[zaloguj się]

113. Wyliczenie poszczególnych części.

W obrębie materiału podporządkowanego danemu znaczeniu. wydzielamy z kolei następujące partie: struktury składniowe, wyspecjalizowane użycia form gramatycznych (tzw. rubryki gramatyczne), połączenia z określonymi typami wyrazów, część frazeologiczną, użycia ironiczne, użycia przenośne i podrubryki dla wyraźnych odcieni znaczeniowych i zakresowych. Materiał nienależący do żadnego z wyżej wymienionych użyć cytowany jest na początku rubryki bezpośrednio po objaśnieniu (nazywamy go umownie w instrukcji częścią ogólną).