[zaloguj się]

PRZYRZUTNY (2) ai

Fleksja
sg
mNprzyrzutny fNprzyrzutnå
A Aprzyrzutną
I Iprzyrzutną

sg [m N przyrzutny.]f N przyrzutnå (1).A przyrzutną (1).[I przyrzutną.]

stp brak, Cn notuje, Linde XVII–XVIII w.

Znaczenia
Zaraźliwy, zakaźny (2): [Prima sicut lepra et morbus cantagiosus. {przyrzuthny} Glosy II nr 49/7; Widźieliśmy niedawno w tych febrách z kászlámi, co ie Włoszy do nas, á do nich kráie zachodné przez Lyzbonę y Hiszpánią, posłáli, á mal de muton, álbo del castron ie názwáli, że epidemia á nie co inszégo byłá: przedśię przyrzutna: y przeto że epidemia, muśiém zeznáć, iż była przyrzutną. OczkoPrzymiot 287.]

[W połączeniu szeregowym: á przymiot choć ma wiele particularia, iest chrobą wszytkiégo ćiáłá, przyrzutną, iadowitą, skrytą, z nierządnégo obcowánia dostáną OczkoPrzymiot 225.]

Wyrażenie: »choroba przyrzutna« (2): V Brándule woły/ któré ſwégo czáſu krwią mokrzyły/ á chorobę tę iakoby przyrzutną wſzyſtki w tám tym kráiu miáły/ nápiwſzy ſye/ á ták ozdrowiawſzy/ ludźiem którzy krwią plwánie/ nérek rzezánié/ [...] y inſze támtędy fluxy ćiérpieli/ lub w nérkách/ lub w pęchérzu/ wodę záléćiły. Oczko 11v; Ponieważ [syfilis] ieſt chorobá przyrzutna/ która zſobą wſtęchlinę iádowitą nieśie/ á Duchy záraz/ y kreẃ wſzyſtkę záraża: od członków przyrodzónych począwſzy/ y záraz Wątrobę opánowawſzy/ wſzyſtki przednieyſzé częśći/ zápala y záraża Oczko 39v; [OczkoPrzymiot 225].

MP