[zaloguj się]

PYSKŁAĆ (1) vb impf

a jasne.

Fleksja
inf pyskłać
indicativus
praes
sg pl
3 pyskle pysklą
praet
sg
3 m pyskłåł
imperativus
pl
2 pysklicie
conditionalis
sg
2 m byś pyskłåł

[inf pyskłać.praes 3 sg pyskle.3 pl pysklą.]praet 3 sg m pyskłåł.[imp 2 pl pysklicie.con 2 sg m byś pyskłåł.]

stp brak, Cn s.v. pyplę, Linde XVI w. (dwa z niżej notowanych przykładów).

Brudzić, kalać; contaminare Vulg; polluere PolAnt; immundo contactu foedare Cn [[kogo], co]:

[pyskłać czym: ácz áby nieruszyć, á posoką táką nie pyskłáć chorégo, fomentátie czynią OczkoPrzymiot 199.]

Przen: [Wſzelki ktoryby miał iáką zmázę z Aaroná Kápłaná/ nie przyſtąpi ofiárowáć ofiáry Pánu/ [...] bo zmázę ma/ á niema pyſkłáć Swiątnice moiey Leop 1577 Lev 21/23 (Linde s.v. pysklić).]

[pyskłać czego [składnia zależna odważyć się”]: Iż Małżeńſtwo święte ieſt miedzy inſſemi wſſyſtkimi ſtany ſtan vraczony/ podćiwy i łoże nieſpyſkłone [!]/ [...] Aczkolwiek tego świat niebaczy abo niechce baczyć/ abowiem waży śie pyſkłać miſernie członkow ſwoich/ dopuſſcza rod kazić/ nieurzędnie rodzaiu ludzkiego vżywa OrszakPos 28.

pyskłać czym: Bom ia Iehowá Bog wáſz á przeto poświącayćie ſię y bądzćie święći/ bom ia święty/ á (ták) nie pyſklićie duſz wáſzych żadną/ płazą łázącą po ziemi. BudBib Lev 11/44 (Linde); A iáko ten kthory złą gębą ſwą y złym żywotem pyſkle ſłowo Boże y nie cżći go/ pyſkle y nie cżći nie cżłowieká ſłowá Bożego vcżącego/ ále ſámego Páná Kryſtuſá: Thák kto pyſkle Sákrámentá niewiárą ſwoią y niezbożnoſcią/ [...] podeptuie Kryſtuſá Páná GrzegŻarnObr 85, 15; Gdybyś ty s piſm Prorockich y Apoſtolſkich ſwoię Religią wziął/ [...] Tedybyś iey z głupich á ſlepych Pogan nie dowodził/ y ſlepotą ich ſwoiey Religiey nie pyſkłał GrzegŻarnObrProc 285.]

Zwrot: »pyskłać ręce [około kogo]« = kalać się zabójstwem: Y dał go [nieprzyjaciela, tj. Holofernesa] w ręce niewieſcie á zbodł pychę iego/ Zaden młodzeniec [!] nie pyſkłał rąk około niego/ Vpadł mocarz choć go Tytán ſynowie nie bili [Vulg Iudith 16/6] LubPs hh3v.

Synonimy: kalać, mazać, plugawić, szkaradzić.

Formacje współrdzenne: popyskłać się, pyskłać się, spyskłać się.

LW