[zaloguj się]

1. DOSTANIE (17) sb n

o oraz a jasne; teksty nie oznaczają é.

Fleksja
sg
N dostanie
G dostaniå
D dostaniu
A dostanie
L dostaniu

sg N dostanie (3).G dostaniå (6).D dostaniu (5).A dostanie (1).L dostaniu (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. s.v. 2. dostać.

1. Wejście w posiadanie, uzyskanie; acquisitio, comparatio Mącz, Cn; captio Mącz; adeptio, consectatio, consecutio Cn (13): Acquisitio, Doſtánie/ oſięgnienie. Mącz 336c, 35b, 280a, b; Calep 757b.

dostanie czego (8): pan bog dopomocz raczil kv doſthanyv yego Panstwa zrak czeſſarza Thureczkiego Czego mu biliſmi wſdzieczny LibLeg 10/149v; Item powyedzial yſch do thego lyemvza ſzyą dobil wnadzyeyą doſtanya ſkrzynky braczky LibMal 1544/91; ſkroćił ſobie żywotá/ onemi nieznośnemi fráſunki/ bez żadney pociechy/ y doſtánia wielkiey korzyśći GórnDworz Dd4v; doſtánie pieniędzy/ pácholę ono táką drogę nálázło. SkarŻyw 134; SarnStat 134, 1101. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym, »dostanie wieczności«.

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): y miedzy możnośćią doſtania cżego iedno oni chczą/ y miedzy niewymowną wielkośćią pochlebczow/ ktorzi zwykli z glupich ſzalone cżynić/ zaledwie rozumowi y prawdziwemu roſſatkowi [!] mieiſcze bywa kędy dano. KwiatKsiąż E.

Wyrażenie: praw. »dostanie wieczności« (1): iął myslic iakoby eius potentiam znizyc me augere, bowidział swoi error, ze wdostaniu wiecznosci Zamchu y Krzeszowa ratowałgo. ActReg 104.
Szereg: »dostanie i dobycie« (1): Którégo woyſká pożytek ſie pokaże wielki ku zábronieniu Náwigáciiéy portu Narewſkiégo/ y ku doſtániu y dobyćiu tego portu do Króleſtwá należącégo [portum regno acquirendum JanStat 109]. SarnStat 134.
2. O wartościach niematerialnych; osiągnięcie cechy lub stanu [czego] (4): W náſſey też hiſtoryi o doſtányu żywotá wyecżnego byłá też Elżbietá nyeyáka żoná Zácháryaſſowá/ ta też nyemáło lekkosći á ſromu vżyłá/ gdy yą pan bog był náwiedził nyepłodem GliczKsiąż C3v, G7v.
a. Stawanie się jakim (2): wielkie podobieńſtwo/ iż ſie też nie poważy ták wiele dla doſtánia iey [sławy]/ iáko ten/ kto ią zna doſkonále. GórnDworz G5; [drudzy] o ſwey godnośći zwątpiwſzy/ ſzukáią inſzey pomocy ku doſtániu doſtoieńſtw [honorum adipiscendorum]. ModrzBaz 43.

Synonimy: 1. dobycie, nabycie, otrzymanie.

Cf 1. DOSTAĆ, NIEDOSTANIE

TK