[zaloguj się]

CNOTLIWOŚĆ (3) sb f

Fleksja

G sg cnotliwości (3).

stp notuje, Cn brak, Linde XVIII w.

Prawość, uczciwość (3): Przez rozmyſlanijé tedy cżęſté żywota Iezuſowégo/ ſerce [...] chce doſtępitz iego wielkié tznotliwoſci OpecŻywPrzedm C4; Salomon upomyna naſz wduchu ſzwyątym byſmy panny naſzey maryey wnaucze zyuota yey cznotlyuoſzczy naſzladoualy PatKaz III 132v; ſktorey [Maryjej] yako ſzwyerczyadlo ukazuye ſyą czudnoſzcz czyſtoſzczy y rząd cznotlyuoſzczy wſzytkyey PatKaz III 133.

Synonimy: prawość, uczciwość.

Cf CNOŚĆ, CNOTA, CZSNOTNOŚĆ

DM