[zaloguj się]

EFOD (46) sb n i m

n (27), m (6), n a. m (13); n BibRadz (27), m BudBid (6), n a. m BielKron (3), OrzQuin (3), CzechRozm (7).

-f- (40), -ff- (3), -ph- (3).

e prawdopodobnie jasne; -ód (2), -od- (1).

Fleksja
sg
N efod
G efodu, efoda
D efodu, efodowi
A ef(o)d
I efod(e)m
L efodzie

sg N efod (11).G efodu (16), efoda (1) BudBib.D efodu (1), efodowi (1) BibRadz (1 : 1).A ef(o)d (14).I efod(e)m (1).L efodzie (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Wierzchnia szata kapłanów żydowskich (z hebrajskiegoephod”) (46): Efod byłá ſukienká krotka bez rękawow/ iákoby pliſzki ktorą obłoczono ná wierzch inych ſzat/ A byłá iedná bárzo koſzthowna/ o ktorey tu piſze/ Ale druga proſtha ze lnu dla Lewitow/ y dla inego pokolenia/ Gdyż iedno ſam Biſkup w onem koſztownem chodźił. BibRadz I 48c marg; Efod było odzienie zwierchnie/ ktore ták po Ebreyſku od ciáſnośći albo opáſánia zową BudBib I 43d marg.
a. Czterokolorowa dwuczęściowa suknia arcykapłana żydowskiego, spięta na ramionach sprzączkami; ephod, superhumerale PolAnt (42): A ſpráwią Efod/ ze złotá/ z hiácyntu/ z ſzárłatu/ z iedwabiu czerwonego/ y ze lnu kręconego/ robotą háftárſką. BibRadz Ex 28/6; Kámienie Onychiny/ y kámienie ktoremi máią być oſádzone/ Efod/ y Napierſnik. BibRadz Ex 35/9; Y oblokł go [Mojżesz Aarona] w ſuknią/ á opáſał Páſem/ y wdźiał nań ſzátę długą/ włożył też nań y Efod/ á opáſał go háftowániem Efodu/ y zápiął go weń. BibRadz Lev 8/7, Ex 28/4, 8, 12, 39/2, 4 (25); Ná tey ſzácie ma być druga ſzátá zwirzchu krotká nád koláná (zową Ephod) co z napięknieyſzych farb/ to ieſt s fztuki modrego złotogłowu/ s cżyrwonego mienionych farb/ biſem wyſzywány háwtárſkim obycżáiem/ ktory ſie ná bocech ma ścięgáć złotemi ſznurámi w złote pierścienie záwłocżąc/ po kraioch brámowány perłámi y złotem y kámieńmi cudnymi/ máiąc ná pierſiach otwor ná ſzerz y ná dłuż ná dłoń gránowity (zowiemy to dziś Humerał álbo narámnik). BielKron 34, 34 marg; Dawid/ przed Skrzynią Zakónu Bożégo/ w Effodźie/ (marg) Effód (‒) to ieſt w Ornaćie Kápłáńſkim/ nie będąc Kápłanem/ grał y ſkakał między Kápłany OrzQuin V2v, V2v; Y obrałem go ze wſzech pokoleń Izráelowych ſobie zá ofiárowniká áby przynoſil ná ołtarz moy/ y áby kádził kurzeniem/ á nośiłby efod przede mną BudBib l.Reg 2/28, Ex 25/7, 1.Reg 23/6, 9; iuż im Bog Krole/ Kśiążętá/ Sędzie/ Ofiárowniki/ Proroki/ Skrzynię/ Efod odiął: y ták ie po wſzem świećie roſproſzył CzechRozm 79v, 72, 79, 85, 143, 165 (7).
Szereg: »efod to jest humerał« (1): Abiátár ſyn Achimelechow kápłan vciekł do Dawidá wzyąwſzy s ſobą ſzátę kápłáńſką Ephod/ to ieſt Humerał/ ktorą był ieſzcże Moiżeſz vdzyáłáł BielKron 66v.
b. Wierzchnia lniana szata kapłańska (2):
Wyrażenie: »efod lniane(-y)« = ephod lineum PolAnt (2): BibRadz 1.Reg 22/18; rzućił ſię ná ofiárowniki/ y zámordował dniá onego ośmdzieſiąt y pięć mężow noſzących Efod lniany. BudBib 1.Reg 22/18.

Synonimy: humerał, naramiennik, naramnik, przyramek.

AK