[zaloguj się]

NIENAUCZONY (2) part praet pass pf

Teksty nie oznaczają é oraz ó; e prawdopodobnie jasne (tak w nie-); a jasne.

Fleksja
sg
mNnienauczony
Anienauczon(e)go
pl
G nienauczonych

sg m N nienauczony (1).[A nienauczon(e)go.]pl G nienauczonych (1).

stp, Cn, Linde brak.

W funkcji przymiotnika: Niewykształcony (2): bo wiele było [ksiąg] pokáżonych od piſarzow nienáucżonych BudNT przedm c5v.

W przeciwstawieniu: »uczony ... nienauczony« (1): ktore [słowa w Piśmie Św.] [...] ták ná urząd ſą położone/ áby lud proſty łatwiey náuczyli/ á w iedney á theyże ſentencyey/ inácżey vcżony/ inácżeyby nie náucżony ſlyſſał. Leop *B4v.

[Wyrażenie: »w naukach i w prawiech nienauczony«: Wezwáłeś pánie człowieká leśnego W náukách y w práwiech nienáuczonego. SądParysa A4v.]

Synonimy: nieumiejętny, niewyćwiczony.

Cf NAUCZONY