[zaloguj się]

JAKIŚ (516) pron

a jasne.

-ś (479), -si (37).

Fleksja

sg m N jakiś (73).G jakiégoś (31); -égoś (1), -(e)goś (30).D jaki(e)muś (8).A jakiś (22), jaki(e)goś (25).I jakimsi (12), jaki(e)msi (1), jakimeś (2); jakimsi GórnDworz (2), CzechEp, ReszPrz, ReszList, OrzJan (2), CiekPotr (2); jakimsi : jaki(e)msi OrzRozm (1 : 1); jakimsi : jakimeś SarnStat (2 : 2).L jaki(e)mś (2) RejKup, RejWiz, jakimsi (1) RejZwierc.f N jakåś (47).G jakiś (7), jakiéjsi (6), jakiéjś (4), jaki(e)ś (2), jaki(e)jeś (2), jakijś (1); jakiś Mącz, NiemObr, ZapKościer, PowodPr, CzahTr, PaxLiz; jakiéjsi RejPos (2), RejZwierc, GostGosp; jakiéjś RejJóz, RejWiz (2), GrzegŚm; jakiéjsi : jaki(e)jeś : jaki(e)ś CzechEp (1 : 2 : 2); jakiś : jakiéjsi GosłCast (1 : 1); jaki(e)jeś : jakijś GórnDworz (1 : 1); ~ -éj- (2), -(e)j- (13).D jakiś (2), jaki(e)jsi (1) RejZwierc, jaki(e)jeś (1) CzechRozm, jaki(e)ś (1); jakiś : jaki(e)ś LibMal (2 : 1).A jakąś (64).I jakąś (24).L jaki(e)jsi (2) RejKup, RejZwierc, jakiéjś (1) RejWiz, jakiś (1) LibMal, jaki(e)ś (1) RejJóz;n N jakieś (27); -eś (2) OrzJan, -éś (1) KochWr, -(e)ś (24).G jaki(e)goś (12).A jakieś (30); -eś (1), -(e)ś (29).I jakimsi (4) RejAp, RejZwierc, ActReg (2), jaki(e)meś (1) GórnDworz.L jakimsi (2).pl N m pers jacyś (6).subst jakiéś (12); -éś (1), -(e)ś (11).G jakichsi (4) GrzegŚm, NiemObr, CiekPotr, GosłCast, jakichsie (1) LibMal. ◊ D jakimsi (2).A m pers jaki(e)ś (6).subst jakiéś (49); -éś (1) SarnStat, -eś (1) MurzHist, -(e)ś (47).I m jaki(e)miś (2) RejWiz, GórnDworz, jakimiś (2) CzechEp, CzechEpPOrz.f jaki(e)miś (6) DiarDop, Leop, BibRadz, RejAp, RejPos, CzechEpPOrz, jakimiś (1) CzechEp.n jakimiś (1) CzechEpPOrz.L jakichsi (4).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Zaimek przymiotny nieokreślony; quidam Cn, Modrz, JanStat, Vulg; nescio quod Mącz, Cn; aliquid JanStat; cuiusdam modi, qualitate aliqua Cn (516):
a. Bliżej nie znany, pewien (206): FalZioł IV 2d; Owaciem tam iakis cżłowiek [...] ſthraſznim głoſſem iął wolać MiechGlab 11; RejRozpr Gr3; Item wlyubynyv v yednego chlopa vkradl prziſtaffke y przedal yą wewſzy yakyſz LibMal 1551/161v, 1544/81, 89v, 1545/97v, 1549/150, 1552/172, 1553/172v (13); RejJóz A6, K3v; RejRozm 403; RejKup x7; Ano widzę iákieś goſcie/ A tu do nas iádą proſcie BielKom G6; KrowObr 175, Rr3; Przyſzedł do mnie iákiś mąż s piękną śiwą brodą RejWiz 36, 161, 162, 166; A gdy ſwięćili dźień zwyćięſtwá [...] Káliſteneſsá/ gdy do iákiegoś domku był vćiekł [in quoddam domicilium refugisset] /y zdomem ſpalili Leop 2.Mach 8/33, 2.Reg 12/4; RejFig A8; RejZwierz 65v, 78; muchá iákaś wlećiałá mu w gębę á przeſzłá ogonicą BielKron 325v, 453; Prot B2; GórnDworz P2, P4, P5, P8, R5v, L18; RejPos 348v; RejZwierc 98v, 169, 169v; fundámenty iákieś kopał ku budowániu/ y ſłyſzał głos mowiący SkarŻyw 28, 99; WerGośc 230; BielSen 9; ZawJeft 29; Strix ‒ Rodzai iakis ſowie podobni. Calep 1011a, 1082b; zdáło ſię żeglarzom iż byłá blizko nich iákaś kráiná [aliquem regionem]. WujNT Act 27/27, Act 10/1; muśi ten być, z rodzáiu iákichśi Grzybow CiekPotr 66, 66, 85; Iákichśi ſłoyków ſzukáć/ zléczenia miłośći Poſzłá GosłCast 48, 25, 63; PaxLiz D4v; KlonWor 70.

W połączeniu z inną przydawką [w tym: jakiś + przydawka + rzeczownik (20), jakiś + rzeczownik + przydawka (18), przydawka + jakiś + rzeczownik (5), rzeczownik + jakiś + przydawka (5), przydawka + rzeczownik + jakiś (2)] (50): A wrzeć będzie [świat] iako w kotle/ Ktori iakis chytri dyabeł [...] poddymać będzie LudWieś A4; DiarDop 99; KrowObr 20v, 178v; A miedzy nimi ieździ kſiążę iákieś bláde/ O cży [!] mu podśiniáły/ y licże ma śmláde. RejWiz 64, 26, 146v; RejFig Cc2v; BibRadz I *5, Ps 41/9, 50 arg; Otoż ſye vrodźił v nas w Polſzce iakiś Senior trzeći OrzRozm I3; Ieſt też bliſko Mechy śćiáná iákaś wielka BielKron 457, 147; GrzegRóżn Hv, O; Tympanum, Miſá/ czáſzá/ álbo ſtároswieckie yákieś naczynie. Mącz 471a; GórnDworz I5, Q4v, T5, X2v; RejPos 304v [2 r.], 345v; Do Antygoná krolá przyſzedł iákiś miſterny kuglarz RejZwierc 98v, 97, 99v, 194v; WujJudConf 50v; BudNT przedm b5v; CzechRozm 15 [2 r.], 220; SkarŻyw 167, 311; Nieznáiomy wróg iákiś miéſza ludzkié rzeczy KochTr 11; StryjKron 16; NiemObr 119; DObry Pan iákiś iádąc ſobie w drogę/ Vyźrzał v dźiewki w polu boſſą nogę. KochFr 15; KlonŻal Cv; ReszPrz 96; ReszList 172; ActReg 8; Calep 154b; KochCz B2v; OrzJan 92; Kálwin wymyſla [sień przed niebem]/ kłádąc iákieś trzećie mieyſce procz niebá y piekłá WujNT 856, 227, 261 marg; GosłCast 20.

W połączeniu z przymiotnikiem, liczebnikiem lub imiesłowem w funkcji rzeczownika (9): nálazłem [...] płachtę/ máiącą Obras iákoby Kryſtuſow/ álbo iákiegoś Swiętego KrowObr 112; Pothym pochwili iákoby w godzinie/ drugi iákiś [alius quidam] twierdził to/ mowiąc: Záprawdę y ten ſnim był Leop Luc 22/59, Luc 18/35; BielKron 435; A ty przed ſię okrom tych [bostw]/ iákiegoś czwartego Wtrącaſz nam ták przez dźięki/ bez wſtydu żadnego GrzegRóżn N2; RejZwierc 43v; co o ſobie Iezus Pan [...] powieda: to oni iákiemuś przed wſzemi rzecżámi [...] vrodzonemu przycżytáią. CzechRozm 21; SkarŻyw 135, 459.

W funkcji zapowiednika zespolenia przy odpowiednikach: który (23), co (7), gdzie (3) (33): Item Na polyv yakyſz dziewcze czo bidlo paſla vkradl plaſzcz LibMal 1551/162, 1543/74v, 1551/161v, 1552/171; RejKup q2, aa7; KromRozm I Lv; DiarDop 99; KrowObr 20v; RejWiz 161 [2 r.], 162; ODpuſty nam tu iákieś/ z Rzymá przedawano/ V ktorych ołowiáne pyecżęći wieſzano. RejZwierz 106; BielKron 147; OrzQuin E4v; GórnDworz Q4v, Q6v, T5; GrzegŚm 6; HistLan B4v, F2; RejZwierc 39v, 194; HistHel B4v; SkarŻyw 134, 385, 471; CzechEp 133, 168; cżęſtokroć w nocy po nie [pielgrzymy] przychodźił ieden dobry cżłowiek/[...] ktory ie prowadzał do iákiegoś domu/ gdźie ſtoł z wielkim doſtátkiem nágotowány był ReszHoz 126; ReszList 172; ActReg 182; SarnStat 290.

Połączenia: »tam jakiś« (1): Phocion ten zacny pan gdy ſiedział ná ſądzie/ przyſzedł do niego Anthipater [...] proſząc go áby mu tám iákiemuś powinowáthemu iego ſfolgował ná ſądzie. RejZwierc 43v.

»jakiś też« (1): powiedáli o iednym pánie/ iż gdy vbogi kmiothek przyſzedł do niego w iákieyśi też potrzebie ſwoiey/ náſtawſzy ſie długo v drzwi poſzedł do domu RejZwierc 65.

Wyrażenie: »trafunkiem jakimsi« (1): [Potrójny] gdy mi wpadł tráfunkiem iákimśi do ręku, Słuſzność wagi, y właſność nálazłem w nim dźwięku. CiekPotr )?( 2.
α. Podkreśla lekceważący, ironiczny stosunek osoby mówiącej do wyrazu określanego: niewiadomo jaki, jakiś tam (55): KrowObr 10v, 196v; Káżdy [duchowny] w roznym vbiorze/ á w dziwnym birecie/[...] A v páſá im wiſzą iákieś wijátyki/ Ano ſnadź było lepiey pilnowáć motyki. RejWiz 161v, 39v, 163v; OrzRozm R4v; Lotr ći to iakiś był ale nie Kryſtus BielKron 420v; GrzegRóżn K4; Prot A3v; SarnUzn H6; RejAp 14v; GórnDworz O2v, Qv, Q6v; RejPos 260, 304v, 321; RejPosWiecz3 96v; Ná troię Antykryſt dźieli Kryſthuſá/ Ciáło w grobie/ Boſtwo wſzędźie/ á duſzę iákąś witáią Oycowie w iákichśi odchłániach GrzegŚm 25, A3, 29; RejZwierc 83v; WujJud 262; WujJudConf 256v; wielkie podobieńſtwo/ ze to wprzod ná kráiu mędrek iákis był nápiſał/ á głupi piſarz do tekſtu wprowádził. BudNT przedm b6v, b7; CzechRozm 26, 27, 43, 51v, 67v, 73, 169; ModrzBaz 73; [Sędzia] dał ná śmierć iey wyrok táki: Doroćie hárdey pánnie/ ktora [...] śmierći dla iákiegoś Chryſtuſá prágnęłá/ kazáliſmy ſzyię vćiąć. SkarŻyw 126, 483; CzechEp 57, 149 [2 r.], 212, 333; NiemObr 40, 66, 121, 173; ReszList 175; WerGośc 219; ActReg 182; WujNT 4; WysKaz 33; JanNKar D; PaxLiz C4v; ZbylPrzyg A2.

W funkcji zapowiednika zespolenia przy odpowiedniku: ktory (1): Tego też czáſu Pieczory w Kijowie kopáć poczęto/ [...] zá powodem iákiegoś Antoniego/ ktorego Ruś ma zá ſwiętego. StryjKron 176.

β. Po przeczeniu: żaden (1): duſze ludzi świętych [...] idą do niebá/ kędy Chriſtus ieſt/ y tám z nim mieſzkáią: á nie w iákimśi więzieniu WujNT 684.
b. Podkreśla istnienie faktu bez bliższego sprecyzowania (310):
α. Określa rzeczownik: w każdym razie jakiś, jakikolwiek ale jest (148): Ale mi ſie wſzytko widzy z iakieys omylnoſći Teraż ſie nam przytraſuią takie przypadłoſći RejJóz N7, B4, G4v, I7; RejKup Bbv, dd8v; MurzHist P3; LibMal 1554/188v, 190v; Diar 55; LubPs Q3; RejWiz 112 [2 r.], 144, 158v, 166, 170v (11); PAni iákieś s piſárzem towárzyſtwo miáłá/ A zátrzeć to z dáleká ták tym kſtałtem chciáłá RejFig Cc5v; RejZwierz 112; OrzRozm P4; Mor tam nie bywa bo ieſt dobre powietrze: Wſzákże miewáią iákieś niemocy w głowie BielKron 430, 231; cżáſem tám w they Bożey Iſtnośći ieſt iákaś rożność/ cżáſem żadney nie máſz GrzegRóżn H2v, N4, O; OrzQuin C2v; Mącz 124a; LeovPrzep H3v; RejAp 3, 128; A ták máiąc ſie w tym Dworzánin dobrze ſpráwowáć/ potrzebá mu naywięcey iákieieś roſtropnośći/ y bacżenia GórnDworz I4; w ocżu iednego znác gniew: w drugiego ocżu byſtrość: w trzeciego nádętość iákąś. GórnDworz L15, C5v, F3, F8, N7v, Mm (17); RejPos 244v, 262v [2 r.], 304v, 322v; BiałKat 46; GrzegŚm A3, 29, 34; HistLan A3v, C3v; RejZwierc 3v, 75, 135v, 160v, 250v (8); Ciáło Páná Chriſtuſowe w niebie będąc/ iákąś moc ſwą nam dáie WujJud 256v, 123; MycPrz II Bv, C; CzechRozm 12v, 117v, 127v, 136; PaprPan Ggv; ModrzBaz 139; Oczko A4v; SkarŻyw 99, 544; ZapKościer 1581/23v; StryjKron 350; CzechEp 186, 200, 203; NiemObr 67, 98; KochWz 137, 141; ReszPrz 98; ReszList 142, 171; GórnRozm Av; Płácż ieſt iákaś poćiechá v záſmęconego WisznTr 10; ActReg 48, 94, 100, 121, 147, 175; GostGosp 30; GórnTroas 66; OrzJan 31, 119; KołakCath B4v; WujNT Act 25/19, s. 543, 589; JanNKarKoch F2v; SarnStat 310, 680, 773, 954 [2 r.], 1118; PowodPr 23, 35, 54, 84; Tym gromem Ian ś. [...] zábija [...] niezbożne/ ktorzy Syná Bożego ſtworzeniem czynią/[...] á początek mu iákiś dáią. SkarKaz 485b, 40b; CiekPotr 18; CzahTr L2; GosłCast 47; PaxLiz D; SkarKazSej 682a.

W funkcji zapowiednika zespolenia przy odpowiedniku: ktory (6): Bog ieſt niewiemy co/ iedno pewnie wiemy iż ieſt [...] iákaś moc á iákaś wielmożność/ ktorey áni rozumem/ áni żadnim rozmyſłem nikt pośćignąć nie może. RejPos 142v; GórnDworz G3; RejZwierc 136; OrzJan 22; SkarKaz 485b.

Połączenia:»jeszcze ... jakiś« (2): Powiedział mi X. Cardynał ze Arcyxiązę Maximiliąn ma iescze nadzieię iakąs ActReg 64, 94.

»nic inego ... jedno jakiś« (3): piſánie nie inego nie ieſt/ iedno iákiś kſtałt/ á wyobráżenie mowy GórnDworz F3, B3; WujNT 152.

»przedsię jakiś« (1): Páná Chryſtuſá niechcą mieć iedno proſtym ſobie podobnym cżłowiekiem: choć iednák przodek mu przedſię iákiś przed ſobą dawáią ReszPrz 76.

»wżdy jakiś« (1): RAphał był piękny Anyoł/ lecż ten z Iákubowic/ Ku tám temu vrodą/ ſnadź niepodobien nic. Lecż zda mi ſie w pocżćiwych/ obycżáioch iego/ Są wżdy iákieś vrywki/ onego cudnego. RejZwierz 62v.

Wyrażenia: »jakaś cząstka, część« [szyk 1 : 1] (1 : 1): iedno częsc iakas zda się bydz potrzebna abysmy się iako wiedno ciało zgromadzili ActReg 94; WujNT 415.

»po jakąś przęckę« = w miarę (1): chocia tám na tym mieyſcu dozwala mężátkam po iákąś przęckę miłowáć/ á wſzákoż ſnádźby owe ſłowá ſkáźić mogły tę/ ktoraby około pocżćiwości nie miáłá práwie vgruntowánego ſumnienia. GórnDworz B4.

β. Określa przymiotnik: taki, ale nie wiadomo dlaczego, w jakim stopniu i w jaki sposób (162): Wei wey tocz iakiſz kraſni Pan RejRozm 391; RejPs 98v; Y ſprawy y poſtawy iakies dzywne macie RejJóz M8v, G4, M2, O3; RejKup h2; miły brácye thys dobry cżłowyek yákis GliczKsiąż I; KrowObr 167v, 188v; Z drugiey ſtrony też páni iuż nie ták przypráwna/ Znác iż iákaś vtrátna á ná wſzytkim ſtráwna. RejWiz 26; Idzye dáley przez pole áli cżłowiek orze/ Ná twárdey iákieyś zyemi ledwe trawę porze. RejWiz 125v, 98v, 126, 143, 146v [2 r.], 170; Leop Esth 16/13, Act 17/20; OrzRozm J3, P2v; BielKron [842] v; GrzegRóżn N3; Frigitur animus expectatione verum bonarum, Podawa mi ſerce yákiś dobrey nádźieye. Mącz 350c; w tych wſzyſtkich Króleſtwách/ myśl iákąś górną/ y ochotną być poſpolićie widźimy OrzQuin R4v; RejAp 161v; GórnDworz C5v, G, M, N6, Ff5 (14); RejPos 143, 304v, 338; GrzegŚm 21; ſtárſzy then miſtrz iákąś záfráſowáną twarz vkazał. RejZwierc 169v, [282]v, 52, 75, 149, 188, 200v, [207]; WujJud 46, 254, 256v; WujJudConf 6; HistHel B, Bv; CzechRozm 19v, 22v, 178v, 233, 248 (8); ModrzBaz 6v, 129; SkarJedn 373; KochDryas A2; KochOdpr C, Dv; SkarŻyw 69, 74, 130, 179, 234, 384; Coż ieſt przebog/ duch/ cży márá? Dźiwnać iákaś Boża ſtworá. MWilkHist [K4], E; KochTr 13; StryjKron 156, 315, 351; CzechEp 52, 69, 182, 203, 368 (15); CzechEpPOrz **2v [2 r.],*3v, *4v; NiemObr 44, 88, 89, 150; Z Krolá ſwégo Spártánie wźięli wielką winę/ [...] Ze był obrał niezgrábną iákąś żonę ſobie KochDz 106; Máią [Luteranowie] [...] duchá iákiegoś bárzo nieſtwornego ReszPrz 65, 4 [2 r.], 17; ReszList 176; KlonŻal E3v; GórnRozm C2 [2 r.], K3; PudłFr 73; PaprUp G3v; ZawJeft 22; Krol IMPan nasz na Zęby chor, ale iakis pod czas słaby bywa ActReg 155; OrzJan 31, 42; LatHar 254; WujNT 129, 259, 263, Act 17/20, s. 666 (9); SarnStat 301, 717; WitosłLut A3v, A6; KmitaSpit C2; PowodPr 44, 62; Záprawdę imię to Iákieś trefne CiekPotr 71, 43; GosłCast 24, 45; KlonFlis A4.

Połączenia: »jakiś inszy« [szyk 8 : 1] (9): CzechRozm 38v, 39, 62, 118; iedni becżkámi paćiorki z Rzymá y z inſzymi iákimiś reliquiámi wozą CzechEp 81, 56, 199; wſpomina ieſzcze Budny iákiś inſzy przekład nieiákiego Stániſłáwá Murzynowſkiego WujNT przedm 2, s. 684.

»jeszcze jakiś« (1): Trochę ku wdzięcżnośći twarz ſie iey ſkłániáłá/ Ieſzcże iákąś dawną chuć ku ſwey krwi miáłá. WisznTr 30.

»pewny jakiś« [szyk 3 : 2] (5): s ktorego thák tráfnego ſpiknienia Plánetow/[...] okázuie ſye przyść na świát iákaś pewna á wielka nędzá. LeovPrzep Av; ReszPrz 85; [filozofowie sekty Platonowej] ná iego [Chrystusa] mieyſce wprowadzáli pewne iákieś ánioły WujNT 693, 129, 869.

»jakiś tam« [z odcieniem lekceważenia] (1): Iákobyśćie ſwym Pánom nie trzymáli wiáry/ Lákomiąc ſię ná iákieś tám Pogáńſkie dáry. CzahTr F2.

Cf JAKILE, JAKIŚCI, NIEJAKIŚ

TK