[zaloguj się]

ROZMOWIĆ SIĘ (56) vb pf

sie (30), się (26).

Pierwsze o jasne; -mó- (2) SarnStat, -mo- (1) OpecŻyw.

Fleksja
inf rozmówić się
praet
sg pl
3 m rozmówił się m pers rozmówili się
imperativus
sg pl
1 rozmo(w)my się
2 rozmóẃ się
conditionalis
sg pl
1 m bych się rozmówił, rozmówiłbym się m pers bysmy się rozmówili
f bych się rozmówiła m an
3 m by się rozmówił m pers by się rozmówili

inf rozmówić się (18).fut 1 sg rozmówię się (1).2 sg rozmówisz się (2).3 sg rozmówi się (3).1 pl rozmówimy się (3), rozmówi(e)my się (3) MurzHist, RejWiz, ActReg, rozmówim się (1); -imy BielSjem, CiekPotr; -imy : -im BielKron (1:1); ~-ęmy (1), -(e)my (2).praet 3 sg m rozmówił się (3).3 pl m pers rozmówili się (1).imp 2 sg rozmóẃ się (2); -óẃ (1), -ó(w) (1).1 pl rozmo(w)my się (1).con 1 sg m bych się rozmówił (3) BibRadz, ActReg, WujNT, rozmówiłbym się (1) PaprPan. f bych się rozmówiła (1).3 sg m by się rozmówił (2).1 pl m pers bysmy się rozmówili (2).3 pl m pers by się rozmówili (3).part praet act rozmówiwszy się (6).

stp, Cn notuje, Linde XVIII w. s.v. rozmówić.

Porozmawiać, przedyskutować, naradzić się z kimś; loqui PolAnt, Vulg; alloqui, tractare Vulg; respondere PolAnt (56): Przeto już JKM to odkłada do onych sejmow powiatowych, ktore będą przed walnym sejmem, na ktorych się rozmowiwszy stanowiono potym będzie na sejmie walnym przy KJM i Radach i posłoch ziemskich. Diar 82; ZWonek miał pan kiedy ieść tedy weń zwonili/ A potym ſie przy ſtole ſiedząc rozmowili RejFig Ccv; BielKron 204v.

rozmowić się około czego (2): ale kiedi sye krol yego M. na seymie spani radamy swimy okolo tego roſmowy tedi potim przes lyſth swoy panv voyewodzye odpowiedziecz y oznaymycz bedzie raczil LibLeg 11/73; [Ale się około tego s Wami szerzej rozmowiemy, gdy tu do nas przyjedziecie. ListyPol II 1548/186]. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.

rozmowić się na co (5): Posłowie za to IchM panow przyście wdzięcznie podziękowawszy prosili, aby się na to rozmowić mogli a potym IchM wszem sami odpowiedzieli Diar 39, 57, 78, 83.Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.

rozmowić się o co (2): iednak meo iudicio trzeba się Krolowi IM okilka rzeczy znim rozmowic ActReg 27.Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.

rozmowić się przez kogo (1): ſie w tym z brátem Włádźiſłáwem miał przez ſwe poſły Krol rozmowić/ á pothym Papieżowi oznaymić poſtánowienie ich. BielKron 407v.

rozmowić się z kim (32): s każdym ſie laſkawie rozmowil/ każdému laſkę vkázál OpecŻyw 4v; LibLeg 11/73, 172v; RejJóz C8v; Diar 83; Przeto oycowye nyech ná ich mieyſcu będą/ á dzyeći ſwych zá młodu nyech ludzkosći vcżą/ áby ſie pothym vmyáły ku kożdemu ſkłányáć/ z káżdym ſie nadobnye á vkłádnye rozmowić. GliczKsiąż F5v; RejWiz 17, 34; Y rozmowiſz ſie ze wſzythkiemi dowćipnemi/ ktorem ia nápełnił duchem vmieiętnoſći BibRadz Ex 28/3, Num 11/17, 2.Reg 3/27; BielKron 232v, 407v; RejZwierc 9, 259; Nákłoń vchá twego vbogiemu oprocż przykrośći/ y rozmow ſię znim przyiáćielſkie w ćichośći. BudBib Eccli 4/8; PaprPan Z3v; SkarJedn 11; SkarŻyw 471, 481, 582; ActReg 27, 29, 106, 157, 170; GostGosp 8; Tedy Feſtus rozmowiwſzy ſię z rádą/ odpowiedźiał [...] WujNT Act 25/12; Dla tey tedy przyczyny prośiłem was ábych ſię z wámi vyźrzał y rozmowił. WujNT Act 28/20; CiekPotr 39.Cf »z sobą się rozmowić«, »szerzej się rozmowić«.

rozmowić się o czym (8): A ták day s ſobą mowić/ iż ſie zrozumiemy/ A o ſpolnych przygodach ſwych ſie rozmowiemy. RejWiz 158v; toſz mu iego ſpowiednik/ gdy ſię znim o tym rozmowił/ cżynić kazał. SkarŻyw 471; ActReg 87, 106, 170; á ſámego Dobrochowſkiego pilnie proś áby ſię zemną Chciał vyżrec, żebyſmy ſię s ſobą rozmowili O weſelu CiekPotr 44, 56; [ListyZygmAug 1552/239]. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.

rozmowić się w czym [= o czym] (4):BielKron 407v; PAnóm Rádóm náſzym/ y Poſłóm Ziemſkim/ niżéy opiſánym w tym dáć czás/ áby ná tę ſpráwę ná Séymie onym bez bytnośći náſzéy wotowáli: y w niéy ſie/ wedle potrzeby/ rozmówili. SarnStat 47 [idem] 151. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikami: około tego (1), na to (1), o to (1), o tym (1), w tym (1); zaimek pytajny (5), zaimek względny (2), jeśliżebyczy’ (1)] (8): Bo śię potem oto rozmowięmy coby za prawdę miało być trzymáno. MurzHist G3; ále gdzieby miáło być/ á ktorym obycżáiem/ w tym ſie nam trzebá rozmowić BielKron 211, 104v, 200v; Pothym ſam Moiżeſz ſzedł do Páná ná gorę/ y támże ſie s pánem rozmowił o cżym było potrzebá. RejZwierc 9; Skąd to weźmiem/ ieſzcże ſie ná to rozmowimy. BielSjem 12; abysmy wziawszy kilka dobrych ludzi, otym się rządnie rozmowili iako w tym wszytkim postępic ActReg 85; A ná Séymikach powiátowych przed Séymém bliſko przyſzłym Koronnym ma ſie Rycérztwo rozmówić/ ieſliżeby iednáki po wſzéy Koronie korzec/ y iákowyby bydź miał. SarnStat 280.

Zwroty: »miedzy sobą, z sobą się rozmowić« [szyk zmienny] (2:2):Diar 26; Rozmowmy ſie miedzy ſobą [Tractemus nobiscum] w domu Bożym Leop 2.Esdr 6/10; Tám ſię o wſzyſtkim z ſobą ſzerzey rozmowimy. CiekPotr 56, 44.

»rozmowić się społu« (1): podźmy á rozmowim ſie wſzyſcy ſpołu/ iákobyſmy wcżás mogli ſwemu złemu roſtropnoſcią náſzą zábieżeć. BielKron 104v.

»szerzej się [z kim] rozmowić« (1): CiekPotr 56; [ListyPol II 1548/186; gdzie o tym i którymby ty starostwa wziąwszy je miały być dane z TM się szerzej ustnie rozmówiemy. ListyZygmAug 1552/239].

»ustnie się rozmowić« (1): iz porozumiawszy się zsobą avstnie rozmowiwszy staranie spolne vczyniemy iako by RP a nam wszjtkiem dobrze było. ActReg 13; [ListyZygmAug 1552/239].

Szeregi: »rozmowić się i się dołożyć [= poradzić się]« (1): TEn kośćioł Boży ták ieſt widomy iż ſię znim rozmowić y iego ſię dołożyć káżdy może SkarJedn 11.

»rozmowić się i poradzić się« (1): y ma ſie z nim [urzędnik u rządnego szlachcica i u kmiotka] rozmowić/ y porádźić ſie go w káżdey goſpodárſkiey rzecży. GostGosp 8.

»porozumieć się a rozmowić« (1): ActReg 13cf »ustnie się rozmowić«.

Przen [z kim, z czym (= z kim)] (3): Ale nie myl ſie nędzny Ceſárzu á nie myl/ á ieſli nie wierzyſz ſam ſobie/ rozmoẃ ſie s Páwłem ſwiętym ábo s Proroki RejPos 253; Abowiem cżłowiek mądry nie ma cżekáć tego áby go fráſunk opuśćił/ bo ſie s tym trudno rozmowić/ áby ná cżyiej rádzie przeſtał/ gdyż to ieſt bezrozumny pan. RejZwierc 150v; (nagł) Cżytánie wielka roſkoſz. (–) [...] iż ſie rozmowiſz z onemi ſtáremi Mędrcy/ z onemi rozlicżnemi Philozophy/ s kthorych naydzieſz wielkie pociechy ſtárośći ſwoiey RejZwierc 172v.
Zwrot: »sam z sobą się rozmowić« (1): A iáko Diogenes on wielki Mędrzec powiedał/ iż ia wiele mam naprzod gdy rády ſłuſzney doſtháć nie mogę/ iż ſie ſam s ſobą rozmowię/ y ſam ſie ſiebie porádzę. RejZwierc 12v.
Szereg: »rozmowić się i się poradzić« (1): RejZwierc 12v cf Zwrot.

Synonim: rozgadać się.

Formacje współrdzenne cf MOWIĆ.

Cf ROZMOWIENIE, ROZMOWIENIE SIĘ

RS