[zaloguj się]

NIEDOSIĘGŁY (2) part praet act

e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz dosięgły).

Fleksja
sg
mN fNniedosięgł(a) nNniedosięgł(e)
Vniedosięgły V V
pl
G niedosięgłych

sg m V niedosięgły (1).f N niedosięgł(a) (1).[n N niedosięgł(e).pl G niedosięgłych.]

stp brak, Cn notuje, Linde XVI w.

W funkcji przymiotnika: Taki, którego nie można dosięgnąć; quem attingere non datur Cn (2):
W przen (1): Niebo ieſt kula tacżaiąc fie, ſtrzecha niedoſięgła. BielŻyw 135.
a. Nie dający się pojąć, niedostępny rozumowi ludzkiemu (1): W twoiey świątnicży chwałá nie vſtánie/ Dziękuiąc tobie niedośięgły Pánie/ Ześ nam dał Krolá/ ná mieyſce ſławnego Stephaná cżnego. KmitaPsal A2; [rozumu iey [= Matki Boskiej] Hetmáńſkiey władzey/ y inſzych śił duchownych/ iemu poſłuſznych pomiárkowánia/ y celności nie dośięgłych/ żaden wyſłowić nie będźie mogł. BzowRóż A2v (Linde)].
[Szereg: »niezmierny i niedosięgły«: iż nieznośna ieſth wielmożność chwały twoiey/ y niewytrzymány gniew zágrożenia twego nád grzeſzniki: ále niezmierne y niedoſięgłe miłoſierdzie obietnice twoiey Leop Man Kk6 (Linde).]

Synonimy: a. niedoszły, niedościgły, niedościgniony, nieogarniony.

Cf DOSIĘGŁY