[zaloguj się]

PRZODKUJĄCY (7) part praes act

o prawdopodobnie jasne (tak w przodkować).

Fleksja
sg
mN fNprzodkującå nNprzodkując(e)
Gprzodkując(e)go G G
Aprzodkujący A A
V Vprzodkującå V
pl
G przodkujących

sg m G przodkując(e)go (2).A przodkujący (1).f N przodkującå (1).V przodkującå (1).n N przodkując(e) (1).pl G przodkujących (1).

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu s.v. przodkować.

1. Przewyższający inne (innych), górujący nad innymi; praerogativus Cn (6): Cypryan S. męcżennik/ ſtolicę Rzymſką zowie ſtolicą Piotrá ś. Smieią powiáda/ Hetretykowie do ſtolice Piotrowey vćiekáć ſię/ do Kośćiołá przodkuiącego/ zkąd iedność kápłáńſka zácżęłá ſię. SkarJedn 90, 103, 104.

przodkujący w czym (3): LatHar 63; y ſrogą broń ſwoię [Bóg] podał w ręce niezbożnych Poháńcow/ ktorymby iuż nie ták poſpolitą gminę/ iáko ſámo cżoło narodu náſzego w grzechách przodkuiące wygłádźił. PowodPr 7; Ktorą [zwierzchność świecką] w tey potrzebie ſkracánia/ odſyłam do Inſtrukciey dwu Krolow w piſmie ś. w roſkázowániu dobrym przodkuiących: ieden ieſt Sálomon w kśięg: ſwych Mądrośći: zwłaſzcżá w 6. kápit.: Drugi Iozáphát 2. Párál: 19. PowodPr 60.

2. Mający zwierzchność [nad czym] (1): S. oycowie y zwycżay Kośćiołá przez pułtorá tyśiącá lat vćwierdzony/ to przycżytá y ćwierdzi/ iż ſtolicá Rzymſka Ieſt ſtolicą Piotrá S. nád wſzytkimi kośćioły przodkuiąca SkarJedn 102.

Synonimy: 1. przewyższający; 2. panujący, rządzący, władający.

Cf PRZODKOWAĆ

LW