[zaloguj się]

PRZYWABIANY (2) part praet pass impf

Fleksja

N pl m pers przywåbiani (2).

stp, Cn, Linde brak.

Przyciągany w sposób łagodny, zachęcany, skłaniany, pozyskiwany [czym] (2):

przywabiany do czego (1): Ktemu też/ áby y miſtrzowie/ y vcżniowie/ iákiemi pożytkámi do náuk byli przywabiáni [provocentur]. ModrzBaz 134.

W przeciwstawieniu: »przywabiany ... przymuszany« (1): Abowiem niektorzi [młodzieńczykowie] chwałam y poczcżiwośćiam [lege: chwałą i poczciwością]/ á drudzy dáreczkámi y łagodnośćiami máią być prziwabiáni [ku dobrym i poczciwym naukom]: á drudzy groźbami y bićim máią być przimuſzáni. KwiatKsiąż E4v.

Synonim: przywodzony.

Cf PRZYWABIAĆ

MPi