[zaloguj się]

NIEDOŚCIGNIONY (5) part praet pass pf

niedościgniony (4), niedoścignion (1).

Teksty nie oznaczają é oraz ó; e oraz pierwsze o prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz doścignąć).

Fleksja
sg
mNniedościgniony fNniedoścignionå, niedościgniona
pl
N subst niedoścignion(e)

sg m N niedościgniony (1).f N (praed) niedoścignionå (2) CzechRozm, GosłCast, niedościgniona (1) BibRadz.pl N subst niedoścignion(e) (1).

stp, Cn, Linde brak.

W funkcji przymiotnika (5):
1. Którego nie można doścignąć, szybki (2):
Wyrażenie: »wiatr niedościgniony« (1): vſchniem iáko kwiát polny/ y przeminiem iáko vſtna párá/ y wiátr niedośćigniony. LatHar 638.
Przen (1): myśl nieuſkrómiona Wzbiłá ſie ná świát/ pátrząc by niedośćigniona Spráwę mi dáłá o tym/ którémi ſpoſoby/ Niepewny żywot ludzki zchodźi z któréy doby. GosłCast 31.
2. Którego nie można pojąć, zbadać; niezgłębiony; incomprehensibilis Vulg; non investigabilis PolAnt (3): Wielkić ieſt Pan y bárzo chwalebny/ á wielkość iego ieſt niedośćignioná. BibRadz Ps 144/3.
Szeregi: »dziwny i niedościgniony« (1): tedyby nie byłá wielka miłość iego przećiw nam/ dziwna y nie dośćigniona: ániby ſie iey dziwował był Páweł. CzechRozm 58v.

»niedościgniony i niewybadany« (1): iáko ſą niedośćignione ſądy iego [Boga]/ y niewybádáne drogi iego [incomprehensibilia sunt iudicia eius, et investigabiles viae eius]? WujNT Rom 11/33.

Synonimy: 1. niezgoniony; 2. niedosięgły, niedoszły, nieogarniony, niepodobny.

Cf DOŚCIGNĄĆ, NIEDOŚCIGŁY