[zaloguj się]

DWORKA (60) sb f

Teksty nie oznaczają ó; a jasne.

Fleksja
sg pl
N dworka dworki
G dworki dworek
D dworce dwork(o)m
A dworkę

sg N dworka (29).G dworki (7).D dworce (5).A dworkę (2).pl N dworki (11).G dworek (5).D dwork(o)m (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) – XVIII w.

Kobieta doglądająca gospodarstwa na folwarku, gospodyni folwarczna, klucznica; villica Cn (60): Item v thegoſz michala Clizi zmaruſcha Thowarziſka ſwą dworcze zwolwarku myeyſkyego pywo ſpywnycze dawali LibMal 1546/116, 1543/74 [2 r.], 1544/81v, 87 [2 r.]; PaprPan R2v; Dworki máią wedle zaſługi á wielkośći y ſpráwy około przędźiwá kmiotowny odpráwowáć GostGosp 76; á wſzákoż Vrzędnik/ Włodarz/ głową/ ten ma wiedźieć/ Dworki doyźrzeć: á zwłaſzcżá gdy w niey wątpi. GostGosp 116; W mnieyſzych folwárcech Dworki máią ſobie wieprzá álbo świnię karmić ná ſwe wychowánie GostGosp 120; Goſpodárſtwo/ to álbo przy Pániey/ álbo v wdowcá/ bądź y v rządnego młodźieńcá/ zależy na rządną Dworkę ktorey iuż może porucżyć nie ieden folwárk/ ále y wſzyſtkie GostGosp 128, 50, 74, 104, 116, 120 (50); Dobrze gdy zoná pilnuie kądziele, Gdy dworkom, prządkom, roſkázuie śmiele. KlonKr C2.

W charakterystycznym połączeniu: dworka rządna (2).

Wyrażenia: »folwarkowa dworka« (1): áby to wypełniłá káżda Dworká co iey należy/ á co nápiſano v folwárkowych Dworek GostGosp 128.

»starsza dworka« (1): Nabiáły verifikowáć cżęſto od Pániey álbo od ſtárſzey Dworki przy folwárcech GostGosp 74.

Cf DWORNICZKA, DWORZNICA

KN