[zaloguj się]

114. Pod jakimi hasłami je wydzielamy.

Struktury składniowe wyodrębniamy głównie pod czasownikami i ich derywatami, niekiedy też pod hasłami innych kategorii gramatycznych, np.:

dobrowolny od czego
drugi po kim, po czym
itp.
Zakres wydzielonych struktur (a także jednostek frazeologicznych) w obrębie wyrazu podstawowego i pochodnych powinien być w zasadzie uzgodniony (dotyczy to zwłaszcza czasownika oraz imiesłowów i rzeczowników odczasownikowych).