[zaloguj się]

NAPEŁNIĆ (344) vb pf

a oraz e jasne.

Fleksja
inf napełnić
praet
sg pl
1 m napełniłem, -m napełnił m pers -chmy napełnili
2 m napełniłeś, -ś napełnił m pers napełniliście
3 m napełnił m pers napełnili
f napełniła m an
n napełniło subst napełniły
plusq
sg pl
2 m m pers -ście byli napełnili
3 m był napełnił, napełnił był m pers
f była napełniła m an
imperativus
sg pl
2 napełni, napełń napełńcie, napełnicie
3 niech(aj) napełni
conditionalis
sg pl
1 m bych napełnił m pers
f bych napełniła m an
2 m byś napełnił m pers
3 m by napełnił m pers by napełnili
n by napełniło subst
con praet
sg
3 m by był napełnił
impersonalis
praet napełniono
participia
part praet act napełniwszy

inf napełnić (49).fut 1 sg napełnię (7).2 sg napełnisz (8).3 sg napełni (19).1 pl napełnimy (1).2 pl napełnicie (3).3 pl napełnią (7).praet 1 sg m napełniłem, -m napełnił (9).2 sg m napełniłeś, -ś napełnił (10).3 sg m napełnił (71). f napełniła (18). n napełniło (1).1 pl m pers -chmy napełnili (1).2 pl m pers napełniliście (3).3 pl m pers napełnili (35). subst napełniły (7).plusq 3 sg m był napełnił (3) PatKaz III, RejPos (2), napełnił był (3) KromRozm III, OrzQuin (2). f była napełniła (2).2 pl m pers -ście byli napełnili (1).imp 2 sg napełni (19), napełń (9); napełni OpecŻyw (2), BielŻyw, WróbŻołt, KromRozm III, KrowObr, KochPs, SkarŻyw, GrabowSet (3); napełń LubPs (2), SienLek, HistRzym; napełni : napełń Leop (3:1), BudBib (3:1), ArtKanc (1:2), LatHar (1:1).3 sg niech(aj) napełni (5).2 pl napełńcie (5), napełnicie (5); napełńcie OpecŻyw, RejPos, BudNT; napełnicie BielŻyw, KrowObr, BudBib; napełńcie : napełnicie ReszPrz (1:1), WujNT (1:1).con 1 sg m bych napełnił (1). f bych napełniła (1).2 sg m byś napełnił (1).3 sg m by napełnił (15). n by napełniło (1).3 pl m pers by napełnili (4).con praet 3 sg m by był napełnił (3).impers praet napełniono (1).part praet act napełniwszy (16).

stp notuje, Cn brak, Linde XVII w.

1. Sprawić, że coś jest pełne, wlać, wsypać, włożyć w co dużo czego; implere Cdlag, Mącz, PolAnt, Vulg; complere Mącz (201): Nápełnić. Implere. Calag 210a.

napełnić co [w tym: co czym (23), co czego [= czym (5)] (56): ij napełnili/ iakoby dwanáſcie koſſow odrobin ktoré były zoſtaly OpecŻyw 52v, 41; TarDuch C8; Napełnić ſkleniczę kwieciem wonnem á zakrić dobrze FalZioł II 2a; BielŻyw 158; Także gdy on wiatr żyły y też mieſtcza prożne w żołądku napełni tedy przeſtawa chęć iedzenia GlabGad K3v; [Talarzy] każdemu iedno vcho vrznąwſzy: dziewięć worow wielkich napełnili MiechGlab 13; LubPs F3; Tobie záſię obiecał gumná y ſtodoły/ Hoynie ná wſzem nápełnić [promptuaria eorum plena Vulg Ps 143/13] y w oborze woły. RejWiz 187; vzrzawſſy ſtudnię wody/ ſzłá/ y nápełniłá fláſzkę [implevit utrem]/ y dáłá dziećięćiu pić. Leop Gen 21/19, 1.Reg 16/1; BibRadz Prov 8/21, Luc 5/7; BielKron 265; Implevit mero pateram, Ná pełnił [!] winem czáſzę álbo kubek. Mącz 304d; przyłoż ná onę ránę żołthku iáiowégo z mieſzáwſzy z rożánym oleiem/ w tym rozmocz pácześi y nápełnić wizytkę ránę. SienLek 145v, 105; RejAp 71; y przyſzli [apostołowie]/ á n ápełnili [!] dwie łodzi [impleverunt ambas naviculas Vulg Luc 5/7] [rybami] ták áż ſie wodą pogrążáli. RejPos 173v, 41v, 165; BudBib Gen 44/1, 1.Reg 16/1, Ez 10/2; BudNT Apoc 8/5; Oczko 19v, 24v; SkarŻyw 596; DAyćie Pánie Suchédni: boſmy wyſuſzyli Káżdą beczkę/ cościebyli nápełnili. PudłFr 8; ArtKanc Q6v; Nápełnićie te ſtągwie wodą [implete hydrias aqua]. WujNT Ioann 2/7, Luc 5/7, Ioann 2/7, Apoc 8/5; Y nápełniwſzy obá pucki ſpieſznobym żárł CiekPotr 37. Cf napełnić co z czego; Zwroty.

napełnić czego komu [= nalać co komu] (1): Izaſz był oney niewieſcie/ ktora Heliaſzá nákarmiłá/ nie nápełnił oleiu onego/ ták iż iey iuż ſędow nie sſtawáło w co by gi była lać miała? RejPos 218v.

napełnić co z czego (4): Leop Ps 129/7; BibRadz Eccle 33/17; Klotáryus Kroi zwoyſkiem idąc/ dobrá Biſkupſtwá Wiromándeńſkiego połupił/ y wozy znich nápełnił. SkarŻyw 527; SarnStat 668.

napełnić czego [= czym] (5): Leop Ioann 6/13; BudBib Reg 16/1, Ez 10/2; BudNT Apoc 8/5; Zebráli tedy/ y nápełnili dwánaśćie koſzow vłomkow [Collegerunt ergo et impleverunt duodecim cophinos fragmentorum ex quinque panibus] WujNT Ioann 6/13.

napełnić czym (26): OpecŻyw 41; Iezu ktorys poſluſznym bedączym tobie wielką obyhitoſcią [!] rib ſieci ich napełnić racżył. ſmi. ſie nad nami. TarDuch C8; FalZioł II 2a; BielŻyw 158; MurzNT Luc 15/16; LubPs D4, F3; nápełń rog twoy Oleiem [imple cornu tuum oleo]/ á chodź/ że ćię poſlę do Iſái Bethleemczyká Leop 1.Reg 16/1; BielKron 265; Mącz 304d; SienLek 69v, 105; RejAp 71; RejPos 41v, 165, 223; RejZwierc 82v; nápełni wory (tych) mężów żywnośćią ile mogą vnieść BudBib Gen 44/1; BudNT Luc 15/16; [bolącą nogę włożyć w faskę] y błótem ćiepłém nápełniwſzy/ nogę do tąd áż przeſtygnie trzymać Oczko 17; WerGośc 221; ArtKanc Q6v; WujNT Luc 15/16, Ioann 2/7, Apoc 8/5. Cf »napełnić pełno [czym]«.

W charakterystycznych połączeniach: napełnić czaszę, flaszkę, garść, gumno, (ile) koszow, łodkę, łodzi (3), rog (2), sieć, stągwie (3), śklenicę, wory (a. ile worow) (2), woz (2); napełnić bogactwy (2), młotem (3), olejem, winem (2), wodą, żywnością; napełnić oleju, oliwy.

Fraza: bibl. »[co] nie napełniło ręki, nie napełnić ręki« = jest czego mało, ktoś ma czego niewiele; non implere manum Vulg [szyk zmienny] (2:1): LubPs dd; Leop Ps 129/7; Trawá/ która nie czekáłá Rázu koſy śiekącéy: Ale przed czálem zniſzczáłá Ogniem gwiazdy gorącéy. Tá ręki nie nápełniłá Żeńcowi ochotnemu [non implevit manum suam, que melit Vulg Ps 129/7]. KochPs 193.
Zwroty: bibl. »napełnić swoj brzuch, żywot, duszę [= wnętrzności]« = najeść się; implere ventrem Pol Ani, Vulg [szyk zmienny] (4:2:1): MurzNT Luc 15/16; LubPs D4; BibRadz Iob 20/23; Nie pocżytáią złodzieiowi gdy vkrádnie áby nápełnił duſzę ſwoię/ bo łáknął. BudBib Prov 6/30; BudNT Luc 15/16; Y radby był nápełnił brzuch ſwoy onym młotem [cupiebat implere ventrem suum de siliquis Vulg Luc 15/16]/ ktore świnie iadły/ á żaden mu niedawał. WerGośc 221; WujNT Luc 15/16.

»napełnić kąty« = uczynić dom zasobnym [szyk zmienny] (6): iż on záwżdy obiecał nápełnić wſzythki kąty thwoie/ á vbłogoſłáwić ſtodoły y obory thwoie [Vulg Ps 143/13]. RejPos 239v, 223; RejZwierc 82v, 256v, 270v; Zoſtániem w wielkiey powadze Będą nas wſpomináć wſzędźie. Nápełnimy wſzytkie kąty Sklepy/ komory/ wárſtáty. MWilkHist E4v.

»napełnić pełno [czym]« (1): Tomiris tatarka poimawſſy go [...] głowę yego w kłodzye nápełniwſſy pełno krwyą cżłowiecżą/ pogręzáć roſkázowáłá. GliczKsiąż D4.

»napełnić aż do (samego) wi(e)rzchu« = usque ad summum complere Mącz, implere usque ad summum Vulg [szyk zmienny] (4): OpecŻyw 41; Mącz 304c; A gdy nápełnili [stągwie] áż do ſámego wirzchu/ rzekł im Iezus: Iuż teraz cżyrpaycie RejPos 41 v; WujNT Iaonn 2/7.

»napełnić żywot [czyj]« = spowodować poczęcie płodu (1): Totz będzie ſprawa ducha ſwiętego/ który oſobną laſką napełni żywot twoy/ zamku dziewitztwa twégo nieporuſſaiątz. OpecŻyw 8v.

W przen [co] (4):

napełnić czego [= czym] (1): Potym v niego [u drukarza] ogląday miſterne praſy, Ktore on ſprawił temi cżaſy, Tak pilnie praſuie ty to ſłodkie grona [literatury] Ktorich vżywa tą ſlawna korona, Napełnił iuż tego wina y draylinki [= duże beczki], Z kąd wzięła Polſka pożytek wieliki. FalZiołUng V 119v.

napełnić czym (3): to wiádro álbo żywot ſwoy on złoty/ [ludzie] Nápełnią ćiężarámi grzechów iáko błoty KołakCath C4v. Cf Zwroty.

Zwroty: »kąty napełnić śmiercią« = siać wszędzie grozę (1): wſſechmocna mowá twoiá Pánie [...] miecż oſtry nieomylne roſkazánie twoie nioſąc/ y ſtoiąc/ wſſyſtkie kąty nápełniłá ſmierćią [omnipotens sermo tuus ... replevit omnia morte]. Leop Sap 18/16.

bibl. »napełnić wiatrem [czyj] brzuch [= prawdopodobnie umysł, duszę]« = mówić co niepotrzebnie (1): Aza mądry odpowie vmieiętność wiátru/ á nápełni wiátrem wſchodowym cżyi brzuch [et implebit Euro ventrem suum]? Izali przewodzić będzie słowem niepotrzebnym BudBib Iob 15/2.

Przen (114):
a) Spowodować określone odczucie, wrażenie zmysłowe [co] (7): OpecŻyw 175v; RejPos 140v; owo znieba świátłość przyſzłá/ y wſzytki kąty oney komorki nápełniłá SkarŻyw 589, 570; Y ſtał ſię z prędká z niebá ſzum/ iákoby przypadáiącego wiátru gwałtownego: y nápełnił wizytek dom [de caelo sonus ... replevit totam domum] gdźie śiedźieli. WujNT Act 2/2.
Fraza: »[co] napełniło uszy [czyje]« = ktoś usłyszał [szyk zmienny] (2): nád miárę ſłowá/ ták nápełniły vſzy káżdego/ iż tám nie iuż więcey wniść by nie mogło GórnDworz Dd5; SkarKazSej 686b.
b) Spowodować określony stan lub uczucie; zesłać co jako łaskę, obdarować [w tymi kogo (60), co (żywotne) (1), co (nieżywotne, w tym metonimicznie o człowieku (40)) (43)] (105): OpecŻyw 11; [św. Cecylija] tako była ſwe ſerce napełniła/ ij żádny grzech mieſtza w niey mietz niemogl OpecŻywList C3v; A obroń mię od przeſtráchow tych ktorzy by mię rádzi zniſſczyli [...] Ktoreś ty raczył ták nápełnić iż przed doſtátkiem ledwo otwarzáią vſtá ſwoie/ á ſtąd wzgárdliwie á ſponiżeniem o inych rozumieią. RejPs 22v; Pánye hoyną rękę twą otworzyſz łáſkáwie/ A nápełniſz prágnące w pożądliwey ſpráwye/ Litośćiwye záchowaſz tu káżde źwyerzątko [imples omne animal benedictione Vulg Ps 145/16] LubPs ff, Pv; KrowObr 176v; támże iuż [Pan] chce s tobą wiecżerząć/ to ieſt/ nápełnić cye y vkazáćći wſzytki pociechy twoie RejAp 46v; SWięty Duchu záwitay k nam/ á rácż nápełnić ſercá ſwoich wiernych ArtKanc H4v; LatHar 367.

napełnić czego [= czym] (23): OpecŻyw 54; O barzo to ſluſzno nayuyſſemu panu bylo yſz tak przybytek ſwoy zwyecznoſzczy okraſzyl y cznot napelnyl PatKaz II 48; Rácżże ty nas ſam nápełnić miłoſierdzia ſwoyego LubPs T6v; Samem ſiedział/ boś mię nápełni zágrożenia [comminatione replesti me], Leop Ier 15/17; [zowcie mię] Mará/ to ieſt gorzka/ bo mię gorzkosći nápełnił Pan Bog wſzechmogący [amaritudine valde replevit me Omnipotens Vulg Ruth 1/20] BielKron 53; BudBib Ier 15/17; ArtKanc E10. Cf Zwroty.

napełnić czym (63): OpecŻyw 186; Imple facies eorum ignominia: [...] Racży napełnić oblicże ich ſromotą WróbŻołt 82/17; Nápełń wſtydem oblicże ich by ſie záſromáli LubPs S6; mamy vżiwáć modlitw ſwych vſtáwicżnie wołáiącz [...] áby nas [Pan] nápełnił hoynym miłoſierdzyem ſwoim. LubPs T2 marg; OrzQuin Y3; SkarŻyw A4v, 235; KochPhaen 5; WisznTr 16; Nápełniwſzy thák Boſkim poznániem/ zápalże ſerce miłowániem ArtKanc H7v; Nápełni te ſtráchem/ niech z háńbą biegáią/ Co mnie/ prześláduiąc/ złośnie vrągáią GrabowSet T4. Cf Frazy, Zwroty.

W połączeniu szeregowym (1): á on nie tylko áby cie oſwiećić/ obiáſnić/ á opátrzyć miał/ á Duchem ſwym ſwiętym nápełnić miał/ áleć ieſzcże powieda iż będzyeſz nacżyniem á ſędem wdzięcznym iego RejPos 285v.

W przeciwstawieniu: »wykorzenić ... napełnić« (1): Chceſſli grzechy wykorzenitz/ a tznot ſerce napelnitz? modl ſie. OpecŻyw 54.

W charakterystycznych połączeniach: napełnić boleści, cnot (2), gorzkości, miłosierdzia, zagniewania, zagrożenia; napełnić bojaźnią, cnotami, mądrością (4), miłosierdziem, roztropnością, rozumem (3), sromotą, strachem (3), uciechą, umiejętnością (2), umieniem, wstydem, zdumieniem, żalem, żarliwością.

Frazy: »smutek napełni serce [czyje]; smutkiem napełć serce [czyje]« = ktoś stanie się smutny (3;1): RejPos 129, 129v; ſmutek nápełnił ſerce wáſze (tristitia implevit cor vestrum] WujNT Ioann 16/6; Niniwczycy [...] w popile y w prochu leżeli/ áby tym więtſzą żałością y ſmutkiem nápełnić ſercá ſwoie mogli SkarKaz 120b.

»szatan napełnił serce [czyje]« = ktoś stal się zły; implevit satanas cor Pol Ani [szyk zmienny] (4): BibRadz Act 5/3; BudNT przedm c, Act 5/3; Anániaſzu/ przeczże ſzátan ſkuśił (marg) nápełnił. G. (‒) ſerce twe [cur tentavit satanas cor tuum]/ iżbyś ſkłámał Duchowi świętemu WujNT Act 5/3.

Zwroty: »napełnić darow« (2): A napelnienij ſą duchem ſwiętym/ który ié napełnił darów boſkich/ tak ijż pocżęli mowitz [...] rozmaijtémi ięzyki OpecŻyw 175v; PatKaz II 49v.

peryfr. »długością dni napełnić« = obdarzyć łaską długiego życia (2): LubPs V v; Znimi ieſtem w vćiſku / wyrwę y vwielbię ie/ długośćią dni nápełnię ie [longitudine dierum replebo cum Vulg Ps 90/16]/ y vkażę im zbáwienié moie SiebRozmyśl F.

»napełnić dobrami, pożytkami; napełnić dobra, wszytkiego dobrego« = implere bono PolAnt (4:1;2:1): Ten nápełnił wſſytkich dobr hoynye twe żądośći [qui replet in bonis desiderium tuum Vulg Ps 102/5] LubPs X4v, Y2v; BibRadz Ps 106/9, Luβ 1/49; RejPos 304; Láknące nápełnił dobrámi [esurientes implevit bonis Vulg Luc 1/53]/ á bogáte głodne opuśćił. LatHar 66; WujNT Lue 1/53; KołakSzczęśl C3.

»napełnić duchem bożym (a. świętym, a. swoim [o Bogu], a. umiejętności itp.); napełnić ducha [= duchem] (swojego [o Bogu] a. umiejętności); duch (święty a. bojaźni) napełnił« = implere spiritu Dei Vulg, PolAnt [szyk zmienny] (19;2;3): motzą niebieſką będziecie ogarnienij/ bo w krótkim cżaſie/ napełnię was duchem ſwiętym. OpecŻyw 173; duch ſzwyąty tak yą [Maryję] napelnyl yſz doſtoyna była począcz otrzymawſzy czeſzcz panyenſką PatKaz III 96v; Przydź duchu S. nápełni ſercá twych wyernych KromRozm III F6; nápełniłem go duchem Bożym [implevi cum spiritu Dei]/ mądrośćią y rozumem Leop Ex 31/3, Ex 35/31; BibRadz Ex 28/3, 31/3, Eccli 39/8; RejPos 64, 285v; BudBib 4.Esdr 14/21[22]; CzechRozm 23, 34, 60v, 195; NiemObr 104; ArtKanc K16v, N8, N20v; y nápełni go Duch boiáźni Páńſkiey. LatHar 553, 60; SkarKaz 577a; Bo ieſli Pan ten wielki chćieć będźie/ nápełni go duchá vmieiętnośći SkarKazSej 663a, 660b.

»łaską, łaski napełnić« [szyk zmienny] (4:3): OpecŻyw 177, 181; PatKaz II 49v; PatKaz III 110; widzę iſz to dziećię Chryſtus łáſką ſwoią nápełnił SkarŻyw 224; ArtKanc H5v; Rácż nas nápełnić łáſki twoiey/ opatrz nas pokoiem świętym LatHar 276.

»miłością napełnić (serce)« [szyk zmienny] (5): SkarŻyw 572; ArtKanc H6v, H17v; Rácż nápełnić ſerce iego miłośćią twą vprzeymą y gorącą LatHar 637; SkarKaz 457a.

»napełnić [czego] aż do obfitoáci« (1): Otworz ku mnie twe vſtá w pokorney modlitwye ſwoiey/ Nápełnię cie wſzytkiego áż do obfitośći twoiey [dilata os tuum et implebo illud Vulg Ps 80/11]. LubPs S4v.

»napełnić [czyje] usta, wargi [czym (5), czego (1)]« = spowodować, że ktoś wyraża określone uczucie; replere os Vulg [szyk zmienny] (5:1): Repleatur os meum laude ut cantem gloriam tuam [...] Racży napełnić vſta moię miły panie chwałą twoią abych mógł wyſpiewawać chwałę twoię WróbŻołt 70/8; LubPs Q3, cc5v; GrabowSet P4; LatHar 227 [2 r.].

»napełnić weselim (i radością), radością; napełnić radości, wesela« = replere gaudio PolAnt, Vulg [szyk zmienny] (7:5;3:1): OpecŻyw 167; RejPs 30; nápełniſz mię weſelim z oblicżem twoim [replebis me iucunditate cum facie tua]. Leop Act 2/28, ZZ3v; Mącz 264a; OrzQuin R4; BudNT Rom 15/13; Kápłani moi świéćić będą pobożnośćią/ A ſercá bogoboynych nápełnię rádośćią. KochPs 196, 195; GrabowSet Ev; IEzu naſłodſzy/ rácz mię teraz z onym miłym piáſtunem twoim Symeonem duchownego weſela nápełnić LatHar 222, 59, 227, 358; WujNT Rom 15/13, Act 2/28.

Szereg: »napełnić a nasycić« [szyk 1:1] (2): Iż obfićie náſyćił [saturare fecit] duſzę prágnącą/ á duſzę głodną nápełnił wſzem dobrem [implevit bono], BibRadz Ps 106/9; obiecuie nápełnić á náſyćić ſerce y vmyſł káżdego wiernego ſwoiego RejPos 265v.
c) Zwrot: bibl. »napełnić rękę [czyją]« = udzielać władzy (w starotestamentowym opisie ceremonii wyświęcania na kapłana); implere manum PolAnt, Vulg (2): Leop Ez 43/26; ofiarownik wielki miedzy bráćią ſwoią/ ná ktorego głowę lano oliwę/ námázywánia/ y nápełnił rękę ſwoię [cuius manus in sacerdotio consecratae sunt Vulg; którégo ręce ná kápłáńſtwo ſą poświęconé Wuj Bib]/ áby ſzáty (święte) obłocżył BudBib Lev 21/10.
a. O zbiornikach wodnych [co] (6): Riuos eius inebrians: multiplica genimina eius [...] Zrzodła iey [rzeki] napełniwſzy racż też rozmnożyć y płodnoſć iey. WróbŻołt 64/11; Leop Ps 64/11; A wodá ſię zgory pomáłu ſpuśćiłá/ y nápełniłá rowy y brzegi ſwoie iáko pierwey. SkarŻyw 301.

napełnić czym (2): RejPs 94; przyſzły wody drogą od Edomſkiey źiemie/ á nápełniły źiemie wodámi [et repleta est terra aquis]. BibRadz 4.Reg 3/20.

Przysłowie: bibl. Też wſzytki rzeki w morze wchodzą/ á wżdy go nie nápełnią [Omnia flumina intrant in mare et mare non redundat Vulg Eccle 1/7]. BielKron 79.
b. O zawartości tekstu mówionego lub pisanego [co] (4):

napełnić czego [= czym] (1): Nápełnił w ten czás był ten Mnich wizytko kazánie ſtráchu y boiáźni wielkiéy OrzQuin Y2v.

napełnić czym (3): Náprzod wyznánim Bogá w Troycy iedynego/ y Boſtwá práwego Páná náſzego Iezuſa/ wſzytki Kſięgi ſwe nápełnił SkarŻyw 90; CzechEp 53; SkarKazSej 678a.

W charakterystycznych połączeniach: napełnić kazanie, księgi, tablicę.

c. Nasączyć, zmoczyć; explere, imbuere, satiare Mącz; implere Vulg (8): Imbuo, Wmoczyć w fárbę włożyć/ Nápełnić. Mącz 165d, 356c.
Zwrot: »napełnić (gąbkę) octu; napełnić octem« [przy opisie męki Chrystusa] = implere spongiam aceto Vulg [szyk zmienny] (3;3): OpecŻyw 149; LatHar 701, 713; A przybieżawſzy ieden/ y nápełniwſzy gębkę octu y włożywſzy ná trzćinę/ dał mu pić WujNT Mar 15/36, Matth 27/48, s. 381 marg.
2. Sprawić, że coś lub ktoś się gdzie znajduje w dużej ilości a. znaleść się gdzie w dużej ilości; implere PolAnt, Vulg; replere PolAnt [co] (83): [racz uczynić aby ludzie zrozumieli] żeś ty ieſt Bog ktory nád wſſemi możnoſć maſz/ ktorzy [...] práwie nápełnili wſſytek okrąg ſwiátá. RejPs 87; wrichle za łaſką Bożą [Lechi, które Polaki zową] napełnili [creverunt deo volente in maximo numero, et impleverunt Vandaliam] wſzytko Sląſko, Polſkę wielką aż do ſamey Wiſtły. MiechGlab 43, 45; plantaſti radices eius et impleuit terram. [...] Tys ſam ten lud wywiodł z Egyptu, [...] Y wſzcżepiłes korzenie iego y napełniłeś ziemię. WróbŻołt 79/10; HistAl F4v; LubPs S3v, X6; Kto dał náwálnemu dżdżowi bieg/ [...] Aby Hedl deſzcż ná źiemię krom cżlowieká [!] ná puſzcżey/ gdzie żadny cżłowiek nie mieſſka/ áby napełnił bezdrożną y opuſćiáłą [ut impleret inviam et desolatam]/ á wywiódł trawy źielone? Leop Iob 38/27, Ez 10/3; BibRadz Is 6/1, Ez 10/3; cżłowiek ieden vcżynił był wiecżerzą wielką/ [...] y tákież rozeſłał po vlicach/ á kazał nápełnić dom ſwoy RejPos 238v, 160; BudBib I 199c marg, Ez 10/3; StryjWjaz C2; Naprzpod im to dáć racżył/ áby ziemie rodzay ich nápełnił/ á národzili ſług y chwálców Bogu SkarŻyw 271; ná vderzenie laſki Moyżeſzowey wyſzły zwody żáby/ y nápełniły domy/ komory/ łożá/ ſtoły/ potráwy/ gárnce/ wſzytkich ludzi w Egipćie SkarŻyw 480, 259, 477; StryjKron 46; ArtKanc 116; LatHar 377; GosłCast 45.

napełnić kim, czym (24): HistAl 117; Wyelką obfitość ſproſnych żab zyemyá ich puśćiłá/ Wſſytki páłace krolewſkye imi nápełniłá LubPs Yv, Y5v; Leop Is 27/6; Ktemu też Mánáſſes wyláł bárzo wiele krwie niewinney/ ták iż ią nápełnił Ieruzálem/ od iednego áż do drugiego końcá BibRadz 4.Reg 21/16, Eccli 17/28; nietylko ią [ziemię] przyodźiał y ochędożył [...] ále ią też niezlicżnymi rodzáymi źwierząt/ iáko przed tym wody y powietrze/ nápełnił. KuczbKat 20; BudBib Is 14/21; Niezmierną ſzcżodrotą Boſką/ nápełniłeś przepáść morſką/ dźiwnemi rybámi ArtKanc 13; Wſzędyś powietrzem nápełnił/ rozlicżne w nim ptaſtwo ſpráwił/ by k twey chwale było ArtKanc 13, V2; SarnStat 141. Cf Zwroty.

W połączeniu szeregowym (1): y błogoſláwił im Bog/ y rzekł/ rośććie [!] á mnożćie ſię/ y nápełnićie ziemię. KrowObr 221v.

W porównaniu (1): Wſſákoż Pan w nyedoſtátku ráthuye nędznego/ Nápełni yák owcámi cżeladką dom yego. LubPs Y5v.

W charakterystycznych połączeniach: napełnić dom (4), krainy, osady, pałac, strony, świat, ziemię (15); dziwnie napełnić.

Zwroty: »napełnić narodem, ludźmi, ludem« [szyk zmienny] (3:2:1): OrzRozm R4; Then pobudził Krześćiáńſtwo przećiw Turkowi/ y ſam dał vcżynić trzynaſcie okrętów/ ktore nápełnił ludźmi y ſpiżą BielKron 189; RejPos 42; StryjWjaz B; Ták tedy opátrzeni y náucżeni od P. Bogá żyli w iego zakonie y boiázni/ y nápełnili ſwym narodem ziemię. SkarŻyw 271; StryjKron 105.

peryfr. bibl. »napełnić trupami, zabitemi, pobitemi« = pozabijać dużo ludzi; implere interfectis Vulg, PolAnt; implere cadaveribus Vulg; facere interfectos Pol Ant (3:2:1): Wieluśćie iuż pobili w tym mieśćie/ y nápełniliśćie drogi iego zábitemi [implesis vias eius interfectis]. Leop Ez 11/6, Ier 33/5; BibRadz Ier 41/9, Ez 30/11; Y rzekł do nich/ ſplugawćie ten dom/ á nápełnićie śieni trupámi BudBib Ez 9/7, Ez 30/11.

bibl. »napełnić upady, upadki« = pozabijać wiele (2:1): Iudicabit in nationibus implebit ruinas [...] Będzie ſądźił miedzi pokoleniem ludzkim á napełni vpady/ á na ziemi ſtłocży głowy mnogich WróbŻołt 109/6, 118; A Pan s práwice twoiey/ połamie cżáſu gniewu ſwego wſzytki krole. A będzie ſądził miedzy narody/ á nápełni wſzytki vpadki/ á potłocży wiele głow ná zyemi. RejPos 231.

Szereg: »rosnąć a napełnić« (1): y błogoſłáwić racżył/ áby roſli á nápełnili ziemię narodem ſwoim RejPos 42.
W przen [co] (3): KromRozm III G5; kośćioł Chriſtuſow iáſny ieſt/ iáko miáſto ná tákiey gorze zbudowáne/ ktora wſzytek świát nápełniłá. WujNT 104; SkarKaz 82b.
Przen (29):
a) O zjawiskach niematerialnych występujących w określonej przestrzeni: rozszerzyć się, mieć miejsce, wypełnić sobą (20): wielmożność Páńſka nápełniłá wſſyſthek dom [maiestas Domini implevit domum] Leop 2.Par 7/1, 2.Par 7 arg, 7/2; BielKron 35v; tákie lichwy niezbożne [...] tákie potwarzy/ nievprzoymośći w ſpráwách wſzytkich y w práwách nápełniły źiemię/ y to grzeſzne kroleſtwo SkarKaz 351b.

napełnić czego (1): Arryanowie pogáńſtwo fobie ná pomoc biorąc: Kośćioły Kátolickie poburzyli/ Ołtarze ſproſnośći y brzydkośći nápełnili SkarŻyw 58.

napełnić czym (12): ſplugáwili źiemię moię w zdechlinách báłwánow ſwoich á obrzydnośćiámi ſwoiemi nápełnili dziedzictwo moię [abominationibus suis impleverunt hereditatem meam]. Leop Ier 16/18; BibRadz Ier 16/18, 2/8; bluźniérſtwem zháńbiłeś Polſką Koronę/ y roſtyrykiemnápełnił/ prze pożytek ſwóy OrzQuin C4; BudBib 3.Esdr 8/81 [84]; nápełnię dom ten chwałą mowi Pan Zaſtępow. CzechRozm 168; [Jezus Chrystus] cżáſy wſzytkie y dni ſtworzył/ y nie zlicżonymi dobrodzieyſtwy ſwemi/ przykłády świętych/ y krwią męcżennikow ſwoich nápełnić ie racżył. SkarŻyw 1, 528; nieſpodźiéwána śmierć/ ludźi záſmućiłá/ A lámentem/ y płáczem wſzytko nápełniłá. KochPam 80; dymy naſmrodliwſze bluźnierſtw ſámey Troyce S. Niebo zárażáły/ y ſmrodem ſwym cżęść krześćiáńſtwá nápełniły PowodPr 12. Cf Fraza,

Fraza: »sława [czyja] ziemię napełniła; sławą ziemię (a. świat) napełnić« (2;2): po dzieśiąći lat Bernárdynowá ſławá wſzytkę Włoſką ziemię nápełniłá. SkarŻyw 311; Krzyżacy ſławą tego zwycięſtwá Choynickiego więkſzą niż byłá wſzytki Niemieckie ziemie nápełnili StryjKron 627; ArtKanc E9; SarnStat *4v.
b) O wpływaniu na czyją świadomość [czym] (8): Gálácyą/ Káppádocyą/ Azyą/ y Bithynią nápełnił był vſtáwámi kazánya ewányeliyſkyego KromRozm III N7v; Duch S. pewnie przez obu was iednę rzecz dźiś mówi/ y nápełnił przez was vſzy y ſerce moie/ zdrowymi/ mądrymi/ pożytecżnymi/ itéż zbáwiennymi rzeczami OrzQuin Aa5; GórnDworz Ll2; Piotr ná koncylium nápierwſzym w Hieruzálem / obrzezánie niepotrzebne być oſądził. Náuką ſwoią świát wſzy[ć]i[e]k nápełnił. SkarŻyw 600; LatHar 395; od Ieruzálem y około áż do Iliriku nápełniłem wſzytki mieyſcá Ewángelią Chriſtuſową [repleverim evangelium Christi]. WujNT Rom 15/19, Act 5/28; PowodPr 31.

W charakterystycznych połączeniach: napełnić ewanijeliją, nauką (jaką) (3), ustawami kazania ewanijelijskiego.

3. Uzupełnić, usunąć braki; reducere, restituere Mącz; implere Pol Ant, Vulg [w tym: co (20)] (21): anyely modlyly ſyą troyczy ſzwyątey otą mylą panną [...] aby rychley ſyn bozy ſnyey ſyą narodzyl y ych vpadle kory napelnyl PatKaz II 52v; RejPs 165; A ták gdi tu przipomina Iż rzecży vpádłe nápełni możnością ſwą/ Tu dawa znáć iż wſzytko to/ co było popſowano [...] w ſwiętym kroleſtwie iego [z nowu miał pobudować] LubPs Z4, Z3v, Z4; BibRadz Bar 5/7; Aciem restituere, Woysko záś nápełnić/ záſádźić mieyſcá zbitych. Mącz 414a, 96d.

napełnić kim, czym (6): BibRadz Gen 2/21; Vmorzył tedy Pan Bog Adámá ſnem/ á gdy vſnął/ wyiął kość z boku iego á nápełnił ciáłem [replevit carnem pro ea Vulg Gen 2/21]/ á ſtworzył z niey piękną oſobę żeńſką BielKron 1v [przekład tego samego tekstu BibRadz Gen 2/21, WerKaz 282]; ony mieyſcá prożne nápełnił młodzieńcmi lekko zbroynemi/ ktore náucżono iáko ſię máią ſpráwowáć ná pirwſzym potkániu BielSpr 41, 41; BudBib 4.Reg 23/14; WerKaz 282.

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): Ale to co od Ewányeliſtow opuſzczono/ Pyotr/ Páweł/ drudzy Apoſtołowye w liſcyech á piſányu ſwym nápełnili. KromRozm III d4v.

Zwrot: »liczbę napełnić« (1): kiedy wypadł Iudaſz [z urzędu apostolskiego]/ ná to mieyſce Máćiey był wybrány/ áby liczbę dwunaśćie nápełnił. WujNT 217.
a. Dorównać komu w czym; implere PolAnt, Vulg (5):
Zwroty: »napełnić miarę [czyją]« = dorównać komu (1): A ták świadcżyćie ſami/ iż ſynowie ieſteśćie onych co pomordowáli proroki. Y wy nápełńćie miarę [implete mensuram] oycow wáſzycb. BudNT Matth 23/32.

bibl. »napełnić radość, wesele [czyje]« = dorównać komu w radości, cieszyć się tak jak ktoś, implere gaudium Vulg (2:1): Ieſli ieſt ktore poćieſzenie w Chryſtuſie/ ieſli ktora poćiechá miłośći/ ieſli ktore towárzjſtwo duchá/ ieſli ktore wnętrznośći miłoſierdźia/ napełnćie rádość moię [VulgPhilipp 2/2]. ReszPrz 93, 93; WujNT Philipp 2/2.

»napełnić złość [czyją]« = dorównać komu w złości: widział iáko Bog/ że oni mieli nápełnić złość oycow ſwych/ w przelaniu krwie iego WujNT 99.

4. Zrealizować, spełnić, wykonać; implere Mącz, Vulg; explere Modrz [w tym: co (32)] (35): nie ſmieli mu nitz odpowiedzietz/ wielkiémi ſromy żaluiątz tego/ ijż iego poſlednié wolé nienapelnili. OpecŻyw 100, 18v, 66v, 77, 90v; przykazanya bozego krom laſky yego napelnycz nyemozymy PatKaz III 146, 152; Impleat dominus omnes petitiones tuas [...] Day tho aby napełnił pan bog wizytki prozby twoie WróbŻołt 19/6; LubPs cc6; przeto ſie vdał ná modlitwę do Páná Bogá/ aby obietnicę racżył nápełnić. BielKron 14; Spem implere quam quis de nobis concepit, Nádźieyę o nas wziętą nápełnić. Mącz 304d; gdy iuż ktemu przydzie/ że nápełni thákowy cżłowiek ſwe żądze/ wſzytko inácżey niż mnimał naydzie GórnDworz Llv; A chceſzli mie iezćże [!] weſołą widzieć/ ſwoy ſlub ktoryś mi ſlubił napełń HistRzym 13; RejPos 26; ModrzBaz 22v; SkarŻyw 545; vſłyſz głoſy: nápełni myśli cżłowiecże: ſłyſz modlitwę/ ienże ćię prosimy. SkarŻywBog 357; ReszPrz 111; ArtKanc H17; WujNT Phillip 4/19; [powiedz mi co mam czynić wſyſtko tho rad nápełnię. HistPonc F].

napełnić z czego [= przez co] (1): lecż nięwiaſty v nich ſą bárzo chćiwe/ ták iż mężom dawáią tákie trunki s ktorych iey wolą napełni. BielKron 445.

napełnić przez co (2): A on [Bóg] mie wyſluchał. Bo napełnił żądzą moię przez przyſcie ſwe. WróbŻołt aa2v; KrowObr 177v.

napełnić czym (2): BielŻyw 150; y mowiliśćie vſtámi wáſzemi/ y rękámi wáſzemi nápełniliśćie [manibus vestris implestis] BudBib Ier 44/25.

napełnić w kim (1): ten was niechay złącży y nápełni w was błogoſłáwieństwo ſwe. BielKron 97v.

Ze zdaniem dopełnieniowym i okolicznikowym [w tym z zapowiednikiem: to (6); zaimek względny (7), aby] (8): tzo onij nie dokonali/ to wy napełnicie. OpecŻyw 77, 81v; czego rozum moy nyedoſyąze to lalka twoya nyechacz napelny PatKaz II 20; BielŻyw 52, 150; Napełni to aby lud zydowſki był skaran WróbŻołt C4v; BielKron 125v; SkarKazSej 694a.

[W przeciwstawieniu: »niszczyć ... napełnić«: bowimby ták Zakon niſzcżył/ ktorego nie niſzcżyć/ ále nápełnić/ to ieſt/ wedle niego żyć/ był przyſzedł. BudUrzęd 45.]

W charakterystycznych połączeniach: napełnić chęć, myśli (2), nadzieję, obietnicę, prośbę, przykazanie (2), ślub (2), uczynek, wolą [czyją] (3), zakon (2), żądanie (2), żądość, żądzę (5).

Zwrot: »napełnić aż do sytości« (1): A nápełnił myſli ich/ áż práwie do ſytoſći rzecżámi iem pożądliwemi y práwie wiſwobodził duſſe ich zonych ćiemnoſći proſtoty ich RejPs 159v.
Szereg: »skonać i napełnić« (1): Odpowiedżiál miły Iezus rzekątz: Moia kármiá ieſt/ abych cżynil wolą tego który mię poſlál/ abych vcżynek iego ſkonál ij napełnił OpecŻyw 50v.
5. teol. O wszechmocy i wszechobecności Boga (4):
Fraza: bibl. »[Bóg] napełnił wszy(s)tko« = implevit omnia Vulg [szyk zmienny] (4): [Chrystus] ſiadł nápráwićy v Bogá oycá/ áby wſzyſtko nápełnił/ y był miedzy Bogiem y ludźmi/ iedynym tylko Iednacem KrowObr 50; BibRadz Eph 4/10; Ktory sſtąpił/ tenżeć ieſt który też wſtąpił nád wſzytki niebioſá/ áby napełnił wſzytko. RejPosRozpr c2 [idem: BibRadz, WujNT]; WujNT Eph 4/10.

Synonim: 1. nalać.

Formacje wspólrdzenne cf PEŁNIĆ.

Cf NAPEŁNIENIE, NAPEŁNIONY

TK