[zaloguj się]

OŻYTY (1) part praet pass pf

Fleksja

A pl m pers ożyt(e).

stp, Cn, Linde brak.

Wskrzeszony, ożywiony: Potym Apoſtoł powieda/ iáko po związániu cżártá w tych tyſiącu lat/ vyrzał ludzi iedny iákoby ożyte/ á drugie ná niebie/ y iáko byli po ten cżás vſpokoieni. RejAp 167.

Cf OŻYĆ, OŻYŁY, OŻYWIONY

EW