[zaloguj się]

PRZENAGABYWAĆ (1) vb impf

e oraz wszystkie a jasne.

Fleksja

inf przenagabywać.

stp, Cn brak, Linde XVII(XVIII) w. s.v. przenagabać.

1. [Utrudniać działalność, przeszkadzać [kogo]: Piſárze álbo Czopownicy/ któré w Miáſtách y Miáſteczkách Poborcá poſtánawiáć będźie/ tákowych áby żaden nie śmiał iákiégóżbykolwiek był ſtanu przenágábywáć JanPrzyw 83.]
2. Kwestionować ważność, podważać [co czym]:
Szereg: »odezwać ani przenagabywać«: A żadna oſobá z liniiéy krewnośći/ ich práwem bliſkośćią tego frymárku ábo zamiány odezwáć/ áni przenágábywáć niemoże SarnStat 1165.

Synonimy: 1. przeszkadzać, trudnić.

Formacje współrdzenne cf GABAĆ.

RS