[zaloguj się]

LISOWATY (35) ai

lisowaty (31), lissowaty a. lisowaty (4); lisowaty PatKaz III, Murm, Mymer1 FalZioł, Leop, BielKron (2), Mącz (6), SienLek (10), BudBib, Oczko, GórnRozm, KochFr, KlonWor; lissowaty a. lisowaty LibMal (3); lisowaty : lissowaty a. lisowaty GlabGad (3 : 1).

o oraz a jasne.

Fleksja
sg
mNlisowaty fN nNlisowat(e)
G Glisowat(e)j Glisowat(e)go
A Alisowatą A
Ilisowatym I I
pl
N subst lisowat(e)
G lisowatych
D lisowatym

sg m N lisowaty (22).G lisowat(e)go (1).I lisowatym (3).f G lisowat(e)j (1).A lisowatą (3) [w tym: -a (1)].n N lisowat(e) (1).pl N subst lisowat(e) (1).G lisowatych (1).D lisowatym (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

Będący koloru sierści lisa; rudy, żółtawy, czerwonawy; rufus Murm, Mymer1, Vulg, Mącz, PolAnt, Cn; burrus Mącz, Cn; pyrrhus Mącz; robus, rufulus, russus, rutilus, subrufus Cn (35): Rufesco, Liſowátim/ żółtym być. Mącz 360a, 28b, 334b, 360a; Mocz liſowáty á iákoby złotey bárwy/ známionuie dobre zdrowie SienLek 26; Mocz liſowáty álbo przyliſowáć/ máiąc ná dnie káwáłki białe okrągłe/ á ná wirzchu iákoby tłuſty/ známionuie niemoc płucną/ Dychawicę. SienLek 26v, 26 marg, 26v [3 r.], 40.

W charakterystycznym połączeniu: mocz lisowaty (7).

a. O włosach i skórze człowieka (23): PatKaz III 119v; Murm 50; Mymer1 24v; GlabGad Mv, P8; ma brodą liſſowatha dlugą LibMal 1547/128; Ieſt then Zid chlop mlodi ſuchi trochą liſſowathi LibMal 1547/129v, 1548/146; Leop 1.Reg 16/12; Vrodziło ſie pirwſze dzyecię liſowate á koſmáte/ imię iego było Ezau BielKron 14, 181v; Mącz 4c, 360a; Gdźie pánuie iáſna żołć/ gorąca y ſucha/ táki człowiek bywa pyſzny/ chełpliwy/ gniewliwy/ popędliwy/ zdrádny/ ſzczodry/ śmiáły/ koſmáty/ piegáty/ liſowáty SienLek 29v; BudBib Gen 25/25; Oczko 34; á ieſczebym ták chćiał/ żeby tego oſobá kto kwituie wypiſána byłá/ ieſłi wielkiego wzroſtu/ czy ſrżedniego/ czy máłego/ ieſli czarny/ ábo liſowáty/ ábo białokurowáty/ y máli znak iáki ná twarży/ ábo ná ręce GórnRozm Lv; Drugi ondźie mknie z żołtym płaſzcżem do fárbierzá, Ow z liſowátym wąſem cżeſze do Bárwierzá. KlonWor **2.

W charakterystycznych połączeniach: broda lisowata(-y, -e) (3), chłop, dziecię, wąs, włosy (2).

Szereg: »ryszawy albo lisowaty« (1): Cżemu ryſzawe albo liſowate włoſi richlej zbieleią niżli inakſze. GlabGad Bv.
α. W funkcji rzeczownika (4): GlabGad B2v; PIegi/ ácz ieſth rzecz liſowátym przyrodzona/ ábowiem rumiáność krewna/ która przez ćienką ſkorną płeć przebija/ łatwie od ſłońcá więdnie á w piegi ſye obraca SienLek 78v, 78v; ROśmiéy ſię/ dobry ſąśiedźie/ Liſowáty przy biéśiedźie Pił z kuſzá práwie ſporégo/ Ták iż tylko brodę z niego Widáć było krokoſową KochFr 101.
b. O skórze lub upierzeniu zwierząt (1): Potym też Woyciech piſze iżby było zwierzę morzkie/ liſowatą ma ſkorę na ſobie. FalZioł IV 39d; [Iáſtrząb ſzárego á białłego y liſowátego piorá. CygMyśl I2v, I2v [2 r.], 13, I3v [2 r.]].

Synonimy: rusy, ryszowy.

Cf LISAWY, LISI, PRZYLISOWATSZY

KN, ZZa