[zaloguj się]

DOŹRZAŁY (32) part praet act pf

doźrzały (17), doźrały (1), doźdrzały (1) dojźrzały (9), dojrzały (3); doźrzały OpecŻywList, FalZioł (4), GlabGad, SienLek, GórnDworz, KochPs, GórnTroas (2); doźrały HistJóz; dojźrzały GrochKal, WyprPl, KlonKr, SarnStat; dojrzały ModrzBaz, GórnRozm, WujNT; doźrzały: doźdrzały : dojźrzały RejZwierc (3 : 1 : ‒), Calep (1 : ‒ : 1), LatHar (2 : – : 4).

-(j)ź- (18), -(j)z- (10). ◊ -zrz- a. -źrz- (7) OpecŻywList, FalZioł (4), GlabGad, Calep; -zr- a. -źr- (1) HistJóz; -jzrz- a. -jźrz- (2) Calep, KlonKr.

comp doźrzalszy (2) LatHar, doźdrz(e)lszy (1) RejZwierc.

o oraz a jasne.

Fleksja
sg
mNdoźrz(a)ły fN nN
Gdoźrzałégo, doźdrz(e)lsz(e)go Gdojźrzał(e)j Gdoźrzał(e)go
D D Ddoźrzał(e)mu
Adoźrzały Adoźrzałą, dojźrzalszą Adojźrzałé
Ldojźrzałym, doźrzalszym L L
V Vdoźrzałå V
pl
N subst doźrzał(e)
A m pers dojrzał(e)
subst doźrzał(e)
I m dojźrzał(e)mi
L dojźrzałych

sg m N doźrz(a)ły (4).G doźrzałégo, doźdrz(e)lsz(e)go (5); -égo (2), -(e)go (3).A doźrzały (3).L dojźrzałym, doźrzalszym (2).f G dojźrzał(e)j (2).A doźrzałą, dojźrzalszą (2).V doźrzałå (1).n G doźrzał(e)go (2).D doźrzał(e)mu (1).A dojźrzałé (1).pl N subst doźrzał(e) (3).A m pers dojrzał(e) (1). subst doźrzał(e) (3).I m dojźrzał(e)mi (1).L dojźrzałych (1).

stp brak, Cn: dozrzały, Linde XVIXVIII w.

1. Taki, który dojrzał, rozwinięty należycie, dostały (o roślinach); maturus, percoctus, permaturus Cn (14): OpecŻywList C; HistJóz A4; FalZioł I 88a, 110c, III 22b, c; GlabGad C7; Albo weźmi málon doźrzáły/ á vczyń dźiurę w nim SienLek 139v; RejZwierc 136 [3 r.]; A iáko ſzáráńcża ná doyrzáłe zbożá [et frugibus iam maturis] przylata/ á ono co ludźiom nágotowano/ pożyra: tákći też y ći/ w lećieli wzbożá Zborowe ModrzBaz 133v; Calep 342b, 482b.
2. Będący w średnim, a zwłaszcza w starym, podeszłym, sędziwym wieku (o czlowieku); maturus annis a. aevo Cn (10): wsiadł z nim [starcem] już dojrzały Antenor i przebyli przez trojańskie wały. KochMon 28.
Wyrażenie: »starzec doźrzały« (1): Kámięńby ſię vżalił ſtárcá doźrzáłégo/ Iuż oſtátni żywotá kłębek ſnuiącégo GórnTroas 10.
Przen: Doświadczony, poważny, zacny (1): Rżymiánie [...] nie ſromali ſię tego/ poſłáć [...] ludźi zaczne do Greciey/ żeby z támtąd do Rżymu prżynieśli práwá/ á wy czemu ſię wſtydźić máćie poſłáć do cudżych źiem ludźi doyrżáłe GórnRozm D3v.
a. O poźniejszych okresach życia człowieka (7):
Wyrażenia: »dojźrzałe lata« [szyk 2 : 1] (3): GórnDworz L12v; Fráſzkáć młódźik: toć to koń/ który doświadczony/ Y ieſt w lećiéch doyźrzáłych dobrze ſtánowiony. WyprPl B4; AVguſt Zygmuntow nie wydał też Táty, Choć go nie doſzedł doyzrzáłemi láty. KlonKr F2v.

»doźrzała starość« (2): Y ty kwitnąca młodośći/ Y ty doźrzáła ſtárośći/ Dayćie pánu cześć ſpółecznie KochPs 215; LatHar 640.

»doźrzały wiek« [szyk 1 : 1] (2): Do páná ſtárſzego iuż doźdrzelſzego wieku przemowá. RejZwierc 120v; dźiećię me/ iedyná Vćiecho moiá/ nád ktorą mnie ina Strudná ma potkáć/ w tym wieku doyźrzáłym GrochKal 8.

3. Będący w pełni rozkwitu, rozwoju; gotowy do określonych zadań; doświadczony, wypróbowany; wytrawny, wyrobiony, poważny, rozważny, pogłębiony, stateczny (o instytucjach społecznych i zjawiskach psychicznych); maturus animi a. animo Cn (8): iż ná kośćioł poczynáiący y poſtępuiący y iuż doyrzáły/ miáły powſtáć wielkie prześládowánia WujNT 837.
Wyrażenia: »dojźrzała cnota« (1): Opuść Pánie/ ſługę twego [...] w pokoiu/ iákoś y onego/ doyźrzáłey ſtárośći/ ále y doyźrzáłey cnoty ſtárcá Symeoná opuśćił. LatHar 640.

»dowcip doźrzały« (1): Przydźie tu rozum wywrzéć twóy Vlyſſes cáły/ Chytrość ná chytrość puśćić/ y dowćip doźrzáły. GórnTroas 44.

»doźrzały rozsądek« [szyk 3 : 1] (4): wſzákoż iednák iż nie wſzyścy doſkonáłego ſą rozumu/ y doźrzáłego rozſądku/ nie záwádźi cżáſem oſobno o káżdym z nich ſumnienia ſwego ſpytáć LatHar 130, 34, 58, 131.

»dojźrzałe uznanie« = matura cognitio (1): Sąd náſz/ y tych/ których ná to deputuiemy z Prełaty/ y téże weſpółek z Pány/ matura cognitio, t.i. doyźrzáłé vznánié y Dekret ma zátym náſzládowáć. SarnStat 154.

Synonimy: 1. doskonały; 2. doskonały, dośpiały.

Cf NIEDOŹRZAŁY

BZ