[zaloguj się]

PADNĄCY (9) part praes act

padnący (8), padnąc (1) LubPs.

a jasne.

Fleksja
sg
mNpadnący fNpadnącå, padnąca, padnąc nNpadnąc(e)
pl
A subst padnąc(e)

sg m N padnący (5).f N (attrib) padnącå (1), padnąca (1) Mącz (1:1), padnąc (1).n N padnąc(e) (1).[pl A subst padnąc(e).]

stp, Cn, Linde brak.

1. Lecący bezwładnie z góry i zatrzymujący się na jakiejś powierzchni; succiduus Mącz (6): Succiduus, Pádnący/ Lecący. Mącz 29c.
Wyrażenie: »padnąca gwiazda« (1): Stellans volatus Graece dicitur Lampyris, Lecąca/ pádnąca gwiazdá. Mącz 414b.
a. Wpadający do czegoś, zagłębiający się w czymś; przen [w co] (1): ták płodna y rodzáyna ieſt krew świętych/ ktorzy zá prawdę Kátholicką/ vmieráią: iſz więtſzy śmierćią w duſzách ludzkich pożytek/ to ziárno pádnące w ziemię cżyni SkarŻyw 374.
b. Spływający; fluidus, fluxurus Mącz (3): OTo iák dobrze ieſt w wdzięcżney ſpołecżnośći/ Zyć miłym bráćiſzkom [...]/ Bo táka ich miłość [...]. Ieſt práwye yák roſá pádnąc z gory Hermon LubPs dd3; Fluxurus, Pádnący Lecący. Mącz 131c, 131c.
2. O budowlach: wywracający się, walący się; ruinosus Mącz (2): Ruinosus paries. Pádnącá śćiáná. Mącz 361d, 361d.
3. [Oddzielający się od czegoś, wypadający:
Wyrażenie: »włosy padnące«: [trzaski burbamu] wſtudźienney wodźie warzone/ włoſy pádnące záſtánawiáią Cresc 1571 475.]
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Labens, Pádnący/ lecący/ ginący. Mącz 180b.

Synonim: 1., 3. lecący.

Cf 1. PAŚĆ

LWil