[zaloguj się]

LĘKANIE (15) sb n

a jasne; e z tekstów nie oznaczających é oraz -é (Cn e pochylone).

Fleksja
sg pl
N lękani(e)
D lękaniu
A lękani(e) lękani(a)
L lękaniu

sg N lękani(e) (8).D lękaniu (1).A lękani(e) (4).L lękaniu (1).pl A lękani(a) (1).

stp, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Znaczenia
Obawa, strach; abiectio Calep; pavitatio, pavor Cn (15): LĘkanie na dziecię przez ſen przychodzi: z wielkiego obżarſtwa iedzenia. FalZioł V 43, V 43 [2 r.]; BudBib Ier 20/10; Abiectio, idem est quod animi delectio et contemptus sui. Quid debilitatio atque abiectio animi tui ‒ Lękanie. Calep 5b. [Cf LĘKNIENIE Calep 904b].

lękanie czego (2): Spádnie ſtrách ná krole zyemſkie á chwały twey lękánie LubPs X3v; BudBib Eccli 40/5.

W połączeniach szeregowych (2): FalZioł V 43; Popędliwość/ zawiść/ záfráſowánie/ wzruſzenie/ lękánie śmierći [Furor et zelus, turbatio et fluctuatio et timor mortis]/ gniew/ nieprzyiazń y cżáſu odpocżynienia nocny ſen ná łożu/ tyć rzecży rozmáićie káźdego vmysł trapią. BudBib Eccli 40/5.

Wyrażenie: »lękanie serca« = serce się lęka (1): [wódka rojownikowa] boiazni oddala y lękania ſercza kthore rzecży prychodzą [!] z melankolijey FalZioł II 11b.
Szeregi: »bojaźń i lękanie« (2): FalZioł II 11b; Venire in religionem res aliqua dicitur, W boyázń y w lękánie prziść gdy ſie zwłaſzczá ludźie którey rzeczy lękáyą. Mącz [351]b.

»radość i lękanie« (1): Witaycieſz moię dziatki me wſzytko kochanie Razem radoſcz przypadła razem y lękanie RejJóz N4.

»strach a (i) lękanie« (4): LubPs X3v, gg3; Strách y lękánie [timor et tremor] wielkie przydźie ná źiemię BibRadz 4.Esdr 15/36; LatHar 291.

»lękanie i teskność« (1): y wźiął Piotrá/ y Iákubá/ y Ianá/ z ſobą: y przyiął ná ſię lękánie y teſkność. LatHar 707.

Synonimy: bojaźń, obawanie, strach, zastraszenie.

Cf LĘKAĆ, LĘKAĆ SIĘ, [LĘKLIWOŚĆ], LĘKNIENIE

KN