[zaloguj się]

FUNDAMENT (667) sb m

-e- (660), -ę- (7).

a oraz e jasne (Cn e pochylone).

Fleksja
sg pl
N fundament fundámenty, fundamenta
G fundamentu fundamentów
D fundamentowi fundament(o)m
A fundament fundámenty, fundamenta
I fundament(e)m fundámenty
L fundamencie fundamenei(e)ch, fundament(o)ch, fundamentach
V fundamencie

sg N fundament (126).G fundamentu (99).D fundamentowi (5).A fundament (127).I fundament(e)m (95).L fundamencie (76).V fundamencie (1).pl N fundámenty (33), fundamenta (6) Leop, WujJud, CzechRozm (2), SkarŻyw, ReszPrz.G fundamentów (34); -ów (3), -(o)w (31).D fundament(o)m (1).A fundámenty (34), fundamenta (12); -y FalZioł, RejPs (3), HistAl, LubPs (4), KrowObr, RejWiz, Leop (3), BibRadz, BudBib (3), ModrzBaz, SkarŻyw (4), CzechEp, GrabowSet, LatHar, WujNT, SkarKaz (3); -a OrzQuin (4), CzechRozm, ActReg, SkarKazSej (2); -y : -a Mącz (1 : 1), RejAp (2 : 2), RejPos (1 : 1).I fundámenty (5).L fundamenei(e)ch (11), fundament(o)ch (1) RejAp, fundamentach (1) SkarKaz.

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Podstawa, podpora, podwalina, posada; fundamentum Murm, Mącz, Calag, Calep [grunt, fundament, doł wykopany do budowania; grunt, budowania początek; grunt pod filarami kamienny, podstawekfundamentum Cn] (368):
a. Dolna część budowy, podstawa, podwalina; fundamentum Mącz, Modrz, Vulg; basis Mącz, Calep; palatio, stylobata Mącz (316): Alexander rozgniewal ſie barzo y przykazał mury mieyskie rozrzućić s fundamentow. HistAl D3v, D3; FVndámenty Sionu wiernego Páńſkyego/ Ktore on vgruntował z miłoſierdzya ſwego LubPs T2v, dd6; Gdy biją fundámenty gdy wieże ſtáwiáią/ Przyſięgliby iż wiecżnie tu pánowáć máią. RejWiz 87; mowi Pan/ Oto ia założę w fundámenćiech Syońſkich kámień/ kámień doświádcżony/ Węgłowy/ Drogi/ záłożony ná grunćie Leop Is 28/16, Lev 8/15, Ps 86/1, Eccli 50/17, Ier 50/15, Apoc 21/14, 19 [2 r.]; Gdy ten dom Cieślá budowáć miał naypierwey myślił o dáchu/ potym o śćiánách/ ná ktorych by ten dách ſtánął/ ná koniec o podwálinie ná ktoreyby śćiány budował. Agdy záſye dom ten budował/ pierwey pocżął od fundámentu/ á potym budowánie wſzytko przywiodł ku dáchu OrzRozm Fv; BielKron 37v; GrzegRóżn F marg; A mur miáſthá onego miał fundámentow dwánaſcie: á ná nich nápiſáne imioná dwunaſcie Apoſtołow Báránkowych RejAp 181; fundámenty miáſtá onego rozlicżnym kámieniem były ochędożone. RejAp 183, 181 [2 r.], 181v [3 r.], 182 [3 r.], 183, 183v [2 r.] (15); GórnDworz Ee5v; WujJud 119v, 120; wywrocą podwáliny iego (marg) Albo fundamenty iego/ ále to Laćinſkie słowo. (–) BudBib Ez 30/4, Ps 86/1, Ez 41/8; BudNT Apoc 21/14; mury tylko y śćiány rozwálono/ fundámentow nieruſzywſzy CzechRozm 166; Boć to niebeſpiecżna bywa/ dom ieden ná dwu fundámenćiech/ y roznych/ y ſobie bárzo przećiwnych/ budowáć. CzechRozm 216, 166; ModrzBaz 123; ſtárego kośćiołá Sálomonowego kámienie/ z fundámentow ziemiá wyrzućiłá. SkarŻyw 277; CzechEp 285, 289 marg; Ileby ſię rázow fundáment záchwiał ábo zátrząſnął/ przyſzłoby ſię domowi pádáć NiemObr 33; Calep 125a; LatHar 9; Bo co ieſt fundáment w budowániu; to ieſt głowá w ćiele/ krol w kroleſtwie/ á goſpodarz w domu. WujNT 68, Act 16/26, Hebr 11/10, s. 885, Apoc 21/14, 19 [2 r.], s. 887; SkarKaz 606a; SkarKazSej 678a, 681b [2 r.].

W porównaniach (13): Poſluchay ſynu moy ſlow vſt moich/ á założ ie w ſercu ſwym iáko fundáment. Leop Tob 4/2; OrzRozm Fv; o ktorym vmyſle/ y rzecżach co ná nim iáko ná fundámencie ſtoią/ że ſie máło mowiło/ powiem teraz nieco ſzerzey GórnDworz G2v; ModrzBaz 129v; SkarŻyw 178; CzechEp 130, 271, 289; Ná ktorey [wierze]/ iáko ná fundámenćie nádzieiá wiernych ludźi/ wyſtáwić y vbudowáćby ſię mogłá. NiemObr 69, 69; wſzákże przyſtęp ku tey łáſce bywa przez wiárę: iż wiárá ieſt iáko fundáment ná ktorym buduią/ y iáko drzwi przez ktore do łáſki wchodzą. WujNT 540; SkarKaz 606a; SkarKazSej 682b.

W charakterystycznych połączeniach: fundament budowania (2), domu pańskiego (1), kościoła (3), miasta (3), miejski (1), muru (3).

Zwroty: »za fundament kłaść« (1): oto ia funduię/ abo zá fundáment kłádę kámień CzechEp 286.

»fundament(y) założyć (a. zakładać); fundámenty założone są« [w tym: czego (5), dla czego (1), czemu (1), pod co (1), pod czym (1)] [szyk zmienny] (22; 3): Fundamenty miaſtam/ wieżam/ murom: zakladac FalZioł V 50v; RejPs 128v, 129; Także Sálmánázár záłożył fundámenthy [subiecit fundamenta] domu Páńſkiego Leop 3. Esdr 6/20, 1.Esdr 5/16; BibRadz 1.Esdr 3/10; Locare fundamenta in firmo atque solido solo, Ná twárdey ziemi fundáment záłożic. Mącz 196c; Ponere fundamenta, Fundamentá/ grunt zákłádáć. Mącz 309c, 140b, 161c; po Potopie ludźie Bogu przećiwnie/ piérzchliwie fundámentá zákłádáli/ Wieżę Babel buduiąc OrzQuin I3v, I3v; RejAp 90, 183v; Kſiążę Vrbinſkie/ rádziło ſie/ czoby s tą ziemią cżynić miał/ ktorą było wykopano zákłádáiąc fundáment/ pod páłac Vrbińſki GórnDworz P2; BudBib Ier 49/30; BudNT Luc 6/48; CzechRozm 235v; CzechEp 102 marg, 103; GostGosp 96; Podobny eſt człowiekowi dom buduiącemu/ ktory wykopał głęboko/ y záłożył fundáment ná ſkál. WujNT Luc 6/48, s. 218, Luc 14/291, Cor 3/10.

Wyrażenia: »fundament mocny« [szyk 1 : 1] (2): Bo ktoć co rozmierza/ iużći pewnie y fundámenty mocne zákłáda/ ná ktorych ma wolą ſtáwić budowánie ſwoie. RejAp 90; CzechEp 130.

»słaby fundament« (1): możemy bacżyć/ z budowánia tego źiemſkiego/ ktore/ kiedy namniey ſłáby fundáment ma/ nigdy wárowne być nie może. NiemObr 33.

Szeregi: »dno i fundament« (2): Poſtáwił y ziemię bez dná y fundámentow/ ná ſamym ią ſłowie ſwym y roſkázániu záwieśiwſzy SkarŻyw 258; SkarKaz 2b.

»fundament, (a, albo) grunt« [szyk 5 : 2] (7): Róſtowánie gdzie z wiela olſzowych álbo dębowych palów w ziemię nábitych fundáment albo grunt ſtáwyą/ ná którym może Mur y ynſze budowánie ſtáwić/ a bywa poſpolicie tákowe roſztowánie w wodzie ná mieiſcách zrzodliſtych Mącz 128d; Palatio, Grunt álbo fundáment z palów który czinią ná mieyſcách miękkich y zrzodłowátych Mącz 273b; Stylobata, Fundáment grunt ná którym słup ſtáwiáyą Mącz 424a, 161c, 216a, 309c. Cf »noga albo fundáment, grunt«.

»noga albo fundament, grunt« (1): Columna [...] Basis autem dicitur, Nogá albo fundáment grunt słupu ktory ná ziemi ſtoyi. Mącz 60d.

»od fundamentu do wierzchu« (1): wieżá w mieśćie Argentinie [...] od fundámentu do wierzchu z kwádratu cżyſtego ſłożoná BielKron 284.

Wyrażenia przyimkowe: »(aż) do fundamentu« (3): Ktorzy mowili wykorzeńćie wſzytko aż do fundamentu. Ktorzy mowili, czuſz do babilońcżikow aby tym więcey burzyli Ieruſalem. WróbŻołt 136/7; Effundare, Do fundámentu wykorzenić Mącz 140b; BudBib Ps 136/7.

»od fundamentow« (1): rozerwie nádęte/ bez głoſu/ y zruſſy ie od fundámentow/ á że do wierzchu ſpuſthoſſeią Leop Sap 4/19.

W przen (204): KrowObr 15; áby ten fundáment od Antykryſtowych ſproſnośći y zmyſlonych Bogow był ocżyśćion/ á potym áby z kámieniá słowá Bożego był zbudowan GrzegRóżn F4v; Bo iáko długo będźie co zgniłego ná tym fundámenćie/ bać ſię trzebá áby zá zgnićiem fundamentu wſzythko budowánie nie obáliło ſię/ iáko ſię ſtáło w Papieſtwie. GrzegRóżn G, F4 [2 r.], F4v [2 r.]; RejAp [183]v [2 r.]; A pewnie też tego bądź iſt/ iż ſie márnie muśiſz obráźić á otrąćić o ten kámień á o ten nieomylny fundáment/ o którymći z dawná Prorocy opowiedáli RejPos 301v; Widźiſz że oprocż Páná Chriſtuſá ſą y drugie fundámen/ ácż nie przednieyſze/ ále wtore y poślednieyſze. WujJud 120, 120 [3 r.], 120v [2 r.], 122, 134v; Okrom oney opoki/ ktorą Pan ná fundáment záłożył/ żadne ſię budowánie nie zoſtoi SkarJedn 188; Nie dziwuię ſię/ iſz ták mocno ſtoiſz/ przeſławna Stolico Rzymſka: ponieważ twoie fundámenty ták drogą Krwią we krwi baránká oſadzone ſą. SkarJedn 395, 72; Pan Bog ſam/ rozwaláiąc budowánie Antychryſtowſkie złe y duſzam ſzkodliwe/ przez Luterá dách naprzod zrzucał: przez Zwingliuſzá záś z Kálwinem y z inſzymi śćiány rozwalał: á teraz iuż też przez niektore z náſzych y nas ſámych/ źle vſuty fundáment wſzytkiego Antychryſtowego budowánia wykopywa CzechEp 224; Owſzem iáko zá ieden ſkráyny żywy/ wegłowy koſztowny kámień y fundáment/ onego [Jezusa Chrystusa] nam dáć racżył: ná ktorym byſmy ſię my y budowáli/ y iáko żywe kámycżki rośli/ ábyſmy ſię domem duchownym ſtali CzechEp 290, 103, 223 [5 r.], 228 [2 r.], 230 [2 r.] (14); NiemObr 7, 27, 32, 33 [4 r.], 35, 37, 177; WujNT 582, 669, 672, 887; POſpolite też ruſzenie náſze/ y polny boy/ poniewaſz murem ieſt y fundámentem mocy náſzey/ [...] potrzebna rzecż ieſt/ áby był dobrze vgruntowány GrabPospR K2; PowodPr 36; Obieráć miał P. IEZVS filary y fundámenty budowánia kośćiołá ſwego/ dwánaśćie mężow: ktorzyby máłą liczbą/ ále wielką śiłą podźwignąć świát mogli SkarKaz 609b, 457a marg, Oooo2b; Dom chwały y ſłużby twoiey kroleſtwo to Polſkie/ y z przyległymi páńſtwy y z ludem tobie pokornym/ záchoway Pánie Iezu Chryſte/ Boże náſz/ á fundáment iego ś. Kátholicką wiárę vmacniay/ áby go heretyckie zdrády nie podkopywáły. SkarKazSej 683b, 682a.

W charakterystycznych połączeniach: fundament jeden (1), jedyny (2), nieomylny (1), pewny (3), pierwszy (2), przedniejszy (2), własny (5); fundament budowania (1), kacerstwa (1), miasta (1), religijej (2).

Zwroty: »stać na fundamencie« [szyk zmienny] (3): GrzegRóżn E4v; ſthoymy mocno ná fundámencie ſwiętym iego/ ná tym twárdym kámieniu fundowánym á záłożonym/ á nie lękaymy ſie nic thych wiátrow áni tego zátrzęſienia ziemie RejAp 64v; WujJud 120v.

»na fundamencie (wy-, z)budować, zasadzić, ugruntować, założyć; na fundámenćie jest zbudowany (a. pobudowany, a. przybudowany, a. wybudowany), położony« [szyk zmienny] (15 : 1 : 1 : 1; 11 : 1): natim fundamencie ten koſcioł ieſt zbudowan na Chriſtuſie albo obietnicy o Chriſtuſie SeklKat Qv; Ktoſz ſię kolwiek tedy buduie ná pietrze: álbo ná Papieżu: álbo ná ktorym kolwiek innym fundamenćie/ okrom tey iedynej opoki/ K. Syná B. żywego/ buduie ſię iáko ſam Syn Boży/ powieda ná piaſku/ ná Antykryśćie/ y ná Szátánie. KrowObr 15, 16v, 199; RejAp [183]v [2 r.]; Gdyżći Páweł s. piſze: iż ná thym ſwiętym fundámencie iedni buduią złotem/ ſrebrem/ kámieniem. Drudzy theż ſłomą/ ſiánem/ plewámi RejPos 302, 302; WujJud 119, 119v, 120, 122v, Mm2; WujJudConf 119, 119v; BudNT Eph 2/20; ná tym fundámenćie ſwym nowo vſutym/ wſzytki wymyśły ſwe/ zabobony/ cżáry/ guſłá/ kuglárſtwá: á z nich kuchnie/ zamki miáſta/ wśi/ folwárki/ páłace y inſze ćieleſne roſkoſzy wybudowáli. CzechEp 232, 230, 235; NiemObr 32, 36; A ieſli kto ná tym fundámenćie wybuduie złoto/ śrebro/ kámienie drogie/ drwá śiáno/ ſłomę; każdego robotá iáwna będźie WujNT 1.Cor 3/12, Rom 15/20, s. 584 [3 r.], 669, Eph 2/20, Xxxxx3v, Bbbbbb2v.

»fundament założyć (a.) położyć), zakładać; fundament założony; fundamentu zakładanie« [szyk zmienny] (7 : 2; 8; 1): Co prawdźiwie o wſzytkich Kácérzoch mówiono być może/ którzy nigdy ſye nie ráchuią przed tym/ á niżli fundámentá rozlicznym wieżam ſwym kácérſkim zákłádáią: ále pychą/ zazdrością/ łákomſtwem/ zápaleni/ piérzchliwie zákłádáią fundámentá kácérſtwóm ſwym OrzQuin I3v; Co też znácżyły y ony dwánaſcie kámieni ktore nośił kápłan zakonu ſtárego ná pierſiach ſwoich/ iż mieli przyść ná ſwiát ći dwánaſcie fundátorowie/ ktorzy nam mieli záłożyć ty fundámenty tego miáſtá náſzego RejAp [183]v, 182v; RejPos A6, [105], 301, 301v; WujJud 119; SkarŻyw 29; glinę tę dźiwnie pomieſzáną/ to ieſt fundáment od Antychriſtá záłożony/ precż wyrzuca. CzechEp 224, 138, 223, 235, 289 marg; NiemObr 35; Abowiem fundámentu innego nikt záłożyć nie może/ okrom tego ktory záłożon ieſt/ ktory ieſt Chriſtus Ieſus. WujNT 1.Cor 3/11, s. 888.

»za fundament założyć, założony, wystawiony« (1 : 2 : 1): SkarJedn 399; [Bóg] ſam ten kámień dał y zá fundáment wybránym ſwoim záłożył CzechEp 286, 287, 291.

Wyrażenia: »fundament antychrystowski« [szyk 1 : 1] (2): Która gliná ábo Antychryſtowſki zły fundáment/ ná cżymby záwiſł: tu iuż nam trzebá będźie pokázáć CzechEp 224, 242.

»fundament apostolski (i prorocki), apostołow (i prorokow)« [szyk 15 : 2] (10 : 7): KrowObr 199; ieſteśćie mieſzcżánie ſwiętych/ y domacy Boży/ wywiedzieni ná fundámenćie Apoſtolſkim/ y Prorockim/ thym ſámym nawyſſſzym węgelnym kámieniem Iezuſem Chryſtuſem. Leop Eph 2/19; GrzegRóżn E4v, F2v; WujJud 120; WujJudConf 19v, 120v; Pobudowáni ná fundámenćie Apoſtołow y prorokow/ ná ſamem iſtem podwęgielnem (kámieniu na) Chriſtu Ieſuśie. BudNT Eph 2/20; CzechRozm A3; CzechEp 235; przypomina fundáment Prorocki y Apoſtolſki/ ná ktorym dom Boży wybudowány bywa/ á to mamy rozumieć o nauce Prorockiey y Apoſtolſkiey/ ktora wſzytká prowádźi do Chriſtuſá NiemObr 36, 36; WujJud 669, Eph 2/20, s. 672, Xxxxx3v, Bbbbbb2v.

»fundament Chrystus« [szyk 7 : 2] (9): S ktorych ſłow poznáć możeſz/ że ći co ſłomę y śiáno buduią ná Chriſtuśie fundámenćie/ do práwego kośćiołá nie należą WujJud 119v, 119 marg, 120, Mm2; WujJudConf 119; ModrzBaz 30; CzechEp 289 marg; NiemObr 35; fundámenćie Chriſtuśie/ to ieſt ná wierze Páná Chriſtuſowey/ złoto/ śrebro y drogie kámienie buduią WujNT 584.

»gliniany fundament« [szyk 3 : 2] (5): Iuż ſię dwie rzecży obiecáne pokazáły/ to ieſt/ ná cżym ten gliniány pomięſzány/ Papieſkiey wiáry / fundáment należy: Item/ ſkąd też ma być poznawány. CzechEp 235, 229, 235 [3 r.].

»fundament gruntowny« (2): właſny fundáment gruntowny y prawdźiwy/ ieſt ieſzcże zwierzchu iákąś gliną grubą y ſproſną pokryty: ná ktorym ſię ich wiele myli/ z pierwſzego w rzecż weyźrzenia CzechEp 223, 223.

»fundament kościoła, kościelny, zboru, zborowy« [szyk 39 : 4] (27 : 12 : 1 : 3): LubPs V2v; A práwie właſnie może ſie zwáć opoką/ ktorą ledá wiátr roſypáć może/ bo ſie nie dzierży onego żywego/ mocnego/ á wiecżnie trwáłego kámieniá/ ná ktorym był Piotr ſwięty mocno záſádził fundáment Koſciołá s. RejAp 64v; Fundámenty Koſćielne ſą Apoſtołowie. WujJud 119v marg; Iáko tedy fundámentem ieſt Kośćiołá y był Piotr S. choć Pan Chriſtus pierwſzym fundámentem ieſt/ iáko był Piotr świátłośćią świátá/ choć Pan Chriſtus tym tytułem ſam śiebie pierwey názwáć racżył WujJud 122, Mmv [2 r.]; CzechRozm 166; Tegoż Piotrá S. tenże Auguſtyn S. fundámentem kośćiołá Bożego zowie. Tjś ieſt Piotr/ á ná tey opoce zbuduię kośćioł moy. Piotrá/ powiáda/ Pan názwáł oſnowánim kośćielnym SkarJedn 72, 66 [2 r.], 73 [2 r.], D3v; SkarŻyw 596, 597, 599, 601; CzechEp 230; Piotrá zá fundáment zborowy wyſtáwiáią NiemObr 33, 24, 27, 34, 36 [2 r.]; ArtKanc A12v; WujNT 67, 68 [2 r.], 136 [2 r.], 289, 307 (16); Zákłádaymy kośćiołá tego ſerdecznego fundáment/ wiárę w Bogá w Troycy iedynego. (marg) Iáko ſię buduie ſerdeczny kośćioł. (–) SkarKaz 457a, Oooo2b.

»mocny fundament« (3): A iż też mamy ná to pomnieć żechmy ſą zbudowáni a záſádzeni ná mocnym gruncie á ná mocnym fundámenćie Prorokow y Apoſthołow RejPos 190, 313; SkarŻyw [407].

»fundament omylny i fałszywy« (1): Ktora fundámentu tego omylnego y falſzywego/ ná fundámenćie prawdźiwym od Bogá záłożonym/ vſutego/ gliná/ ná cżymby záwiſłá/ y z kądby mogłá być poznána/ á przez co ábo cżym odrzucona/ tu iuż nam porządkiem ſwym vpátrowáć/ [...] będźie potrzebá. CzechEp 223.

»opoczysty fundament« (2): iż ſie nie ná piaſku w wierze ſwey/ ále ná pewnym y opocżyſtym fundámenćie buduiemy. CzechRozm 164v; NiemObr 7.

»piaszczysty fundament« [szyk 11 : 3] (14): cżemużby piſmo ś. miało być rzeſzotem ſzátáńſkim? cżemu fundámentem piaſzcżyſtym? CzechEp 120, 107, 108, 109, 111, 121 (12); CzechEpPOrz *3v; NiemObr 6.

»fundament prawdziwy« (2): Aták tą ſwoią rzecżą nową y ſłowy nowymy ſwymi/ iáko gliną dźiwnie vmieſzáną fundáment prawdźiwy w ſłowie Bożym opiſány gwałtownie przywálili y przed ludźmi zákryli CzechEp 232, 235.

»słaby fundament« (3): RejAp 104v, 105v; O tákim tedy duchownym budowániu Chriſtus pan powiedał/ ktore nie ſłábego fundámentu/ ále naymocnieyſzego potrzebuie NiemObr 32.

»fundament wiary« [szyk 3 : 2] (5): SkarJedn 73; fundáment wiáry krwią ſwoią polewáli SkarŻyw A5v; NiemObr 67, 68; A Páweł S mowi tám o Fundámenćie wiáry prawdźiwey/ ná ktorym buduią ſię dobre vcżynki WysKaz 36.

»fundament zbawienny« [szyk 3 : 1] (4): [Kościół dobrego fundamentu] nie ma/ oprocż gliny [...] ktorą przodkowie iego/ [...] vſuli: tłumiąc y zákrywáiąc zbáwienny fundáment CzechEp 252, 235, 236, 269.

»zły fundament« (1): Acżby tedy przyſtáło ten zły fundáment ſłowem Bożym iáko naprzod położonym precż wyrzucáć y z plácu y fundámentu zbáwiennego odſzuflowáć CzechEp 236.

Szereg: »fundament i zatrzymanie« (1): Chryſtus do ſercá/ á Piotr do vchá/ wiáry y kośćiołá fundamentem y zátrzymánim ieſt/ ták iż ná nim y náuce iego/ iáko ná mocney opoce kościoł wſzyſtek polegá. SkarJedn 73.
b. bibl. Podwaliny, początki świata, podstawy ziemi; fundamentum Modrz, Vulg (40): A gdy ſie on poruſſył wezdrżáłá ziemiá á pod gorámi mocnemi łámáły ſie fundámenty gdy kolwiek pobaczyły rozgniewánie iego RejPs 24.
Zwrot: »założyć (a. podłożyć), zakładać fundament(y); jest założony fundament« [szyk zmienny] (7 : 5; 5): on záłożył fundámenty gruntow wſſytkiey ziemie/ y okręgu ſwiátá y wyſokoſći wſſech gor ſą wopiecze iego. RejPs 140v, 110, 131v, 149v; Tyś pułnocney ſtronie/ morzu fundámenty záłożył LubPs T5; KrowObr 164v; Leop Iob 38/4; ieſzcże niżliś był podłożył fundámentá pod wſzytki gory/ záwżdym ia był s tobą. RejPos 232, 336; CzechRozm 35v, 173v, 222, 259; ModrzBaz 106; KochPieś 72; ArtKanc P14; GrabowSet C.
Wyrażenia: »fundamenty gor, gorne« (5 : 1): Bo fundámenty gor/ wody/ moc twa pánie Boże/ Snádnie wzruſzy y opoki w oney ſwey twárdośći LubPs hh4, F, gg4v; Leop Ps 17/8; Y wzruſzyłá ſię y zadrzáłá ziemiá/ á fundámenty gorne biły ſię y trzęsły ſię/ iż mu (było) gniewno. BudBib Ps 17/7, Ps 18/8.

»fundamenty świata« [szyk 12 : 1] (13): RejPs 24v; LubPs F3v; RejPos 336v; Y iáwiły ſię potopy wodne/ á odkryły ſię fundámenty świátá/ od łáiánia twego Iehowo/ od dęćia duchá gniewu twego. BudBib Ps 17/16. Cf »przed założeniem fundamentow świata«.

»przed założeniem fundámentow świata; niż(li) były założone fundamenty świata, ziemi« (6; 3 : 1): Pan Bog y ze wſzyſtkimi wiernymi/ iáko Swięty Páweł ſwiattzy/ ieſztze przed założeniem fundámentow ſwiátá/ wybráć/ vmiłowáć/ y poſwięćić ratzył [P. Maryję] KrowObr 152v, 55v; Vmiłowaleś ty mnie przed tym niż ieſzcże były záłożone fundámenty świáthá. GrzegŚm 46; A BOg nie dopiero cżłowieká miłowáć pocżyna/ gdyby ſie vrodźił/ y co dobrego cżynił/ ále y przed iego vrodzenim: owſzem przed záłożonymi fundámenty świátá. CzechRozm 259, 90v, 173v, 210v, 214v, 222; CzechEp 257.

»fundamenty ziemi(e), ziemskie« (12 : 2): RejPs 123; LubPs E; kiedy Bog fundamenty zieme [!] zákłádał/ tedym ia ſnim bylá wſzyſthko ſkłádáiąc KrowObr 164v; I ziáwiły ſie wneth ſtudnice wod: y odkryły á vkazáły ſie fundámenty źiemie. Leop Ps 17/16, Iob 38/4; BibRadz Eccli 16/18; on ná pocżątku ziemię záłożył/ ábo vgruntował: á iż też y niebioſá ſą ſpráwą rąk iego? Skąd to koniecżnie płynie: iż ieſli on zákłádał fundámentá źiemie/ y niebioſá ręką ſwą robił/ tedy iuż przedtym był CzechRozm 25v; ModrzBaz 106; Tyś fundáment záłożył nieobeſzłéy źiemi KochPieś 72 [idem] ArtKanc P14; GrabowSet C; Fundáment ziemie/ wzruſza nieſprawiedliwość. SkarKaz 2b marg, 2a. Cf »niż były założone fundamenty ziemi«.

c. Dół wykopany dla założenia fundamentu (5): Kiedy maſz czynić Vpuſt ná cáłym Grunćie/ [...] wybrawſzy iáko iuż rozumiéſz ſzéroko ma być/ ták że zárázem y Policzkóm które máią być iákoby Wąſy od Vpuſtu: záłóżże ón Fundament / Przéćieśiámi iáko długich potrzebá. Strum L2v.
Zwroty: »kopać fundamenty; kopanie fundamentow« [szyk zmienny] (3; 1): BielKron 269v; Widzenie S. Symeoná o kopániu fundámentow. SkarŻyw 28 marg; mowi S. Auguſtyn: Chcżeſzli być w cnotách wyſokim/ bądz w pokorze niſkim/ ná wyſokie páłace/ kopay glębokie fundámenty. SkarŻyw 32, 28.
d. Oparcie, podpora (3): Koſci mocz żywota. Krew wilgoſc żył pokarm żywota. Nogi nie pewny fundáment. BielŻyw 138; Bowiem ſtopy ſą fundamentem wſzitkiego ciała na kthorich ono ſtoi. GlabGad F3v.
Szereg: »podpora a fundament« (1): áby grzbiet był podporą á fundamentem wſzitkich koſci ktorich widamy wiele czo ſie trzymaią grzbietu. GlabGad D8.
e. Podgrunt, posada; grunt (2): Na wielu mieyſcach źiemie w Hiſzpaniey nie orzą/ iż ſkáliſty fundáment ma BielKron 279v; BudBib Iob 22/16.
f. górn. Prawdopodobnie dolna część chodnika w kopalni (2): Y áby do zniſczenia zá obmyślániem zbytnim pożytków przez Zupniki/ dla podebránia fundámentów y wybiéránia ſzkodliwégo rumów/ zá czáſem nie przyſzły SarnStat 339 [idem] 393.
2. Podstawa, ostoja, zasada, istota, teza, uzasadnienie, warunek; fundamentum Mącz, Modrz, Vulg; firmamentum, praesidium, robur, thesaurus Mącz (290): Dzyeuyąta regula ſzwyątoſzczy yeſth fundamenth pokory ſzwyątey PatKaz III 148; GlabGad D8v; LibLeg 9/49v; co Moiżeſz o przymierzu poiednánia mowił pod pokrywką a ogolnie/ to oni iáſniey oznaymowáli/ á práwie iáko pálcem vkazáli/ to ieſt/ Meſyaſzá á zbáwićielá być fundámentem przymierza onego. BibRadz I 353v; pozwolą prawdźiwie onego fundámentu/ ná ktorym zbudowan ieſt Kośćioł Kryſtuſow/ Tyś ieſt Kryſtus Syn Bogá żywiącego GrzegRóżn B2v, A2v, A3, D4, E4 [2 r.], F3v (17); Ma być tedy fundament dobrego żyćia wtych lećiech wpoion/ y ma być vmysł ku cnoćie formowan/ gdy ieſzcze miękki ieſt KwiatKsiąż A2v; Firmamentum disciplinae, Dobrych obyczáyów fundáment. Fundamentum ac Robur idem. Mącz 128b, 412d, 454d; SarnUzn F7, F7v; RejPos A6; Bo ieſli fundáment v nas dobry/ iáko to ſámi znaćie/ tedyć y wiárá dobra. Bo tę Kośćiół y Doktorowie święci zgodnie fundámentem zową. WujJud 7, 6v [2 r.], 98, 120v, 121, Mmv (11); BudNT 2.Tim 2/19; CzechRozm A3, 101v, 263v; OBwołaná y piſmem świętym y kazánim kośćielnym y Doktorow S. vćwierdzona rzecż ieſt/ ktora ſię tu ná fundáment wſzytkiego kłádzie: iż ſobie żaden o zbáwieniu wiecżnym tuſzyc nie może SkarJedn 1, 399; bogoboyność pierwſzy ieſt fundáment wychowánia dobrego SkarŻyw 153, 14 marg, 178 marg, 192 marg, 362 marg, 481, 508; iż X. K. powiedźieć to racżył że iego Kátholicy fundáment ten budowáć ſię ná ſámym ſłowie Bożym/ okázowáli być fałſzywym CzechEp 128; ácż ſię ták zda/ żeby K. X. fundáment iednáki był z tym Athánázego ſymbolum CzechEp 227; Ambrozy záś zgołá krotko mowi. Quod voluntas Dei fundamentum ſit vniuerſorum, to ieſt iż wola Boża ieſt fundámentem wſzytkiego CzechEp 229; co ſię teraz námieniło nie ták do tego fundámentu należy/ choćiaż też y to nań ieſt włożono CzechEp 229, 107, 108, 202 [2 r.], 224, 228 [3 r.] (22); nie tylko fundámentu/ ále y namnieyſzey podpory w piśmie ś. tá ſtolicá Biſkupá Rzymſkiego nie ma NiemObr 55, 34 [3 r.], 36, 53; ReszPrz 52; ZawJeft 26; postanowiwszy te fundamenta zsobą. iako to obwarowac Im Pan Kanclerz drogy im nie podał ActReg 107, 149; Pocżątek Goſpodárſtwá. Oborá pierwſzy fundáment goſpodárſtwá/ Ziemiáninowi álbo Oracżowi rządnemu. GostGosp 6; A to ieſt nawiętſzy fundáment/ áby chłopi wſzyſcy wychadzáli ná robotę GostGosp 160; Phil P2; fundáment przyiáźni cnotá ieſt KochCn B4v; LatHar [+9]v; Fundámentem wiecżnego ſię zálęćeniá [!] y słáwy więcżney nábyćia ieſt ſpráwiedliwość KołakSzczęśl C4, C4; Stąd iáſna ieſt/ iż nie wſzytko záwiſło ná wierze (ácz wiárá ieſt pirwſzym fundámentem) ále więcey ná miłośći Bogá y blizniego WujNT 93, 540 marg, 656 [2 r.], 777, 888, Dddddd; WysKaz 19, 20, 39, 41; Bo co ſie tycze Práwá Ziemſkiégo, któré ieſt fundámentem praw wſzyſtkich, tedym tám iednák nic nieopuśćił. SarnStat 1262; PowodPr 63, 68, 81 marg; Bo fundáment pokoiu y dobrego ludzkiego/ ieſt ſpráwiedliwość/ ktorą źiemiá ſtoi/ ktorą kroleſtwá ſpokoyne y trwáłe y mocne zoſtáią. SkarKaz 2b, 348a marg, 384a marg, Oooo2d, Oooo3a; SkarKazSej 658a, 677b [2 r.], 678b, 683a, 685a [2 r.]; Trzebá pomyślić o grochu o káſzy. Lecż chleb fundáment/ y wiepprzowe ciáło/ Miey go niemáło. KlonFlis F.

fundament o czym (3): poki ſtał ten prawdziwy fundáment o iednym prawdźiwym Bogu Oycu GrzegRóżn H, A2v; ten fundáment o przedwiecżney bytnośći Iezuſá Chriſtuſá Bogá prawdźiwego [...] záłożywſzy/ dowodźi potym CzechEp 225.

W charakterystycznych połączeniach: fundament cnoty (7), krolestwa (5), nauki (3), prawa (2), przymierza (2), rzeczy (2), teologijej (4), wszystkiego (2), zasług (3), życia (1), żywota (2); fundament pewny (3), przedniejszy (3), własny (2).

Zwroty: »z fundamentu dowodzić« (1): Iednák to mijáiąc/ z inego fundámentu dowodźim/ iż Pan IEZVS ná tey wiecżerzy ćiáło y kreẃ ſwoię ofiárował SkarKaz 155b.

»za fundament kłaść, mieć, wystawiać itp.« [szyk zmienny] (15): wodam Cieplicznym/ zá fundáment kłádźiemy/ áby w nié bárzo ſłáby nie wchodźił Oczko 13v; pokorę á poſłuſzeńſtwo zá fundáment duchownemu budowániu kłádłá. SkarŻyw 192; nabożeńſtwá niezániechał: ale ie racżey zá fundáment żywotá ſwego biorąc/ Pánu Bogu ſię oddawał. SkarŻyw 200, 362; X. K. wyſtáwia zá fundáment Bogá/ Bożego ſyná przedwiecżnego/ Bogu oycu rownego CzechEp 225, 15, 225, 230, 234, 235 (10); páná Bogá ſámego/ y ſyná iego miłego/ zá fundáment wiáry y nádźieie náſzey vpátrowáli NiemObr 100.

»stać, sieść na fundamencie« [szyk zmienny] (2 : 1): Co iż ieſt/ śiádło na fundámenćie wynáláſku á rozſądku rozumu náſzégo/ w vpátrowániu rzeczy przyrodzonych thák bárzo ślepego Oczko 2; Rzeczpoſpolita wáſzá ná złym fundámenćie ſtoi/ bo co Seym/ to popráwuiecie wáſzego práwá GórnRozm K3, K3.

»fundament założyć (a. położyć), zakładać; fundament założony; fundamentu założenie (a. zakładanie)« [szyk zmienny] (14 : 9; 7; 9): SeklKat Qv; A gdy iuż ná tym gruncie fundáment záłożyſz/ Iuż ſobie káżdey rzecży ſowito przyſporzyſz. (marg) Grunt/ Páńſka łáſká. (–) RejWiz 186v; GliczKsiąż E6v; BibRadz *7; GrzegRóżn C3; GórnDworz D4; RejPos 313; przyſzedſzy iuż ku doſtałemu wieku/ niemożeſz iuż ták łácno ná drogę práwego rozumu náſtąpić [...] ieſliże w młodem wieku niezáłożyſz w ſobie fundámentow náuk ModrzBaz 14, 9v; Do cżego dobre iuſz Pan Bog początki dziwną ſpráwą ſwoią vcżjnić/ j práwie fundáment założyć racżył SkarJedn A6; SkarŻyw 14, 534; NIe bez cżęſtego á práwie oſmoletnego s krwáwym potem zątrwożenia [...] zprácowanego mozgu/ y zemdlonego w ćwicżeniu vſtáwicznym zdrowia do záłożenia fundamentu tey przedſięwziętey Hiſtoriey náſzey Litewſkiey [...] przyſtępuię StryjKron A, A, 31; Zda mi ſię y to nie ládá zawádá do porządnego fundámentu záłożenia y przyſtoynego budowánia: gdy kto/ biorąc y máiąc ſię zá tego/ coby mowić miał ſłowo Boże/ on przedsię mowi to/ co ſię iemu zda CzechEp 163, 103, 107, 108, 110, 129 (19); NiemObr 35; SkarKaz 348a, 457a; VotSzl B4; WujNT 522.

»zbić z fundamentu; zbił się fundament« (2; 1): Bo trudno ich maćie zbić [...] z tego fundámentu to iest wy Luteriani ktoryśćie ſámi záłożyli/ iż nic nie przyimowáć cżego nie máſz wyráźnie w piśmie ś. CzechEp 342, 110, 269.

»na fundamencie (z)budować, zasadzić, wystawić, zakładać się, jest postawiony, zasadzony« [szyk zmienny] (2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1): RejPos 190v; Ná ktorym fundámenćie/ Cżárt ſwe pánowánie Zbudował był/ á iśćie przyśiągłby był zá nie. Ze ták wiecżnie ſtac miáło GrzegŚm Av; CzechRozm 52v; Chwieią ſię bowiem wſzytkie rzecży ludzkie/ ktore ná tych fundámenćiech nieſą poſtánowione. ModrzBaz 136; CzechEp 252; NiemObr 116; ActReg 149; SarnStat 18.

Wyrażenia: »fundament dobry« [szyk 6 : 5] (11): widźiał ſzátan że nie mogł proſtothy piſmá y pewnośći zbáwienia obálić/ dokątby ſtał dobry fundáment y cáły GrzegRóżn Fv; WujJud 7, 8 marg, Mmv, Nn2v; Ktemu możeli tám być zdrowa náuká o Bogu iedynym prawdźiwym/ o ſynu iego Iezuśie Chriſtuśie/ także y fundáment dobry zbáwienia náſzego? CzechEp 204, 252; ReszList 152; PowodPr 64; ći co kwártę ná obronę Rzeczypoſp: y tám tych kráiow/ optimo zelo dáwáć vchwalili/ dobry fundáment tych rzeczy záłożyli. VotSzl B4; GosłCast 34.

»gruntowny fundament« (2): OrzRozm H2v; Tedy też ſłuſznie záłożenia nagruntownieyſzego fundamentu potrzebuie/ poniewaſz oná [Historyja] ieſt naprzod wſzelkiey dawnośći kluczem/ náuczycielką/ wiádomośći y wiáry o Bogu StryjKron A.

»fundament kościoła, zborowy« [szyk 4 : 1] (4 : 1): LubPs F3v marg; GrzegRóżn F, F3; SkarŻyw 534; Bo nie idźie o Iezuſá Chriſtuſá ſámego/ iákiego ſłowo Boże opiſuie: ktorego my z piſmem ś. fundámentem Zborowym/ od Bogá záłożonym/ znamy: ále o wymyſły ktorych ſłowo Boże nie vcży. CzechEp 226.

»fundament mocny« [szyk 3 : 1] (4): LubPs F3v marg; RejAp 182v; ten fundamęnt mocny cnot wſzytkich y żywotá pobożnego/ to ieſt poſłuſzeńſtwo załozyłá SkarŻyw 14; OrzJan 31.

»prawdziwy, prawy fundament« [szyk 7 : 5] (11 : 1): RejPs 129; GrzegRóżn F3v marg, H; Lecż cżłowiek z Kośćiołá wypáść y práwego fundámentu odſtąpić może. WujJud 121; Pánie Boże otworz mu y z inſzymi ocży/ [...] áby ſię vznáć y vpámiętáć mogł/ żeby ták ſzkárádźie nie błądził/ áni winy ſwey ná inſzych wkłádał/ ále ná iednym prawdźiwym fundámencie ſłowá twego ś. vśiadł. CzechEp 183, 269 [3 r.], 270, 285; NiemObr 35; OrzJan 31.

»fundament rzeczypospolitey« (3): Iákoż mamy rozumieć/ áby ſię ći kocháli w rzecżách Bożych/ ktorzi z miłośći ſámych ſiebie/ á z nienawiśći drugich/ dopuſzcżáią ná źiemi leżeć práwu Bożemu/ ktore ieſt fundámentem Rzecżypoſpolitych? ModrzBaz 140v; KochWr 25; SkarKazSej 698b.

»fundament z słowa Bożego« (1): A przeſto ty wáſze ſluby/ ná żádnym piſmie Swiętym nie ſą vgruntowáne ále od Duchá nietzyſtego wynálezione. ábowiem niemáią po ſobie żadnego fundámentu/ s ſlowá Bożego KrowObr 143.

»fundament wiary« [szyk 19 : 4] (23): toć ieſt wſzyſtek fundáment wiáry Papieżá Rzymſkiego y was wſzyſtkich ſlug iego/ wątpić vſtawitznie o łáſce Bożej KrowObr 53; GrzegRóżn A2v, Bv, F; Apoſtołowie ſwięci fundámentá wiáry ſkutecżne náſzey iáſnie nam záłożyli RejAp 182, 181v; RejPos 293; WujJud 6v, 8 marg, Mmv, Nn2v; WujJudConf 8; wſzytki fałſze kácerſkie potępiamy: á fundáment wiáry práwowierney ſnuiem/ ná Pánie y Bogu náſzym SkarŻyw 358; CzechEp 11v, 130, 223 marg, 225 [3 r.], 226, 229; NiemObr 100; ReszList 152.

»fundament zbawienia, zbawienny« (7 : 2): GrzegRóżn D4, F; Gdyż ci wſzyſcy ktorzykolwiek ták mowią/ ſámi pewnego fundámentu zbáwienia áni máią/ áni widzą. CzechRozm 172; CzechEp 204, 270, 285, 287 [2 r.]; SkarKaz 348a.

»zły fundament« [szyk 5 : 2] (7): CzechEp 224, 232 [2 r.], 233 [2 r.]; Pewna to rżecz ieſt/ iż wáſzá Rzeczpoſpolita ná złym fundámenćie ſtoi GórnRozm K3, K3.

Szeregi: »dwanaście fundámentow i członkow wiary« (1): dwánáśćie fundámentow y cżłonkow wiáry náſzey/ zbáwiennie ſobie/ nie raz káżdy wſpomina/ y w nich ſię vtwierdza LatHar 513.

»grunt a (i) fundament« [szyk 7 : 2] (9): przeklynanye mathczyno uykorzeny fundamenth a grunt laſky bozey PatKaz I 15; LubPs V3 marg; Mącz 128b; Oni ſobie máią zá grunth á fundáment intenciey ſwey to mieyſce SarnUzn F7; RejAp 105v; RejPos 190, 313; SWięte Koncylium Trydentſkie dotknęło ſześći przycżyn poſtánowienia tego przenaświętſzego Sákrámentu/ ktore grunt y fundáment ſwoy w Ewángeliey S. máią. LatHar 199, 493.

»fundament abo principium« (1): Który fundament ábo principium w práwie demonſtrátią cżyni w wielu rzeczách wielkich. SarnStat 1277.

»fundament i zatrzymanie« (1): Pátrz iáko ten pánowánia y kroleſtwá ſwego/ zá fundáment y zátrzymánie religią ma. SkarKazSej 680b.

Wyrażenie przyimkowe: »z fundamentu« (5): Oczko A3; Nákoniec śmierćią tą iego drogą/ wſzytko ſię z fundámentow kácerſtwo w Medyoláńſkim páńſtwie/ y we Włoſkiey ziemi po innych mieyſcách wykorzeniło. SkarŻyw 374, A4.
~ Szeregi: »gruntownie a z fundamentu« (1): ad vivum resecare, S żiwym weſpołek odciąć do żiwego doyąć/ to yeſt gruntownie á ſámego [! lege: z samego] fundámentu co wyłożić. Mącz 377c.

»z gruntu, z fundamentu« (1): Stirpitus, Z gruntu/ z fundámentu precz. Stirpitus eradicare, Z gruntu wykorzenić. Mącz 417a. ~

a. Źródło, początek, przyczyna; fundamentum Modrz (30): Ktory dzyeći vczy fundámentu grámmatyki. Literator idem Murm 178; Oczko 2v; wfundament trzeba wezrzeć zkąd się te diſsensie stały ActReg 3v; Fundáment Dzieśięćin ydochodow kośćielnjch. PowodPr 22 marg; Tákich cnot [...] włożył w ćię [Bóg] fundámenty/ y chce ábyś był [...] miłośierny ná drugie SkarKaz 278a; Fábułká ráno śmieſzna: fundáment rádośći. KlonWor 69.

W połączeniach szeregowych (4): Dźis téż ieſt fundament/ grunt/ ij pocżątek wſſytkich ſwiąt/ ij przodek wſſego dobrégo OpecŻyw 9v; WujJud 96v; okázuie to/ iż ieſt podporá/ początek/ á iákoby fundáment wſzyſtkiégo Oczko 3v; ReszPrz 54.

Zwroty: »z fundamentu pochodzić, zaczynać« (1 : 1): Oczko 5; Ztakiego fundámentu vboſtwá/ ſzkołę Chryſtuſowę zácżynał. SkarŻyw 596.

»[skąd] fundáment wziąć« = powstać, wynikać (1): Mlsciwie go właskę swą Panską przyiąc raczeł wiecey patrzac naprzeszłesłuzby iego, anis nateraznieysze mieszaniny ktore zkąd fundament wzięły vkazował dostatecznie aco wiecey ze zwoli bozey szły ActReg 108.

»fundament założyć, zakładać« [szyk zmienny] (2 : 1): vżaliwſzy ſię nędze oycżyzny/ ktora ie vbogáćiłá/ záłożyli ten fundáment poſpolitego ſkárbu ModrzBaz 139v; myli ſię bárzo ná tym X. K. że mię zań bárzo wſtyd áby ten fundáment tákiego mowienia/ Nápiſano ieſt: ſzátan pierwſzy założyć miał: y ták pierwey mowić CzechEp 121; SkarKaz 420b.

Szeregi: »fundament a jakoby (i) korzeń« (2): iż lagier ktori ieſt fundument [!] winny á iakoby korzen iego iuż ſie od niego oddzieli GlabGad H; A oſobliwie vmiał fundámenty y korzenie cnot y wyſtępkow ludzkich odkryć y vważyć/ ſkąd co pochodziło SkarŻyw 332.

»fundament a macica« (2): A zwłaſzcżá gdy on ſam był fundámenthem á práwą máćiczą iey/ á nas ſobye vcżynił iáko látoroſle RejPos 59v, 59v.

»początek i (a, ani) fundament« [szyk 5 : 2] (7): wiárá ieſt fundáment á pocżątek wſzytkiego zbáwienia náſzego. RejAp 29v; Koniec y wypełnienie Zakonu ieſt Miłość/ á Wiárá tylko pocżątkiem y fundámentem. WujJud 110v, 117; Oczko 4v; WujNT 519, 671, 757 marg.

»przyczyna abo fundament« (1): zwierzchnośći tákowey przycżyną ábo fundámentem ieſt mądrość/ wierność/ á cnotá ModrzBaz 18v.

»źrzodło a (i) fundament« (2): Oczko 34; Bog ſam iedyny Oćiec ieſt ſtworzyćielem wſzytkiego/ y przednieyſzym źrzodłem y fundámentem błogoſłáwieńſtwá y żywotá wiecżnego. CzechEp 290.

α. Źródłosłów (1):
Zwrot: »iść z fundamentu« (1): Ktore ſłowo [Torach] idzie z fundámentu ſwego Iarach to ieſt náucżał. CzechRozm 92v.
b. Temat (8):
Zwrot: »za fundament założyć, brać (a. wziąć), kłaść, wspomnieć« [szyk zmienny] (3 : 3 : 1 : 1): ty ſwięte ſłowá Páná náſzego/ s tey dziſieyſzey ſwięthey Ewányeliey wzięte/ ſą nam zá fundáment záłożone RejPos 117v; ty ſłowá pocieſzliwe Páná ſwego tu ſobie zá fundáment wſpominamy RejPos 263, 128v, 131v, 337; Wſzákże ſłow tych kthoreſmy ſobie zá fundáment tey roſpráwy náſzey záłożyli z liſtu Páwłá s. s pilnoſcią napirwey poſłuchaymy. RejPosWstaw 41v, 21v; SkarŻyw 201.
Szereg: »tema abo fundament« (1): oto mi Doktorem zoſtać każą/ á ná ten vrząd godnym ſię nie cżuię/ á niewiem co zá Temę/ ábo fundáment gadánia mego wziąć mam. SkarŻyw 201.
3. Fundowanie, zakładanie; fundamentum PolAnt (3): poczęli ſpráwowáć ofiáry palone Pánu/ ácz ieſzcze nie záczął ſię był fundáment [non fundatum erat] Koſćiołá Bożego. BibRadz 1.Esdr 3/6; BudBib Is 40/21; Bo to był pierwſzy fundáment tey ſtolice ich [...] iż Piotr poſtánowił Clemenſá/ á Clemens Piotrowę oſobę ná ſobie noſząc/ drugiego po ie z tąż mocą zoſtawić miał. NiemObr 66.
4. Nieboskłon, firmament (1):
Szereg: »firmament albo fundament« (1): Firmamentum Vtwierdzedzenie/ Vmocnienie/ Grunt/ Fundament/ Też Niebieſki Firmáment álbo fundáment Mącz 128b.
*** Bez wystarczającego kontekstu (5): Fundamentum, Eyn fundament ader grundfeſt. Fundáment. Murm 131; Mącz 140b; máteria/ fundáment/ y ine ſłowá Láćińſkie/ ktorych/ iáko ſwych vżywamy. GórnDworz F6v; Calag 259a; Calep 441b.

Synonimy: 1. a. dno, grunt, osnowanie, podwalina, zatrzymanie; b. łoże; c. podpora; d. calec, grunt, skała; 2. argument, grunt, korzeń, zatrzymanie; a. grunt, korzeń, początek, podpora, przyczyna, źrodło; b. tema; 4. firmament.

AK