[zaloguj się]

KACEROWAĆ (1) vb impf

Pierwsze a jasne; teksty nie oznaczαją é.

Fleksja
indicativus
praes
pl
1 kacerujemy

[praes 1 pl kacerujemy.]part praes act kacerując.

stp notuje, Cn brak, Linde XVIXVII w.

Wiązać, kojarzyć z kacerstwem:
a. Nazywać kogoś kacerzem, przypisywać kacerstwo [kogo]:
Szereg: »heretykować, kacerować«: káżdego kto do do nog iego vpádáć nie chee [...] heretykuiąc/ káceruiąc/ Lutrámi/ Nowokrzcżeńcámi/ świniámi dźikimi/ beſtyámi/ potworámi y nieẃiedźieć cżym názywáiąc CzechEp 25.
b. [Wypaczać, obracać w kacerstwo [co]: Kośći ludzi ſwiętych chowamy/ á náukę ich káceruiemy. GrzegŻarnPos 1582/534v.]

Synonim: a. heretykować.

Cf [KACEROWANY], KACERZOWANIE

ZCh