[zaloguj się]

NIEOBLEŚNIE (1) av

Tekst nie oznacza é oraz ó; pierwsze i końcowe e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w nie-, ob- oraz zwykle w -e).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) s.v. obleśny.

Nie obłudnie, szczerze, prawdziwie:
Szereg: »nieomylnie a nieobleśnie«: tedy to ieſt práwe dobrodzieyſtwo miedzy poććiwemi narody/ áby ieden drugiemu wiernie wſzythkiego życżył/ [...] s káżdym ſie wiernie á ſpráwiedliwie záchował/ káżdego nie omylnie á nie obleśnie miłował. RejZwierc 95v.

Synonimy: niechytrze, niefałecznie, niefałszywie, niekłamliwie, nieobłudnie, nieomylnie, prawdziwie, prawie, prosto, szczyrze, źrzetelnie.

ZZa