[zaloguj się]

JASNOŚĆ (402) sb f

a oraz o jasne.

Fleksja
sg pl
N jasność jasności
G jasności
D jasności
A jasność jasności
I jasnością
L jasności
V jasności

sg N jasność (125).G jasności (88).D jasności (14).A jasność (66).I jasnością (62).L jasności (40).V jasności (4).pl N jasności (2).A jasności (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVII(XVIII) – XVIII w.

1. Światło, blask; claritas, splendor Mącz, Calep, Vulg, Cn; lumen Mącz, Cn; lux Mącz, Calag; claritudo, fulgor Mącz, Cn; serenitas PolAnt; candentia, candor, claror Cn (304): OpecŻyw 172; GlabGad B6v; Gránat wſzytki pochodnie ogniſthe ſwą iáſnoſcią przewyſzſza HistAl G3v, G3v; Vkazáło ſie ſłońce nadobney iáſnośći RejWiz 108v, 116, 145, 148 [2 r.], 153v [2 r.], 154 [5 r.], 154v, 179v, Cc6; BibRadz Ps 18/13; Słońce y mieſiąc/ iednákiey tedy iáſnośći oboie było BielKron 462v, 35; Fenestro, Okno czinię/ Yáſność á ſwiátło prziwodzę. Mącz 120c; Lampas, Latine fax. Lampa, Pochodnia kágániec. Vel etiam idem quod splendor, Iáſność. Mącz 183c; Lux, Swiátłość/ Dźień/ yáſność Mącz 201a, 55d, 139a, 199c, 398c, 409c; SarnUzn E4v; RejAp 14, 200; gwiazdá od gwiazdy rozna ieſt iáſnośćią [difert in claritate Vulg 1.Cor 15/41] KuczbKat 95 [przekład tego samego tekstu: ModrzBaz 89, WujNT 84, 364, 1.Cor 15/41]; ModrzBaz 89; Liecht. Swiátłość. Iáſność. Lux Calag 335a; We dni świątecżne o trzećiey godzinie na dźień gdy ſłońce iáśnie świećiło: vkazał ſię wielki krzyſz ná powietrzu [...] Ktory ták iáſny był/ iſz go promienie ſłonecżne zágáśić nie mogły/ y owſzem ſłońce iáſnośćią przebijáiąc/ widzieć ſię wſzytkim dał. SkarŻyw 277, 570; Calep 203b, 357a, 784b, 999b; GrabowSet E2v; WujNT 84, 364, Act 26/13, 1.Cor 15/41; SkarKaz 5b.

jasność czyja [w tym: czego (23)] (40): HistAl G3, I7, K5; BielKom E5; Azaſz Słońce też y Mieſiąc w ſwey pyękney yáſnośći/ Nye yáwnye tu chwali Páná w yego wſſechmocnośći LubPs ff3v, Q4; Celum Empireum [...] to nam wykłáda/ iż niebo ogniſte/ A záwżdy w ſwey iáſnośći dziwnie przezrocżyſte. RejWiz 154, 2v, 7v, I09v; BibRadz Is 30/26; BielKron 135v; á iáſność pochodniey żadney iuż nie będzie nigdy widzianá w tobie RejAp 153v, llv, 14; RejPos 5; RejZwierc 71v; WysKaz 44; ArtKanc Sl8; GórnTroas 34; LatHar 667; WujNT Mar 13/24, Act 22/11. Cf »jasność gwiazd«, »jasność księżyca«, »jasność słońca«, »jasność światła«.

W połączeniu szeregowym (1): [gwiazdy] inſze wſzytkie rzeczy ſwieckie/ ſzlicznoſcią/ ſubtelnoſcią/ iáſnoſcią/ y trwáłoſcią bárzo przechodzą LeovPrzep a3.

W porównaniach (19): BierEz Gv; LubPs hh2; A iáſność mieſiącá będźie iáko iáſność ſłoneczna/ y świátłość ſłońcá ſiedmioráko ſię roziáśni iáko iáſność ſiedmi dni BibRadz Is 30/26; Widźiałem Szátáná gdy lećiał z niebá iako iáſność. BielKron 467; SarnUzn B5v; RejAp 11v, 14; GórnDworz Cc4; RejPos 3; grzechy twoie roſpłyną ſię iáko lod od iáſnośći słonecżney [sicut serenitas in glacie, sic solventur tua peccata]. BudBib Eccli 3/16; CzechRozm 70v; DVſzo śpiéway pánu pieśń [...] Ciebie iáſność/ iáko płaſzcz ozdobny/ odźiałá [amictus lumine sicut vestimento Vulg Ps 103/2]. KochPs 154; CzechEp 106, 253; ArtKanc S18; GórnTroas 34; WujNT 753; żywot y zebránie łudzkie/ iáko bez iáſnośći/ ták beż [!] ſpráwiedliwośći/ zoſtáć ſię cáło nie może. PowodPr 63.

W przeciwstawieniach: »jasność ... ciemność (8), ćień, czarność, noc« (3) (13): LubPs ee; RejWiz 2v, 153v, 154; dobry málarz/ cienięm/ wyſádzi rzecż/ y vcżyni ią oblą: á iáſnoſcią poda ná dálą/ ná głębią/ zniży/ ſkroći/ podług potrzeby. GórnDworz I5v; RejZwierc 138; SkarŻyw 180; KochTr 4; ArtKanc A12v, A16v; ZawJeft 33; cżarność żáłoby/ ktorą wſzytkie śćiány okryto/ z iáſnośćią ták wielkiey wielkośći świec WysKaz 44; Widźim/ áno go iáſność niemáła okryłá Promieniem ſwym/ y czarné ćiemnośći rozbiłá. GosłCast 74.

Przysłowie: kto nabliżey iáſnośći/ iáśnieyſzym ſię ſtawa KołakSzczęśl A2.
Zwroty: »jasność dawać« (2): RejWiz A2; kiedy záchodźi/ milſzą iáſność dawa Słońce/ á niż w południe/ gdy nád głową ſtawa. GórnTroas 73.

»jasnością objaśniać« (1): Irradio, promieniem á yáſnością obyáſniam. Mącz 345a.

»świecić (się) w jasności; jasność się oświeciła, świeci; jasnością oświecon« (3; 2 : 1; 1): HistAl I7; RejWiz 7v; BibRadz Act 12/7; A twarz iego iáko ſłońce ſię ſwiećiłá w iáſnośći twoiey. RejAp 11v, 14; CzechRozm 120; A oto ánioł Páńſki przyſtąpił/ á iáſność ſię oświećiłá [et lumen refulsit] w gmáchu WujNT Act 12/7.

Wyrażenia: »jasność gwiazd« = claritas stellarumVulg [szyk 2 : 1] (3): KuczbKat 95; Niebá [o narodzeniu Chrystusa] oświádcżáią/ nowych gwiazd iáſnośćią/ Anyeli śpiewániem y wielką rádośćią GrabowSet Kv; WujNT 1.Cor 15/41.

»jasność łsnąca się, błyskająca« [szyk 2 : 1] (2 : 1): zápalił ſię płomień/ ktory przed iáſnośćią od ołtarzá ſię łſnącą zgáſnął. BibRadz 2.Mach 1/32; Mącz 422a; BudBib 2.Mach 1/32.

»jasność księżyca, miesiąca, miesięczna« = lux lunae PolAnt; claritas lunae Vulg [szyk 4 : 1] (3 : 1 : 1): RejWiz 153v; BibRadz Is 30/26; KuczbKat 95; Nie będzieſz iuż więcey mieć ſłońcá ku dniowey świátłośći/ ani iáſność Kſiężycá świećić tobie będzie. CzechRozm 120; WujNT 1.Cor 15/41.

peryfr. »nocna jasność« = księżyc (1): Noctiluca, Xiężic/ nocna yáſność. Mącz 252a.

»jasność słoneczna, słońca« = lux solis PolAnt; claritas a. splendor solis Vulg [szyk 17 : 7] (19 : 5): OpecŻyw 18v; Bowiem gdyż ſwiatłoſć więtſza, mnieyſzą zacmia przeto onego ſwieczenia z oczu tich zwierząth pochodzącego wednie nie widać, dla ſłonecney iaſnoſci GlabGad B6v, B5; RejPs 54v; HistAl C4, I7v; LubPs Q4v; RejWiz 2v, 153v; BibRadz Is 30/26; Bo Iſtność iáko ſtárzy Doktorowie przykłády dáią/ ma ſie iáko Słończe w zupełnośći/ ále Perſoná iákoby onego ſłońcá iáſność/ gorącość/ y ſamo centrum álbo diſcus Solis. SarnUzn B5v; RejPos 189; KuczbKat 95; BudBib Eccli 3/16; CzechRozm 70v; SkarŻyw 259; Y nienápátrzawſzy ſye iáſnośći ſłonecznéy/ Poſzłá niebogá widźiéć kráiów nocy wiecznéy KochTr 4; CzechEp 106, 253; ZawJeft 33; WujNT 364, Act 26/13, 1.Cor 15/41, 620.

»jasność światła, światłości« = claritas luminis Vulg [szyk 4 : 1] (3 : 2): Leop Act 22/11; y táka iáſność świátłośći oney błyſzcżáłá/ iſz ſercá ſtoiących wielką boiáznią przeniknęłá SkarŻyw 589; WujNT Act 22/11; ſłońcá twarz iáſnégo/ Promień tráći: iuż ginie iáſność świátłá tégo. GosłCast 19; SzarzRyt A2v.

»wielką jasność« [szyk 3 : 2] (5): Wten cżas gdy ſie to chwálebneé z mártwych wſtanijé ſtalo/ ſtroże wſſytcy co iego grobu ſtrzegli/ ij od wielkié, iaſnoſci zlękwſſy ſie/ na ziemię popadali za mártwé. OpecŻyw 163v; PatKaz III 105; RejPs 24; BielKron 376; RejPos 284v.

W przen [czego (20), czyja (3)] (28): PatKaz III 109; WróbŻołt Sv; OpecŻyw 187; Sąśiedźi náſzy Litwá/ [...] niechże ſye obróći ku iáſnośći ſwobody Kroleſtwá Polſkiégo OrzQuin Q2v; Ałe gdy ſie iuż ktory obłądzi od iáſnośći prawdy/ iuż vpada ná ziemię/ á nie nie ma do niebá. RejAp 109v; áby ći ktorzi zacnego rodu ſą wſzeláką pilnośćią do tego ſię gárnęli/ żeby od podleyſzego ſtanu ludźi/ iáſnośćią cnoty [luce virtutis]/ y vcżćiwych ſpraw niebyli zátárći ModrzBaz 74v; KochPs 132; SkarŻyw 301; WujNT 104 marg; My Włádyſław/ z łáſki Bożéy Krol Polſki [...] wiáry Powſzechnéy poznawſzy iáſność [fidei catholicae recepta et cognita claritate JanStat 744]/ Koronę Kroleſtwá Polſkiégo przyięliſmy SarnStat 987.

W porównaniach (6): Bo iák ſłońce wſzytkim świecąc/ Przechodzi gwiazdy y mieśiąc: Ták śię Ligurgowo páńſtwo ma/ Swą iáſnośćią ine záćmia. BierEz G2; RejPs 183; [cnota] nigdy zgáſnąć nie może/ á záwżdy oná ſobie znaydzie drogę kędy ſie wynurzyć muśi/ á iáſność ſwą iáko ſłońce po dzdzu záwżdy wyiáśnić y oſwiećić muśi. RejZwierc 100; CzechRozm 183; ModrzBaz 51v; Spráwiedliwość ieſt iáko duſza ábo iáſność R. P. PowodPr 63 marg.

W przeciwstawieniach: »ciemność (4), cień, zaćmienie ... jasność« (6): ták iż niemáło wiernych w onym záćmieniu ſtráćiło było iáſnośći ſwoiey/ to ieſt ſzcżyrey wiáry RejAp 75v, 136, 136v; SkarJedn 224; Gdyż tu iáſność wielką ſłowá BOżego widzę: ktorą trudno ćieniem poſtáwney/ rozumu ludzkiego mądrośći/ zaſłonić. CzechRozm 251; Gdy ſię tá o kim dobra [sława] więc rozśiewa, Choćiaz w ćięmnośći ſwoię iáſność miewa. KlonKr A2v.

W charakterystycznych połączeniach: jasność cnoty (2), łaski, prawdy (6), swobody, wiary (2).

Zwroty: »jasnością świecić (oświecać); jasność świeci, aby oświecić mogła« [szyk zmienny] (3; 1 : 1): SkarJedn 310; Iáſność tedy Ewánieliey ś. prawdźiwie świeći w ſercách wſzytkich wierzących NiemObr 84, 68; WujNT 859; Y ſobie dobrze śćielem/ y drugim iáſnośćią Y z pobudką ku cnoćie świéćim pobożnośćią. GosłCast 44.

»zaćmiać jasnością« (2): BierEz G2; Bo iáko złoto wagą y śláchetnośćią ſwą wſzytkie inſze kruſzce przechodźi/ tákći cnoty/ godnośći y męſtwá znáki ſwoią iáſnośćią wſzytko inſze máią záćmiáć [ita virtutis insignia splendore suo cuncta alia debent obscurare]. ModrzBaz 51v.

»zatłumiać jasność« (1): á ſnadźby lepiey áby ie ſobie do końcá pokąſáli niźli imi máią ták hárcowáć/ zátłumiáiąc tą ciemnoſcią ſwoią ſzcżyrą iáſność prawdy á náuki wierney Páńſkiey. RejAp 136v.

Szereg: »jasność i świetność« (1): Słowem błyſkáwice znáczy iáſność y świetność kośćiołá powſzechnego WujNT 104.
Przen: O czystości duszy i ciała promieniującej z twarzy ludzi sprawiedliwych (8):

W połączeniach szeregowych (8): yeſzly ſpylnoſzczyą obaczyſch nycz cznoty nyenaydzyeſch nycz laſky myloſyerdzya nycz czudnoſzczy a yaſnoſzczy czego by w pannye maryey nyenalaſl doſtatecznye PatKaz III 150v, 109, 123; Candor, yáſność/ nieobłudność/ niechytrość. Mącz 33b; RejAp 131v; SkarŻyw 131, 317, 557.

a. Blask nadziemski, światło jako znak, który w sposób widzialny ukazuje coś z Boga, jest odbiciem jego chwały, uwydatnieniem majestatu Boga albo objawieniem się istoty pełnej grozy; majestat, chwała; w odniesieniu do świętych i ciał uwielbionych (po sądzie ostatecznym) odblask światłości bożej; claritas, gloria, splendor Vulg (129): PatKaz III 112v; GDy dziewitza Maria od ſwégo milégo ſyna ij od aniolow z wielkim weſelim przez niebo [...] byla prowadzona/ takową iáſnoſcią ogarniona byla od Iezuſa [ światłością słońce zaćmiła] OpecŻyw 182, 20v; ponyeważ im [apostołom] Pan tę yáſność dał/ ktorą ſam od oycá myał KromRozm II gv; KromRozm III B8v, K5v; Leop Sap 4/1; Aby wſzech vmárłych ciáło/ w iáſnośći z grobu powſtáło. BielKron 135v; iż tá wielmożność Páńſka y s thymi wiernemi ſwemi iuż y nád ſłońce y nád mieſiąc ieſt iáſnoſcią wywyſzſzona RejAp 186, 14, 34; Stobą był záwżdy pocżątek moy/ ieſzcże zá cżáſu możnośći twoiey/ w iáſnośći ſwiętey RejPos 231; A tá iáſność/ ieſt nieiákie błyſkánie z wielkiey ſzcżęśliwości duſzney przychodzącey na ćiáło KuczbKat 95, 95 [4 r.], 215; Ich kwiát [o świętych i sprawiedliwych ludziach] z cżáſem niezbiega áni mdleie: bo iáſnośći tey żadna ſtárość niewádzi. SkarŻyw 130, 312, 456; GrabowSet R; LatHar 300; Abowiem y to co vwielbiono było w tey mierze nie byłoć vwielbiono/ dla oney przewyzſzáiącey iáſnośći [propter excelentem gloriam]. WujNT 2.Cor 3/10; A my wſzyścy/ odkrytym obliczem chwałę Páńſką iáko w źwierćiedle vpátruiąc/ w toż wyobráżenie przemienieni bywamy z iáſśći w iáſność (marg) z chwały w chwałę. (‒) [a claritate in claritatem]/ iáko od Duchá Páńſkiego WujNT 2.Cor 3/18, Col 1/11.

jasność czyja [w tym: czego (31)] (66): PatKaz I 4v; PatKaz II 54v; [Maryja] yeſt yaſznoſzcz ſzwyatloſzczy vyeczney a obraſz dobroczy yego PatKaz III 87, 110, 123; Oyttzowie gdy iaſnoſtz iéy [duszy Chrystusowej] vzrzeli/ barzo ſie ſtego radowali OpecŻyw 161; WróbŻołt D6, 117v, 118; kroł [!] tenći ieſt/ ktory roſkázuie wſſytkiem ſpráwam niebieſkiem/ á ktory ieſt zewſſąd przezroczyſty wiáſnoſći máieſtatu ſwego. RejPs 35, 121; ale ſię ſtaniem czyſczy/ iaſny/ duchowny nieſmiertelny przirownany iaſnoſci ciału Chriſtuſſowemu SeklKat Rv; Iż ye ze wſſech trudnośći ná wſſem wybáwiłá/ Też nyezwycyężoná moc rámyenyá twoyego/ A oná ſtraſſna yáſność oblicża Boſkyego LubPs Mv, Kv marg, M2v, N2v, P5, T6v [2 r.], Z2v, Z3; Leop Philipp 3/21; Tymi słowy dawa znáć iż ſię ſekty bárzo rozmnożyły/ przetho iáſność słońcá ſpráwiedliwoſći/ tho ieſt Kriſtuſá/ vmnieyſzoná ieſt BibRadz II 138a marg, Ps 91/8, I 356b marg, Is 60/3, Ez 10/4, Hebr 1/3; RejAp 14 [2 r.], 75v, 131v, 182v [2 r.], 200, 202; miłośćiwy Pánie/ rácżże też vderzyć thym promieniem tey ſwiętey a możney iáſnośći twoiey/ á tą błyſkáwicą łáſki twey ſwiętey/ ná nas ná wſzytki proſtacżki ſwoie RejPos 284; KuczbKat 95, 285; BiałKaz E4; BudNT Apoc 18/1; CzechRozm 54, 120; SkarJedn 282; SkarŻyw 130; CzechEp 154; WisznTr 29; ArtKanc I2v, I10v; GrabowSet B4v, C4v, O, Q; O Dobry Iezu/ ſłowo oycowſkie/ iáſnośći wiekuiſtey chwały [...] náucż mię pełnić woley twey LatHar 184; Nie rácż Pánie pámiętáć ná grzechy młodośći iego/ y niewiádomośći iego ále według wielkiego miłośierdźia twego wſpomni nań w chwale iáſnośći twoiey. LatHar 657, 202, 366, 367, 410; Kto ſię nád to więcey wywiáduie/ y ſzpera w táiemnicách Bozkiego máieſtatu/ ten będzie zátłumion od iáſnośći iego. WujNT 564; Ktory [Chrystus] będąc iáſnośćią chwały [sit splendor gloriae]/ y wyráżonym obrázem iſtnośći iego/ [...] śiedźi ná práwicy máieſtatu ná wyſokośćiách WujNT Hebr 1/3 [przekład tego samego tekstu: BibRadz, BiałKaz E4, CzechRozm 54, SkarJedn 282, WujNT 304, 753], s. 304, Apoc 18/1, 2.Cor 3/7, s. 620, 753; SkarKaz 516a.

W przeciwstawieniach: »jasność ... ciemność (3), niskość, poniżenie« (5): Leop Philipp 3/21; RejAp 14; Nápráwi ćiáło niſkośći náſzey/ przypodobáne ćiálu iáſnośći ſwoiey [corpus humilitatis nostrae configuratum corpori claritatis suae Vulg Philipp 3/21]. KuczbKat 95; ArtKanc I10v; Cięmnośći me iáko ſchwalą iáſność twoię? GrabowSet B4v.

W połączeniach szeregowych (6): RejAp 182v; LatHar 667; Stan świętych w niebie przyrownány ieſt śkłu [...] dla czyſtośći/ ſzczyrośći/ iáſnośći y przezroczyſtośći ćiał vwielbionych. WujNT 888; ále nie gorſz ſię tym/ á pomni/ iż toż ćiáło wielką chwałę/ więtſzą niżli ſłońce piękność y iáſność/ y wdźięczność wſzytki wonie przechodzącą mieć będźie. SkarKaz 205a; Bądźże Boże tobie chwałá/ cżeść, moc, śiłá, iáſność, sławá/ boś ty wſzyſtkich rzecży Pánem ArtKanc TU; LatHar 561; WujNT 304.

W charakterystycznych połączeniach: jasność bostwa, chwały pańskiej (boskiej) (10), majestatu (2), oblicza boskiego (pańskiego) (7), światłości (wiecznej) (3).

Zwroty: »jasnością (a. od jasności, a. w jasności) (o)świecić (się), oświecony; jasność świeci się« [szyk zmienny] (9 : 1; 1): PatKaz III 97, 117; Pochwalcieſz go y wy wſſytki w ſwiátłośći ſwey gwiazdi Iż was pan iáſnoſcią ſwoią tu oſwieca záwżdi. LubPs ff3v; RejAp 14, 147v; KuczbKat 285; BudNT Apoc 18/1; ArtKanc I10v; Swiećić wżdy on [o majestacie Bożym] wiecżną iáſnośćią świętym niebieſkim/ ále iedno z dáleká y przez źwierćiádło/ pielgrzymom źiemſkim. LatHar 601, 616; A Potymem widźiał drugiego ániołá sſtępuiącego z niebá/ máiącego moc wielką: y oświećiłá ſię źiemiá od iáſnośći iego [et terra illuminata est a gloria eius]. WujNT Apoc 18/1.

»promienie a jasność wydawać« (1): oblycze panny maryey promyenye a yaſnoſzcz uydaualo dzywną yaſnoſzczyą PatKaz III 112v.

»zaćmić w sobie jasność niebieską« (1): [gdy przełożeni kościoła odstąpią prawdy, wiary i cnoty] iuż ich możemy nie zwáć gwiazdámi niebieſkiemi/ ále gwazdámi [!] márnie vpádłemi ná ziemię/ gdyż zábawiáiąc ſie rzecżámi ziemſkiemi/ iuż záćmili y zágubili w ſobie onę wierną á prawdziwą iáſność niebieſką. RejAp 76v.

Wyrażenia: »jasność boża, boska, Pana Boga« = claritas Dei Vulg (5 : 1 : 1): Leop Apoc 21/23; Skrzydłá kthoré zákrywáią thwarz znáczą/ iż Aniołowie ſámi nie mogą pátrzyć ná iáſność Bożą. BibRadz I 356b marg, Ps 89/17; SkarŻyw A5v; A to miáſto nie potrzebuie ſłońcá áni kśiężycá/ áby świećiły w nim: ábowiem iáſność Boża oświećiłá ie WujNT Apoc 21/23, Luc 2/9, Apoc 21/11.

»jasność ojcowska« = Chrystus [szyk 2 : 1] (3): CHryſtus Iezus/ iáſność Oycowſka/ y wyráżenie iſtnośći iego/ ktory wſzyſtko nośi mocą ſłowá ſwego/ [...] dniá dziśieyſzego racżył ſię w chwale vkázáć. LatHar 389, 221, 401.

»promień jasności« (4): PatKaz II 54v; RejPos 284; GrabowSet Q; DUchu święty/ krewkośći Náſzey day z wyſokośći/ Promień twey iáſnośći LatHar 366.

»słońce jasności« = Chrystus (2): To iuż wſzyſcy wiemy kogo ſłońcem iáſnośći/ kogo ſwiátłem ſpráwiedliwośći piſmá ſwięte zową. Boć nikogo inego iedno Páná náſzego Jezuſá Kriſtuſá. RejAp 99, 136.

»świecąca jasność« (1): Lecż/ gdy ty [o Bogu]/ ſwey świecącey/ Mnie vdźieliſz/ iáſnośći/ Obłok ſpędźiſz/ ślepiącey/ Ták/ bym był tey godnośći Iák Duchy/ co tu żyły w twey miłośći. GrabowSet O.

»wieczna, wieczysta, wiekuista jasność« [w tym: »światło, światłość wiecznej jasności« (2)] = Bóg [szyk 4 : 2] (4 : 1 : 1): Bo ią [Maryję] iáſność wieczna ſobie obráłá naczyſtſzą: bo ćiáło okrom zmázy ćieleſnéy vrodźiłá. BiałKat 228v; GrabowSet O2v; WSzechmogący y wiecżny Boże/ oto ią przyſtępuię do Sákrámentu iednorodnego Syná twego [...] iáko niemocny do lekárzá żywotá/ niecżyſty do źrzodłá miłośierdźia/ ślepy do świátłośći wiecżney iáſnośći LatHar 208; O Pánie IEzu Chryſte/ źwierćiádło iáſnośći wiecżney/ przedwiecżna mądrośći nawyżſzego Bogá Oycá/ wſpomni ná ono vżalenie twoie LatHar 293, 601, 659.

Szeregi: »chwała, (a, abo, i) jasność« [szyk 3 : 2] (5): WróbŻołt 118; KuczbKat 95; CzechRozm 120; WIELKI KROLV [o Bogu]/ obeſzłá ćiebie świetna chwałá/ Nieprzyſtępna twa iaśność [!] wkoło ćię odziałá WisznTr 29; Nie iednáka będźie ćiał świętych iáſność ábo chwałá/ ále rozmáitá/ według rozlicznośći zaſług. WujNT 620.

»jasność i oświecenie« (1): A pogáni chodźić będą w iáſnoſći twoiey/ y krolowie w oświeceniu wześćia twego. BibRadz Is 60/3.

»światłość a jasność« (4): RejAp 186; RejPosWstaw [213]; Ale Pan tobie vſtáwicżną świátłośćią/ á Bog twoy będzie tobie iáſnośćią. CzechRozm 120, 120.

2. Bezchmurnośc nieba, słoneczna pogoda; serenitas Mymer1, Mącz, Calep (19): Serenitas Clarheit. Iaſnoſcz. Mymer1 4v; FalZioł V 55 [2 r.], 55v, 56 [2 r.]; Serenitas, Iáſność/ Pogodá/ Wyyáſnienie. Mącz 386b; Calep 971a; Niebo w ſwey iáſnośći/ pobudza myśl náſzę/ ku práwey wdźięcznośći. ArtKanc F4v.

W przeciwstawieniach: »jasność (dniowa) ... deszcz, noc« (2): Wedlug przyrodzenia znamienia iaſnoſc/ albo deſzcż FalZioł V 55; Nocli iáſność ſwym płaſzcżem przyodźieie dniową SapEpit A4.

Wyrażenia: »jasność dnia, dniowa« (1 : 1): Hilaritas diei, Iáſność dniá. Mącz 156a; SapEpit A4.

»jasność niebieska« (1): AEthera, yáśność [!] niebieska. Mącz 5c.

»jasność na powietrzu, powietrza« (3 : 2): Mrozu odelżenie iaſnoſc na powietrzu. FalZioł V 55, V 55v [4 r.].

Szereg: »jasność i suchość« (1):Iaſnoſc y ſuchoſc z wiatrem. FalZioł V 55v.
3. O kolorze: zbliżony do białości (6): FalZioł V 1v, 3; Praestringitur eboris nitor, Iáſność słoniowey kośći názbyt przebiya álbo ſtawa ſie ciemna. Mącz 422a.
Wyrażenie: »śnieżna, śniegu jasność« (2 : 1): Pokroṕ mię hyſſopem/ á oczyśćion będę/ Omyy mię/ á śnieżnéy iáſnośći nábędę [et super nivem dealbabor Vulg Ps 50/9] KochPs 76; LatHar 83; GosłCast 19.
4. Zrozumiałość, brak zawiłości (o tekście); perspicuitas Mącz, Calep, Cn; evidentia Cn (8): Perspicuitas, Przezrocziſtość/ Iáſność. Mącz 406b; Nád to w II. ká. dzyeiow Apo. w kazániu onym Piotrá ſ. iáſnośći pełnym tego dokłáda Lukaſz ſ. RejPosWstaw [1433]v; Calep 791b; Otoż albo te dwie mieyſcá ſą iáſnie máluiące Cżyśćiec/ álbo więc iż iáſność ſwoię z wykłádu ták wielkich y świętych dwu kośćielnych Doktorow biorą WysKaz 35.
Zwrot: »jasność ćmić, zacimiać« (1 : 1): A ták też iáſność ich prześrocżyſtą/ wykłádem ſwym grubym/ záćimiaſz y zeſzpacaſz. CzechRozm 57v; SkarKaz 204a.
Szereg: »jasność, jawność« [szyk 1 : 1] (2): Evidentia, Iásność/ yáwność. Mącz 494d; Calep 377a.
5. O zdolności dobrego widzeniai bystrość, ostrość wzroku; lumen Vulg (7): RejPs 83v; SienLek 64; Prodest perspicuitati oculorum, Cziśćy oczy/ pomaga yásnośći oczom. Mącz 43lb.
Wyrażenia: »jasność oczu« = lumen oculorum Vulg (2): Serce moię ſtrwożone we mnie/ odſtąpiłá mię moc moiá/ á iáſnośći ocżu moich nie máſz przy mnie [Vulg Ps 37/11]. LatHar 162 [idem] 611.

»jasność wzroku« (2): Mozg Orłowy á żołć z miodem iarzączym zmieſzany/ iaſnoſć wzroku przywraca ocżi pomazuiąc FalZioł IV 17b, V 58.

6. Jawność, widok publiczny (10):

W przeciwstawieniu: »tajemność ... jasność« (2): Sercá ſkryte táiemnoſcią/ Otworzy ie Bog iáſnoſcią. BielKron 135v; WujNT Zzzzz 2v.

Szereg: »jasność i widok« (1): Wſłońcu mowi piſmo poſtáwił przybytek ſwoy/ to ieſt/ ná iáſnośći y widoku. SkarJedn 13.
Wyrażenie przyimkowe: »na jasność« (7):
~ Zwroty: »odkryć się na jasność« (1): od tego czáſu záſtárzáła waśń y nienawiść/ kthorą wſzyścy iákmiarz mieli przećiw duchowieńſtwu/ odkryłá ſye práwie ná iáſność. BiałKat 164.

»na jasność (wy)da(wa)ć« (2): ſtárałem ſie oto ſchucią iákobych mógł w. m. wſzem w obecż te Kſiąſzki co nalepiey ná iáſnoſc wydáć BielKron Mmmm2, 25.

»na jasność wyjść« [szyk zmienny] (3): LibMal 1548/144v; RejKup d6; Corycaeus ascultavit, Proverb. Táyemna rzecz wyſzłá ná yáſność/ Yuſz to y przekupki wiedzą/ bywa mówiono. Mącz 66d.

»występić na jasność« (1): In medium venire, Wyſtępić przed obliczność ná yáſność. Mącz 480c. ~

7. W tytułowaniu osób wysoko postawionych w hierarchii społecznej, głownie panujących (48):

W połączeniach szeregowych (2): miley nam słucháć gdy kto mowi do iáſnośći/ zacnośći/ wielmożnośći/ świętobliwośći/ wielebnośći/ do máieſtatu/ śláchetnoáći/ vrodzonośći/ y nawielebnieyſzey miłośći náſzey [Cum quis alloquitur celsitudinem, excellentiam, praestantiam, magnificentiam, reverentiam, maiestatem, sanctitatem, nobilitatem, generositatem, egregietatem et reverendissimam dominaionem nostram]. ModrzBaz 59v, 59v.

Zestawienia: »Jego Jasność« [w tym: Jego Cesarska Jasność (2)] = Serenitas JanStat [szyk 11 : 2] (13): Nieprzezwyćiężny á Nawielmożnieyſzy Turecki Ceſarz/ moy námiłośćiwſzy pán/ odeſłał mię z thákowym poſelſtwem/ áby iáſnośći wáſzey/ imieniem iáſnośći iego/ winſzował wſzego dobrego/ ſzcżęſliwego ná długie cżáſy pánowánia fortunnego krolowánia. BielKron 331v, 331v, 332 [2 r.]; y przy Iego Iáſnośći y Kroleſtwie będę ſtał/ y przy iego potomkách iáko Rádá iego Iáſnośći przećiwko kożdemu iego nieprzyiaćielowi SarnStat 1125, 1124 [2 r.], 1125, 1126, 1127 [3 r.].

»Krolewska Jasność« (1): Téż gdźieby Miſtrz wielki żadnym obyczáiem przyśiądz niechćiał/ álbo z Królewſką Iáſnośćią [cum Regia Serenitate JanStat 911] nie zgadzał ſie [...] tedy ... SarnStat 1127.

»Twoja Jasność« [szyk 1 : 1] (2): Gdyż też w to y łáſkáwe fatá potráfiły/ W cżym ią prożny/ tym Iáſność twoię obdárzyły. StryjWjaz A2v, A2.

»Wasza Jasność« [w tym: Wasza Cesarska Jasność (4)] [szyk 29 : 1] (30): bo pan nasch ma yeſcze wiele rzeczi vſtnie mowycz kv poſlv v. Iaſnoſczy okolo Chrzeſczyanſtwa ktorich rzeczi yeſt barſo potrzeba myedzi vaſchą Iaſnoſczia LibLeg 11/61v, 11/60 [4 r.], 60v [2 r.], 61 [4 r.], 61v [7 r.] (24); Co ieſli waſzá C. I. vcżynić racżyſz/ ma Waſzá C. I. poznać y doświadcżyć/ iż I. M. Turecki Ceſarz/ o tym ſie piecżołuie coby ku pokoiowi przyiáźnie y miłośći ſtarośćiam z obopolnym ſłużyło. BielKron 332, 331v [2 r.], 332 [2 r.].

Synonimy: 1. blask, światło; 2. pogoda; 4. prostota.

Cf JAŚNIA

LW