[zaloguj się]

OBCHADZAĆ (1) vb impf

Fleksja

3 pl m pers praet obchådzali.

stp notuje, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. obchodzić.

Czcić uroczyście, celebrować, świętować [co]:
Zwrot: »święta obchadzać«: żydom/ zdáło ſie iákoby im nowa ſwiátłość weſſlá [...] dziwne rozrádowánia gody y weſela/ y ſwiętá obchadzáli [mira exultatio, epulae atque convivia et festus dies, in tantum ut plures alterius gentis et sectae eorum religioni et caeremoniis iungerentur] Leop Esth 8/16 [17].

Synonimy: czcić, święcić.

Formacje współrdzenne cf CHODZIĆ.

MC