[zaloguj się]

EWANJELIJSKI (20) ai

ewanjelijski (6), ewanjeliski (9), ewanjelski (4), ewanjelejski (1); ewanjelijski KromRozm I, KromRozm II, WujNT (2); ewanjeliski GrzegŚm; ewanjelski WujJud, BudNT (2), ModrzBaz; ewanjelejski Leop; ewanjelijski: ewanjeliski CzechRozm (2: 8).

-nie- (9), -nge- (7), -n-ie- (2), -nye- (1), -ngie- (1).

Oba e prawdopodobnie jasne (tak w ewanjelija); a jasne.

Fleksja
sg
mNewanjeliski fNewanjelijskå nNewanjeliski(e)
G Gewanjelijski(e)j, ewanjel(e)jski Gewanjelijski(e)go
D Dewanjelski(e)j D
Aewanjeliski(e)go Aewanjelską A
L Lewanjeliski(e)j L
pl
N subst ewanjelijski(e)
G ewanjeliskich
L ewanjeliskich

sg m N ewanjeliski (1).A ewanjeliski(e)go (1).f N ewanjelijskå (3).G ewanjelijski(e)j (1) KromRozm I, ewanjel(e)jski (1) Leop.D ewanjelski(e)j (1).A ewanjelską (3).L ewanjeliski(e)j (3).n N ewanjeliski(e) (1).G ewanjelijski(e)go (1).pl N subst ewanjelijski(e) (2).G ewanjeliskich (1).L ewanjeliskich (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w.

1. Przymiotnik odewanjelija"; ewangeliczny; evangelicus ModrzBaz, Euangelii PolAnt (19): KromRozm I I2v; [św. Piotr] Pont/ Gálácyą/ Káppádocyą/ Azyą/ y Bithynią nápełnił był vſtáwámi kazánya ewányeliyſkyego KromRozm III N7v; Leop 1.Cor arg; co dwá Duchy Swięte ſtąd kłádli [...] iednego Zakonnego ſtráſzącego/ A drugiego Ewángeliſkiego łáſkáwego. GrzegŚm 56; BudNT Gal 2/14, Eph 6/19; w piſmie świętym dwoie [usprawiedliwienie] ſie tylko náyduie: Iedno Zakonne z vcżynkow: á drugie Ewánieliſkie z łáſki dáremney przez wiárę. CzechRozm 207, 95v, 96.
Wyrażenia: »ewanjelska historyja« = Ewangelia (1): Ktemu w Ewánielſkiey Hiſtorij [in euangelicis literis] podobieńſtwo o Táláncie tego vcży ModrzBaz 9.

»pokoj ewanjeliski« (1): Cierpliwość/ Prawdá/ Spráwiedliwość/ Pokoy Ewánieliſki/ Weſele duchowne CzechRozm 240v.

»rada ewanjelijska« (2): Rády Ewángeliyſkie. O dobrowolnym vboſtwie. Mát: 19.21. Luk: 18.22. O poſłuſzenſtwie. Mát: 16.24. O czyſtośći. 1 Kor: 7.25. Matth: 19.12. WujNT Bbbbbb3, Bbbbbb4v.

»sprawiedliwość ewanjeli(j)ska« [szyk 3 : 2] (5): Spráwiedliwość zakonna z vcżynkow. liſt 207.a Spráwiedliwość Ewánieliſka z wiáry. CzechRozm **4v, 207 [2 r.], 208, *3.

Szereg: »ewanjeliski abo Nowego Testamentu« (1): o niezgodách Ewángeliſkich ábo nowego teſtámentu CzechRozm 145.
2. Ewangelicki, ewangelików, głoszony przez ewangelików (1):
Wyrażenie: »wolnośé ewanjelska« (1): Stądże śluby łamią y wniwecż obrácáią. Zakonniki y poddáne od poſłuſzeńſtwá odwodzą/ á ná wolność Ewángelſką/ to ieſt ná ſwą wolą przywodzą. WujJud 133v.

Cf EWANJELICKI, [EWANJELICZNY], EWANJELIKOWSKI

MB