[zaloguj się]

GROM (245) sb m

gróm (12), grom (3); grom KochFr; gróm: grom KochPs (3 : 2). ◊ grom- (14), gróm- (4) Oczko, KochJez, PudłFr (2).

Fleksja
sg pl
N gróm gromy
G gromu gromów
D grómówi, gromu grom(o)m
A gróm, Gromu gromy
I gromem gromy, gromami
L gromie gromåch
V gromy
inne sg N a. A - grom

sg N gróm (54).G gromu (31).D grómówi (1) Oczko, gromu (1) KrowObr.A gróm (16), Gromu [w funkcji n-pers] (2).N a. A grom (1).I gromem (29); -em (2), -(e)m (27).L gromie (1).pl N gromy (39).G gromów (28); -ów (2), -(o)w (26).D grom(o)m (1).A gromy (32).I gromy (6), gromami (1) SkarKaz.L gromåch (1).V gromy (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Huk pioruna, grzmot; piorun; tonitru Murm, Mymer1, Mącz, Cn; tonitruum, tonitrus Murm, Mącz, Cn; fulmen Mącz; fragor caelestis a. nubium, murmura coeli, tonatio, tonus Cn (234): Murm 16; Mymer1 4v; iako y owcze ktore gdy będącz kothne grom vſlyſzą, tedi od ſtrachu pomietaią FalZioł IV 2d, V 54v, 55v; WróbŻołt 76/18; RejPs 24, 113, 143, 155v, 201v, 212v; LubPs E, X5v marg, ee5v; KrowObr 68v, 87v, 89v [2 r.]; Leop Ps 17/15; BibRadz Ps 80/8, Eccli 32/12 [14]; Siodmego dniá mieſiącá Sierpniá/ zápalił grom wieżę w miáſtecżku Mechlinie BielKron 226v, 22, 63v, 102, 336 [2 r.], 396 [2 r.];RejAp 84 [3 r.], 85v [4 r.], 86, 86v, 89v (15); RejPos 85v, 262, 304v [2 r.]; BudBib Ps 76/17 [18]; StryjWjaz C; Tak iáko przed tym o Iowiſzu ſwym Pogáni trzymáli y piſali/ że on gromem włada. CzechRozm 6v; A ieſli ci grad minął/ to grom ſrogi ſpalił. KochPs 117; Iáſne niebieſkié domy Roświéćiły ſye gromy Ogniſtémi KochPs 146, 24, 40, 74, 93, 114, 122; StryjKron 672 marg; KochProp 14; Tákié potomſtwo ná świát/ iáki ſam/ podawa/ A tym dźiedźiczny vrząd/ y gróm lotny zdawa. KochFrag 43; LatHar 346; Zátrząſną Niebem gromy/ á źiemię ogniámi Zátopią KołakCath C5; A gdy záwołał/ wymowiły śiedm gromow głoſy ſwoie. WujNT Apoc 10/3, Apoc 10 arg, 4 [2 r.]; iż mu P. Bog ták ſię ſrogo ná gorze Synái/ w ogniu y z gromámi ſtráſzliwemi vkazał SkarKaz 487b, 488a; GosłCast 40; PudłDydo A4.

W połączeniach szeregowych (5): Od wſzelkiey wody/ od chytrośći Dijabelſkiey/ od nagłey ſmierći/ od ognia/ od gromu/ Aby nas ty Báránki záchowáły. KrowObr 67v; ktore obiáwienie iáko ſławne było/ tho ſwiádſzy ono poruſzenie ziemie/ trwogi/ błyſkáwice/ ſtráchy/ y gromy/ ktore ſie ná on cżás przy podániu działy. SarnUzn C8; BudBib Is 29/6; KochPs 154; ZawJeft 28.

W porównaniach (25): WróbŻołtGlab A4v; RejPs 121 v; był ná onym mieiſcu płácż ták wielki/ iż iáko grom był ſlyſzan. HistAl N3, B3; BielKron 295; Iż ſłyſzał głos iáko wod wielkich á iáko gromow wielkich. RejAp 118v, 117, 155v, 156v, 166, 179, 194; RejPos 142, 226, 342v; Coż thu dopirko rzecżeſz/ ieſli kiedy iáko grom przypádnie ná cię ſrogi dekret á ſroga pomſtá iego? RejZwierc 262v, 77v, 256; StryjWjaz B3; Vćichł/ zátym on ſtráſzny dźwięk/ a ia to wiedząc/ Co ſię dźieie iák gromem ogłuſzony śiedząc. Porwę ſię KołakCath C5; KołakSzczęśl Bv; WujNT 304, Apoc 6/1, 14/2, 19/6.

W charakterystycznych polączeniach: grom ciężki, lotny, ognisty, ogromny, okrutny, srogi (8), straszliwy (straszny) (8), wielki (13); srogość gromu; grom dać (3), miotać, poruszyć, rozmnożyć, sprawować (3), (s)puścić (wypuścić, przepuścić, wypuszczać, spuszczać) (9), (u)czynić (5), wysuć (1); gromu lękać się (2); gromem potłumić, straszyć, władać (władnąć) (2).

Frazy: »łyska się grom« (1): Vibrant fulmina, Lſzczy/ łyska ſie grom. Mącz 492d.

»grom trzaska; gromow trzaskanie« (2; 1): opiſuie to nákłonienie ábo ſchylenie niebios/ rozumieiąc przez nie one dźiwne burze/ [...] gromow y piorunow trzáſkánie CzechEp 162; Y Szumi las od wiátru/ y gróm trzáſka z niebá PudłFr 50; PudłDydo B2v.

»grom uderza (a. uderzył); gromem uderzony; uderzenie gromow« = fulmine a. de coelo tactus est Mącz [szyk zmienny] (2; 2; 1): áby odeſſlá moc nieprzyiaćioł dáleko: Cmy Fántazyie/ Chmury/ oſwiecenie Błyſkánia/ vderzenie Gromow/ y przećiwnośći wſzyſtkich Duchow. KrowObr 103; Tactus fulmine, Gromem vderzony/ piorunem zábity. Mącz 439d, 24d, 439d; á będąc ná modlitwie dniá trzećiego/ vderzył wielki grom/ ták iſz ſię wſzytki drzwi w więzieniu otworzyły SkarŻyw 444.

»zstał się (a. powstał) grom« = factum est tonitruum PolAnt, [szyk zmienny] (12): náthychmiaſt ſie sſtáły gromy/ łyskánie y drzenie ziemie wielkie HistAl N2v, A6; BibRadz Apoc 16/18; RejAp 71, 72v [2 r.], 85v, 96, 138; RejZwierc 264v; WujNT Apoc 8/5, 16/18.

Zwroty: »gromem bić« = fulminare Mącz [szyk zmienny] (2): Mącz 139a; TRzáśni/ Pánie/ piorunem/ y biy zgóry grómem PudłFr 26.

»zabić gromem; gromem zabit(y); grom zabił« = ictus a. percussus fulmine Mącz (1; 3; 4): dla cżego ſie Iupiter rozgniewał/ iż go przechodził w náuce/ zábił go gromem. BielKron 22; Też grom pod namioty zábił iedńego śláchćicá y koni dwánaśćie. BielKron 398v [idem StryjKron 672], 154, 161v; Mącz 164a, 339c; bo krol Antyoch ieſt gromem zábit y z ſwą corką HistRzym 14v; StryjKron 672.

»zagromić gromem« (1): lecż zágromił Iehowá gromem wielkim dniá onego [Et intonuit Dominus in voce grandi in die illa] nád Peliſztymcżyki á roſproſzył ie/ y porázeni ſą przed Izráelem. BudBib 1.Reg 7/10.

Wyrażenia: »błyskawica gromow« (1): Poſtánowił práwa dżdżom/ á drogę błyſkáwicam gromow [viam coruscationi et tonitruis]. BibRadz Iob 28/26.

»głos gromu« = sonitus tonitrui PolAnt; vox tonitrui Vulg [szyk 9:1] (10): LubPs X5v; RejAp 117, 118v, 156v [2 r.]; RejPos 342v; Głos gromu twego ná okręgu (powietrza) oświecáły błyſkáwice świát/ drżałá y trzęsłá ſię ziemiá. BudBib Ps 76/18 [19]; WujNT Apoc 6/1, 14/2, 29/6.

»gromem porażony (a. zarażon)« (2): á im więcey przećiw iemu prziſtępował tym więcey vpadał ná ziemię/ iákoby gromem poráżony. HistAl B3; BielKron 61.

»szumienie gromu« (1): á ti ſtrzałki znamionowały oſtre kazanie apoſtolskie, á ſzumienie gromu twego iakoby koła v woza [vox tonitrui tui in rota]. WróbŻołt 76/19.

»zwięk gromu« (1): á thy wody z przykażania twoiego odeydą/ Odſtąpią z gor na ſwe mieſtcza. á od zwięku gromu [a voce tonitrui] twego zlękną ſie. WróbŻołt 103/7.

Szeregi: »grom, (i, a) (b)łyskawica (a. (b)łyskanie); grom z łyskaniem« = tonitruum et fulgur PolAnt [szyk 21:6] (26; 1): OpecŻyw 17; FalZioł V 55, 55v; HistAl N2v; Iż Zwon vtzárowány/ dzwiękiem ſwoim odgania nieprzyiaćiele duſzne y ćieleſne/ Chmury/ Błyſkánia/ Gromy KrowObr 103v; Leop *2v; BibRadz Apoc 16/8; Skoro przyſzedł Iupiter vchodziłá go prośbámi iż iey przyſiągł to vcżynić o co prośiłá/ gdy wyrzekłá/ żáłował iey/ ale nie mogł ſwoiey przyſięgi złámáć/ á gdy ſie złącżyli/ vcżynił grom z łyſkániem y vmárłá od ſtráchu BielKron 21, 444v; RejAp 48v, 49, 49v, 97v; A coż tobie po tym iż ſie thy będzyeſz chłubił przed ſwiátem z omylnym rozumem ſwoim/ [...] iáko ſie gromy/ błyſkáwice ná powietrzu ſpráwuią RejPos 288v, 141, 331; KuczbKat 265; RejZwierc 113v; BudBib Ex 20/18; BudNT Apoc 8/5; KochPs 125; SkarŻyw 481, 553; KochJez A3v; GórnTroas 28; LatHar 603; WujNT Apoc 8 arg. [Ponadto przy innych szeregach 14 r., w połączeniu szeregowym 1 r.].

»chmury, (i) grom« (2): Od pełniey trochę iaſno/ wſzakże z przechodzącemi chmurami/ z gromy y ze dżdżem/ Takież ſie przez oſtytnią [!] cżwierć pokazować będzie LudWieś B2; KochFr 85. [Ponadto przy innych szeregach 2 r., w połączeniu szeregowym 1 r.].

»grom, (i, albo) deszcz; grom ze dżdżem« = tonitruum et pluvia PolAnt [szyk 9 : 3] (10; 2): LudWieś B2, B2v; Ten Pan ktory z gránic zyemye wywodzi obłoki/ Srogi grom ze dzdzem wypuſſcża tu ná ſwyát ſſeroki LubPs dd4; BibRadz 1.Reg 12 arg; BielKron 64, 338v; Bo z gromu poſpolicie álbo dzdzu iákiego náwalnego trzebá ſie grádu nádziewáć. RejZwierc 165v; BudBib 1.Reg 12/17, 18; SkarŻyw 545; PudłFr 50; PudłDydo A4. [Ponadto przy innych szeregach 4 r.].

»grom, (i, a) głos« = vox et tonitruum PolAnt, Vulg [szyk 10 : 9] (19): BibRadz Apoc 16/18; A ták my wierni nic ſie nie lękaymy tych gromow á tych głoſow ziemſkich RejAp 73,48v, 49v, 71, 72v [4 r.], 73 (15); A z ſtolice wychodźiły łyſkáwice/ y głoſy/ y gromy WujNT Apoc 4/5, 8/5, 16/18. [Ponadto przy innych szeregach 3 r., w połączeniu szeregowym 1 r.].

»grom, (i, albo) grad« = tonitruum et grando PolAnt [szyk 4 : 4] (8): Leop Ex 9 arg; BibRadz Ex 9/34; BielKron 29v; RejAp 53v; RejPos 244, 331; StryjKron 160; Iedno drzewo nád drugié buyniéy ſye wynieśie: Iáko ná nie gwałtowniéy wiátry ſye puſczáią/ Y ná pieczy ie więtſzéy niepogody máią/ Chcąc ie z gruntu wywróćić/ zayźrząc mu vrody/ Grómem/ grádem/ piorunem/ czynią więc w nim ſzkody. PudłFr 41. [Ponadto przy innych szeregach 5 r.].

»grzmienie, (i) grom« (2): Nátychmiąſt [!] gdy dziecię vpádło ná ziemię sſtáło ſie okrutne grzmienie j gromy/ známioná rozmáite y łyskánie było po wſzytkim ſwiecie HistAl A6; Mącz 458b.

»(ani) grom, (i, a, ani) piorun« [szyk 9 : 1] (10): Iż żadnemu wiernemu włos z głowy nie zginie. Ani grom áni piorun nie ruſzy tákiego RejWiz 4v; BielKron 295; Mącz 139a, 439d; RejAp 98; RejPos 130v; RejZwierc 86v,192; CzechEp 162; PudłFr 26. [Ponadto przy innych szeregach 3 r.].

»szum, grom« (1): Słyſzałeś w dźień ſwiątecżny iáki ſzum iáki grom powſtał nád Apoſtoły/ gdy Duch ſwięthy przypadał ná oſwiecenie ich. RejAp 85v.

»(nie) grom, (albo, ani) trzaskawica (a. trzaskanie)« (6): tedy onemu ſpiączemu będzie ſie zdało iakoby ſłyſzał gromy albo trzaſkawice. GlabGad L7; BielKron 274; Pátrzayże w iákiey oſobie Duch s. ſie okázáć racżył ná ſwiát nád głową iego: iuż nie w gromie/ [...] áni w iákim ſrogim trzáſkániu/ ále w oſobie Gołębicżki pokorney RejPos 274v, 222v, 274v; KołakSzczęśl C2v. [Ponadto przy innych szeregach 4 r.].

»wicher (a. wiatr), (i) grom; grom z wichrem« [szyk 4 : 2] (5; 1): KrowObr 67v, 69; Acż toż cżáſem ty gromy y wiátry dzyáłáią/ Gdy ſie mocno mieſzáiąc o ſię vderzáią. RejWiz 151 v; RejAp 54; Ná złé ludźi wyleie deſzcz gorący siárczány/ Wyleie węglé żywé/ y gróm z wichrem zmiéſzány KochPs 16; GrabowSet V4v. [Ponadto przy innych szeregach 2 r., w polączeniach szeregowych 2 r.].

W przen (6): RejRozpr K; Pátrzayże tu moy brácie tey ludzkiey nátury/ Iáko o niey zewſzech ſtron wſzędy ſzpetne chmury. A chociać ſie nadobnie zwirzchu przebłyſkawa/ Ale pátrzay co zá grom tám we wnątrz zoſtawa, RejWiz 89v; A gdy iuż ćiáło znácżnie ſłábieć [..,] pocżnie/ a wáły y gromy rozlicżnych pokus/ zawiſnych y okrutnych cżártow ná mię ſrodze zewſząd bić pocżną/ pomyl ſzyki/ nadobrotliwſzy Iezu/ przećiwnikom moim LatHar 641; Gdyby nád kupą pierza ten Kocżpergał Owák ſzturmował y tą mową ſzmergał: Rozpierzchłoby ſię od owego gromu/ Wſzędźie po domu. KlonFlis H3v.
Wyrażenie: peryfr.»wojenny grom« = wojna (1): Gdy niechce nieprzyiaćiel do Sędźiego ſtáwáć/ Niechce mu ni zwierzchnośći/ ni władzey przyznawáć: Przetoż go więc ſzukáią w polu ábo w domu/ Obwieſzcżą go/ pewien ieſt woiennego gromu. KlonWor 30.
Szereg: »grom a błyskawica« (1): iż przed przyſciem Páńſkim będzie w niey [nauce] wielkie zámieſzánie/ dziwne gromy á ſrogie błyſkáwice/ to ieſt ſrogie przeſtráchy/ grozy/ klątwy/ gwałty/ y rozmáithe zámieſzánia RejAp 138v.
Przen (15):
a) Groźba, pogróżka (3): Poydę przedſye yákoby nyebacząc/ ábych guzu nyedoſtał/ Bo zá tákim gromem rad pyorun biye. KromRozm I A3; bo nie tylko/ iż ſię wiele ludźi iego nabożeńſtwem/ iáko zarázą/ y trućizną iádowitą brzydzą/ ále też oná iego moc/ y zwierzchność/ y powagá pierwſza wiotſzeie/ nie bárzo ſię iego mándatow y buł y ogniſtych gromow lękáią. NiemObr 161, 61.
b) Groźny wyraz twarzy (1):
Szereg: »grom a trzaskawica« (1): Grom prawie atrzaſkawicza Wygląda ia [!] ſtwegolycza. RejKup Fv.
c) Nagły cios, coś złego (5): RejWiz 122; Nie ták Sulmo lámentuie Naſoná zmárłego Od gromu Ceſárſkiego. KlonŻal C; WisznTr 10; NIe lęka ſye cnotá/ Zadnégo klopotá. Zá nic v niéy trwogi/ Gróm żaden nie ſrogi. PudłFr 4.
Szereg: »wicher ani grom« (1): Iuż ſie wicher áni grom o cię nie pokuśi/ Ani żadna Płánetá/ wierz mi cie nie ruſzy. RejWiz 152.
d) Argument nie do odparcia (2): tym gromem burzym Sábelliany y Pátropáſſyany: ktorzy perſony w boſtwie mieſzáli. SkarKaz 485b.
Zwrot: »gromem zabijać« (1): Tym gromem Ian ś. iáko ſyn gromu/ zábija przeklętego Aryuſzá y wſzytki Nowochrzczeńce SkarKaz 485b.
e) Płynna ognista masa znajdująca się we wnętrzu ziemi (1): Tákże Ariſtoteles o kruſzcach/ á tám tych źiemnych ogniach diſputuiąc/ oto Cieplice kroćiuchno świętémi názwawſzy/ odpráwił: czyli/ że świętym/ á nie nam/ przyczyny ich wiádomé/ śiárce á grómówi świętość ich przypiſał? Oczko 10.
f) Bardzo silny człowiek (1): Ale nie przeſtał ná tym miedzy Bogi Chwalon Alcides/ że go gromem ſrogi Oćiec vrodźił: Bo wolał dźielnośćią Swą ſłynąć/ niżli rodzáiu zacnośćią. SzarzRyt B4v.
g) Zestawienie: »syn gromu« = przydomek synów Zebedeuszowych: Jana i Jakuba (synonim gwałtownego temperamentu); filius tonitrui Vulg (2): y dał im [Jakubowi i Janowi] imioná Boánerges/ to ieſt/ ſynowie gromu. WujNT Mar 3/17; SkarKaz 485b.
2. Huk, trzask, potężny odgłos; sonitus Vulg (9): To mowi Pan Bog Tyrowi: Y zaſz od gromu wálenia twego/ y iękánia pobitych twoich gdy będą pobici/ w pośrzod ćiebie nieporuſſą ſie wyſpy? Leop Ez 26/15; BielKron 315v; Wnet też Mieſccy puſzkarze dziáłá wyprożniáli/ Gromy áże ziemiá drży ſrogo powtarzáli StryjWjaz B4v, B4v, C3v; SkarŻyw 193; Szum/ krzyk/ y grom od zbroie z nowu powſtał ſtráſzny StryjKron 528.
Szeregi: »huk i grom« (1): Spádłá z gory wyſokiey w wodę oną cżáſzá: odkryłá ćiemny gmách onego ſzáláſzá, Wielkim hukiem y gromem o źiemię chluſnęłá KlonWor 24.

»grom i trzask« (1): Zácżną iutrznią/ ledwie pirwſzy Pſalm zácżną/ á vłożnice ſię mur obálił y wielki grom y trzaſk że ſię ziemiá zſtrzęſłá/ vcżynił. SkarŻyw 193.

3. n-pers (2):
Zestawienie: yako yą maczyeya gromv sbyl gdym y zasthąl wesgodzye [!] swey wgayv gdy my szya wszyącz nyedąl ZapWar 1511 nr 2095, 1511 nr 2095.
4. [n-pr Nazwa bóstwa słowiańskiegoPerun” (indywidualny przekład Stryjkowskiego): Kryſte tyś Mieſzká ſleporodzonego/ Oſwiećił/ Polſkęś przywiodł do Krztu ſwego Tobie vſtąpił Grom/ Ládon/ Márzáná/ Pogwizd/ Ziewánna. StryjGoniec K3v.]

Synonimy: 1. trzaskawica; 2. huk, trzask.

Cf GROMIENIE, GROMOBOJCA, [GROMOT], GROMOTRZASK, GRZMIENIE, GRZMOT, GRZYMAŁA, GRZYMANIE, WŁADOGROMY

ZZa