[zaloguj się]

EUTYCHES (25) sb m

Eutyches (15), Ewtyches (10); Eutyches KromI, KromRozm II, KromRozm III (2), KrowObr, WujJud, NiemObr (5); Ewtyches SkarJedn (8); Euty: Ewtyches OrzList (1 : 1), SkarŻyw (3 : 1).

e prawdopodobnie jasne.

Fleksja
sg pl
N Eutyches Ewtyehowie
G Eutychesa, Ewtychego
D Eutychesowi
A Eutychesa
I Eutyches(e)m, Eutychet(e)m

sg N Eutyches (11).G Eutychesa (4), Ewtychego (1); -esa KromRozm II, KromRozm III; -esa : -ego SkarJedn (2 : 1).D Eutychesowi (1).A Eutychesa (4).I Eutyches(e)m (2) SkarŻyw, NiemObr, Eutychet(e)m (1) WujJud 45.pl N Ewtyehowie (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. n-pers Archimandryta konstantynopolitański (IVV w.), twórca herezji monofizytyzmu uznającej jedynie boską naturę Chrystusa (23): KromRozm I M3v; KromRozm II q3; [Dioskorus mocą przewiodł] iż Eutyches/ ktory zá kácyrzá yuż był od Fláwianá biſkupá ſwego y od papyeżá potęmpion/ lozgrzeſſon y przyyęt yeſt. KromRozm III P8v; KrowObr A4v; A ták z Monothelitámi/ z Eutychetem y z Monophizykánai w Chriſtuśie Pánie właſność przyrodzenia ludzkiego zágubićie. WujJud 45; Nie długo potym/ támże w Cárogrodzie Generał/ wſzytkich Mnichow Archimándrytá Cárogrocki Ewtyches/ chytre a ſzátáńſkie kácerſtwo o iedney Náturze w Chryſtuśie zmieſzáney wymyśłił SkarJedn 391, [A*2]v, 134, 182, 305 [2 r.], 315; Wten cżás po Neſtorze ſproſnym Heretyku/ náſtał Eutyches Przeor mnichow Cárogrockich/ y Dyoſkorus Pátryárchá Alexándryiſki/ bluznierce niewſtydliwi SkarŻyw 318, 318 [2 r.], 320; NiemObr 139 [2 r.], 140 [3 r.].
Wyrażenia: »błąd Ewtychego« (1): gdy nálaſł Antyma Pátryárchę Konſtántynopolſkiego w tymże blędzie Ewtychego/ nie mieſzkáiąc z ſtolice go y z Pátryárchoſtwá wyrzućił/ y przeklął. SkarJedn 134.

»kacyrstwo Eutychesa« (1): Athenius Conſtántynopolſki á Sewerus Antyochenſki pátryárchowie znowiwſſy kácyrſtwo Euthycheſá vczynili byli wyelkye zámyeſſánye ná wſchod ſlońcá KromRozm III P5.

2. Zwolennik nauki Eutychesa archimandryty konstantynopolitańskiego (2): wſzyſcy przećiwnicy łáwice tey Rzymſkiey/ o tę ſkáłę łby ſobie potłuką/ ták iák ich przodkowie Arryuſzowie/ Mácedoniuſzowie/ Neſtoryanowie / y Ewthychowie/ o tę ſkáłę ſye potłukli. OrzList h3, g4.

Synonim: 2. monofizyk.

Cf EUTYCHIJAN

AKtt