[zaloguj się]

1. OSTRZEŻENIE (6) sb n

o oraz pierwsze e jasne; końcowe e z tekstu nie oznaczającego é.

Fleksja
sg
N ostrzeżeni(e)
I ostrzeżeniem

sg N ostrzeżeni(e) (1).I ostrzeżeniem (5); -em (3), -ém (2) SarnStat (3:2).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Znaczenia
1. Zastrzeżenie, warunek (5):
Wyrażenie przyimkowe: »z (tym) ostrzeżeniem [w tym: czego (3)]« (5): Tákże o niewydánié Quárty/ y o dobrá nullo iure recepta, ná Séymie ſądy bydź máią. Exceptis quoque cauſis iuris Magdeburgenſis, Teutonici, et Culmenſis, któré z oſtrzeżeniem rzeczy w ſtátućie opiſánych ſądowi náſzému należeć będą. SarnStat 139 [idem 320, 856]; w Artykuléch Criminálnych/ od ſądu y práwá Grodzkiégo áppellácia ma bydź do ſądu Tribunálſkiégo/ wyiąwſzy tylko ſpráwy práwá Máydeburſkiégo [...]/ któré z oſtrzeżeniem pewnym ſądowi náſzému należéć będą. SarnStat 870, 320, 856; [iż za odnowieniem tego to rozgraniczenia gruntu klasztornego od łąk miejskich ogrody [...], teráz ku ich [mieszczan] gruntowi jest przysądzono, z ostrzeżeniem płacenia czynszu ziemnego na rzecz klasztoru tak jako się z posesorami konwent zgodzi OpisyPozn 1600 nr 23].

~ Ze zdaniem dopełnieniowym (1): y w Rádźie będźie śiedźiał ná mieyſcu Biſkupſtwá tego/ któréby trzymał. Z tym oſtrzeżeniém/ żeby Ich M. obáy Iuramentum fidelitatis nam y Koronie vczynili. SarnStat 1140. ~

2. Przestroga [czego, od czego] (1): Abowiem tám znaydzyeſz wſzytki pociechy ſwoie/ y lekárſtwá wſzytki ſwoie ná káżdy vpadek twoj/ wſzytki nieomylne drogi ná pocżćiwe poſtępki twe/ wſzytko oſtrzeżenie wſzytkich przygod twych. RejPos 226v; [GVmno niema być dáleko od folwárku/ ále tuż ná obeźrzeniu/ [...] dla oſtrzeżenia pánu álbo vrzędnikowi od zdrády/ álbo złodźieyſtwá ſąśiedzkiego. Cresc 1571 149].

Synonimy; 2. przestroga, przestrzeża.

Cf [NIEOSTRZEŻENIE], OSTRZEC

TG