[zaloguj się]

JADOWICIE (17) av

jadowicie (16), jadowito (1) LudWieś.

a jasne; o oraz e prawdopodobnie jasne.

Fleksja

comp (1) jadowici(e)j.

stp, Cn brak, Linde XVII w.

1. Trująco (1):
Szereg: »jadowito i gorzko« (1): Iako to zelicżko ieſt iedno iadowite á drugie gorzkie/ tako też wam Cżarownice aby było tak iadowitho y gorzko od mego bydła pożytecżku. LudWieś B3v.
2. Zajadle, złośliwie, okrutnie; acerbe, contumeliose, inclementer Mącz (16): Tákowe ſą boginie twoie kthore iędze piekielne zową/ ktore ſie po ſmierći ludzkiey nád grzechy iádowicie mſzcżą. HistAl K2; LubPs ee2 marg; Dicere inclementer vel acerbe in aliquem, Srodze/ Surowie á yádowicie przećiwko komu rzecz ſpráwowáć. Mącz 86b, 64b; O nieſzcżęśćie nie miłośćiwe iakożeś ſwoy łuk ná mię wyćiągło/ á thákeś iádowićie ſwą kopiją ná ſtrá- coną dziewkę náoſtrzyło. HistRzym 20; CzechRozm A6, 30; SkarŻyw 317; CzechEp 173; NiemObr 101.

W charakterystycznych połączeniach: jadowicie mścić się, pisać (2), rozgniewać się, rzucać się, targnąć się.

Zwrot: »jadowicie kąsać« (3): LubPs hh4; Raz mu pſzcżoły złodziey vkradł: ktore wypadwſzy z vlá/ ták ſię ná oneg° złodzieiá rzućiły y ták go iádowićie kąſały/ iſz ſię im obronić niemogł. SkarŻyw 527; ReszPrz 61.
Szeregi: »bezbożnie i jadowicie« (1): co to zá Kátholikowie byli/ ktorzy ták bezbożnie y iádowićie o ſłowie Bożym [...] mowić y piſáć śmieli CzechEp 127.

»ostro i jadowicie« (1): iáko jáſzcżurki iádowite mátki y rodźice ſwoie kąſáią/ ták oni [Luteranie] dáleko ieſzcże oſtrzey/ y dáleko iádowićiey Miſtrze y Miniſtry ſwoie/ [...] kąſáią ReszPrz 61.

»jadowicie i ze złości« (1): y dáleko więcey grzeſzą/ ktorzy iádowićie y ze złośći tákim roſkazániem [Kościoła Chrystusowego] gárdzą. SkarKaz 121a.

a. Z przymiotnikiem; zawiera komponent intensywności (1): A [św. Paweł] o Hymeneuſzu i Filećie/ [...] odſzcżepieńcách y wykrętáczách mowiąc/ y ich iádowićie záráźliwą/ iáko ieſt gángrená/ náukę wſpomináiąc: przedáię im nie każe złorzecżyć/ przezywáć/ przeſládowáć CzechEp 30.

Synonimy: 2. gniewliwie, okrutnie, ostro, popędliwie, srodze, surowie, wściekliwie.

LW