[zaloguj się]

BUDUJĄCY (14) part praes act

budujący (13), budując (1) Leop.

Fleksja
sg
mNbudujący, budując
Dbudując(e)mu
pl
N m pers budujący
G budujących
D budującym

sg m N budujący, budując (3).D budując(e)mu (2).pl N m pers budujący (7).G budujących (1).D budującym (1).

stp s.v. budować, Cn notuje, Linde brak.

1. Wznoszący. stawiający, sporządzający (11):

budujący co (3): Wſzelki przychodzący ku mnie/ á ſłucháiący moich rzecży/ y cżyniący ie/ [...] Podobny ieſt cżłowiekowi buduiącemu [aedificanti] dom BudNT Luc 6/48; Aquilex ‒ Miſtrz ſtudnie buduiący Calep 86a; WujNT Luc 6/48.

W przen (1): Ná któré to Bábilóńczyki [ktorzy rozmaite wieże przeciwne wieży Bożej budują] [...] możemy vrągáiąc ſye im buduiącym/ ono Ládo po Ruſku Marcyaliſowé/ [...] przyśpiéwowáć. OrzQuin L4.
a. W fukcji rzeczownika [w przen] (7): Kámyeń on ktory byli Pánye wſſechmogący/ Zárzućili ná ſtronę oni buduyący/ Ten ſye im mocnym węgłem á práwie głową sſtał [Lapidem quem reprobaverunt aedificantes Ps 117/22] LubPs aa3v; BibRadz Matth 21/42; WujNT Matth 21/42, Mar 12/10, Act 4/11, 1.Petr 2/7.

budujący co: Bowiem y on kámień ktory byli zárzućili buduiąci koſcioł páńſki iáko niepotrzebny ſtał ſie był potem napotrzebnieyſſy náwierzchu RejPs 174.

2. Tworzący, sprawujący, organizujący, kształtujący (3): Kto wylewa krew: á ktho cżyni zdrádę robotnikowi/ bráćia ſobie ſą. Ieden buduiąc [aedificans] á drugi káżąc: co im zá pożytek ſtego iedno praca? Leop Eccli 34/28.
W przen [co] (1): Wielki Pátryárchá/ wſzytkich cnot doſkonáłośćią/ świát wſzyćiek/ y kośćioł Boży buduiący. SkarŻyw 349.
a. Opierający, gruntujący, zasadzający [co na czym] (1): teraz Grekowie y wſzyſcy tego ſtárſzego kośćiołá Bożego nie ſłucháiący y pod iednośćią głowy iego/ y ná opoce wyznánia iego/ wiáry ſwey w Chryſtuſie nie buduiący/ [...] odſzcżepieńcy ſą SkarJedn 160.

Cf BUDOWACZ, BUDOWAĆ, BUDOWNICZY, BUDOWNIK

BZ