 710, 720; obroćiłem ſię/ ábym obaczył głos ktory mowił ze mną. WujNT Apoc 1/12, Mar 5/32, 16/4, Act 11/6; pilno z dáleka vpátruie/ [...] rychłoli wierzchy wież obacży WysKaz 10; Téy litery różność nie owſzem mi ſie nie podoba, ále iéy nie zrázu káżdy obaczyć może JanNKar F; SarnStat 1286, 1301, 1302; KmitaSpit A3, B4; lud gdy ćię obacży ſercá mu przybędźie CzahTr F, A4v, C2v, K3v; GosłCast 66; KlonFlis G; KlonWor 52; [Cyprydo] Spuść ſie nád Wiſłę/ obacz náſzę źiemię SzarzRyt D4v, A3. [Cf też 2. obaczyć co Leop 3. Reg 10/4.] Cf obaczyć kogo miedzy kim; co po kim; kogo, co jakie(go); kogo, co w czym; kogo, co, ze zdaniem przydawkowym orzekającym; co gdzie; »obaczyć z daleka«, »obaczyć na oko«, »sen obaczyć«.

obaczyć kogo miedzy kim (2): BudBib Prov 7/7; Gdźie obaczę płód męſki grzeczny miedzy nimi/ Ten zábiię GosłCast 15.

obaczyć co po kim (1): ſpal ſſamą zilyna za yei namowa, a obaczil tho ponych then ranyoni y ſamemv zilye opowyedzial. LibMal 1544/88v.

obaczyć kogo, co jakie(go) [w tym: cum part praes act (8)] (17): HistAl F8v; ieſlibym kogo obaczył v Sądu nieobyczáynie [...] ſye záchowuiącego GroicPorz g3v; RejFig Ee3; Tedy Lot podniowſzy oczy ſwe/ obaczył wſzytki rowniny nád Iordanem/ [...] tak wilgotne/ iáko ſad Páńſki BibRadz Gen 13/10; Kálibáſzá gdy obacżył máły lud Skánderbegow/ iął ſie znich ſmiać BielKron 245, 243, 248, 309v, 456v; BielSpr 45; Strum O4; obaczył dzyewkę ſwą płácżący PaprPan Gg3, I3v; SkarŻyw 459; obaczył tego Witenná z dziećmi ná piaſku igraiącego StryjKron 365; CzechEp 41; LatHar 710.

obaczyć kogo, co w czym [= wśród kogo] (2): ktorzy obacżywſſy w narodzye Kaimowym głádkye y bogáthe pánny/ one kthore yedno ſámi chcyeli poymowáli GliczKsiąż P7; WisznTr 22.

obaczyć co gdzie (36): GroicPorz g3v; Y myſz nędzna gdy v niey orzechy obacżą/ Bárzo ią więc motyką przeſládowáć racżą. RejWiz 48, 1v, 40v, 113; podnioſſy ſynowie Iſráelcy [!] ocży/ obacżyli zá ſobą Egypthcżyki Leop Ex 14/10, 2.Par 26/20; A wſzedſzy Krol áby oglądał śiedzące/ obaczył tám człowieká/ ktory nie miał ná ſobie ſzáty weſela. BibRadz Matth 22/11, Deut 23/14, Tob 2/10; BielKron 45v, 312, 379, 451; RejAp 184v; iż Pán obacżywſzy gdzyeś bliſko ſiebye cżłowieká wiernego/ [...] powiedzyał RejPos 256v, 126; BielSat N4; Iż gdzie krzyżyk + táki obacżyſz/ Rozumiey iż to Moſkwićin wźiął. A gdzie. K.P. vyzrzyſz/ tedy to przyſlucha/ Krolowi iego Miłośći Polſkiemu/ etc. etc. A gdy.S. obacżyſz/ to Swed ma. KwiatOpis A3v; RejZwierc 76v, 133; BudBib c4; kiedy obaczy Ryby w ónéy przerwie/ záwrze ié włoki álbo láſámi Strum K4, O4, P; BudNT przedm a6v; SkarŻyw 472, 487; Iberowie Aziaticzcy obaczywſzy w Hiſpaniey [...] bogáte gory/ Kruſzcem Złotym/ Srzebrnym y żeláznym/ [...] támże oſiedli StryjKron 16, 472; WisznTr 22; BielSjem 41; WujNT Matth 22/11; GosłCast 15; KlonWor 5.

obaczyć kogo, co, ze zdaniem przydawkowym orzekającym [a on (6), zaimek pytajny (3), że (2)] (11): Leop Gen 31/2, 2.Mach 4/46; BielKron 245, 255v; gdy obacży nędznego cżłowieká á tę nędzną owiecżkę ſwoię/ á oná ſie obłądziłá od ſthádá iego RejPos 168v, 275; obacżćie niwy iż biáłe ſą iuż ku żniwu. BudNT Ioann 4/35; PaprPan Gg3v; obacżyłby vrodzáie pol/ co mogą rodźić/ á cżego niemogą ModrzBaz 20v; obacż ziemię iáko ſzeroka ieſt/ y iáko wiele ma rzecży dziwnych SkarŻyw 207, 189.

obaczyć na czym [= na przedstawieniu graficznym] (4): Ktorym cżłonkam ktore známię pánuie/ ná tey figurze ſnádnie obacżyć możeſz. [tu rycina z napisami] Goski *; SienLek 35; GrzepGeom M4v; BielSpr 34v.

obaczyć w czym [= w przedstawieniu graficznym lub w tekście] (12): BielKron 6; ći ſwe lekárſtwo náydą w Rozdźiale/ O plwániu krwią/ gdźie w vkazániu obaczyſz. SienLek 84; iáko w tey figurze obacżyſz niżey nápiſáney/ iáko dáleko ieden rząd od drugiego ma ſtać BielSpr 24v, 23, 23v, 29v, 33, 33v, 34, 70v; W tych Formularzách y Exempla Iſagogyca záraz obaczyſz. SarnStat 1302; W tychtu Kſiąſzkách obacżyſz rozmáite wierſze CzahTr A4v.

cum (A) cum inf (6): BibRadz Gen 40/6; BielKron 86, 455v; Obacżyli tedy wyiechawſzy w pole/ wielką moc ptakow y źwierzow prędko ſie ruſzáć BielSpr 37v, 40; gdy vciekáiąc do ſwoich łodzi przyſzli/ obaczywſzy być popalone/ y w niwecz obrocone z fráſunku [...] tám pomárli StryjKron 260.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (2); (e), że (66), zaimek pytajny (18), jesli(ż) ‘czy’ (10), zaimek względny (4), aby, iżby, żeby (4) – po przeczeniu (1), gdyby (1)] (103): PatKaz II 63; Naprzod á nawięczey maſz obacżyć iakiey ieſt barwy vrina FalZioł V [l]v, IV 31c, V [l]v, 70v, 71; RejPs 22; RejJóz D4v; KromRozm III B8v; obacżywſſy gdyby ſie ſnadź [...] nye wposcieli vkładł/ każe podłożyć co miękyego yemu wgłowy GliczKsiąż E5, H8, Iv; LubPs V2; GroicPorz dd4v; RejWiz 76, 176v; Pátrz ná páwimenth/ obácżże cżyie to ſą ſlády. Leop Dan 14/18, Gen 8/8, Ex 2/12, Lev 13/55, 14/3, 2.Reg 11/20 (9); UstPraw C2, D3; RejZwierz 27; BibRadz Gen 8/8, 18/21, 39/13, Lev 14/48, 2.Par 18/32, 1.Mach 4/35, II 49c marg; Goski *; gdy ſniey chłopie odzyenie zwlekli/ obacżyli iż niewiáſtá BielKron 419, 20, 21, 28 [2 r.], 75, 106 (16); Mącz 220a, 444a; SienLek Xxx; GórnDworz T2, Y8; GrzepGeom D; RejPos 38v, 135, 162v; HistLan B2v; Ale gdy też obacży iżby ſie [choroba] ſzyrzyć ábo zápaláć chciáłá to iuż mocno ágáryku dokłada y korrozywámi záſypuie. RejZwierc 78v, 176v; BielSpr 15v, 20, 24v, 63, 70v; poyrzy przedſię á obacż co widziſz. BudBib 4.Esdr 11/36, Ier 2/10, Bar 2/15; ieſli ieſzcze ták zániedbaſz że nie obaczyſz/ áby Vpuſth zgnił Strum L4, B2v, C, C3v, Kv, O2 [2 r.]; PaprPan Gg2; do domow ich [...] niech náglądáią: áby obacżyli ieſli przećiwko ogniowi ſą dobrze obwárowáne ModrzBaz 84, 20v; Oczko 8v; SkarŻyw 21, 98, 184, 250, 270 (10); StryjKron 416, 467, 477; KochWz 140; WujNT przedm 16, Mar 13/29, Ioann 6/24; CzahTr C2v; KlonWor 23; PudłDydo B6.

Ze zdaniem luźno nawiązanym pełniącym funkcję dopełnieniowego [ano (5), a ono (2), bez wskaźnika (2), a on (1)] (10): BielŻyw 24; BibRadz Ios 23/4; BudBib c4; Y obacży [mąż] á oná [żona] ſynacżká vwárzyłá. SkarŻyw 311; obaczj przez kilá śćian/ á ono w kośćiele zákryſtyan ogień krzeſze SkarŻyw 332, 508; obaczą náſzy/ Ano Tureckie woyſká idą iáko láſſy StryjKron 602, 602; WysKaz 5; W tym obacżą popozdze ludzie ſię zbiegáią CzahTr E2v.

Zwroty: »obaczyć z daleka« [szyk zmienny] (2): RejPos 350v; Ale go Fiedur obacżył z dáleká. KochSz B4.

»jawnie, znacznie obaczyć« (1:1): RejPos 135; do ſłupá/ ſye wróćiwſzy/ toſmy znáczniéy/ że to co w źiemi było/ kámięń/ á co wzgórę/ drzewo obaczyli Oczko 8v.

»jednym pojźrzeniem obaczyć« (1): że iednym poyźrzeniem wnet obaczyſz/ kędy w Graeckim ieſt co ináczey WujNT przedm 16.

»obaczyć okiem (oczyma)« [szyk zmienny] (2): MWilkHist L2; Cokolwiek przed ocży ſwe cżłowiek chce wyſtáwić Y co może obácżyć ſwym śmiertelnym okiem/ W rozmáitym ſtworzeniu ná świećie ſzerokiem. WisznTr 22.

»obaczyć [co] na oko« (1): Chociaż y ſam przyiedzye tu w te Ruſkye ſtrony. Y obacży ná oko ſpráwy páná tego PaprPan C3.

»pirwszym wejźrzenim obaczyć« (1): Prima inspectione animadvertit, Pirwſzym weyźrzenim obaczył. Mącz 406a.

»sam obaczyć« (3): gdy go ſam obacżyſz iuż mi prawdy doznaſz PaprPan Lv; ModrzBaz 20v; MWilkHist L2.

»sen obaczyć« = mieć jakiś sen (1): Tákże też y ſyn iego táki ſen obacżył PaprPan Hh4.

»widząc nie obaczyć; (widząc) widzieć a nie obaczyć« (2:2): Podobno ie iuż ták Bog práwie záćmić racżył/ Aby choć iáwnie widząc/ żądny nie obacżył. RejWiz 171; Aby widząc widźieli á nie obaczyli [aspicientes aspiciant et non videant]/ á ſłyſząc ſlyſzeli á nie zrozumieli BibRadz Mar 4/12; RejAp 3; RejPos 338.

Zestawienie: n-loc »Pan obaczy« (kalka hebrajskiej nazwy miejscowej) (1): Y názwał Abráhám imię mieyſcá onego/ Pan obaczy [Iehovah videbit; Pan widzi Leop, Iehowá vyźrzy BudBib]. BibRadz Gen 22/14.
Szeregi:»poznać i obaczyć« (1): Lácno [...] tobie poznác y obacżyć miáſto ná gorze záłożone SkarJedn 16.

»obaczyć i ujrzeć« (1): w ktore [prześcieradło] pilnie pátrząc obaczyłem y vyrzałem [considerabam et vidi] czworonogie źiemſkie zwierzętá WujNT Act 11/6.

»obaczyć, (a) (u)patrzyć« [szyk 1:1] (2): Pan iáko záwżdy zwykł [...] obrácáć ſie zá káżdym kto go iedno ſzukáć chce/ wnet Ewányeliſtá piſze/ iż go z dáleká obacżyć á vpátrzyć racżył RejPos 350v; Wſzelki cżłowiek nań pilno pátrz/ śmierć ták zránionego obácż ArtKanc E4v.

»wejrzeć (a. poźrzeć, a. obeźrzeć się) a obaczyć« = aspicere et videre PolAnt (5): Then [Bóg] teraż na twe vczyſky Weirzał a obacził wſziſtky RejKup Qv; BibRadz Thren 3/49; Obeyrzyſz ſie tedy nędzny bogacżu/ á obácż iáka wielkość Lázárzow leży przede drzwiámi twoiemi RejPos 162v, 126; Poyzrzy z niebios á obacż z mieſzkánią świątośći y wielmożnośći twey BudBib Is 63/15.

»widzieć i obaczyć« (1): chociay to iáwnie widzieli y obacżyli/ czo ſie przed ich ocżymá działo RejPos 135.

W przen (3):
Fraza: »obaczą (a. mogą obaczyć) oczy« (3): RejPs 22; Nád ſprzećiwniki ſwymi obacżą me ocży/ Iż ſye tu yáwna pomſtá ták ná nye przytocży LubPs V2; RejPos 231.
Przen (9):

obaczyć kogo, co (8): Abowiemeś ty [...] przezrzał ſerce moie y obaczyłeś mię zewſſąd RejPs 22; zda ſie iem/ iż ich ſideł ktore náſtroili iuż nigdy żadny obáczyć niemoze. RejPs 93; Poyzryż o Ieruzálem ku wſchodu ſłońcá/ á obácz weſele kthoreć przychodzi od Bogá twego. BibRadz Bar 4/35; Iż lud ten ktory od wiela cżáſow był w ciemnoſciach/ przeźrzy á obácży ſwiátłość wielką. RejPos 209, 68v; Pirwey brud ná duſzy obácż/ Toż potym ciáło kępáć rácż. RejZwierc 237v; Obacż me ſerce GrabowSet N2. Cf obaczyć co czym.

obaczyć co czym (1): miłoſierdziem ſwem obaczywſſy mię/ daſz łáſkáwą odpowiedz żądliwem prozbam moiem. RejPs 39.

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): Trzebá według záłożoney z Proroctwá Ionáſowego náuki/ obácżyć ktora ſtroná ábo cżęść Nawy do pogrążenia przeważa. PowodPr 83.

Szereg: »obaczyć a ogarnąć« (1): A on [ślepy] [...] tym ieſzcże więcey zá nim wołał. Tákże też ty vcżyń w tey ſlepocie ſwoiey/ ieſlibyś ſam nie mogł obacżyć á ogárnąć wiárą tego Meſyaſzá ſwego RejPos 68v.
α. Jako sygnał odsyłaczowy [w imp] (3): * (marg) Obácz. G. (‒) WujNT 489.

obacz w czym (1): iakoś też tego y wzor w Brzeſkiey Biblij ná oko bacżył/ a teraz ieſzcze w Krakowſkiey obácż. BudBib cv.

obacz kogo, ze zdaniem przydawkowym orzekającym (1): Obacżże y Kaſtalioná co on o temże rozumuie BudNT Gg3.

2. Powziąć lub przyjąć jakiś sąd na jakiś temat: stwierdzić, dowiedzieć się, poznać; videre HistAl, Vulg, PolAnt, Mącz, Modrz; intellegere Miech, Vulg, PolAnt, Mącz; considerare HistAl, Vulg, Modrz; animadvertere Vulg, Mącz, Modrzy perspicere Vulg, Modrz; sentire Mącz, Calag; cognoscere Modrz, Calag; adspicere, intueri, invenire Vulg; accipere, agnoscere PolAnt; cernere, concernere, contemplari, noscere, notare Mącz; existimare, observare Modrz (1591): BielŻyw 167; LibLeg 11/14; RejKup e6v, X; RejWiz 173v; OrzList e4; Andrzey Sálomoná zá żywotá ſwego imo bráthá ná kroleſtwo koronował [...]. Obacżywſzy Belá wyiechał do Polſki BielKron 300v, 15v, 21, 118, 177v, 233v (10); Mącz 347b; w Niemocách wſzelkich/ nawięczſzy znák ieſt z Moczu/ w kthorym ſą rozmáite roznośći: iáko niżey obaczymy. SienLek 25; RejPos 68; Nád to Iezuſá [ganią]/ ná ktorego/ ilem mogł obácżyć/ nawięcey ſie gniewáią. CzechRozm 67v; PaprPan Bb3v; SkarJedn 207; Przeto/ iż tym Kśiążkam należy/ każdy ſpoſób vżywánia ćieplic/ krótko obaczémy: od tych zácząwſzy/ których w náſzych kráióch/ nie ták częſto iáko we Włoſkich/ vżywáć ſye ięli Oczko 15v; Calag 348b; KochWz 138; Którzy z mądrośćią ſwoią górę wylatáią/ Ci iéy/ iákom obaczył/ namniéy podczas måią. ZawJeft 34; RybGęśli C4v; WysKaz 33; GosłCast 52.

obaczyć kogo, co [= to, co się sądzi; może być zastąpione zdaniem dopełnieniowym wprowadzanym przezże”] (1139): ListRzeź w. 36; BierEz K; a mi obacziwschi yego pokorę dalyſmi mv [...] woyewodztwo ziemie walaskiey LibLeg 10/65, 6/191, 10/65v, 91v, 146, 11/14, 154v; A tho wypiſzemy porząd przez Capitula: To czo ku naſzemu pożytkowi godnego obacżymy. FalZioł IV 29c, [‡]a, V 103; FalZiołUng V 119; BielŻywGlab nlb 13; BierRozm 25; WróbŻołt S6; gdy nádemną obaczą obronę twoię/ [...] mámie ſie záwſtydziwſſy będą ſie kryć RejPs 50v, 32v, 36v, 47 [2 r.], 47v marg, 51v (32); ConPiotr 30; SeklWyzn 2v, c3v; RejJóz N7v; LibMal 1546/111, 1554/187; SeklKat Y3; Przeſziedzyecz mu tego zyſku Obaczy to/ as wuczyſku. RejKup E, Bv, b4v, g5v, h2, k6v (11); RejKupSekl a7v; HistAl F3; MurzHist K2 [2 r.], T3, V v; MurzNT 93v; KromRozm III 15v, K2v, M6; MrowPieś A4v; Ieſli tám [w klasztorze] obacżę zły rząd/ Weźmiecie mię záſię ſtámtąd BielKom G4v, A2; gdi okruthną niemiłosć á nyełáſkę przećiw ſobye oycá ſwego Herodá obacżyli GliczKsiąż Gv, A3v, A4v, C2v, E7v, F7 (9); LubPs G, K3, M2, R3v, S4 (10); GroicPorz A3v, f, gg2; prawdá iſz wſpominaćie Kryſtuſá [...] iżebyśćie ty ſwoie ſmrody y ludzkie trućiny/ od Dyabłá wymyſlone ocukrowáli/ iákoby ludzie prośći Antykryſtuſowey náuki nieobatzyli [że to jest nauka antykrystowa]. KrowObr 92, C, 2, 8v, 26v, 31v (10); Czo thám cżtąc ſzyrzey á ſnádniey obacżyſz. RejWiz A8, 2, 76, 104v, 151v, 181 v; Obacżywſſy Krolowa Sabá mądrość Sálomonowę/ y dom ktory był zbudował/ [...] práwie zmartwiáłá dziwuiąc ſie Leop 3.Reg 10/4; Chytry obacżywſſy co złego/ ſkryie ſie Leop Prov 22/3, 2.Par 32/2, Iudith 6/15, Ps 39/4, Mar 10/14, Luc 7/39, VV v; LeszczRzecz A3v; RejFig Bb5; RejZwierz 13, 80; gdy wſzedł do Agár/ tedy oná poczęłá: Co gdy obaczyłá/ wzgárdźiłá ſámá v ſiebie pánią ſwą. BibRadz Gen 16/4, I 8c marg, 53c marg, 63d marg, 186a marg, 4.Reg 10/16 (10); wpadł w niemoc/ obacżył śmierć ſwoię BielKron 175v; Turek Soliman [...] obacżywſzy ich godowánie zebrał woyſko przyćiągnął do Biłáhrodu BielKron 328, 3, 13, 21 [2 r.], 27, 28v (67); Mącz 48d, 227d, 250c, 406b, 495b; OrzQuin P3v, S4v; Ná ty czczé ſadzele/ obácz tákié lékárſtwo/ ieſli głębokość baczyſz/ muśiſz tám knoth wpráwiáć SienLek 126v, 31v, S[ss], Vuu, Xxx; RejAp 18, 34v; ábowiem rychley poſpolicie białagłowá obacży niebeſpiecżeńſtwo/ niż męſżcżyzná. GórnDworz X8v, L5, Ff5v; iáko obacżył Pan przyſzłe rozlicżne błędy/ ktore miáły być około związánia y rozwiązánia cżłowieká nędznego. RejPos 121; Tá pánná gdy iuż obacżyłá ono wypełnienie woley Páńſkiey nád ſobą/ wneth biegłá [...] do Elżbiety ſwiętey RejPos 303v, A6v, 2v, 9v, 28v, 30v (63); RejPosWiecz2 91, 92; RejPosWiecz3 98 [2 r.]; BiałKat 46, 78v, 108v; GrzegŚm 10, [67]; HistLan C3v; Bo iáko to obacżyli Przodkowie náſzy/ ktorzy tho Kredo nabożnie y pilnie rozbieráli / oſobliwie ná trzy cżęśći ták śie dźieli KuczbKat 9, 75, 85, 345, 385, 395 [2 r.]; RejZwierc A5, 4, 6, 73, 131 (9); Są dobrzy mężowie miedzy nimi/ bo cżęſtho w potrzebách bywáią/ y obácży zárázem wygráną álbo przegráną bitwę BielSpr 66, 15, 38 [2 r.], 48, 58v, 59; WujJud 50, 74v, 123; WujJudConf 10, 191v; RejPosRozpr b3; RejPosWstaw 22, [413], [1433]v; BudBib 2.Esdr 13/7, Ps 118/153; HistHel [A2]v; Ze godnego człowieká z niego obaczymy. MycPrz I A2v, [D]; Strum R3 [2 r.]; BiałKaz C4, G2v; BudNT przedm cv, c7v; CzechRozm 13, 18v, 69, 78v, 88v (25); TEn gdy w bitwie obacżył ſtrwożone Rzymiány PaprPan Hh3, B2, D3, H2, X2v, X3 (11); ModrzBaz 65, 83v; SkarJedn 215; Co czáſu Rzymian ludźie mądrzy óbaczywſzy [!] [...] Oczko 29v, 1v, 12; Powiedzą/ Márynus brát náſz/ niewiáſtá ieſt ná płći. On gdy rzecż ták nieſpodziáną obacży/ vpadł ná ziemię/ do nog świętey oney pánny SkarŻyw 184, 70, 75, 121, 142, 147 (12); KochTr 22; trzy ſtá ich iezdnych do Miáſtá wpuśćiwſzy bramę o nich záwárli/ tám wſzytkich záraz do iednego zbili/ drudzy obaczywſzy zdrádę vciekli. StryjKron 637, A3v,16, 225, 270, 370 (13); Aby ſię poznawſzy y to odſtąpienie ſwe od ſyná twego miłego obacżywſzy/ mogł ſię do ćiebie náwroćić CzechEp 20, 6, 27, 55 [2 r.], 115, 126 (15); CzechEpPOrz **2v; NiemObr 15, 46, 57, 65, 72, 78, 171; ReszPrz 33; WerGośc 261; WerKaz 285; ArtKanc N12v; BielRozm 6; GórnRozm H3, I4; PaprUp Cv, H3v, K; kiedyby Cesarz obaczeł contrarium co opinioni suae mogł by mutare sententiam ActReg 105, 161; GostGosp 16, 62, 96, 112; kędy pożytek Więtſzy obacżą/ tám chęć obracáią. GrabowSet Y2, K4, Rv, S3v; KochAp 7; OrzJan 22; LatHar 58, 67, 254, 475, 492, 511, 577; RybGęśli A3; áby [...] bez ſłowá pózyſkáni byli/ obaczywſzy czyſte w boiáźni obcowánie wáſze. WujNT 1.Petr 3/2, Mar 2/5, s. 132, 211, 217, Luc 20/23 (10); JanNKarKoch G2; SarnStat *4v, 715, 751, 1057, 1286; PowodPr 18, 73; CiekPotr 8; GosłCast 32; SapEpit [B2]; KlonWor 68. Cf obaczyć co od kogo; co u kogo; co wedle czego; co ku komu; co na kogo; co na kim; co po czym; co przy kim; Ze zdaniem dopełnieniowym, Ze zdaniem luźno nawiązanym; »jako na malowaniu obaczyć«, »źrzetelnie obaczyć«.

obaczyć kogo, co [= to, co się sądzi; może być zastąpione zdaniem dopełnieniowym wprowadzanym przez zaimek pytajny] (154): FalZioł V [1], 28, 42v; WróbŻołtGlab A5; LibLeg 10/95; PRoſſę moy pánie áby mi raczył dáć tákie baczenie ábych mogł obaczyć vſtáwy rozmayte vſpráwiedliwienia twego RejPs 177v, 93 [2 r.]; Y ktoſz kiedy obacżył/ iego [Boga] dziwne ſprawy RejJóz B6v, O7v, O8, P6v; Aby them lacznyey polozenye myaſtha obaczili LibMal 1548/142v; RejKup c2v, q6, ſ4, t3v; wielé ich tę załoſną Hiſtorią [...] piſali/ áby i inſzy práwdę obáczyli MurzHist V v; MurzNT 31, Matth 9/4, 91; KromRozm II i4v; MrowPieś A4; tu mamy obacżyć prawdziwą ſpowiedź [tj. na czym polega]. LubPs M2 marg, B4, I, T6; KrowObr 52, 55, 133v, 182; RejWiz 8v, 192; Leop Matth 9/4; BibRadz I 16a marg, 466a marg; A gdy iuż Abráám ſyná miał ściąć/ zawołał nań Pan Bog imieniem/ Abráámie niechay/ nie mnimay ábych ia żądał krwie ſyná twego/ ále kuſząc tobą ábych obacżył vmyſł twoy BielKron 13; Słuchaycie ſłowá Bożego kſiążętá Sodomſkie/ obácżcie zakon Bogá náſzego ludu Gomorſki. BielKron 93v; gdźiem tám mieſzkał kilko mieſięcy ábych ięzyká náwykł/ á obycżáie ludzkie obacżył. BielKron 455v, 6, 9, 116, 117v, 173, 337; GrzegRóżn C; SienLek 34v; GórnDworz B2v; gdy chceſz obacżyć ten wrzod á tę ránę o ktorey tu Pan wſpomináć racży/ tedy nie możeſz nic inego rozumieć/ iedno [...] grzech kthorym on [czart] vſtáwicżnie kąſa á ſzcżypie cżłowieká nędznego RejPos 326v, 29v, 33, 76v, 89, 119v (15); RejPosWiecz3 98v; BiałKat 168v; Gdy go wiedli do Antoniuſá z wielką rádoſcią/ mnimáiącz że Brutuſá poimáli [...]. A gdy iuż było bliſko Licinius hełmu odchylił á thwarz vkazał y záwołał: A prawda żeś ſie omylił Antoni? [...] powiedzieli mu wſzytko co ſie sſáło/ y iáko ſie ten dał dobrowolnie poimáć/ á mychmy tego [= go, tj. kim on jest] nie obacżyli. RejZwierc 93, 3, 49, 50v, 161v; iż tey ſpráwy [rycerskiej] żadny nie obacży áni náwyknie domá ſiedząc BielSpr 37, 57v; ſnádnie obacżyć możemy przycżynę/ cżemu dziſieyſzych cżáſow nie ták ludzye chutliwi ku ſłuchániu ſłowá Bożego RejPosRozpr c4; ábyś obacżył dobro/ á oto y to prożność. BudBib Eccle 2/1; CzechRozm 98, 126v [2 r.]; Vrząd ná to wyſádzony/ obacżywſzy vrodzay zboża/ [...] niech poſtánowi pewną licżbę wywożenia ModrzBaz 33v, 13v, 28, 34, 97v; SkarJedn 381; Oczko 11; Támem obaczył przyſzły czás káżdego. KochPs 108; Ktorą rzecż/ gdy ták ludźie/ z pilnego w tę rzecż wzglądánia/ ták iáko ſię námieniłá obacżą/ tedy dopiero do wtorey porządnie przyſtępowáć máią. CzechEp 233, 104, 124, 232, 370; ReszPrz 58; Potym Pan BOg gdy obacżył ich záchowánie w tym/ [...] záwżdy był przychylnym. ArtKanc Nllv, Kll; iáko potrzebá obacżyć wprzod chorobę niż lekárſtwá ná nię ſzukáć Phil D3; SarnStat 340, 397, 488, 667, 691; CzahTr Ev. Cf obaczyć kogo, co jakie(go); kogo, co (kim) jakim; kogo, co, ze zdaniem przydawkowym orzekającym; »obaczyć cale«, »dowodnie obaczyć«.

obaczyć co od kogo (1): Potym naſzy Polacy od nich obacżyli ich ſprawę ſłużąc s nimi BielSpr 10.

obaczyć co u kogo (2): Lácnoć to obácżyć v wiela ich/ [...] ktorzi áby napełnili żądze ſwe/ śmieią y lud łupić ModrzBaz 22v; BielRozm 6.

obaczyć co wedle czego (1): wedle Stawku tho obáczyć możeſz Strum O4v.

obaczyć co ku komu (1): przepuſcić racżyſz Gdy ż proſtoty nie ſchući/ czo ku mnię obacżyſz RejJóz C2v.

obaczyć kogo, co jakie(go) (25): RejJóz C4; Diar 55; LubPs Yv; KrowObr 128; Leop Deut 25/1; gdy go [Benedykta IX] Rzymiánie obacżyli łákomego á nieucżonego y niegodnego ná ten ſtolec/ wyrzućili go precż BielKron 176v; Náznácżył był ná ſwe mieyſce Dymitrá/ ále obacżywſzy go nie ſwoich obycżáiow/ wſadźił go do więzyenia BielKron 404, 119v, 129v, 163v, 244v, 323v, 338, 378; gdy nas s táką pilnoſcią á s tákim ſercem będzye obacżyć racżył/ [...] iuż nam wſzytki ine rzecży y ku żywnoſciam náſzym y ku inym potrzebam náſzym/ záwżdy ſnádniey przypadáć będą. RejPos 216v, 319; RejZwierc 40v, 83; Iż was ſpráwne y mężne obacżono w polu. PaprPan V v, A2, V2v, X, Ff4; CzechEp 38; CzahTr K3.

obaczyć co na kogo (1): gdi nan kradzyeſz thą obaczono onich [lege: onych] [...] odbyezal. LibMal 1551/159.

obaczyć kogo, co (kim) jakim (3): ná ten cżás káżde ſtworzenie obacży á wyznawáć mie będzye prawdziwym Bogyem RejPosWstaw [213]v; Záraz go po doſtátktu godnym obacżyli. PaprPan Dd2v, X4.

obaczyć co na kim [= że ktoś ma coś, tj. jest jakiś] (1): ieſtlis przez takowy cżas namnie ktorey wady kiedy nie obacżył BielŻyw 167.

obaczyć co po czym [= na podstawie czegoś] (4): Nálezli ie trzeciego dniá á oni obádwá vmárli. Y obacżyli to potym [...]/ iż oni ich bogowie ná on cżás ſmierć ſobie zá nawiętſze dobro [...] pocżytáli. RejZwierc 169; BielSpr 15; PaprPan Dd2v; żebyś temu tym więtſzą dał wiárę, Iednę rzecz, po ktorey to obaczyſz, powiemći. CiekPotr 8.

obaczyć co przy kim (1): Wżdyć byli iáką godność/ przy nim obacżyli. RejZwierz 88.

obaczyć kogo, co, ze zdaniem przydawkowym orzekającym [zaimek pytajny (13), (10), iżby (1)] (24): LibLeg 6/190v; MiechGlab 60; Obácz iedno ſprzećiwniki moie iáko ich wiele ktorzy ná to czekáią/ áby głowną nienawiſćią mogli mię iáko kolwiek zátráćić. RejPs 36v; MurzNT Matth 6/28; ZapWar 1553 nr 2685; Obacżmy źwyerzętá co cżynyą zá ſwym płodem GliczKsiąż C8v; GroicPorz A4; KrowObr 184v; Potym obaczył Bog ſpráwy ich/ iż ſię oni náwroćili od ſwey złey drogi BibRadz Ion 3/10, I lc marg; Gdy ią [żółtą niemoc] thedy obaczyſz/ iż ſye záczyna/ niechay chory onego dniá nie ije áni pije SienLek 90; ták iáko tho y Auguſtin ſwięty ſzyroko o ſwym piſmie nápiſał/ y iáſnie ie odmieniał gdzie co obacżył iżby ſie s ſtáremi piſmy nie zgadzáło. RejAp 196v; RejPos 123v, 165v; RejZwierc 124, 124v; BielSpr 15; RejPosRozpr c4; BudBib 2.Mach 7/17; ſámi tylko náſze [czasy] obáczyć nam dádzą/ thenże gwáiak/ tęż Sálſę/ iáko z róznych miar/ choć ſą niedawniuchne/ dáwáćieſmy zwylki Oczko 2; SkarŻyw A5v; CzechEp 321; CzahTr D, [D2].

obaczyć do kogo [w tym: co (6), ze zdaniem dopełnieniowym (1)] (7): BielKron 411, 419; RejPos 325; gdy iuż kto [...] ſpráwuie ſie cnothą á rozumem w káżdym roſtropnym poſtępku ſwoim/ á iż to ludzie do niego obacżą/ iuż ſie będzie káżdy ćiſnął do przyiáźni [...] iego. RejZwierc 21; BielSpr 3v; áby oni niebożętá [...] mogli to do ſiebie y do ſwych Rábinów obácżyć/ iż też ludzmi ſą CzechRozm 69v, 205v.

obaczyć z kogo [= z czyich słów i postępowania, też od kogoś], z czego [zawsze: co a. ze zdaniem dopełnieniowym] (111): PatKaz III 151v; Lecz obiers ſtanu każdego Po iednemu przednieiſego. Stych panie ſnadnie obaczys Ieſly iuż ſwiat karać raczys. RejKup b6, d3v; RejKupSekl a5, a7v; MurzNT 38v, 93v; KromRozm III K2v; GliczKsiąż H3v; GroicPorz A3v; Iuſz tedy ſtych ſwiádeſtw piſmá Swiętego/ możeſz obatzyć/ iż Obrázow nie roſkazał/ áni Bog/ áni Swięći Apoſtołowie KrowObr 112v, 33, 36, 41v, 43, 88 [2 r.] (14); Wiem żeś wiele obacżył s towárzyſzá mego/ Pocżćiwemu ſtanowi co ieſt przyſtoynego. RejWiz 9v; iákom obacżył z biegow niebieſkich [...] iż wſzemu świátu pánować będziem BielKron 255; SienLek 32, 35, S[ss], T[tt], Xxx; GórnDworz V4v; obacżywſzy w nim s powieśći brátá iego iuż zácżętą mocnie w nim wiárę iego/ powiedzyał mu RejPos 276, 25v, 35v, 45, 195v, 199v (12); RejPosWiecz2 92, 93v; RejPosWiecz3 [97]; BiałKat 78v, 136, 220v, 271; KuczbKat 75; RejZwierc 155v, 267v; WujJud 74v, 160v; RejPosWstaw 110v, [1434]v; A iż ták ieſt/ możeſz to obacżyc zCyprianá y z Hiláriuſá/ Bo ći obá/ gdzie to mieyſce przywodzą/ żadney zmienki Bogá niecżynią. BudNT Ii8v; CzechRozm 13, 18v, 38, 84v, 93 (11); ModrzBaz 75; SkarJedn 194; obacżyſz z tych żywotow co święći przy wierze cżynili SkarŻyw A4, 82; StryjKron A3v, 16; CzechEp 24, 29, 55 [2 r.], 85, 112 (14); NiemObr 15, 21, 71, 83, 122, 172, 173; WerGośc 256; WerKaz 285; KochWr 33; ActReg 60; Vrzędnik y goſpodarz káżdy/ co z experyencyey obacży/ może też tu przypiſáć GostGosp 16; Z tego mieyſcá obaczyć możemy/ iż ſpráwiedliwość náſzá w Chriſtuśie ieſt rzecz iſtotnie w nas będąca WujNT 702, przedm 24, 26, s. 655, 777; SarnStat 715, 751, 1057; SkarKaz 633b.

obaczyć przez co (3): BielKron 117v, 300; Prawdáć ieſt/ żeć y przez te rzecży ſtworzone możem poniekąd dobroć y mądrość miłego Bogá obácżyć WujJud 50.

obaczyć na kim [= na czyim przykładzie; ze zdaniem dopełnieniowym] (2): Iáko y thu obacżyć możeſz ná tym ſmętnym kſiążęciu kápłáńſkim/ iż Ewányeliſtá piſze/ iż padł przed nogámi Páńſkiemi RejPos 255v, 316.

obaczyć o czym (2): O czym też wyzſzey wnetże ſzerzey obaczyſz. StryjKron 76, 16.

obaczyć po kim [w tym: co (8), ze zdaniem dopełnieniowym (2)] (10): LibLeg 10/97; Ieſzcżem żadney chytroſći po ſwym [słudze] nie obacżył RejJóz G4; Namawyal abi [...] polozenye zyemye ym okazowal. Thak czinyąez yakobi schpiegierſtwa ponich nyeobaczono. LibMal 1548/142; A gdy to tak ſprawicż racżijś Potem podrugych obacżijś Ieſli jem to k myſli będzie RejKup p2; IEden brodę fárbował/ [...] Philip krol Mácedońſki obacżył to po nim. RejZwierz 2v; RejAp [Ff5]v; gdy ſie potym [Maryja] do domu zwroćiłá/ będąc iuż znácżnie brzemienną/ Iozeff ſkoro to po niey obacżył [...] CzechRozm 161; PaprPan O, R4; obacżylibychmy to po ſludze ktorym że ſię kuflem cżęſto báwi WerGośc 261.

obaczyć w kim, w czym [= że ktoś, coś ...; w tym: co (49), ze zdaniem dopełnieniowym (2)] (51): WróbŻołt 118/18; RejJóz E; Paweł obacził niedobrą nauke wKupczu RejKup p8v, x7v; BielKom D8; LubPs R6v, hh6v; Kthorym ſlowom/ gdy ſie ktho chce pilnie przypátrzyć/ ſnádnie może wnich iad tego Wężá chytrego obátzyć KrowObr 208v; RejWiz 137v; Leop Ps 65/18; Słyſząc to [sąd Salomona] lud poſpolity/ obacżył w nim mądrość Boſką BielKron 76v, 93; Prot A4; SienLek Vuu; Ieſli też iáki przyrodzony á nieſzkodliwy niedoſthátek w przyiacielu obacży/ áby gi ćirpiał GórnDworz M3, Dd3v; Obacżymy też w Pánie Kriſtuſie przykład miłośći przećiwko narodowi ludzkiemu RejPos 44v, 43, 101, 202, 245v, 276 (9); ieſliżeś co w ſobie obacżył/ [...] coby ſie miáło iáko obłąkáć od poććiwey przyſtoynośći twoiey RejZwierc 267, A6, 4, 42 [2 r.], 73, 73v (10); Ktorzy niektore ſproſnośći y zbytki w Rzymſkim Koſciele obacżyli. WujJudConf 7v; CzechRozm 1v; PaprPan Hh; Lecż też y to w niektorych obacżono/ iż nie ták cudza omyłká/ [...] ále zazdrość dawa iym do roſtyrkow drogę. ModrzBaz 65, 5v; SkarŻyw 411; CzechEp 227; żem też to w nich obacżył iż ſię zſobą bárzo cżęſto nie zgadzáią. CzechEpPOrz **2v; ReszPrz 63; Ieſt záś drugie też mieyſce/ do ktorego mężowie niepoſłuſzne á nie vcżćiwe żony ſwe wpráwuią/ [...] ták długo ie chowáią/ áż popráwę w w [!] nich obacżą ReszHoz 131; ReszList 167; WerKaz 299; GrabowSet K4; Tám obacżyſz krewkość ludzką w Apoſtolech: obłudę y zdrádę w Iudaſzu: pochlepſtwo w ſłudze Annaſzowym: niewdźięcżność w Zydźiech: zawiſną złość/ y potwarz cżęſtą w Biſkupiech LatHar 262, [+10]v, 680; CzahTr A4v; SapEpit [B2].

obaczyć w kim, w czym [= w tekście a. na przykładzie czegoś, czyimś] (29): Pan Chriſtus [...] vczi nas proſſic rzecży duſnych/ y cieleſnych tak iako tu obaczym wtey modlitwie ktorą zowiem pacierz. SeklKat Sv; Naydzieś panſkie miłoſyerdzie jego Obáćijś to wtych ſterech oſobách RejKup o2; GliczKsiąż O8; BibRadz I 113d marg; gdzye ſlupy kámienne Herkules poſtáwił/ iáko w Kozmográſiey káżdy obacży. BielKron 75v, 80, 438 [3 r.]; GrzegRóżn Iv; GórnDworz Ff5v; RejPos 30v, 34v, 68; Co áby śię iáſniéy okazáło/ w ſtworzeniu człowieká obáczyć możeſz lepiéy. BiałKat 108v, 46, 123v; KuczbKat 125; Iáſnie to w káżdym rzemieſle á ćwicżeniu obacżyć możemy/ że nád dobre przykłády nic nie bywa ſkutecżnieyſzego RejPosWstaw [412], 22, [412]v, [1432], [1433]v; CzechRozm A3, 128; y niſzey też o tym w wywodzie narodu Ruſkiego z pewnych dowodow náſzych obaczyſz. StryjKron 16; CzechEp 370; LatHar 6, 475, 577.

obaczyć skąd [w tym: stąd (66), skąd (16), stamtąd (2), gdzie (1)] (85): SeklKat A4v, Y4; MurzNT 91; GliczKsiąż 13v, P5v; A batzyſz/ iákąś tu prawdę nápiſał? kożdy iuſz może ſtąd obátzyć/ z iáką pilnośćią piſmo Swięte tzytaćie KrowObr 224, 9, 10, 11, 15v, 16 (39); RejWiz 120v; Leop Soph 1 arg; Adam wedle ſwey pożądliwośći niepoymował ſobie żony/ ále ią wziął od Bogá/ gdźie obáczyć mamy ſwiątobliwoſc małżeńſtwá BibRadz I 2b marg, I 16a marg; OrzRozm K2; BielKron 183, 268; GrzegRóżn D4v; GórnDworz C4, V4; RejPos 43; KuczbKat 115; WujJud 194v; RejPosRozpr c3; RejPosWstaw [212], 44, [1432]v; BudNT przedm c4; CzechRozm 37, 88v, 173, 184, 185, 218; SkarJedn 7; odſyłam káżdego [...] do przecżytánia opiſánego żywotá Frederiká 2. Ceſárzá [...]. Przećiw ktoremu iáko ſię wiernie po Papieſku práwie [papież] záchował/ káżdy łácno obácżyć z támtąd może. CzechEp 400, 94, 213, 331, 337; NiemObr 37, 57; ReszPrz 21, 33; niektore z tych rzecży przypomnię/ ſkąd [...] Kátholicy obacżyć będą mogli/ iáko ſię ći zwodnicy w ſwoich poſtępkách obchodżą ReszList 156; GórnRozm A4v; ActReg 161; WujNT 108, 417; SarnStat 488; PowodPr 28.

cum A cum inf (44): HistAl F2, H7v; Leop Num 32/1, Deut 25/1, Eccle 4/4; ktore obacżą Sędzyowie chwalić Słońce/ Mieſiąc/ Gwiazdy/ Ogień/ y ine rzecży/ kámieńmi go vkámionuycie BielKron 44; gdy go Krol obacżył z Ecygierem porozumienie mieć/ dał go do więzyenia ná Kowno BielKron 391, 31, 80, 128v, 132, 176v (17); Mącz 237a; OrzQuin I3; RejPos 33v, 120v, 205, 319, 330 [2 r.], 349v; GrzegŚm 17; BielSpr 43v; WujJud 160v; RejPosWstaw 42; CzechRozm 136 [2 r.], 164v; ktore obacżą być do roboty godne/ niech ie przymuſzáią robić. ModrzBaz 37v, 137; StryjKron 15, 732; ZawJeft 25; LatHar 493.

obaczyć miedzy kim, cum inf (konstrukcja analogiczna do A cum inf z inną formą na miejscu A) (1): gdy tedy miedzy ſwemi poddánemi w Lipſku/ obacżył Luterowę náukę przyimowáć/ roſkazał áby wſzytcy według ſtárego zwycżáiá páńſkie ćiáło prziymowáli BielKron 211v.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikami i odpowiednikami: to (146): (e), że (417), zaimek pytajny (281), jesli(by), liczy’ (37), jakoże’ (13), iżby, żeby, aby (12) — po przeczeniu (3), zaimek względny (3); iż + sb bez orzeczenia = że to jest ktoś a. coś] (760): PatKaz I 13v; PatKaz III 151v; FalZioł V 96; BielŻyw 75. 113, 147; MiechGlab 36; KlerWes A2v; thą [lege: tam] bendancz mozeſch wyelye obaczicz czego mi thv nyewyemi LibLeg 11/174v. 7/41, 10/145v, 11/170v; rozważywſſy dziwne ſpráwy iego ſnádnie to káżdy obaczy iákiey wielmoznoſći godno ſwięte imię iego RejPs 202, 29, 49v, 68, 87, 115 (13); RejJóz Dv, D2, O8v; SeklKat A6, F, I4, Xv, Y4, Z4; RejRozm 400, 403, 407; RejKup Bv, b6, b7v, c3, c5v (17); RejKupSekl a7; KromRozm I G2; Poczekái nędzniku mało/ wnet obacżyſz coś vczynił MurzHist D2v, H4v; MurzNT Matth 2/16, k. 18v, 38v, 101 marg, 116, Matth 27/24; KromRozm III G6v; A oni obaczyć tego nie mogą, aby już to [...] uspokojenie za tymi kondycyjami być mogło Diar 55, 55 [3 r.], 61, 71, 87; DiarDop 108, 112, 114; BielKom E2v; GliczKsiąż A2, C, F4, H3v, H8 (9); obacżył Pan gdy byli w trapyenyu w ſrogośći/ Ze ſye k nyemu vcyekáli w ſerdecżney gorzkośći LubPs Y3v, A3, A3v, B4, B4v, D2v marg, Gv, I2; GroicPorz C, v3, q2; thy kxięgi moie/ thobie pánie moy poſyłam/ abyś ie przetzetł y obatzyłeś/ iáko y kiedy ſię Antykryſt/ ná przećiwko Bogu żywemu podwyſſſzył KrowObr C, A4v, B2, C2v, 6, 6v (87); Bo poſtawká obłudna śiłá ludzi zwiedzye/ Nie wſzytkiego obacżyſz s cżym kto ná plác iedzye. RejWiz 76, A6, A8v, 9v [2 r.], 11v, 45 (19); będziemyli wiedzieć że go piſał Lukaſz co był lekarzem/ [...] obacżemy záraz/ że tám wſſyſtkie ſlowá/ ſą lekárſtwem duſſe chorey. Leop *B4v, Deut 25/2, Ruth 3/18, 1.Reg 31/7, 2.Par 13/14, 32/2 (10); Pánie Boże day wam wſzem/ ábyſćie obaczyli wczás/ ku iákiemu vpadku przywiedli Polſkę ći báłámutowie. OrzList g4v, d4, e4, h; UstPraw E2; RejZwierz 14, 28v, 36v; Obáczyć mamy iż cokolwiek tho o tym domu powiedźiano że ſię to ſtoſuie ná Kryſtuſá. BibRadz I 238c marg, *2v, Ex 6/1, Deut 4/39, I 113d marg, 4.Reg 10/23 (12); OrzRozm K2; coś widzyáłá? Oná rzekłá/ mężá ſtárego w kápłáńſkim vbiorze. Obacżył Saul iż Sámuelá BielKron 67v, 11, 14v, 26, 42v, 56v (48); GrzegRóżn C3, D4v [2 r.], F2, G4, Hv, Iv, N3; Mącz 61d, 75b, 264d, 407c, d (8); Prot C3v; Ale gdy go [Syna Bożego] porownywáią z Oycem/ thu dopiero obacżyſz że błąd SarnUzn H4, C8v, D6v; SienLek 35, 112v, 133v, 158, 163v, 167, Vuu3; LeovPrzep G3v; RejAp BB6v, CCv, 3v, 35, 145, 146v; przyiádą y ći/ obacżą że błażeńſtwo/ iádą tákież ná zad GórnDworz S6, C4, D4, D5v, Q8v, S5 (11); iedno ták zgołá á po proſthu vciekſzy ſie do rozumu ſwego/ ſnádnie to káżdy obácżyć może/ co ieſt lepiey vcżynić. RejPos 315v, 2v, 3, 4, 4v, 7 (110); RejPosWiecz2 91, 93, 93v; RejPosWiecz3 [97], 98v, 99; BiałKat 58, 88v, 123v [2 r.], 181, 196 (10); GrzegŚm 57; KuczbKat 5, 75, 80, 115, 125 (10); RejZwierc 1v, 3v, 10 [2 r.], 18, 24 (33); BielSpr 1v, 22v, 44, 65v, 76; Ieſli to prawdá/ obacżym potym. WujJud 8v, A6v, B2, 10, 12v, 44 (9); WujJudConf 84v, 191v; RejPosRozpr b3, c2, c3; RejPosWstaw [212], [412], [412]v, [414]v, 42 (13); BudBib bv, cv, Iudic 16/5, 1.Reg 26/3, 1.Par 21/28 (12); HistHel [A2]v; MycPrz I [D]; Strum R4; BiałKaz B, I; BudNT przedm c3, c7, Gal 2/14, Ii8v; CzechRozm A3, 18v, 37, 38, 52v (18); PaprPan X4v; ModrzBaz 5v, 37, 55v, 65, 75, 131v; Y obacżył/ długo ie [księgi] y pilnie cżytáiąc: y ſtoſuiąc iedno z drugim/ iż przy Láćinſkim kośćiele prawdá SkarJedn 264, A5, 7, 36, 325, 337, 338, 356; Oczko 12; ieśli obácżę żeby Biſkupi iácykolwiek/ nád poſtánowienie oycow świętych cżynili: znimi żadney ſpołecżnośći y złącżenia mieć nie będę SkarŻyw 520, A3v, A4, 14, 82, 86 (16); co obaczywſzy Sláchtá Ruſka/ iſz ſie tiranſko z Brátem obchodźi/ wnet ſie wſzyſcy zbuntowáli StryjKron 180, 395, 442, 672; Bo to y żak ſzkolny może obacżyć/ iż to nie k rzecży ten wykład CzechEp 152, 5, 24, 55, 64, 85 (38); CzechEpPOrz *3 [2 r.], *4v, **2v; Ale y to trzebá obacżyć/ iáko nieprawdá iedna drugą wytyka NiemObr 53, 15, 21, 35, 37, 38 (35); ReszPrz 21, 34, 67, 75; ReszHoz 127, 132, 133; ReszList 155, 156, 184; WerGośc 243, 256, 261; WerKaz 291; WisznTr 12; BielSjem 4; bo tá [Wenus] obaczyłá/ Ze Iowiſz w vpominku złotym/ vtáióny Miał miéć beſpieczny przyſtęp KochPieś 36; ArtKanc D8v; GórnRozm A4v, Nv; Obacżyſz iże/ oni z pychą ſwoią Grą będą twoią. KmitaPsal A2v; KochWr 25, 33; ZawJeft 9, 26; ActReg 50, 52, 60, 80, 104; GostGosp 62; GrochKal 14; KochAp 8; OrzJan 6, 57; LatHar 22, 456, 623, 682; WujNT przedm 7, 11, 18, 24, 26 (13); WysKaz 15, 16, 20; SarnStat *3v, 550, 573, 667, 1057; ZapMaz II G 97/90; PowodPr 28 [2 r.]; SkarKaz 204a, 484a, 519a, 607a, 633b, 634b; VotSzl Bv; CiekPotr 16, 64; Rrzućiwſzy [!] okiem przed ſię á potym záś záſię/ Obacżyſz co zá ludźie náſtáli w tym cżáſie. CzahTr D, E, H4; PaxLiz B2; SkarKazSej 683a; KlonWor 23; PudłDydo A3v.

Ze zdaniem luźno nawiązanym pełniącym funkcję dopełnieniowego [w tym z zapowiednikiem: to (1); bez spójnika (5), ano (2), a ono (1)] (8): RejKup n5v; Wieręć będzye nie dobrze/ potym obacżymy. RejZwierz 100v; BielKron 79; SienLek 97v; záraz to obacżyſz ſláchtę gniewáć licho PaprPan F2; gdy by obacżyli/ áno ich dobremv mnimániu kto co vwłacża ModrzBaz 73; Mniemałem z przodku/ żeby ći ſektarze [...] potáiemnie ſchadzki/ y bezbożeńſtwá ſwoie odpráwowáli/ álićiem obacżył/ á ono [...] iáwnie ſię tám náſládowcy ich zgromadzáli NiemObr 22; GosłCast 31.

W połączeniu szeregowym (1): TO iuż maſz o pokorze Papieżá Rzymſkiego/ ktora iáko ſię zgadza z pokorą P. Kryſtuſową/ kożdy wierny [...] obátzyć może/ poznac y rosſędzić. KrowObr 37.

Fraza: »każdy, wszelki obaczy (a. obaczyć może)« [w tym: każdy + sb (22)] [szyk zmienny] (165:2): Gdzież więc wſzelki obacżić może pożitek kxiążek tych BielŻywGlab nlb 13; WróbŻołtGlab A5; RejPs 202; SeklKat I4, Y4; RejKup c3; KromRozm III I5v; DiarDop 112; GliczKsiąż C, E7v; LubPs A3v, B4, Gv, cc4; GroicPorz gg2; iżby kożdy wierny tym ſnadniey mogł wáſze guſlenie obátzyć/ przeto Cerymoriie wáſze wypiſzę KrowObr 100v, A4v, B2, 6v, 9, 11 (45); RejWiz A8v; Leop Soph 1 arg; BibRadz I 16a marg, 113d marg, 353v; BielKron 75v, 112, 211v, 213, 307; GrzegRóżn D4v; SarnUzn C8v; RejAp 35, 146v; GórnDworz V4v, Ff2; RejPos 19v, 25, 26v, 132, 165v (18); RejPosWiecz2 91; BiałKat 271; KuczbKat 5, 80; RejZwierc 1v, 3v, 49, 72, 154, 188v, 194; BielSpr 57v; WujJud 132v, 160v, 194v; WujJudConf 84v; RejPosRozpr c3, c4; RejPosWstaw [1434]v; BiałKaz G2v; CzechRozm 38, 126v, 179, 199, 202; ModrzBaz 131v; SkarJedn 194, 325; StryjKron 270; CzechEp 24, 85, 96, 104, 108 (26); To ieſt prawdźiwe wyrozumienie mieyſcá tego/ co káżdy obacży/ gdy ſię ſłowom Apoſtolſkim [...] przypátrzy. NiemObr 46, 37, 57 [2 r.], 124, 125, 172; WerGośc 243; GostGosp 96; LatHar 511; WujNT 777; WysKaz 15; SarnStat, *4v, 667 [2 r.], 1057 [2 r.]; PowodPr 18.
Zwroty: »[co] obaczyć cale« (1): że iey [prawdy zbawiennej] [...] obacżyć ieſzcże cále iáko przyſtoi do końcá nie mogą. CzechEp 9.

»dobrze, prawie, właśnie obaczyć« = recte considerare HistAl; lynceis oculis contemplari Mącz; bene perspectare Modrz [szyk zmienny] (24:4:2): PatKaz I 13v; BielŻyw 113; chcemyli prawie obacżyć, poznamy iż wiatr ieſt potrzebnieyſzy cżłowiecżemu żywotu GlabGad F4v; RejKup p3; HistAl K2; MurzHist K2; BielKom E2v; GliczKsiąż, C2v; iżebyś ty rzetzy mogł tym lepiey obátzyć: Vkażę naprzód ſkąd y kiedy ſię Mniſzy wſztzęli KrowObr 133v, 2; RejWiz 9v, 57v; POlak nád wſze narody/ ieſt w tym oſobnieyſzy/ Iż [...] Poſtáwą y vbiorem káżdemu vgodzi. Wnet to właſnie obacżyſz/ s tego Słupeckiego RejZwierz 80; BielKron 337; Mącz 202a; GórnDworz D4; RejPos 266; BiałKat 108v; KuczbKat 395; GrzegŚm 10; RejZwierc 10, 49; BielSpr 76; Ták ieſt iáko mowiſz y dobrzes to obacżył CzechRozm 149v; ModrzBaz 97v; SkarŻyw 261; BielSjem 4; SarnStat 691; CzahTr Ev, L.

»dowodnie [co] obaczyć« (1): zebis dowodniei wſzitko obatzela/ Krotko tzitai iak zdawna Krole twe [cnota] cwitzela. PaprUp A3v.

»jaśnie obaczyć« (12): KromRozm I G2; KromRozm III I5v; KrowObr 2; RejPos 45, 256, 312v, 313v; RejPosWiecz2 93v; RejPosRozpr c3; iż też y dzyatki bywáią obdárzone Duchem ſwiętym/ iáko to w Ianie s. iáſnie obacżyć możemy RejPosWstaw [413], [212], 110v.

»jawnie obaczyć« (5): RejPos 312v; RejPosWiecz2 93v; WujJudConf 84v; RejPosWstaw 110v; iáko to y z Przywileiów/ któré w Skárbie náſzym ſą/ iáwnie káżdy obaczyć może SarnStat 1057.

»[co] jako na malowaniu obaczyć« (1): że ſzátan oto ſię ſtára/ [...] áby iednego y prawdźiwego Bogá Oycá z iego iednorodzonem Synem zniſzcżył/ [...] co tu iáko na málowániu łácwie obacżyć. GrzegRóżn G4.

»na oko obaczyć« [szyk zmienny] (4): MurzHist K2; LubPs Gv; KrowObr 137; iużći to káżdy/ kto cżytał pierwſze kśiążki [...]/ ná oko obácżyć mogł. CzechEp 187.

»pewnie obaczyć« [szyk zmienny] (4): BielKron 332; RejPos 288; tedy ſie iedno przypátrzmy ſpráwie y poſtáwie iego/ tedy tho pewnie obacżymy iż tho pan nie bárzo dobry muśi być. RejZwierc 75; SarnStat 1057.

»pilnie (a. pilno), z pilnością obaczyć« (5:2): FalZioł V 103; MiechGlab 36; iż to chce pilnie obaczyć przecz Pan ſzczęśći złośnikom BibRadz I 471a marg; RejPosWiecz2 93; RejPosWstaw [414]v, [1433]; náznáczyliſmy niktóré [!] z Rad náſzych/ Którzy pilnie obaczyć máią [diligenter inspicerent JanStat 73] ſpoſób céł SarnStat 397.

»przedtym, wprzod obaczyć« = przewidzieć; praecipere cogitatione, prospicere ante, providere Mącz; videre animo Calag [szyk zmienny] (3:1): Praecipere cogitatione, Przeyźrzeć/ Obaczić przed tym. Mącz 36c, 406b, 495b; Calag 598a.

»rozumem (a. wyrozumieniem) obaczyć« (2): pewnymem wyrozumieniem to obaczył/ iáko pan bog vwyſſył pomázáńcá ſwego RejPs 29; KuczbKat 80.

»sam obaczyć« [szyk zmienny] (14): LibLeg 11/170v; RejKup g5v, dd8v; LubPs G; RejZwierc 267; WujJud B2; wſzák to y ſam obacżyć możeſz/ gdy pilno cżytáć będzieſz CzechRozm 106v, 93, 109v, 204, 260v; żebyś ty ſam mogł obácżyć [te ipsum inspicere posse] właſność rzecży tey o ktorą grá idźie ModrzBaz 13v; WysKaz 16; CzahTr L.

»słusznie obaczyć« (3): RejWiz 134; Dopuſzcżał thego ſąd obiemá ſtronam do kilá rázow cżynić/ áby ſłuſznie obacżyli rzecż ich BielKron 9; RejPos 199v.

»źrzetelnie obaczyć [co]« (1): áby wáſzá Naiaśnieyſza C.M. tym źrzetelniey y pewniey obácżyć racżył/ thę ſzcżerą [...] przyiaźń/ ktorą I.C.I. ku wáſzey C.I. ma BielKron 332.

»jako w(e) źwierciedle obaczyć« (2): Ma ty kxiaſki pylnoczitać [...]. Naczym iego zbawienie nalezy/ to iako w ſwierciedle obaczy. SeklKat A6; CzechEp 164.

Szeregi: »domyślić się i obaczyć« (1): áby ſie ludzie niedomyſlili y nieobatzyli wáſzego bluznierſtwá KrowObr 170.

»rozumem dosiąc ani obaczyć« (1): Cżęgo nikth rozumem doſyącz Niemoże ani obácżicz RejKup f4.

»obaczyć i (a) dowiedzieć się« [szyk 1:1] (2): Dowiedzćie ſię á obáczćie [Scrutamini et videte] ieſli że niemáſz kogo miedzy wámi z ſług Pańſkich chybá ſámi chwalcy Báálowi. BibRadz 4.Reg 10/23; NiemObr 78.

»obaczyć a doznać« (1): iżeś to iuż práwie obacżyłá/ á doznáłá tego z Duchá ſwiętego/ iż ſie tho iuż wſzyſtko miáło wypełnić w they ſwiętey pánnie RejPos 305v.

»obaczyć a namacać« (1): Aby [...] ludźye yáſnye obacżyli á námácáli/ iż to przedſye wźyęćye y náuká ich nye z Bogá yeſt. KromRozm I G2.

»obaczyć i nauczyć (a. uczyć) się« [szyk 2:1] (3): BibRadz *2v; A thu ſie káżdy może vcżyć y obacżyć/ iákiegożkolwiek ſtanu s tych dwu ieſt/ iáko ſie w nim záchowywáć á ſpráwowáć ma RejPos 162; BiałKat 136.

»obaczyć ani ogarnąć« (1): cżego rozum náſz obacżyć áni ogárnąć nie może RejPos 280.

»obaczyć, oglądać« (1): Liczcie [...] kápłany wáſzé od káted[ry] Piotrowéy: [...] obáczćie: oglądayćie iż thám ieſt opoká óná BiałKat 123v.

»patrzyć a obaczyć« (1): tzemu niepatrzicie á nieobatzitzie ſkod y krziwdi matky ſwey R:P: PaprUp Kv.

»(nie) poznać i (a, ani, abo) obaczyć« [szyk 12:1] (13): LubPs K3; Mącz 48d; RejPos 197, 197v [2 r.], 213v, 234, [310], Ooo3v; nie przyidźieć kroleſtwo Boże/ ták/ żeby ie ludźie poznáć ábo obacżyć mogli. CzechRozm 185v, 38; CzechEp 20, 360. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»obaczyć i rozsędzić« (1): Iuſz tu tedy ſtąd kożdy wierny obátzyć/ y roſsędzić może/ ieſliśćie wy ſą prawdziwi páſterze KrowObr 240. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»rozważyć i obaczyć« (1): A poććiwemu cżłowiekowi iáko tho ieſt ſzkodliwy przymiot/ tho iuż káżdy ſnádnie y rozwáżyć y obacżyć może. RejZwierc 72.

»obaczyć a skosztować« [szyk 1:1] (2): LubPs I2; Skoſztuyćież á obacżćie [Gustate et videte] iáko ieſt dobry Pan BibRadz Ps 33/9.

»słuchać a obaczyć« (1): Nunc accipe sententiam meam, Teras słuchay á obácz/ Chciey wyrozumieć wolą moyę Mącz 35c.

»szukać, obaczyć« (1): Szukáłám/ obaczyłám/ z ſczéréy dobréy woli Wſzytko ná ludźie pádnie GosłCast 31.

»uczuć a obaczyć« (1): ktora vcżuwſzy á obacżywſzy w ſobie tę zginęłą ſwiátłość w ſercu ſwoim/ ták długo płákáłá v nog Páná ſwego/ áż záſie znowu było zápalone á oświecone ſerce iey RejPos 339.

»obaczyć a ujzrzeć« (1): ale ty [pożytki] ſią nawietſie [lege: są nawiętsze] obacżiċ/ ayako Wzwiercedle naoko vyzrżeċ wċem należi zbawięnie RejKupSekl a7.

»upatrzyć a obaczyć« (1): gdy iuż vpátrzyſz á obacżyſz ten to ſtrách w ſercu ſwoim RejPos 202.

»obaczyć i (ani) uznać« [szyk 2:1] (3): bo iuż grzech twoy [...] thobie tego nigdy vznáć áni obacżyć nie dopuśći. RejPos 197; WujJudConf 10; BiałKaz C4.

»(ani) obaczyć i (ani, a) wyrozumieć (a, zrozumieć)« = reponere et intelligere PolAnt; cognoscere et animadvertere Mącz [szyk 10:2] (12): Diar 55; KrowObr 2; BibRadz Is 41/20; Mącz 10c; RejPos 2, 120v, 191v, 337v; RejPosWstaw 110v; Iużemći kilo rzecży tákowych powiedział/ z ktorycheś to obacżyć y wyrozumieć mogł. CzechRozm 78v, 185v; CzechEp 55.

»obaczyć i wywiedzieć się« (1): Płynąc wielkim morzem/ obacżył y wywiedźiał ſie niedáleko być Molukas BielKron 445v.

»wyznać i obaczyć« (1): niechay káżde ocży y káżda prawdá to wyzna y obacży/ iákie ſą po ty cżáſy ſpráwy RejPos 276v.

»znać a (albo) obaczyć« (2): iż iáwnie á iáśnie káżdy tho do ſiebie znáć á obácżyć może/ że ty wſzytki choroby [...] nośi w nędzym ciele ſwoim. LubPs A3v; RejAp 18.

W przen (1):
Zwrot: »serdecznemi oczyma obaczyć« (1): Rácżże [...] ſercá wiernych twoich oświecić á rozyáśnić/ áby oni [wierni] ſerdecżnemi ocżymá obacżywſzy ſzcżyrość prawdy ſłow ſwiętych twoich/ [...] záwżdy ná tym przeſtawáli/ coś ty im [...] zoſtáwić racżył. RejPos 90.
a. Spostrzec się [zawsze z przeczeniem] (19): włoż w nie [jaje] potáiemnie pluſkwę/ á day choremu prętko wypić iż nieobaczy SienLek 141; Zkąd nieobaczy/ wnet nie vydźie trwogi GosłCast 53.

Ze zdaniem dopełnieniowym [zaimek pytajny: gdy (6), jako (4), kiedy (4), gdzie (2), której godziny (1)] (17): Nikt nie obacży iako ſie miłoſcz wkradnie RejJóz D2 marg; drugi ni obacży gdzye go ſzcżęście potka RejWiz 130, 8v, 138v, 141, 183v; Nim [= anim] obacżył kiedy mi [lis] poiadł ony kury. RejFig Aa2v; RejAp 36v; RejPos 228; RejZwierc 27; PaprUp K2v; WyprPl A4. Cf Zwrot.

Zwrot: »sam nie obaczyć« [szyk zmienny] (5): RejPs 55; RejJóz D2; Wyedz iż ten doł któryś kopał ná bliźnyego ſwego/ Nye obacżyſz ſam gdy pirwey vpádnyeſz do nyego LubPs B6v; RejAp 37v; RejPos 296v.
Szereg: »ani wzwiedzieć, ani obaczyć« (2): iż áni ſam wzwieſz áni obacżyſz ktorey godziny wypádnie á zginie thobie wſzytko zebránie [...] twoie RejAp 37v, 36v.
3. Zwrócić uwagę na jakiś element spośród wielu, wyróżnić, rozpoznać, uznać za ważne; videre Vulg, PolAnt; animadvertere Modrz (524): BibRadz Mar 8/15; iż lepiey nam mieć Aryſtokrácyą niż krolá/ ábowiem iedná perſoná nie może ták wiele obácżyć iáko kilko ich BielKron 116.

obaczyć kogo, co (62): Exurge et intende iudicio meo deus meus: dominus meus in cauſam meam. [...] weźrży na ſąd moy boże moy y panie moy racż obacżyć rzecż moię. WróbŻołt 34/23; RejPs 158v; SeklKat Z3v; Lieċ ſyę ten barzo zynacżił A prawiem go nie obacżił RejKup x7v, 14v; ktorzy zá to chcą być myani/ [...] iż nyeco oſobliwego obaczyli/ czego przed nimi nikt nye obaczył. KromRozm I E2v; MurzNT 28v; KromRozm II q2; LubPs D4, I3v, K3; Leop Philipp 3/2 [3 r.]; KwiatKsiąż L3v, Q3v; RejAp 47; rzadko ſie to ma trefić/ áby [ten kto sam nie pisywał] mogł [...] obacżyć the kuńſzty/ ktore w ſtárych Authorzech cżęſto bywáią pokryte. GórnDworz G6, I4, M2; RejPos 76, 119, 129v, 170, 191v; KuczbKat 210; RejZwierc 83, 92; WujJud 257v; Proſzę was brácia/ ábyſcie obacżyli ty/ ktorzy cżynią zwády y zgodzenia RejPosWstaw [1433]; Ano rozni tłumácże rozny pożytek chwale Bożey cżynią/ gdy ieden to lepiey/ á drugi ono obácżył/ y wypiſáł. BudBib b3; BudNT przedm c3, Ii3v; CzechRozm 67, 89; ModrzBaz 6v; ModrzBazBud π6v; CZekałem z ćierpliwością/ á pan mię obaczył/ Y prośby moie wyſłucháć raczył. KochPs 58; StryjKron 380; CzechEp 202, 360, 426; NiemObr 135; ArtKanc K9, K9v; Obatzcie ieno ow Decret Paniey Wlotkowey ſtemi ktorzi iei gwalt nieſlichani wnoci vtzinili/ zeznacie to ſami ze forum na Seimie niemial PaprUp Lv, Cv, I2v; ActReg 84, 137; SapEpit B. Cf obaczyć co z czego; kogo miedzy kim; co w kim, w czym.

obaczyć co z czego (6): KromRozm II p3v; Czo s thego pſalmu obacżić mamy. LubPs O5 marg, Hv marg, S3 marg, Z2; Ieſt inſzych mieyſc kilkádźieśiąt/ ktorem náznácżył [...]. A też ták tuſzę/ iż z tych kilká okazánych/ łácno obacży drugie pilny [...] cżytelnik. CzechEp 160.

obaczyć kogo miedzy kim (2): KrowObr 4v; nie obacżyſz iednego miedzy niemi/ ktoryby tego prożnego koſztu nie vcżynił GrabPospR N4.

obaczyć co w kim (1), w czym (26): Pięć mieyſc oſobnych tu w thym Pſalmye obácżić mamy. LubPs T marg, B2v marg, B4 marg, Dv marg, E2v marg, Fv marg (17); Iż tám w moim Medyatorze/ obaczył nieco Sztánkár z drugimi/ coby popráwić potrzebá OrzList g; RejPos 17, 76; GrzegŚm 17; RejZwierc 83; WujJud A6v, 257v; WujJudConf 67; niektorzy bráćia pewne omyłki w Biblij Brzeſkiey obacżywſzy [...] między bracią podali BudBib b; CzechEpPOrz *2v.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (1); (2), zaimek pytajny (1)] (3): ábyśćie ie [księgi] przeyrzeli/ á obacżyli coby ſie w nich komu niepodobáło/ álbo podobało BielKron 218v; Y to też godno obácżyć/ że czo tu Ian s. ná dwu znáiomośći zákłáda/ to Piotr ná iednym SarnUzn F3; RejAp 47.

Szeregi: »obaczyć i konsyderować« (1): niemozemy sami przez się wszytkich potrzeb RP: obaczyc y considerowac ActReg 137.

»obaczyć, naleźć« (1): im więcéy [rozum człowieczy] co bierze przed ſye/ [...] tym więcéy obacza y náyduie/ czego przedtym nie obaczył/ nie nálazł. GrzepGeom B4.

»rozeznać i obaczyć« (1): że w tey chwálebney Swiątośći/ mamy trzy rzeczy rozeznáć y obácżyć WujJud 257v.

»ujrzeć, obaczyć« (1): káżdy z nas gdy wſtąpi wyſzſzey do Páná tego w duchownym rozmyſlániu ſwoim/ wſzytko vyrzy/ wſzytko obacży RejAp 47.

»(nie) obaczyć a (ani) uważyć (a. uważać, a. rozważyć)« [szyk 2:1] (3): yż ieſzcże niedoświádcżeni nie obacżyli/ áni vważyli/ przebywań/ przebiegow/ y ſkrytośći/ ktore w naukach potaiemnie tkwią KwiatKsiąż L3v; RejPos 76; áby ią [prawdę] też y w kim inym rozważyć á obacżyć vmiał RejZwierc 83.

a. Użycia w imp (i 1 r. w inf), głównie skierowane do nieokreślonego odbiorcy (czytelnika), stanowią sygnał skierowujący jego uwagę i podkreślający ważność przekazywanych treści lub pełnią funkcje nawiązania kontaktu z odbiorcą; często z dodatkowymi elementami znaczeniowymi: ‘pomyśl’, ‘zastanów się’, ‘wiedz: vide Vulg, PolAnt; eia Mącz; quaeso Modrz [w tym: z rzeczownikiem w V (39)] (435): Tedy Pan Bog ſtworzył był cżłowieká s prochu źiemie (obácż) á nátchnął w oblicże iego tchnienie żywotá/ (obácż) s ſtał śię tedy cżłowiek duſzą żywiącą (obácż) GrzegŚm 23; ReszPrz 6 marg; Tuby iuż nie mowić ále opłákiwáć przewrotność teráźnieyſzego Chrześćiáńſtwá (marg) Obácż.(–) PowodPr 48, 18 marg, 20 marg, 22 marg, 24 marg, 25 marg (26).

obacz co (34): otho obacz thrzeſzuoſzcz a czuynoſzcz panny maryey [...] kozdy czlouyecze zakonny PatKaz III 147v; MiechGlab *4v; GrzegRóżn D4v; videte hbminis impudentiam, Ale proſzę was obáczcie nieſrumieźliwość yego. Mącz 18d, 405b; SarnUzn F4v; obácż rozny pogrzeb złoſnego cżłowieká/ á rozny wiernego káżdego RejPos 165, 3, 248, 256v, 272v, 277v, 322v, 351; Tu obácz gniéw bez grzéchu/ gdy śię kto o krzywdę Bożą gniewa. BiałKat 56; Obácż naprzód to ſłowo/ Dźiś ſemną będźieſz w Ráiu. GrzegŚm 34, 6, 11, 13, 39; SkarJedn 290 marg; SkarŻyw 26, [223] marg, 244, 355 marg; Łáski pełná [Luc 1/28].) Obácz zacne tytuły y przywileie Máriey Pánny błogoſłáwioney WujNT 194, 60, 263, 416, 430, 440; SarnStat 690; SiebRozmyśl Bv; Obacż ſrogość Boſką naniewdziecżne krześćiáńſtwo. PowodPr 9 marg.

obacz co, ze zdaniem przydawkowym orzekającym [(e) (5), zaimek pytajny (3)] (8): Z tąd obacż pożytek ſwiątoſci iże przez nie cżłowiek doſtawa łaski Bożey. WróbŻołt H4; SeklKat Y3; Obácżże ludzki żywot od pirwſzey młodośći/ Iákich ieft pełen przygod RejWiz 94v; A ták iuż obácż náukę tey Ewányeliey ſwiętey k cżemu ſie ſciąga. RejPos 14; Obácżże thu nędzny włodárzu dobrodzyeyſtwo tego Páná ſwego/ iż cie ſamże przeſtrzega/ iżći ſie ſamże opowieda RejPos 192v, 206v, 210v, 220.

obacz co, ze zdaniem luźno nawiązanym (1): Obacż obycżáie Heretyckie w ten cżás na diſputácye wyzywáią/ gdy świeckie pány po ſobie máią SkarŻyw 301.

obacz z czego [zawsze ze zdaniem dopełnieniowym] (5): Obacż y z tego mieyſcá/ iż bez Papieżá iáko bez głowy żaden práwy Zbor y Synod nigdy nie był SkarJedn 212. 223; KOmu Pán Bog daie dáry y powołánia do kazániá: z przykłádu tego S. niech obacży/ iáko wiele mogą ná odmienienie y wzruſzenie ſerc ludzkich słowá Boże SkarŻyw 312; WujNT 676; SkarKaz 382b.

obacz w czym [= w tekście a. na podstawie czego; zawsze: co a. ze zdaniem dopełnieniowym] (6): Obácż ieſzcże w tym potwornym rodzeniu Antykryſtowym zgodność tych iego Bogow GrzegRóżn D4v; á thu obácż w thych málucżkich á bárzo krotkich ſłowiech Proroká thego ſwiętego [...] iáki pożytek páſterz Boży/ [...] może vcżynić Pánu ſwoiemu. RejPos 274v, 257; SkarŻyw 242; WujNT 60, 98.

obacz skąd [w tym: stąd (6), skąd (1); zawsze: co a. ze zdaniem dopełnieniowym] (7): WróbŻołt H4; GrzegRóżn H2v; Obácż że theż ſthąd ieden żywot wiernych prawdźiwy GrzegŚm 11, 5, 31; ReszPrz 20; Zeby ſię modlili w święto [Ioann 12/20].) Stąd obácz/ iáka ieſt rożność modlitwy domá vczynioney/ od tey ktora ſię dzieie w kośćiele WujNT 358.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (38); zaimek pytajmy (171), , że (117), jeśli(by), li, izaliczy’ (38), jakoże’ (25)] (351): Zabłyſnie mieczem ſwym, to ieſt pomſtą ſwoią obacz iako barzo grozne to piſmo ſwięthe grzeſznym ludziem. WróbŻołt C5v, G3, pp5; RejPs 83v, 109v, 182v; RejJóz E6, Q3v [2 r.]; RejKup f3v; KromRozm I B3v, E2; KromRozm III I6; Diar 47; Obacżcieſz to wſzyſcy ludzye/ Ná iákiey tu cżłowiek grudzye BielKom D3v; LubPs C2, S4, Y3 marg, eev; KrowObr 20, 28v, 40, 51, 65 (8); RejWiz 113, 132v, 188, 188v; Leop Deut 30/15, Thren 1/20, 1.Ioann 3/1; RejZwierz 7v; Oto ią ſtánowię z wámi przymierze ſwe/ y z potomſtwem wáſzem po was. (marg) Obácz tu iż bog ſyny w tymże zamyka przymierzu ktore z oycy ich czyni. (–) BibRadz Gen 9/9, Ios 6/2, Ier 3/2, Eccli 33/18; BielKron 67, 201, 460v; GrzegRóżn Ev, H2v; Mącz 101a; Co to zá duch ieſt w tych ludziach obácż. SarnUzn H6v marg, C, C6v, D3, D5v, D6 (9); LeovPrzep a4, H2; RejAp AA6v, 35v, 79v, 149v, 194v; Obácżcieſz w.m. iáko wneth ſtráći ſwą grácią káżda rzecż/ ktorą cżłowiek [...] gwałthem cżyni. GórnDworz E7v, Bb2, Bb5, L12v; Ano też y Páweł s. powieda/ iż był wzięt áż do trzeciego niebá. Ale obácż cżyią ſie to mocą działo. RejPos 135v, 2, 2v, 3v [3 r.], 4, 7 [2 r.] (128); BiałKat 63v, 206, 383v; GrzegŚm 4, 5, 7, 10, 15 (11); Obácżże ieſliże ſie dzierżymy álbo náſláduiemy ſwiętey woley álbo náuki iego RejZwierc 195v, 23, 37v, 72v, 157, 189 [2 r.] (10); BielSpr 60; Tu obácż Cżytelniku miły że ći Luteranowie przedśię Mſzy poſpolitych nie odrzucáią WujJud 227v, 98; RejPosWstaw [1102]v; BudBib 4.Reg 5/7, Eccle 7/29, Tob 14/12; CzechRozm 44, 131, 132v, 135, 151, 189v, 245v; A w tych wſzytkich rzecżách/ proſzę obácż iáko wielka ieſt máteria do polerowánia wiáry? ModrzBaz 109, 10; SkarJedn 11, 104, 107, 138, 142 (17); SkarŻyw 81, 91, 162, 168, 173 [2 r.] (18); CzechEp 77, 181; ReszPrz 20; GórnRozm Cv [2 r.], G; PaprUp C, C2, E4; ActReg 70; LatHar 127; Obácz to/ przećiw haeretykom/ iż nie rowne ſą tych dwu ſług zapłáty WujNT 275, 9, 12, 32, 39, 44 (62); WysKaz 30, 45; Obaczyć że tu do ſądu vkázuie, nie ná iednę oſobę Piſárzá wkłádáiący. SarnStat 1299; KmitaSpit B4v; PowodPr 15 marg; SkarKaz 351a, 382b; SkarKazSej 678b, 704a.

Ze zdaniem luźno nawiązanym pełniącym funkcję dopełnieniowego (12): RejJóz E5; Obácżcieſz to niebożątká iedenciem ia Bog ſam LubPs gg5v; SarnUzn C6; RejAp 26v; RejPos 39, 47, 106v; BiałKat 293v, 311; Obácżże tho pilnie kiedyby Sąd y potępienie naprzod iákich duſz było ſkoro po śmierći: ázaby piſmo thym nawięcey nie groźiło? GrzegŚm 12; CzechRozm 245v; SkarJedn 136.

W połączeniach intensyfikujących (2): Obácż iedno á obácż nędzniku ieſliżeś ty nie więtſzy pogánin RejPos 74v, 188v.

Frazy: »obacz jedno« (7): Obácż iedno proſzę cię/ [...] co ſye było sſtáło ták ſto y dwádźieſciá lat LeovPrzep a4, H2; RejPos 74v, 201; BiałKat 311; RejZwierc 37v; CzechRozm 132v.

»obacz każdy, niech każdy obaczy« [w tym: każdy + sb (5)] [szyk zmienny] (27:1): RejZwierz 7v; obácżże káżdy iáka radość nam wſzem Krześćijánom byłá BielKron 460v, 201; SarnUzn D6, Fv; RejAp 35v, 149v; Tu obácż káżdy nędzniku godność ſwoię/ iż leżyſz nápoły martwy RejPos 210v, 65v, 132v, 218, 245v, 248 (10); GrzegŚm 6; Owa ſkąd ią [obronę] iedno pocżniemy/ niech káżdy obacży/ iákiechmy rzęmięſło zácżęli RejZwierc 194v, 157, 189, 195v; BielSpr 60; ModrzBaz 10; SkarJedn 329; CzechEp 77; PaprUp C2; WysKaz 30.

Zwroty: »obacz(my) pilnie (a. pilno, a. napilniej)« [szyk zmienny] (15): RejPos 70, 188v, 210, 235, 235v, 293, 326; GrzegŚm 12, 18, 39, 46; WujNT 98, 658; Toż Páweł S. pokázuie bydź ſnadź przećiw ſámemu rozumowi/ ták piſząc: Coż zá towárzyſtwo świátłośći z ćiemnośćiámi? (marg) Obácż pilnie bogobojny Polaku. (–) PowodPr 41, 52 marg.

»obacz sam« [szyk zmienny] (8): A obacż że to y ſama w tey ſzaloney głowie Iż on każdą cznotliwą ſwoią miłą zowie RejJóz E6; RejKup f3v; RejPos 106v, 128; CzechRozm 44, 131, 245v; Nam z nich co zá pożytek obacżćie to ſámi. KmitaSpit B4v.

Szeregi: »obacz i rozeznaj« (1): obácż to ſam y rozeznay możeli to być wedle Bogá/ ábo nie? CzechRozm 245v.

»rozmyśl się a obacz« (1): rozmyſlże ſie á obácż co to ieſt á co tu ſłyſzyſz iż Pan w tobie wątpi RejPos 183v.

»obacz a słuchaj« (1): A tu oto iuż obácż á ſłuchay pilnie co ten ſwięty Pan vcżynić racżył RejPos 235v.

»obacz a uważ« (1): A ták obácż á vważ to ſobie/ iáko ma być v wſzytkich wiernych wdzięcżne to przyſcie ſwięte iego RejPos 3v.

4. Rozpatrzyć, rozważyć, przemyśleć, zastanowić się, wziąć pod uwagę; videre PolAnt, Mącz, Modrz, Vulg; considerare PolAnt, Modrz, Vulg; attendere, invenire, scire, scrutari PolAnt; deliberare, introspicere, perspicere Mącz; advertere Modrz; aspicere Vulg (174): RejKup n3v; Siłá obaczyć trżebá/ patrżáć ná prżeſzłe/ ná teráznieyſze y ná prżyſzłe czáſy temu/ kto práwá ſtánowić [...] ma. GórnRozm L2; PaprUp C3v; wy obáczćie, vważćie, rozmyślćie ſię. WujNT 118 marg; PowodPr 84 marg.

obaczyć kogo (4), co (99): FalZioł V [2], 36v; Pocżątkiem tedy każdą naukę obacżić mamy á koniec iey poznać. BielŻyw nlb 11, nlb 12; iż nie będzie doſtatecżne poſądzanie dobroci albo złoſci cżłowieczego przyrodzenia, z iednego tilko cżłonka/ ale ktho chce prawie rozeznać, ma obacżyć ſwiadecztwa wiele cżłonkow ku iedney ſie rzecżi zgadzaiące GlabGad Mv, B2; RejPs 141v; RejRozpr D3; SeklWyzn g2; RejJóz B6; MurzNT 31, 93; MurzOrt B; Muśiſz tu obáczyć roznoſć przykazánya/ chceſzli nye błądźić. KromRozm II k2, b, q2; Diar 86; Te rzecży tedy rodzicy obacżywſſy nyech pámyętháyą yáko máyą dzyatki ſwe kárać GliczKsiąż G5, A2v, B8v, C6, H6, L2v, L3, Pv; GroicPorz kk2; KrowObr 203v; RejWiz 55v, 73v; A tego zá mędrſzego/ może pewnie przezwáć/ Ktory wſzytko obacży/ niż pocżnie ſzácowáć. RejZwierz 67v; BibRadz Iob 13/6, 33/31, Thren 3/40, Agg 1/5, 7, 4.Esdr 9/20; BielKron 81, 102; Mącz 407a, 445a, 448d [2 r.]; któré dobrodźieyſtwo áżebyś tym wdźięczniéy ode mnie przyiął/ obácz niedoſtátki ſwoie/ á wielkié doſtátki moie OrzQuin Q4; SarnUzn B5v [2 r.]; RejPos 132, 280v, 300v, 350 [8 r.]; RejPosWiecz3 98; GrzegŚm 67; RejZwierc 265; RejPosRozpr b4v; RejPosWstaw [1102], [1433]; BudBib Eccle 7/27, Ier 2/23; Ale dawſzy pokoy obcem słowam/ obácżmy ſwych właſnych kilká tákowych. BudNT Ii6; CzechRozm A3v, 146v, 149v; áby [ciało] było przedtym dobrze wypurgowáné/ pilnowáć trzebá: obaczywſzy látá/ Complexią/ y choróby przyczynę Oczko 33v, 22, [40]; CzechEp 232, 368; NiemObr 61; WerKaz 285, 302; łáſkáwy Cżytelnik gdy cżás ten obacży/ W ktoryśćie [książki] poſzły/ wádę nálażſzy przebacży. WisznTr 5; GórnRozm Ev, H4v; KochWr 21; WujNT Hebr 3/1; SarnStat 219. Cſ obaczyć kogo, ze zdaniem przydawkowym orzekającym; Ze zdaniem dopełnieniowym; »obaczyć jedno do drugiego«.

obaczyć kogo, ze zdaniem przydawkowym orzekającym (1): Sędźia potym obaczywſzy Perſonę kthora ma być pozwaná/ ieſli ieſt pod władzą iego/ dopuſći mu pozwu przes ſługę Vrzędowego. GroicPorz p4.

obaczyć około czego (1): Około zaś świeckich [ustaw]/ mámy obaczyć ieſli nie ſą przeciwko iawnęmu przykazaniu bożęmu MurzNT 76.

obaczyć w kim, w czym (2): ma też to [ojciec] obácżyć w náucżycyelu/ áby nye tákiemu ſyná ſwego porucżał/ kthoryby yedno zapłatę chcyał myeć GliczKsiąż L8v; lecz iż chorobę káżdą wedle czáſu á rozkrzéwiania iéy ſzácuiem/ tóż we Fráncy obaczmy/ ieſly ieſt świéża/ wczłowiecze gorącym Oczko [40].

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (19); zaimek pytajny (36), jesli(by) (a. jesliż(e)), li, izaliczy’ (24), (e), że (14), zaimek względny (7), aby (1)] (82): FalZioł II 3a; RejPs 171; LibLeg 10/152v, 11/42; MurzHist G3; Trzeba śię tedy zaprawdę i wtęm pana boga lękac a co czynięm obaczyc. MurzNT 88v, 56, 76; KromRozm II hv; Obaczmy kto jest szkodliwszy nieprzyjaciel, domowyli, czy postronny? Diar 35, 34, 35; MrowPieś A4; Obácżyć to máyą rodzicy iż zá tanyą kupią máłe też pyenyądze idą. GliczKsiąż M5v, D7, G3v, K2v, L4v, L8v, O4, O5v; LubPs B6, Gv; GroicPorz q2v, dd2v; KrowObr C4; Leop 1.Reg 25/17, Thren 1/11; UstPraw C2; LeszczRzecz A3v, A4v; RejFig Aa7; BibRadz 1.Par 28/10, I 316b marg, Ier 30/6, Eccli 2/10, Mar 4/24; niechay to obacży ieſli ſie tho godzi/ y iemu y nam dwu pánu mieć nád ſobą BielKron 209v, 36v, 211, 212v, 218v; Mącz 509d; SienLek Vuu3; RejAp 124v; GórnDworz I6v, O8v; GrzepGeom G3, H4, L4; RejPos 13, 30v, 201, 228, 312v, 349v; iżbychmy rzecż tę náſzę łácniey poięli y zrozumieli/ naprzód to obacżmy/ co to ieſt Kryſtus. RejPosWiecz2 91, 93v; RejPosWiecz3 98; BielSat Nv; KuczbKat 205; WujJud 132v, 136; BudNT przedm c4; CzechRozm 56; ModrzBaz 57, 85, 123v, 143; Oczko 2v, 26, [40]; CzechEp 15, 274; NiemObr 18; BielSjem 37; ArtKanc N11v; GrabowSet P; WujNT Mar 4/24; SkarKaz 484b, 519a.

Ze zdaniem luźno nawiązanym w funkcji dopełnieniowego (1): Przeto obáczmy: z chorób káżda/ będźie álbo zwiérzchnia/ álbo wnętrzna Oczko 12.

W połączeniu szeregowym (1): In re praesenti optime deliberabis et constitues, W oblicznośći gry vyźrziſz/ nálepiey obaczyſz y roſpráwiſz co będzie potrzebá. Mącz 413a.

Fraza: »niechaj (a. niech(że)) każdy obaczy, każdy obacz (a. chciej obaczyć), każdy obaczyć może« [szyk zmienny] (4:3:1): LibLeg 10/152v; SeklWyzn g2; GliczKsiąż G3v; LeszczRzecz A3v; A ták káżdy obácż ná cżym ſie maſz ſádzić RejAp 124v; ModrzBaz 57; ArtKanc N11v; CzahTr C4v.
Zwroty: »obaczyć dobrze (a. nalepiej)« = optime deliberare, introspicere panitus, perspicere Mącz (5): A ták obatz pierwey dobrze/ co maſz gánić/ álbo co maſz chwalić KrowObr C4; BielKron 102; Mącz 407a, 413a, 448d.

»obaczyć jedno do drugiego« (1): obacżyłem (to)/ [...] iedno do drugiego [hoc inveni ... unam ad alteram]/ náyduiąc przycżynę. BudBib Eccle 7/27.

»pilnie (a. pilno), z pilnością obaczyć« [szyk zmienny] (12:2): PatKaz III 150v; FalZioł II 3a, V 36v; BielŻyw nlb 12; MurzHist G2v; MurzNT 31; GroicPorz dd2v; RejWiz 193; Leop Thren 1/11; RejPos 280v, 312v; RejPosRozpr b4v; A ták przykład ten z martwychwſtánia iego [...] pilnie obacżyć mamy RejPosWstaw [1102]; GórnRozm H4v.

»swym rozumem obaczyć« (1): niechay to kazdj ſwim rozvmem obaczi, czobi bilo wziemy mey y mnie pozitecznego. LibLeg 10/152v.

»sam obaczyć« (2): Wſzak tego ſluſzna przycżyna Sam to miły panie obacż RejJóz B6; RejWiz 39.

Szeregi: »baczyć a obaczyć« (1): Bácż to Pánie/ á pilnie obácż [vide ... et aspice]/ żem ći ſie ſthało bárzo podłem. Leop Thren 1/11.

»obaczyć i pojąć« (1): Te ſlowá Attáluſowe gdy Alexánder obaczył y poyął/ wnet rzekł yemu: [...] GliczKsiąż B8v.

»obaczyć a rozebrać« (1): In alteram partem considerationem intendamus, Wezmiemy drugiey ſtrony rzecz przed ſię/ obaczmy á rozbierzmy drugą ſtronę. Mącz 445a.

»obaczyć a rozmyślić się« [szyk 1:1] (2): A przetho obácż á rozmyſl ſie [considera et recogita] co maſz vcżynić Leop 1.Reg 25/17; RejPos 349v.

»obaczyć i skosztować« [szyk 1:1] (2): Perspice rem et pertenta, Obácz dobrze rzecz y skoſztuy. Mącz 448d, 448d.

»obaczyć a (i) uważyć« (3): LeszczRzecz A3v; GórnDworz I6; Obácż/ á vwáż Boże/ co twego ieſt we mnie GrabowSet P.

»obaczyć i wspomnieć« (1): co cżłowyek może záras bez w[ſ]ſego á wyelkyego myſlenya rozumieć/ gdy obacży y wſpomni przodká ſwego Adámá GliczKsiąż C6.

»obaczyć a (i) (w rozum) wziąć« (2): gdy obacżem á ſobie w rozum wezmyem ſpráwę y poſtánowienie cżłowiecże ná ſwiecie tym/ okaże ſie to łatwie wſzytko/ że [...] GliczKsiąż A2v; WerKaz 285.

»obaczyć a (i) zrozumieć« [szyk 1:1] (2): RejPos 132; Gdy tę náukę ktorać tu w przod ieſt podana zrozumieſz y obacżyſz/ [...] łatwie zá pomocą miłego Bogá poznawſzy prawdę/ przy niey zoſtánieſz GrzegŚm 67.

5. Dopatrzyć, przypilnować, zadbać; videre Modrz (7): Rátwáć bráći ſwoi z Pogáńſki ſrogośći. Ktorych ſię mury ná nás widzę bárzo wálą/ Obacżćie á przed cżáſem nim nas też przywálą. CzahTr G2.

obaczyć co (4): Wſzakze mi yednak doſtatecznie wtim obaczicz wſzitkiego kv pozitkv Krolowey Y M. niemozemi LibLeg 11/40v; Wieſieni to maſz obácżyć/ Co ná Wioſnę w ſtáyni ma być. RejZwierc 237v; ModrzBaz 131v; káżdy Vrzędnik pewny niedbálec/ cżego nie obacży bez Páná zá długi cżás/ co Pan gdy przyiedźie zárázem. GostGosp 12.

Ze zdaniem dopełnieniowym [aby, jeśliczy’] (2): ocyec kożdy gdy ſynowi ráić ma żonę/ obácżyć ma aby tá byała głowá ktorąby ſynowi ráił/ łotrynyą nye byłá. GliczKsiąż P6v; GostGosp 80.

Synonim: 1. oględać.

Formacje współrdzenne cf BACZYĆ.

Cf OBACZENIE, OBACZON

KW