[zaloguj się]

DAROWIZNA (18) sb f

Wszystkie samogłoski jasne.

Fleksja
sg pl
N darowizna darowizny
A darowizny
I darowizną
L darowiznach

sg N darowizna (2).I darowizną (3).pl N darowizny (7).A darowizny (4).L darowiznach (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

praw. Przeniesienie własności tytułem darmym; akt nadania na własność; donatio Modrz, JanStat; dono datum quidpiam, donatum aliquid Cn (18): A żadna oſobá z liniiéy krewnośći/ ich práwem bliſkośćią tego frymárku ábo zamiány odezwáć/ áni przenágábywáć niemoże/ tymże też ſpoſobem y dárowizny máią bydź záchowáné SarnStat 1165, 1275, 1307.

W połączeniach szeregowych (10): Iakos iey kolwiek był oprawyl wyanem darowissna y ktorem kolwiek obiczayem zapissal ZapWar 1548 nr 2667; Bo ledwieby ſię ktora miedzy ludźmi ſpráwá náleść mogłá/ ktoraby ſię niezámykáłá/ kupnem/ przedażą/ odmiáną/ darowizną [donatione]/ naymem/ viednániem śiebie ná co/ obiecániem cżego [...] y inſzemi tym podobnemi. ModrzBaz 76v; IEdnák káżdy poſſeſor bonorum Regalium, za ſwym Práwem bądź to dárowizną/ zaſtáwą/ lennem/ dożywociem/ rć. á tákże ſzpitálne [...] y inſzé nádánia po Alexándrze/ w ſpokoynym vżywániu oftáć ſie máią SarnStat 92; A kiedyby między mężem á żoną tákowé ſie mężobóyſtwo sſtáło/ tedy wſzytki dárowizny/ wiáná/ poſag/ ſpadki/ zapiſy [...] máią przypáźdź ná dźieći SarnStat 1172, 84, 85, 92, 988, 1061, 1090.

Wyrażenia: »darowizna imienia« = nadanie dóbr (1): Zamiáná ábo dárowizná imięnia. SarnStat 1165.

»darowizny krolewskie« [szyk 1 : 1] (2): DONATIO. O Królewſkich dárowiznách Státut, którégo trzebá elucydowáć. SarnStat 696, 644.

»darowizny wieczne« (4): A ták wſzytkie po tym to ſtátucie dániny/ dárowizny wieczné/ feuda álbo lenna, też y przedánia náſze y przodków náſzych [...] máią bydź y ſą tym Státutem káſowáné SarnStat 84 [idem] 92, 1061, 1190.

Szeregi: »darowizny abo dożywocia« (1): Y táż przycżyná ieſt/ iż iáko dárowizny ábo dożywoćia/ krolewcżyzny/ ábo też proces práwá Polſkiego náſtał [...] iednák tám nigdźiey dźieśięćiny nie naydźieſz PowodPr 23.

»darowizna i (abo) zamiana« [szyk 1 : 1] (2): Nád to wſzytkié dárowizny y zamiány wſzyſtki/ tákże Przywileie wſzytkié [...] będźie chowáć SarnStat 1039, 1165.

Cf DAR, DAROWANIE, DAROWNICA

JW