[zaloguj się]

PRZESTĘPUJĄCY (4) part praes act

e jasne.

Fleksja
sg
mNprzestępujący
Dprzestępując(e)mu
pl
A m pers przestępującé

sg m N przestępujący (2).D przestępując(e)mu (1).pl A m pers przestępującé (1).

stp, Cn, Linde brak.

Postępujący wbrew nakazom, naruszający prawo; transgrediens JanStat [co] (4):
Wyrażenia: »ustawy przestępujący« (2): SarnStat 236, 270 cf Szereg.

»zakazanie przestępujący« (1): chcąc ták ſtróże/ iáko téż Kupce to zakazánié náſzé przeſtępuiącé [prohibitionem nostram transgredientes JanStat 1036] powśćiągnąć/ vſtáwiamy ze wſzyſtkimi Rádámi y Poſły Ziemſkiémi: iż [...] SarnStat 1237.

Szereg: »nie dosyć czyniący albo przestępujący« (2): A ktoby więc vſtáwy té przez Woiewody náſzé poſtánowioné przeſtępowáć chćiał/ álbo ich nie trzymał: Tedy táki káżdy peremptorié pozwan bydź ma [...] przed Burmiſtrzá miáſtá álbo miáſteczká onégo/ w którymby ten człowiek był vſtáwam Woiewodzym álbo ich Podwoiewodzych nie doſyć czyniący/ álbo oné przeſtępuiący. SarnStat 270 [podobnie] 236.
a. Naruszający prawa boskie (1):
Wyrażenie: »zakon przestępujący« (1): Bog odda káżdemu według vczynkow iego. Ták Pogáninowi bez zákonu grzeſzącemu; iáko y Zydowi zakon przeſtępuiącemu. WujNT Rom 2 arg.

Synonimy: gwałcący, łamiący.

Cf PRZESTĘPOWAĆ

ZCh