[zaloguj się]

NIEPRZYLEGŁY (3) part praet act

Oba e prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz przyły).

Fleksja
sg
mNnieprzyległy
Anieprzyległ(e)go
pl
N subst nieprzyległ(e)

sg m N nieprzyległy (2).[A nieprzyległ(e)go.]pl N subst nieprzyległ(e) (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Nie znajdujący się obok w bezpośrednim sąsiedztwie; pochodzący z daleka [czemu] (2): Miáſto ieſt wielkie z drzewá budowáne/ ieſt go w okoł ná ſiedḿ mil/ ále domy y vlice nie przyległe ſobie BielKron 430; vchowai nas Panie Boze takowego [krola] bo bel zdaleka Panſtwu temu nieprzilegli/ wielkiem zbitkom y roſkoſzam przivtzoni PaprUp D2; [á gdybyſmy wźięli Krolá nam s Pańſtwy ſwymi nam nie przyległego Sentencja C3].
2. Nie należący do żadnego z dwu, niezależny [komu] (1): Neutralis. Das der zweyen keins iſt/ unpartheniſch — Zadnemu nieprżi ległi. Calep [697]b.

Synonimy: 1. daleki, odległy.

Cf PRZYLEGŁY

JB