[zaloguj się]

NIECIĘŻKI (15) ai

W pisowni rozłącznej (12), w łącznej (3).

o jasne.

Fleksja
sg
mNnieciężki fNnieciężkå, nieciężka nNnieciężki(e)
pl
N subst nieciężkié

sg m N nieciężki (6).f N nieciężkå (3), nieciężka (1); (attrib) -å (1); ~ (praed) -å (2) GrabowSet, OrzJan, -a (1) GórnRozm.n N nieciężki(e) (2).pl N subst nieciężkié (3); -é (1), -(e) (2).

stp, Cn, Linde brak.

1. Lekki, niedużo ważący [komu] (1):
Przysłowie: A niechay kto czo chcze mowij Nieczieſkye rogy thurowij RejKup t5v.
2. Nietrudny, nie wymagający wysiłku; facilis Mącz, Calag; illaboratus, placidus Mącz (6): Placidum iter, Latwia drógá/ Nie cięſzka. Mącz 302b, [114]a, 181a.

N sg f w funkcji orzecznika (1): Byś nas ná świát ſtworzył/ nie ćięſzkać to byłá GrabowSet C.

nieciężki komu ku czemu (1): Aby im też rzeki nie ćięſzkie były álbo trudne ku przepráwowániu/ [...] ſzli pieſzy y iezdni do rzeki Tybru vcżyli ſie pływać BielSpr 5.

Szereg:»nieciężki albo (et) (nie)trudny« [szyk 1:1] (2): BielSpr 5; Leicht. Látwy. Nietrudny. et niećięſzky. Facilis factu. Calag 329b.
3. Nieuciążliwy, nieprzykry, niedokuczliwy (8): Miłaćiem ieſt rzecż zwoleńſtwo Nie ćięſzkie w nim y vboſtwo BierEz R2; SkarKaz 8a.

nieciężki komu (3): Bo ponieważ páńſtwo życzliwośćią poddánych ſtoi/ tedy téż w ten czás nie ćiężka ludźióm praca OrzJan 31, 31; SkarKaz 422b.

W przeciwstawieniu: »ciężki ... nieciężki« (2): ten káżdego vrzędu ábo z roſkoſzą vżywáć będźie/ ábo ieſliby ćięſzki á trudny był/ nie ćięſzki mu śię będźie zdał ModrzBaz 9; GórnRozm C.

a. Ustępliwy, przystępny (1): Placabilis, Latwi ku vbłagániu/ Nie ſurowy/ Nie cięſzki. Mącz 302b.

Synonimy: 1. lekki, mały; 2. lekki, łacny, łatwy, mały, nietrudny, znośny; 3. lekki, mały, snadny, znośny.

Cf CIĘŻKI

MM