[zaloguj się]

CZAROWNICA (66) sb f

-a- (46), -å- (6); -a-:-å- KrowObr (5 : 5), BielKron (8 : 1); o oraz końcowe a jasne.

Fleksja
sg pl
N czarownica czarownice
G czarownice czarownic
D czarownicy czarownic(o)m, czarownicåm
A czarownicę czarownice
I czarownicą czarownicami
V czarownico czarownice
inne sg G a. pl A - czarownice

sg N czarownica (27).G czarownice (6).D czarownicy (1).A czarownicę (4).I czarownicą (1).V czarownico (1).pl N czarownice (12).G czarownic (3).D czarownic(o)m (2) KrowObr, KlonWor, czarownicåm (1) RejZwierc.A czarownice (3).I czarownicami (3).V czarownice (1).sg G a. pl A czarownice (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Kobieta uprawiająca czary, mająca moc rzucania uroków; kuglarka; jędza; praestigiatrix Mymer1, BartBydg, Cn; lamia Mącz, Calep, Cn; saga Mącz, Calep; malefica, pharmaceutria, trivenefica, venefica Mącz, Cn; incantratrix BartBydg; haruspica,pythonissa Mącz; tymbades (pl) Calep; divinipotens, mulier volatica, piatrix, praecantrix, striges, Thessala mulier Cn (66): Mymer1 35v; BartBydg 73, 122 b; Oddzyaliwayą zaſzie then czar thak, wzyącz yayą wdzyen ſzwyąthego yana, gorcziczą, a myodu y kreſzicz krową przeſz wſſythko czyalo na krzyſz y mowycz Czarownyczo drzewyey thy mey krowye vzithku nyeodymyeſch LibMal 1544/86, 1544/86; Iako to zelicżko ieſt iedno iadowite á drugie gorzkie/ tako też wam Cżarownice aby było tak iadowitho y gorzko od mego bydła pożytecżku. LudWieś B3v, B3v; SeklKat D4, D4v; Papieſz ieſt tzárownicą naiwyſſſzą miedzy tzarownicámi. KrowObr 68v marg, 68v [3 r.], 92v, Tt3 [2 r.]; A tákież y on Saul co był w roſpácż przyſzedł/ Ze y do cżarownice wnet nieborak wyſzedł. RejWiz 132v; Leop Is 57/3; Błaźni/ ſzaleni/ pijánice/ cżarownice w powadze będą. BielKron 136, 25v, 54v, 318v, 469, 471v; Circe, Dziewká Słoneczná/ y Perſis Silna czárownicá. Mącz 54b; Lamia, Nocna yędzá Matółká/ nocne ſtráſzidło/ Duch albo czárownicá. Mącz 183b, 17b, 116c, 156c, 204a, 205c (12); RejAp 154v marg, Dd3; RejPos 115v; Zaſz ią żywo wieść mamy Bogu w vździenicy/ Gdyż iuż dawno cżás s ſwiátá ſtárey cżárownicy. HistLan B3v; W imię trzech Boſkich ſtanow káżdego krzćić kazał. Teraz ty cżárownicam ſłowá przywłaſzcżáią/ Tylko iáko ná Wioſnę Gęśi zánarzáią. RejZwierc 250, 42v; Toſz cżynią owi co ſię do cżárownic y cżárow po pomoc vćiekáią SkarŻyw 173, 36; Calep 579b, 937b, 1096a; Potym go czárownicá w koćieł wrzącéy wody Wrzućiłá między źiołá KochFrag 21; GosłCast 37, 62; Cżárownicá to Medeá ſpráwiłá/ Ze go tą złotą wełną nábáwiłá. KlonFlis C4v; KlonWor 29.
Wyrażenie: »piekielna czarownica« (2): BielKron 26v; BElerophá chwalono wielce być mężnego/ Powiádáiąc o koniu według myſli iego/ Ná ktorym on piekielne cżarownice pobił/ Tákże y nieprzyiacioł inſzych wiele gromił PaprPan M3.
Szeregi: »czarownice albo (i) czarnoksiężnicy« [szyk 2 : 1] (3): Thámże ieſztze drugie kreſlánie tzynićie ſwiecą/ po trzykroć nád oną wodą/ iákoby iácy Pogáni/ Cżárnokziężnicy/ álbo iákie tzarownice. KrowObr 73, 121v; Carmen significat Czáry nieyákie/ záklęcie/ ktorego czárownice/ álbo czárnoxięſznicy vżywáyą. Mącz 38d.

»czarownica albo czarownik« (1): Z Dopuſzcżenia Bożego może Cżárt/ ocży ludżkie [!] mamić/ ſzkody ludziom cżynić/ y trudnośći/ y niemocy przez nacżynie ſwoie Cżárownice álbo cżárowniki zádawáć SkarŻyw 36.

»wieszczka (a. wieszczek) i (a) czarownica« [szyk 2 : 1] (3): Szukaycie mi cżárownice y wieſzcżkow (bo był pobił y popalił wieſzcżki y cżárownice Saul [...]) BielKron 67v; Abowiem też tám były niewiáſty w tey ſekcie rozlicżne wieſzcżki á cżárownice zá cżáſow onych/ ktore zwodziły lud Páńſki. RejAp 30v.

»czarownica, (a) złosnica« [szyk 1 : 1] (2): Toć teras ſlyſe zloſniczę Day ią Dyablu czarowniczę, RejKup i3; A ták ſłuſznie tá cżárownicá á tá złoſnicá poſpołu y s tym kámieniem ma być záthrácona a práwie iáko w morze wrzucona. RejAp 154v.

»(złosnica), zwodnica, (a) czarownica« (2): GlabGad 05; Poſpolicie złoſnice/ zwodnice á cżárownice ták trácą/ vwiązawſzy iey kámień v ſzyie. RejAp 154v.

Synonimy: czarnoksiężnica, jędza, kuglarka, mierzienica, praktykarka, wieszcza, wieszczka, wrożka, złośnica, zwodnica.

Cf ARCYCZAROWNICA

ZZa