[zaloguj się]

CHAŁUPA (18) sb f

Oba a jasne.

Fleksja
sg pl
N chałupa
G chałupy chałup
A chałupę chałupy
L chałupie chałupach

sg N chałupa (7).G chałupy (2).A chałupę (1).L chałupie (2).pl G chałup (1).A chałupy (4).L chałupach (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Znaczenia
Mały, nędzny dom; casa Mymer1, Mącz, Calag, Calep, Cn; tugurium Mącz, Cn; stega Mącz; casula Calag; domus Calep; attegiae, gurgustium, magalia, mapale, mapalia, taberna pauperum Cn (18): Mymer1 30; á obſzedſzy wſzytki Mádyánity popalił wſzytki mieſzkania ich/ á cháłupy ich popuſtoſzył. BibRadz Iudith 2/14; O ślepy á vporny Człowiecze/ powiedz mi/ możeſzli ty nadobnie á głádce roźdźierać podwáliny álbo grunthy cháłupy twey OrzRozm B3y; Tugurium, Cháłupá/ kmieći chyz. Mącz 468b, 414a, 442b; ModrzBaz [38]; Calag 292a; CZekáią ćię z rádośćią moie niſkié progi/ Bywał w tákiéy cháłupie Mars PudłFr 12; Calep 168b, 339b; Dla tych co ie z miáſtá wyganiáią/ przed miáſtem mieć kilká cháłup/ do ſuſzenia przędźiwá miáſtu GostGosp 146; Ieſt cháłupá okrągła/ z błotá vlepiona KmitaSpit C3v, A3; Włamał ſię do cháłupy Bábinki vbogi KlonWor 43; Ow też cháłupę przedał y miłą oycżyznę KlonWor 68, 68.
W przen (1): byś tego miał thu w téy cháłupie zátáić/ á cóż byś inégo vczynił/ iednobyś Veritatem Dei detineres in mendacio OrzQuin D4v.

Synonimy: buda, chać, chromina, chycz, chyz, jata, kucza.

KW