[zaloguj się]

LANCKNECHT (7) sb m

lancknecht (4), landsknecht (1) landcknecht (1), lancknet (1); lancknecht RejPos, Calep (3); landsknecht StryjKron; landcknecht KwiatOpis; lancknet Mącz.

-a- (2) Mącz, RejPos, -å- (2) KwiatOpis, StryjKron; e jasne.

Fleksja
sg pl
N lancknecht lanoknechci, landcknechtowie
A landsknecht(o)w

sg N lancknecht (3).pl N lanoknechci (2) RejPos, Calep, landcknechtowie (1) KwiatOpis.A landsknecht(o)w (1).

stp: lancnat, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

Żołnierz piechoty zaciężnej, uzbrojony w pikę, miecz i czasem w broń palną (z niem. Landsknecht, w XVI w. pojawiła się też wtórna forma Lanzknecht jako wynik skojarzenia z Lanze); lancearius Mącz, Calep; ferentarius, veles Calep (7): Lancearius, Drab/ Láncknet. Mącz 183c; Zamek weſpołek z Miſtrzem Liflandckim Wilhelmcm Furſtembergem/ iegoż właſni Landcknechtowie Moſkwićinowi wydáli. KwiatOpis B2; Krol mu Iágieł ná pomoc Márſzałká z Polaki Przysłał/ á Miſtrz też Pruſki Landsknechtow z Krzyżaki. StryjKron 517; Lancearius, Qui lanceam gerit ‒ Lanczknecht oſzczepza bron noſſaci. Calep 580b, 414b, 1106a.
a. O gwardii papieskiej (1): ábo cżemu cie [o św. Piotrze] 1áncknechći nie nioſą ná rámionach ſwoich/ iáko ſie dziś dzyeie około tych/ ktorzy ſie miánuią być ná mieyſcu twoim? RejPos 301.

Synonimy: drab, drabant.

ZZie