[zaloguj się]

ROZSĄDNY (3) ai

o prawdopodobnie jasne (tak w roz-).

Fleksja
sg
mNrozsądny
Irozsądnym
pl
G rozsądnych

sg m N rozsądny (1).I rozsądnym (1).pl G rozsądnych (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Znaczenia
Rozważny, mądry; consideratus, perspicax, prudens; magni consilii vir, qui intelligens et prudens habet iudicium Cn (3): A ták niezdrożnaby byłá rzecż/ o káżdy nakład vżywáć rády przednieyſzych á rozſądnych oſob [cum delectis communicare] ModrzBaz 22.
Szereg: »mądry, (a) rozsądny« (2): przeto posłucháymy co o tem [tj. o fałszowaniu ksiąg Nowego Przymierza] wielce mądry á rozſądny mąż Eraſmus Roterodamus rozumie BudNT przedm b3v; Bowiem pobożność zdrowie docżeśne y wiecżne/ Przynośi nam y ktemu ſumnienie beſpiecżne. Potym mądrym/ rozſądnym/ proſtaká vcżyni/ Ze do niego rádźić ſię potym chodzą ini. KołakSzczęśl C2.

Synonimy: baczny, mądry, rozmyślny, roztropny, rozumny, rozważny, umiejętny.

Cf NIEROZSĄDNY

LW