[zaloguj się]

1. AKTOR (80) sb m

-k- : -c- (56 : 23).

Pisane dużą literą (59 r.); obie samogłoski jasne.

Fleksja
sg pl
N aktor
G aktora
D aktorowi
A aktora
I aktor(e)m aktormi
L aktorze

sg N aktor (35).G aktora (9).D aktorowi (19).A aktora (10).I aktor(e)m (4).L aktorze (2).pl I aktormi (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI i XVIII w.

praw. Wytaczający proces przed sądem, powód; actor Cn [actorpowod, jiściec BartBydg; actor etiam significat, stronę powodną w prawie, , która skarży, cuius relativum est reus, strona która bywa ciągniona ku prawu, którą oskarżają, albo której winę dawają Mącz 5d] (80): Dowodźił actor [...] A reus brał ſię do prżyśięgi GórnRozm G3, F2, F2v [2 r.], F4v, H, Hv; ActReg 46; non recedendo a iudicio do ktorego Actor stronę bil pozwal ZapKościer 66, 66v; wolno to będźie ták Aktorowi/ iáko citato [...] przypozwáć pozwem zá źiemſką membraną ſtronę drugą ná Wiecá SarnStat 148; áby pozwány wyrozumieć mógł/ o co ieſt przez Aktorá wyzwan SarnStat 823; ieſli ſie tego Aktor będźie [...] domagał/ przyśięgą ſie obżáłowána ſtroná wedle Grodu będźie wywodźiłá SarnStat 906, 569, 571, 628, 708, 1149 (65); aza nie tak wolno pozwanemu się wpisać jako i aktorowi ZapMaz II G 97/89v.
Szeregi: »delator albo aktor«: w tákowey kauźie wolno będźie delátorowi/ álbo áktorowi wźiąć pozew z któréykolwiek Káncelláriiéy SarnStat 1202.

»aktor albo powodowa strona«: iest wątpienié, ieſli Aktorowi álbo powodowéy ſtronie, bądź dowód, bądź odwód przykázowáć SarnStat 792.

W przen (2): opátrzyć ſie w tym trzebá nam/ áby ſám [papież na koncylijum] niebył y áktorem y ſędzią poſpołu BielKron 211; ſami Sedziowie Aktorimi [!] beli/ ſami inſtigowali [...] Woloſka á Multanſka to ſprawa bela PaprUp L2.

Synonimy: oskarżyciel, powod, »powodna strona«, »powodowa strona«.

MK