[zaloguj się]

NAKŁONIONY (29) part praet pass pf

nakłoniony (27), nakłonion (2).

a oraz pierwsze o jasne; -ony, -ón, -(o)no.

Fleksja
sg
mNnakłoniony, nakłonion fNnakłonionå nNnakłonion(e), nakłoniono
D Dnakłonion(e)j D
Anakłoniony A Anakłonion(e)
I Inakłonioną I
pl
N m pers nakłoni(e)ni
subst nakłonion(e)
G nakłonionych

sg m N nakłoniony (12), nakłonion (1); ~ (attrib) nakłoniony (3); ~ (praed) nakłoniony (2) FalZioł, ZawJeft, nakłonión (1) Mącz.A nakłoniony (1).f N nakłonionå (2).D nakłonion(e)j (1).I nakłonioną (1).n N nakłonion(e) (3), nakłoniono (1); ~ (attrib) nakłonion(e) (1); ~ (praed) nakłonion(e) (2) Mącz, ArtKanc, nakłoniono (1) FalZioł.A nakłonion(e) (1).pl N m pers nakłoni(e)ni. subst nakłonion(e) (2).G nakłonionych (1).

stp s.v. nakłonić, Cn s.v. nachylony, Linde w objaśnieniu s.v. nachylony.

1. Pochylony, przechylony w jakimś kierunku; flexus Mącz; camur, deflexus Calep; acclinis, declivis, deflexus, demissus, devexus, inclinatus, incurvus, obliquus, obstipus, proclinatus, proclivis, pronus Cn (15): Mącz 129d; Reflexus – Nakłonioni, nachilioni. Calep 904a, 156a.
Wyrażenia: »nakłoniona głowa« (2): BierRaj 22; Devexum caput in dextrum humerum, Powieſzona álbo nákłoniona głowá ku práwemu rámieniu. Mącz 83c.

»na [jaką] stronę nakłoniony« (2): Flexuoſus, Krzywy y ná tę y ná owę ſtronę nákłoniony. Mącz 129d, 325c.

W przen (6):

W przeciwstawieniu: »podniesion ... nakłoniony« (1): By ſię był Stephan ták nie modlił/ kośćiołby był nigdy Páwłá nie miał. Lecz dla tego podnieśion ieſt Pàweł/ iż Stephan ku ziemi nákłoniony/ był wyſłuchan. WujNT 425.

Wyrażenia: »ku gniewowi pańskiemu nakłoniony« = narażony na gniew (1): ábyś y ſtan ſwoy poććiwy ták vważać y miárkowáć racżył/ y Rzecżypoſpolitey ták záwikłáney/ á ſnadź ku gniewowi Páńſkiemu nákłonioney/ ták zábiegáć racżył/ iákoby ſie s ciebye vkazał on mąż co o nim Dawid powiadał RejZwierc [283]v.

»na [jaką] stronę nakłoniony« (1): Neutro inclinata spe. Nádźieyá áni ná tę/ áni ná owę ſtronę nákłoniona. Mącz 246b.

»uszy nakłonione [na co]« (2): Pánie głos moy wyſłuchay. Niech będą vſzy twoie nákłonione ná głos modlitwy moiey. LatHar 169, 615.

»ku ziemi nakłoniony« = pokorny, uniżony (1): WujNT 425 cf W przeciwstawieniu.

a) W opisie gwiazdozbioru noszącego nazwę człowieka (1): Cepheus [...] Ręce wynióſł wzſoko/ o dźiéwkę ſye boiąc. Ow po ſzyię iuż w morzu gáśnie nákłoniony KochPhaen 22.
Przen: Znajdujący się gdzieś [ku czemu] (1): Ci z kráiów Aquilonom podległych/ á owi Z pól nákłonionych ku południowi. KochPs 164.
a. O wzroku (1):
Wyrażenie: »ku ziemi wzrok nakłoniony« (1): Ulisses mowić ćwicżony, Powſtawſzy, ku ziemi wzrok trzymał nakłoniony KochMon 26.
2. Skłoniony, podatny, gotowy do czegoś; przychylny czemuś (11): FalZioł V 19d; Flexanimus, Vmysł nákłoniony. Mącz 129d.

nakłoniony do czego (1): Wſtyd mówić: że był/ z rozumem ſtworzony Człowiek/ do niemych kloców nákłoniony ZawJeft 18.

nakłoniony k(u) czemu (4): FalZioł V 19; LeovPrzep A3v; (Cialo) Iam ieſt ná świećie ſpániáłe/ mocne, ktrafne, młode, cżerſtwe/ y k márnośćiam nákłonione/ przethoż chcę w roſkoſzy żyć/ wſzyſtko ſobie odważyć. ArtKanc S3v; WujNT 649.

Wyrażenie: »nakłonion obietnicami« (1): Excitari praemiis et promissis, Być nákłonión obietnicámi. Mącz 53b.
Szeregi: »namowiony abo nakłoniony« (1): [Apostoł] w tym lepák liśćie ſtára ſię odwieść tych/ ktorzy przez fałeſzne Apoſtoły [...[ ábo iuż byli ná Zydowſkie ceremonie námowieni/ ábo przynamniey ku nim nákłonieni WujNT 649.

»ani nakłoniony, ani zmiękczony« (1): Pátrzayćie ludźie/ ieſli nie miłość wáſzá przećiw fobie/ á waśń przećiw bráćiey wáſzey/ záślepiłá was/ á ſercá wáſze zátwárdźiłá/ iż áni nákłonieni áni zmiękcżeni być możećie [ut nec flecti, nec emolliri possitis]. ModrzBaz 143v.

W przen [ku czemu] (2): Grandinosus, qualitas coeli grandinosa, Niebo yeſt nákłonione ku gradowi álbo ma ſię ku gradowi. Mącz 148c, 165d.
3. Zachwiany, podważony (3):
Wyrażenie: »do upadku, ku padnieniu nakłoniony« (1:1): Ruinosus, Pádnący/ Lecący/ To yeſt ku pádnieniu nákłoniony. Mącz 361d; MycPrz II A.
a. Zepsuty (1):

W połączeniu szeregowym (1): chociaby go nacż wiodło ono złe á ſkáżone á nákłonione przyrodzenie iego/ iuż ie ſnádnie zgwałći á przełomi/ wſpomniawſzy co ieſt Bog RejPos 208v.

Synonimy: 1. nachylony, pochylony, schylony; 2. namowiony.

Cf NAKŁONIĆ, NIENAKŁONIONY

ES