[zaloguj się]

PRZYRZUTNY (2) ai

Fleksja
sg
mNprzyrzutny fNprzyrzutnå
A Aprzyrzutną
I Iprzyrzutną

sg [m N przyrzutny.]f N przyrzutnå (1).A przyrzutną (1).[I przyrzutną.]

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.; poza tym XVIII w. w innym znaczeniu.

Znaczenia
Zaraźliwy, zakaźny; contagiosus, qui facile communicatur, qui affricari solet facile Cn (2): [Prima sicut lepra est morbus contagiosus. {przyrzuthny} Glosy II nr 49/7; Widźieliśmy niedawno w tych febrách z kászlámi, co ie Włoszy do nas, á do nich kráie zachodné przez Lizybonę y Hiszpánią, posłáli, [...] á mal de muton, álbo del castron ie názwáli, że epidemia á nie co inszégo byłá: przedśię przyrzutna: y przeto że epidemia, muśiém zeznáć, iż była przyrzutną. OczkoPrzymiot 287.]

[W połączeniu szeregowym: á przymiot choć ma wiele particularia, iest chorobą wszytkiégo ćiáłá, przyrzutną, iadowitą, skrytą, z nierządnégo obcowánia dostáną OczkoPrzymiot 225.]

Wyrażenie: »choroba przyrzutna« = contages, contagio, contagium, morbus qui contactu communicatur vel participatur Cn (2): V Brándule woły/ któré ſwégo czáſu krwią mokrzyły/ á chorobę tę iakoby przyrzutną wſzyſtki w tám tym kráiu miáły Oczko 11v; Ponieważ [syfilis] ieſt chorobá przyrzutna/ która zſobą wſtęchlinę iádowitą nieśie/ á Duchy záraz/ y kreẃ wſzyſtkę záraża: od członków przyrodzónych począwſzy/ y záraz Wątrobę opánowawſzy/ wſzyſtki przednieyſzé częśći/ zápala y záraża Oczko 39v; [OczkoPrzymiot 225].

Synonimy: przymietliwy, przymietny.

MP