[zaloguj się]

NIEBOJAŹLIWY (3) ai

-ź- (2), -z- (1).

e, o oraz a jasne.

Fleksja
sg
mNniebojaźliwy nN
A Aniebojaźliw(e)
I Iniebojaźliwym

sg m N niebojaźliwy (1).n A niebojaźliw(e) (1).I niebojaźliwym (1).

stp, Cn, Linde brak.

Odważny, śmiały; expers metu Mącz (3): Expers metu, Nieboyáźny/ nieboyáźliwy. Mącz 282a.
Szereg: »śmiały i niebojaźliwy« (1): SkarŻyw 47 cf W przen.
W przen (1): pogroził mu iſz go nowymi á nie ſłychánymi y wymyſlnymi mękámi mordowáć miał. Ná co mu on śmiáłe ſerce y nieboiázliwe vkazał. SkarŻyw 47.
a. Nie bojący się kary, zuchwały (1):
Szereg: »bezpieczny i niebojaźliwy« (1): Raz [Luter] piſze: [...] Im gorſzym łotrem będźieſz/ tym tobie rychley Pan Bog łáſki ſwoiey nażycży: á ieſli ſię dobrymi vcżynkami wyſmuknieſz/ [...] nic nie ſpráwiſz [...]. Záś piſze iż tákowa náuká bárzo ſzkodliwa ieſt miedzy poſpolſtwem: ktore zá tym podániem y zgánieniem dobrych vcżynkow/ ſtawa ſię názbyt beſpiecżnym/ y nie boiáźliwym ReszPrz 57.

Synonimy: nielękliwy, mężny, nietrwożny, niezatrwożony, śmiały.

Cf BOJAŹLIWY, NIEBOJAŹNY

ZCh